שנה"ל תשע"ב

0662-1013-01
 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
 INTRODUCTION TO CHILDREN'S LITERATURE AND CHILD CULTURE
ד"ר דר קליין יעלשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  א'
שלא כטקסטים אמנותיים אחרים, ספרות הילדים היא כלי ביטוי צעיר מאוד: גילה כמאתיים שנה בסך הכול. במהלך הקורס נברר מהם התנאים החברתיים והתרבותיים שהובלו להבשלתו של ערוץ ביטוי בין-דורי ייחודי זה, ונבחן את התמורות הפואטיות שחלו בו במהלך שתי המאות, כחלק מהתמורות שחלו בתרבות המערב בכלל ובתרבות הילד בפרט.
בקורס נתוודע לארבע דיסציפלינות שונות שרואות בספרות הילדים אובייקט מחקר: דיסציפלינת החינוך, המוצאת בספרות הילדים פוטנציאל חינוכי ולימודי והעסוקה במיצוי "מסרים" ו"ערכים" מתוך הטקסטים; הספרות היפה הבוחנת את ספרות הילדים על פי קריטריונים אסתטיים והמנסה לנסח אפיונים פואטיים המייחדים אותה מספרות המבוגרים ולבחון את מגוון הזיקות בין שתי הספרויות; הפסיכולוגיה, הרואה בה מקור לסיוע בתהליכים נפשיים בקרב הקוראים הצעירים וכלי יעיל להחצנת רגשות, תסכולים ומאוויים, וכן אמצעי ביטוי לתהליכים נפשיים המתרחשים בקרב המבוגרים בבואם לכתוב ולקרוא לילדים; ומחקר התרבות הבוחן את ספרות הילדים כאמצעי ביטוי בין-דורי המשקף תופעות מרכזיות בחברה ובתרבות. בקורס נשים דגש מיוחד על ההיבט התרבותי, ונבחן את מקומה ומעמדה המשתנה של ספרות הילדים בתרבות בכלל ובתרבות הילד בפרט.
במהלך הקורס נקרא טקסטים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות מתודיות שונות, ונתוודע אל מגוון גדול של ספרי ילדים מהארץ והעולם שנכתבו במהלך שתי המאות. 

 
When was the modern child born and what was written for him? What happened to Llittle Red Riding Hood on her way from the 17th century to the 21st? Why did Lewis Carroll write three versions of Alice's Adventures in Wonderland? To whom does children's literature cater? Who doed children's literature differ from literature written for adults? How does modern psychology affect children's literature? How does Post Modernity affect texts for children?
These interdisciplinary cultural questions and others will be discussed in this introductory course.
 
 
0662-1019-01
 ילדות בעת העתיקה
 CHILDHOOD IN THE ANCIENT WORLD
ד"ר מזור מעיןשעור ותרגילמן320 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יעסוק בחיי ילדים ובאופן שבו התייחסו לתקופת הילדות בעת העתיקה, בתרבויות היהודית, היוונית והרומית.במהלך הקורס נבחן את מהלך חייהם של ילדים, החל מינקות ועד הגעה לבגרות, ונבדוק מה הייתה הסביבה הרגשית, המשפחתית והתרבותית בה נולדו וגדלו ילדים בעת העתיקה. באמצעות קריאה משותפת במקורות עתיקיםנבחן את המסגרות החינוכיות והדתיות שעיצבו את אישיותם של ילדים בעת העתיקה. ייצוגי ילדותייבחנוגם באומנות החזותית. נראה מהם קווי הדמיון והשוני בחיי ילדים בתרבויות היהודית היוונית והרומית הקדומות. לבסוף, נראה כיצד יכולים חיי ילדים בעת העתיקה לעזור לנו לחשוב על חיי ילדים בתקופה המודרנית. על בסיס חומרי הקריאה לשיעורים משלב הקורס הקניה של מיומנויות למידה בסיסיות הנחוצות לקריאה ביקורתית של טקסטים ולכתיבה בפורמט אקדמי.
דרישות הקורס:
• קריאת חומר רקע לקראת כל שיעור
• הגשת עבודה במהלך הסמסטר
• עבודה מסכמת
• נוכחות בשיעורים. תלמידים שייעדרו מעל שלושה שיעורים לא יוכלו לסיים את הקורס.
מרכיבי הציון הסופי: 10% עבודת אמצע, 90% עבודה מסכמת.
תאריך הגשה: 1.4.12 עד שעה 13 למזכירות התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח.
The course will engage in the manner in which the Greeks and Romans perceived childhood, starting from birth to adulthood. The course will examine the emotional and familial environment, in which children were raised, their activities from play to schooling, and their various religious and ceremonial rites of passage. Through selected reading of classical sources and by examining the visual arts we shall see how children lives have been depicted and represented by the ancients. Finally we shall observe the similarities and differences in child bringing between our modern society and the ancient one.
 
