1
6* - םוירוטידוא - םואבריאמ
11 - שראמ
23 - םינסחמ
(הינבב) 31 - םיקיודמ םיעדמבו הסדנהב ימוחת-בר רקחמ
60 - םיטנדוטסה זכרמ - לשטימ קירא
40 - םיאסדנהל ס"היב - ףוהריימ
52 - םיטפשמ - ףוקנימ 'א 'ו
62 - תויונמא - וקיסכמ
58 - םיטנדוטסה תונועמ
63 - תיליע - טרופסה זכרמ
4 - ףלוו-גרבנסד - םשרמל זכרמ
מ
30 - הסדנהו םיקיודמ 'דמ תיירפס - ןמיינ
54 - הרבחה יעדמ - ילתפנ
נ
6 - האופר -רלקאס
1 - יגולואוז רקחמל ןגה - סלגיס ריאמ
20 - תיזכרמה היירפסה - יקסארוס
47 - ןורכז ןג - רתסא ידיס
(הינבב) 43 - םוירוטידוא - שרלומס
ס
63 - טרופסה זכרמ - תילע
ע
62 - וקיסכמ ןיינב - םלוא טכילטסאפ
(הינבב) 32 - הביבסה ידומיל - רטרופ
פ
46 - תודהיה תשרומל זכרמו תסנכ תיב - הטסילבמיצ
צ
25 - םיבושיחה זכרמ - ןבה רדלוק
26 - םיקיודמ םיעדמ - ןולפק
21 - תוצופתה תיב רקח - רטרק
ק
57 - הקיסומ - ןיבור
18 - תודהי - גרבנזור
9 - תואירבה תועוצקמ - דרפו לטרג ,דנומייר
49 - לוהינ - יטאנקר
ר
38 - תילאיצוס הדובעל ס"היב - לפאש בוב
6** - םוירוטידוא - קאזלש
28 - הימיכ - רקנש
27 - הקיזיפ - רקנש
59 - תונמאל הירלג - רביירש 'ג
22 - הקיטמתמ - רביירש 'ו
15 - םייחה יעדמ - ןמרש
50 - ךוניח ,חורה יעדמ - תרש


ש
7 - תומלוא - רנבא הלולו יפלוד
10 - היפרגואג - רנבא די
24 - הקוזחתו הסדנה ףגא
29 - הימיכ - ןייטשנרוא
א
23 - ןוחטב
21* - ןואיזומ - תוצופתה תיב
46 - הטסילבמיצ - תודהיה תשרומל זכרמו תסנכ תיב
17 - םייחה יעדמ - רטרופ-ןהכ ,הינטירב
55 - םוירוטידוא - הריש-רב
41 - הלכלכ - סלגרב
56 - לוהינו הרבחה יעדמ תיירפס - סומ-רדנרב
ב
42 - הלהנמה ןיינב - ןמטוג
64 - יתילכת בר טרופס - ךיירדלוג
12 - םייניש תאופר - רגלשדלוג
(הינבב) 14 - האופרבו םייחה יעדמב ימוחת-בר רקחמ - רגלשדלוג
39 - הטיסרבינואה ןודעומ - ןודרוג לסרמ
8 - האופרו םייחה יעדמל היירפסה - שרלומס-רטיג
48 - חורה יעדמ - ןמליג
5 - יאופר רקחמ - גרבסלג
47 - ידיס רתסא - ןורכז ןג
3 - םיינטוב םינג
16 - היגולונכטויב - ןירג ק'ג
ג
61 - הזנמ - ןוטוב הד
60 - ןונויד
45 - תותיכל דוד ןד
4 - םשרמל זכרמ - ףלוו-גרבנסד
ד
13 - תופשל ס"היב - בוו סקמ
35 - למשח תסדנה - ןוספלוו
(הינבב) 36 - הנכותו םיבשחמ תסדנה - ןוספלוו
34 - תינכמ הסדנה - ןוספלוו
44 - טאנסה ןיינב - ר"ד ,זייו 'ס 'גרו'ג
19 - היירפס - רניו
ו
2 - םינגד רקח ח
53 - םיטפשמ - ץיבובורט ט
16 - םייחה יעדמ - הינטירב ,רטרופ-ןהכ
26* - םוירוטידוא - בל - ל
51 - םיטפשמ תיירפס - טייל
37 - תותיכ - הסדנה ידומיל
33 - ץוח ידומיל
כ
2
25 םיבושיחה זכרמ 55 ,43 ,7 םוירוטידוא
53 ,52 ,51 םיטפשמ 62 ,59 ,57 תויונמא
31 ,30 ,26 ,25 ,22 הקיטמתמ 21* ןואזומ - תוצופתה תיב
56 ,49 לוהינ 3 םיינטוב םינג
63 טרופס 60 ןונויד
56 ,51 ,30 ,20 ,19 ,8 תוירפס 1 יגולואוזה זכרמה
31 ,30 ,27 ,26 הקיזיפ 40 םיאסדנהל רפסה תיב
38 תילאיצוס הדובע 37 ,36 ,35 ,34 ,31 ,30 הסדנה
48 ,20 ,13 ,10 חור 56 ,54 ,41 הרבח
4 םושיר 50 ךוניח
14 ,9 ,8 ,6 ,5 האופר 46 ,21* ,21 ,19 ,18 תודהי
12 ,11 ,8 םייניש-תאופר 31 ,30 ,29 ,28 הימיכ
61 ,60 םיטנדוטס יתוריש 33 ץוח ידומיל
24 ,23 ןיינבו הקזחא יתוריש 17 ,16 ,15 ,14 ,8 םייחה יעדמ
48 ,13 תופש 61 ,39 הטיסרבינואה ינודעומ
  44 ,42 ,24 הלהנמ
היתתמ רעש הירטסוא רעש
לקנרפ רעש ונאיסינמר רעש
םיטנדוטסה זכרמ רעש סירק ףסוי רעש
"םייניש תאופר" רעש רנכוב ןד רעש
"האופר" רעש רפאס ףסוי רעש
"חרזמ ןוספלוו" רעש "ץוח ידומיל" רעש
"תילאיצוס הדובע" רעש "תונועמ" רעש
  "למשח תותיכ" רעש