0662-1020-01
 חילון כאתגר וכהזדמנות בחינוך הדתי בישראל
 SECULARIZATION IN RELIGIOUS SOCIETIES IN ISRAEL
ד"ר ליאון נסיםשעור ותרגילמן319אה'1600-1400 סמ'  ב'
השיעור יעסוק בהשפעות תהליכי החילון המודרני על החינוך הדתי ביהדות הישראלית. ראשית, אנו נדון במשמעויות המרובות של המונח 'חילוניות'. שנית, נגדיר את האתגרים המרכזיים אותם מציב תהליך החילון כלפי החברה הדתית, בדגש על האתגרים החינוכיים הכרוכים בתהליכי הסוציאליזציה הדתית. חלק מרכזי בשיעור יתמקד בדרך בה הקהילות האורתודוקסיות ביהדות הישראלית הופכות אתגרים אלה להזדמנות המסייעת להם לבנות את זהותן ואת אורחות חייהן.
השיעור הוא חלק מקורסי מיומנויות הלמידה, מה שאומר כי בסיומו תוגש עבודה. מהות העבודה היא הצעה למחקר בנוסח מדעי החברה. העבודה לא תעלה על חמישה עמודים שירחיבו באחד הנושאים האפשריים לדיון באתגר החילוני לחברה הדתית בישראל ויציעו שאלה אפשרית למחקר עתידי בנושא. הדרכה אישית ושיעורים הנוגעים בדרך בניית העבודה יינתנו במהלך הקורס. בכדי להקל על אופן בניית העבודה יוגשו במהלך השיעור שתי מטלות. האחת תגבש את הנושא ותציע ספרות ראשונית מתאימה. השנייה תרחיב על הנושא ותציע ראשי פרקים לדיון לקראת גיבוש שאלת המחקר.
This course deals with the influences of the modern secularization process in the Jewish religious education system in Israel. First, we will discuss the multiple interpretations to the term 'secularism' in the religious education system. Second, we will characterize the main challenges which the orthodox religious education institutes in Israel identify as infrastructure problems and how they react to them. A main part of the course focuses on the ways which the orthodox communities turn this challenges to widen their opportunities.
 
 
0662-1022-01
 פילוסופית הקיום של ניטשה והשאלה היהודית
 NIETZSCHE'S EXISTENTIAL PHILOSOPHY AND THE JEWISH QUESTION
ד"ר שיינפלד אלישיעור גילמן282 ב'1400-1200 סמ'  ב'
משנתו של ניטשה מבשרת ומטרימה, בהרבה מובנים, את המודרניות שלנו. מחשבת מות האל של ניטשה, והביקורת הרדיקלית שלו לא רק על הדת, אלא גם על כל צורות החיים המושתתות על הנחות יסוד מטאפיזיות אשלייתיות (המדע, ההיסטוריה, או הפוליטיקה), הינה עדיין אחת מההתבוננויות העמוקות והרציניות על משמעות האדם בעולם מחולן. בד בבד, מקדיש ניטשה ליהודי וליהדות מקום מיוחד בביקורת הדת ובביקורת התרבות שלו. מקום רב-משמעי - לאורך כל יצירתו, לובש ופושט היהודי צורות שונות ומגוונות - האומר דרשיני. בהתייחסותו ליהודי, כך נבקש להראות בקורס המוצע, הפילוסוף נאלץ להתמודד עם גבולות מחשבתו, שכן היהדות מתגלה בעיניו כתופעה לימינלית, כתופעת גבול. ניתוח מדוקדק של שם היהודי בטקסט הניטשיאני – כמו גם עיון בנושאים המרכזיים של הגותו (האפוליני והדיוניסי, ביקורת המדע והדת, הקריאה להפיכת הערכים, הרצון לעוצמה, החזרה הנצחית של הזהה) – הם שיעסיקו אותנו בקורס זה. המפגש, בתוך הוגה אחד, בין הגות קיומית-ביקורתית לבין ה"מסתורין של ישראל", יאפשר אולי להתבונן באופן רענן במשמעות תופעת ה"היות יהודי".
Nietzsche’s philosophy in many ways announces and anticipates our modernity. Nietzsche’s declaration of the death of God and his radical critique not merely of religion, but also of all the forms of life which are founded on metaphysical illusionary grounds (science, history, politics, or culture), still procures one of the deepest insights on the meaning of existence in a secularised world. Coupled to this critique, in his writings, Nietzsche refers repeatedly to the Jews and to Judaism, which are occupying a peculiar place in his critique of religion. In his aphorisms on Judaism, Nietzsche’s philosophy is touching the limits of his own thought, Judaism appearing there as a liminal phenomenon, as a phenomenon provoking a meditation on the limits of thought. How should one approach this “people”, this “cultural strangeness”, in Nietzsche’s philosophy? Is Jewish religion to be understood as the source of religion in general, or does it possesses a morphology of its own, which is inassimilable to Christian religion, massively criticised in the Nietzsche’s corpus? In this course, we will carefully interrogate those questions, examining them in the light of his general philosophical concepts (the Apollonian and the Dionysian, the critique of religion and of culture, the transvaluation of values, the will to power, the superman, or the eternal return of the self). This interrogation will help us not only to shed light on the place of the Jew in western philosophy and in the western culture in general, but will also help us to envisage Jewish phenomenon in the context of existential philosophy.
 
0662-1027-01
 התנהגות ארגונית מאקרו
 MACRO ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ד"ר לנדאו דנהשעור ותרגילמן278 ה'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה הנו מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיסו של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל. הקורס שואף לסייע לסטודנטים לפתח תובנה לגבי ההשפעה האפשרית של התנהגותם והתנהגות האחרים על תפקוד ופעילות הארגון. נושאים מרכזיים שידונו בקורס כוללים, בין היתר, את התפתחות התיאוריה הניהולית, מבנים ארגוניים, יחסי ארגון וסביבתו, ניהול שינויים, ותרבות ארגונית. בהתאמה, יבחנו האתגרים הניהוליים עמם מתמודדים ארגונים בתקופה הנוכחית כתוצאה משינויים במבנה, בתנאים הסביבתיים, בהתפתחויות טכנולוגיות ובכוח העבודה. כמו כן, יושם דגש על תכנים וכישורים הנדרשים כיום ממנהלים בעזרת ניתוח, אבחון, ודיון בסיטואציות ארגוניות מעולם המעשה.

מטרתו המרכזית של הקורס היא לסייע לסטודנטים בהבנת התהליך הניהולי בעזרת למידת תיאוריות מרכזיות בתחום, הכרות עם מושגי מפתח והתמודדות עם יישומם המעשי.
חומר הקריאה, ההרצאות והדיונים במסגרת הכיתתית יספקו את הבסיס לידע התיאורטי הנדרש; פעילויות למידה במסגרת הכיתתית בשילוב עם למידה אישית יאפשרו לכם להעריך ולנתח באופן ביקורתי מידע מגוון בנושאים שונים ולפתח פרספקטיבה ניהולית עצמאית.

יעדי הלמידה של הקורס כוללים, בין היתר:
• פיתוח הבנה כוללת ומערכתית של ארגונים, זיהוי הכוחות הפנימיים והחיצוניים המשפיעים עליהם והתמודדות אפקטיבית עמם.
• פיתוח ושימוש במסגרות מושגיות מתאימות לניתוח ארגונים ולפתרון בעיותיהם.
• הכרות עם עולם התוכן הרלוונטי ותחומים מרכזים בחקר ארגונים שיפותחו בקורסים מתקדמים יותר.
• הבנה של סוגיות קריטיות עמם על ארגונים להתמודד בתקופה הנוכחית על מנת לשרוד ולהצליח.

Macro organizational behavior presents an integrated approach to organizational concepts, management principles, philosophy, and theory in public and private organizations. The course is designed to help business students develop insights into the potential impact of their behavior and the behavior of others on the functioning of an organization. It builds theoretical background from which to analyze personal, group, and organizational behavior, and it develops analytical, communicational, organizational, and interpersonal skills useful to effective employers and managers.
 
 
0662-1028-01
 טכנולוגיות מידע - תיאוריה ופרקטיקה
 INFORMATION TECHNOLOGY
מר דק ישראלשעור ותרביה"ס לשפות002 ב'1000-0800 סמ'  א'
הקורס מתמקד במושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות, כולל התנסות בשימוש במחשב אישי לפתרון בעיות. במהלך הקורס ייסקרו מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכות ההפעלה שלו (במיוחד מסביב ל- PC). הקורס יעסוק בעיצוב גיליונות חישוב אלקטרוניים, הצגת נתוני גיליון חישוב באופן גראפי, שימוש במצגות יילמד באופן עצמאי על ידי הסטודנטים, מונחים בסיסיים בתקשורת נתונים, וכמובן השימוש במשאבי רשת האינטרנט.

הקורס מעמיד לרשות התלמידים מגוון של משאבי למידה:
* ארבע עשרה פגישות שבועיות להצגת נושאי הלימוד ותרגול לפי התוכנית. הפגישות מתקיימות כל הסמסטר במעבדת המחשבים ובחלקן כוללות תרגול מעשי מודרך. 

* במקביל להתקדמות בחומר הנלמד, משתתפי הקורס יגישו פתרונות לתרגילים שיוצגו באתר הקורס לצורך קבלת משוב. יש להגיש את התרגילים הפתורים באמצעות מערכת ה- moodle- http://moodle.tau.ac.il

*  החומר המושגי/עיוני בקורס מכוסה בספר:
מערכות מידע הלכה למעשה, מאת זאב נוימן ומשה צבירן, הוצאת דיונון, 2001 . מסומן ברשימת הקריאות בתוכנית הקורס כ-ממה"ל.
The course focuses on basic concepts of current information technologies (IT). The course will cover the main terms in computer hardware and its operating system. The course deals with electronic spreadsheet (Excel) design, calculation sheet information and graphics, presentations will be studied independently by students, basic terminology of data communications, and of course the use of Internet resources.

0662-1029-01
 התנהגות ארגונית מיקרו
 MICRO ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ד"ר תובל עתליהשיעור גילמן280 א'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הקורס מתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בהתנהגות ארגונית מיקרו וביישומיהם הניהוליים. במסגרת הקורס נעסוק ברמת הפרט והצוות, נכיר מושגי יסוד בעמדות והתנהגות של עובדים בארגונים, ונלמד כיצד תפיסת הפרט, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.
במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לממצאי מחקרים,אירועים ודוגמאות ארגוניות ממשיות וילמדו כיצד ניתן לשפר את הקשר שבין העובד לארגון, בשלושה היבטים: תיאורטי, אמפירי, ויישומי.
בין נושאי הקורס: תפיסה, אישיות, מוטיבציה בעבודה, תהליכי למידה, קבלת החלטות בארגונים, מנהיגות, ועבודת צוות.
השיעורים בעלי דגש תיאורטי אך ישלבו דיונים, וידאו קליפים, ניתוחי מקרה, והפעלות על מנת להמחיש את הנושאים הנלמדים. 
The aim of this course is to develop a systematic and profound framework for understanding the complexity of human behavior in organizations.
The course is focused on people - workers and managers, in organizations. The Course purpose is to provide the students with knowledge, theories, and fundamental concepts in micro organizational behavior.
During the course we will discuss both individual and group level of analysis and learn how person's perceptions, motives and attitudes shape his behavior and affect his performance.
Among the subjects of the course: perception, personality, work motivation, learning process, decision making in organization, leadership, and teamwork.
Classes will combine theoretical discussions with case studies, video clips, empirical examples and simulations.
 
0662-1030-01
 רטוריקה ארגונית ועסקית
 ORGANIZATIONAL AND CORPORATE RHETORIC
ד"ר אורקיבי איתןשיעור גילמן277 ה'1200-1000 סמ'  ב'
קורס זה עומד על מאפייניה ואתגריה הייחודיים של מלאכת השכנוע במסגרת עבודתם של ארגונים ועסקים. בתחילת הקורס, נעמוד על מקומה של הרטוריקה ביחס למסגרת הרחבה של התקשורת הארגונית והעסקית (organizational and corporate communication) וזיקתה לתחומים כגון שיווק, משא ומתן, ויחסי ציבור. בהמשך, נדון בתרומתה של הרטוריקה לעיצוב יחסיהם של ארגונים ועסקים עם גורמים, קהלים ולקוחות חיצוניים, וכן בתפקידה של הרטוריקה הפנים-ארגונית. הקורס יעניק כלים לניתוח שיטתי וביקורתי של הרטוריקה הארגונית והעסקית, בהתייחס לארבע סוגיות עיקריות: א. אסטרטגיות רטוריות להבניית הדימוי, הזהות והאמינות של ארגונים ועסקים (corporate ethos); ב. ניסוח המערך הטיעוני של מסרים ארגוניים ועסקיים בהלימה לאסטרטגיה תקשורתית; ג. רטוריקה במצבי משבר (crisis rhetoric); ד. אתיקה ואמון ברטוריקה ארגונית ועסקית.
This course focuses on the unique characteristics and challenges of the art of persuasion in the work of organizations. We shall begin by placing rhetoric within the larger framework of organizational and corporate communication, and discuss its importance to such activities as marketing, negotiation and public relations. We shall than discuss the ways in which rhetoric helps to shape the relations of organizations and corporations with external “audiences”, such as other organizations, power institutions, costumers, and so on. The course will present methods for critical analysis and systematic evaluation of organizational and corporate rhetoric, with regard to four main issues: rhetorical strategies related to the construction of public image, corporate identity and reputation (corporate ethos); coherence between rhetorical messages and global strategic communication; rhetorical responses to crisis; ethics and trust in organizations.
Requirements:
Mandatory Class Attendance
Reading report or oral presentation of one bibliographical item (20%)
Final exam (80%)
 
0662-1103-01
 הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
 THE PSYCHOLOGY OF THE NORMAL IN THE MIRROR OF THE ABNORMAL
ד"ר מנדלוביץ שלמהשיעור ביה"ס לשפות001 ה'1600-1400 סמ'  א'
חלק ניכר מההבנות שיש לגבי ההתפתחות והתפקוד הפסיכולוגי של האדם הבריא נובע מבחינה דקדקנית של עולם הפסיכופתולוגיה. הקורס עוסק במונחי ייסוד שמניעים את פסיכולוגיית הנורמלי, וזאת- מתוך לימוד פסיכולוגיית הלא נורמלי. לצורך כך, נסקור במהלך הקורס את ההפרעות הפסיכיאטריות המרכזיות (הפרעות בספקטרום הפסיכוטי, הנוירוטי והאישיותי) ונמצה מהם את חוקיות התנהלות חיי הנפש של האדם. נעלה סוגיות שונות הקשורות לתפיסה, מחשבה, רגש, ושיפוט, וזאת- בתבניות תיאורטיות שונות המקובלות בעולם המחקר הפסיכולוגי והפסיכיאטרי (תבניות ביולוגיות, התפתחותיות, דינאמיות וקוגניטיביות, סוציולוגיות וסטטיסטיות). דגש מיוחד יושם על יחסי הגומלין שבין ההסברים המוצעים על ידי תיאוריות שונות למצבים פסיכו פתולוגים זהים.
The course examines the boundaries of normality from the perspective of the psychopathology. It reviews the various aspects of psychopathology (psychotic disorders, neurotic [affective and anxiety) disorders, personality disorders, perversions, cognitive impairments and PDD) in order to draw the line of the normative. The assumption that underlies the course is that normality has no solid, nuclear, nature. Rather, it is composed from tensions between changing psychopathologies, vibrating in every human.
The course requires no preliminary knowledge.
 
0662-1115-01
 מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית
 ISRAELI EDUCATIONAL TV
מר גוזנסקי יובלשיעור גילמן326 ג'1000-0830 סמ'  א'
בקורס נעסוק בטלוויזיה החינוכית הישראלית, שהיא הטלוויזיה הראשונה ששידרה במדינת ישראל.
ממבט תיאורטי כולל נדון, בין היתר, בשאלות, מהי טלוויזיה חינוכית? האם ניתן ללמוד מטלוויזיה כמדיום? כיצד צופים ילדים בטלוויזיה? האם זה יומרני ואף פוליטי לחנך באמצעות טלוויזיה או שמא זהו עניין ערכי ראוי?
אחר כך נעסוק בהיסטוריה של הטלוויזיה החינוכית הישראלית, גלגוליה השונים והתפתחותה עד לימים אלו. במהלך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים העוסקים בטלוויזיה חינוכית לילדים ונצפה במגוון תוכניות ששידרה הטלוויזיה החינוכית הישראלית: החל מהמשדרים הלימודים בשחור-לבן, דרך תוכניות כמו "זהו-זה" ו"רגע עם דודלי", דרך "ערב חדש" ו"פרפר חדש" ועד "הכל אנשים", "קריאת כיוון".

חובות הקורס:
נוכחות חובה בכל השיעורים.
קריאה שוטפת של חומרים הביבליוגרפיים וצפיה בחומרים הרלבנטיים.
אופן קביעת הציון:
20% הגשת 2 דו"חות קריאה על מאמרים (בהיקף של עמוד אחד). הדו"חות יהיו תיאור קצר של המאמר ולאחריו דיון והבעת עמדה של הסטודנט/ית לגביו. העבודות תוגשנה בכיתה בלבד (וללא עטיפת ניילון), עד לתאריך שיקבע מראש.
 80% מבחן כתה
The Israeli Educational TV was the first tv to be broadcasted in Israel.
What is Educational TV? Can children learn from Educational TV?
How do children watch tv?
We will look into the fascinating history of the Israeli Educational TV,
And watch different programs from their broadcasts, and try to analyze them.

 
0662-1121-01
 מושגי יסוד בפסיכואנליזה
 BASIC CONCEPTS IN PSYCHOANALYSIS
מר שניר רענןשעור ותרגילמן282 ב'1200-1000 סמ'  ב'
התיאוריה הפסיכואנליטית מתרכזת בפענוח הכוחות המניעים אותנו ובניתוח התהליכים המתרחשים בבסיס קיומנו הנפשי. תהליכים אלו נוגעים בכל צד של חיינו, החל מתחושות קיומיות כגון: מימוש עצמי, חרדה, סיפוק, תסכול, שלווה, סבל ואשמה; עבור דרך: דפוסי התנהגות, חוויתנו את עצמנו ואת המציאות הסובבת, תכונות אישיות, קשר ותקשורת עם אנשים אחרים והפרעות נפשיות; וכלה בפעילות תרבותית דוגמת אומנות, דת ומוסר. יחד עם זאת ולמרות היותה מקיפה תחומים רבים, הפסיכואנליזה מבוססת (ככל תיאוריה אחרת) על גרעין מצומצם יחסית של רעיונות ומושגים יסודיים. רעיונות אלו פותחו במרוצת השנים על ידי תיאורטיקנים שונים, ולצד היותם מרכיבים משלימים בתוך תיאוריה מרכזית, הם משקפים את נקודת המבט המיוחדת של כל תיאורטיקן או תיאורטיקנית אודות האדם ודרך התפתחותו הנפשית. בתרגיל נפתח כמה מן המושגים והרעיונות הללו במקביל לקריאה בטקסטים תיאורטיים מרכזיים. הקורס ניתן בזיקה לשיעורי המבואות של ההקבץ: 'הפגיעה השלישית' ו-'הפסיכולוגיה של הנורמלי'.

דרישות הקורס
קריאת חובה: מתוך הרשימה הביבליוגרפית
מטלת אמצע: 15% מן הציון
מבחן בית: 85% מן הציון
The psychoanalytic theory focuses on understanding our motivational forces and on analyzing the processes that are operating at the basis of our psychic existence. These processes touch every facet of our lives, including: basic existential feelings, patterns of behaviour, our experience of our selves and the surrounding reality, personality traits, contact and communication with other people; as well as cultural activities, such as: art, religion and morality. Still, despite of its inclusiveness, psychoanalysis is based, like any other theory, on a relatively small kernel of basic concepts and ideas. These ideas were developed through the years by different theoreticians. While being complimentary parts of the main theory, they also reflect the unique point of view of each theoretician concerning human beings and their psychic development. In this tutorial, we shall elaborate on some of these ideas and concepts while reading in key theoretical texts.
0662-1126-01
 קולנוע וקוגניציה
 FILM AND COGNITION
ד"ר צדקה רונן סלמשיעור גילמן326 א'1600-1400 סמ'  ב'
קולנוע הוא חוויה אנושית. ככזה הוא מכוון לפעול על המנגנונים התפיסתיים, המחשבתיים וההכרתיים של הצופה. המדעים הקוגניטיביים מנסים להבין מהם כלים אלו. התיאוריה הקוגניטיבית של הקולנוע היא תחום חדש המבקש לשפוך אור על החוויה הקולנועית, באמצעות חשיפת המנגנונים הסמויים והגלויים העומדים מאחורי הצפייה בקולנוע. כיצד מבוססת תגובתנו לקולנוע על יכולות תפיסתיות טבעיות? כיצד מצליחים אמצעים קולנועיים לעורר רגשות? מהו ריאליזם קולנועי? ובאיזה אמצעים משתמשים יוצרי אוונגרד על מנת לשבור את תחושת המציאות הזאת? באיזה רבדים של תפיסת משמעות אנו תופסים את היצירה הקולנועית? באיזה מנגנונים קוגניטיביים אנו משתמשים על מנת לפרש ולהבין יצירה קולנועית? מה ניתן ללמוד מכל האמור לעיל על ההערכה האסתטית של היצירה הקולנועית? בקורס זה ננסה לענות על שאלות אלו תוך שימוש בידע עדכני על המנגנונים הקוגניטיביים של בני –אדם, ובאמצעות דוגמאות ספציפיות ממיטב היצירה הקולנועית.

האופן בו יסתיים השיעור: עבודת סיום קורס.
מרכיבי הציון הסופי : עבודת סיום קורס – 100% .

 הקורס יתנהל בשפה האנגלית עם תרגום.
Cognitive Film Theory is a new approach to film aesthetics striving to understand film experience by reference to the cognitive mechanisms involved in movie spectatorship. Based on informed knowledge from the cognitive sciences, as well as on specific examples from movies, the course describes the ways by which our perception of space and time, our emotional response and our esthetic appreciation of the movies depend on our natural perceptual and cognitive abilities. The means movie makers utilize in order to elicit such responses in us are discussed, and a novel interpretation of our movie experience emerges.
0662-1127-01
 גיבושה של תרבות חילונית: פסטיבלים וקרנבלים בא"י
 THE FORMATION OF SECULAR CULTURE: FESTIVAL AND CARNIVALS
ד"ר אריה-ספיר נילישעור ותרגילמן318 א'1400-1200 סמ'  א'
מטרה מרכזית של השיעור היא הכשרת את התלמידים למיומנויות למידה ולכתיבת עבודה דיונית. תחום הידע שבו אנו עוסקים הוא פולקלור, ולכן 'יציאה לשדה' לשם ראיונות תהיה חלק מחובות הקורס. הנושא שיעמוד במרכז השיעור הוא תהליך הסתגלותם והתחדשותם של פסטיבלים וקרנבלים ציבוריים בארץ ישראל ובישראל מאז תקופת העלייה הראשונה ועד ימינו.
The course’s aim is to give the students study skills including the ability to write discursive papers. The body of knowledge that we are dealing with is folklore, therefore ‘field work’ for the purpose of interviewing informants is a part of the course’s duties. The main theme of the course is the adaptation and rejuvenation of public carnivals and festivals in Eretz Israel and Israel from the first Aliyah to this day.

 
0662-1132-01
 היחיד בתרבות היהודית המודרנית
 THE INDIVIDUAL IN MODERN JEWISH CULTURE
ד"ר אילת יגורי תמרשעור ותרגילמן320 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת הקורס: עיצוב הגדרת זהות יהודית מנקודת מבט אינדיווידואליות, באמצעות פניה להוגים יהודים שונים – בובר, ביאליק, סולובייצ'יק, עגנון, פרוייד, רוזנצווייג, שלום, שפינוזה ואחרים – ושזירתה בסיפורי חסידים, אגדות, משלים ומדרשים מן המקורות היהודיים.

נושאי הקורס: במסגרת הפילוסופיה הקיומית (אקזיסטנציאליסטית), האדם תופס את עצמו אל מול ואף כנגד החברה שבה הוא חי והתרבות שבתוכה הוא פועל. עמדה קיומית זו תקפה גם בבואנו לדון באדם המאמין. נבקש להבין איך נראה, מתנהג וחושב הפרט-היחיד שאינו תופס את עצמו כיהודי דווקא בזכות לימוד תורה וקיום מצוות. הקורס יתחקה אחרי זהותו העצמית של אדם כיהודי ויבחן את העמדה שבה לא הדת מגדירה את היהודי, אלא הוא קובע את דתיותו. יוצגו גם דמויותיהן של נשים מאמינות שתופסות את עצמן כיהודיות לאו דווקא דרך קיום מצוות.

מיומנויות אקדמיות: הקניית מיומנויות לקריאה ביקורתית של טקסטים ולכתיבה במתכונת אקדמית.

הקורס יסתיים בעבודה מסכמת.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי: נוכחות והשתתפות פעילה – 10%, מטלת אמצע הסמסטר – 30%, מטלה מסכמת – 60%.
Aims: This course will introduce students to different individualistic venture points to being a Jew. This will include the writings of salient Jewish thinkers and philosophers, such as Bialik, Buber, Soloveitchik, Agnon, Fraud, Rosenzweig, Scholem, Spinoza and others. Biblical stories, Hassidic tales, midrash (homiletic interpretation) from Jewish sources will serve as illustration to an individual Jew. There will be ample opportunity to take a critical view of this approach throughout the course and also to emphasize existential philosophy contribution to the attempt to understand the Individual in modern Jewish culture.
 
0662-1135-01
 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית
 ASPECTS IN INTERNET'S CULTURAL HISTORY: CYBERNETIC, COUNTERC
ד"ר אלחנתי משהשיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  א'
מטרת השיעור לבחון את "המצב הדיגיטלי" מנקודת מבט היסטורית ותרבותית. השיעור יתמקד בשורשי התרבות הדיגיטלית קרי, במקורות ובתכני השיח שהזינו את המאמץ המכונן של תרבות הסייבר. לעניין זה יוצג ההקשר ההיסטורי הרחב ובראש ובראשונה, היחס המיוחד והאמביוולנטי של התרבות האנגלו-סאכסית בכלל והאמריקאית בפרט, לטכנולוגיה, למושג הקהילה ולמושג הסְפרfrontier)) הפיזי והתרבותי. בהקשר זה יוצג שיח הסייבר מנקודת המבט של יחסי התרבות והטכנולוגיה בעיקר מצד היסוד האופטימי, ואולי אף האוטופי, שאפיין את שיח 'ההצדקה' של מי שראו עצמם כסוכניה של התרבות הזו לאורך כל שנות ה-90. נעמוד על ההיסטוריה התרבותית של האינטרנט כחלק בלתי נפרד מהופעתו של עידן האינפורמציה בד בבד עם חרדת המלחמה הקרה וכתוצר לאופטימיזם, שלא לומר אוטופיזם, התרבותי והחברתי שעורר מדע הקיברנטיקה בראשית שנות הששים. בהקשר זה נסקור מקרוב את האידיאולוגיה המורכבת של תרבות הנגד האמריקאית של שנות ה 60 שאימצה אלמנטים מן האידיאולוגיה הקיברנטית והטכנולוגיה כמכשיר ל"גאולה" חברתית ופוליטית ובכך, הזינה, לימים, את שיח האינטרנט והטעינה אותו באופטימיזם מחד גיסא ובביקורתיות מאידך גיסא.

The aim of this course is to examine Cyberculture and the "digital situation" from historical and cultural standpoint. Accordingly, the class intends to focus on the cultural roots of Cyberculture; it is to say, on the contents and discourse which nourished the effort of establishing Cyberculture as popular culture.
For achieving this goal, we shall examine the historical context in which the ambivalent sentiment of the American culture concerning technology, community and the notion of the frontier, both in its physical and cultural aspects, has been manifested. In this respect the cyber discourse will be examined as derived from an optimistic tradition or even, utopian belief in the spiritual value of technology.
We shall look at the short cultural history of the Internet as part of the ambiance of the Cold War, as well as the outcome of the emergence of the Cybernetic revolution and the Information Age. By the same token we shall scrutinize the complex ideology of the counterculture movement of the 60th, a movement which saw the Cybernetic ideology as a vehicle for achieving social salvation and cultural resurrection. And by doing so, the spokesmen of the counterculture laid the foundations for the profound optimism of what will be known, two decades later, as the Internet culture.

 
0662-1137-01
 מבוא לסוציולוגיה של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעיד
 INTRO TO SOCIOLOGY OF THE INTERNET: RELATIONSHIPS NETWORKS
ד"ר נורדהיימר עופרשיעור גילמן220 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יתמקד בשאלה כיצד משנה הרשת כמרחב מחיה את חייהם של הגולשים בה ובאופן רחב יותר את החברה בה אנו חיים. תחילה נבדוק את המושג רשת חברתית וכיצד הפך למושג מפתח בהבנת ההתרחשויות החברתיות המקוונות. ננתח את מושגי הקהילה והרשת החברתית וההבדלים ביניהם וננסה להבין כיצד תצורות אלה מעצבות את חווית היחיד החבר בהן ואת חיינו בתקופה מרתקת זו.
The course focuses on cyberspace as a social space, how it changes our lives. We will examine the concept of the social networks, its structure and how it plays out in capitalistic societies. The course compares social, communal and network activities in cyberspace and tries to understand social interaction online with the analytical tools of sociology and the social sciences.
 
0662-1138-01
 אילוף הסוררת - תחנות בהתפתחות האינטרנט
 TAMING OF THE SHREW: LANDMARKS IN THE DEVELOPMENT OF THE INT
ד"ר דרור יובלשיעור גילמן282 ה'1800-1600 סמ'  א'
תיאור הקורס ומטרותיו:
עד לא מכבר היתה "מגילת הזכויות" של גולש האינטרנט מפוארת. ליצור, להחליף, לקשר, לתכנת, לפרסם, להביע, ואפילו להשתגע – כולן, היו זכויות יסוד ברשת. לא עוד. בשנים האחרונות עברה האינטרנט שורה ארוכה של תמורות. חוקי זכויות היוצרים, עלייתה של גוגל, סוגיית ניטראליות הרשת ושאלות באשר למעמד חופש הביטוי, האנונימיות, הפרטיות, החלפת קבצים ועוד הובילו ללידתה מחדש של הרשת. מי ירוויח מאילוף האינטרנט ומי יפסיד? במהלך הקורס ננתח את האירועים המרכזיים שהשפיעו על אופייה של הרשת משנות ה-60' ועד היום, ונבדוק מהו הלקח מכל אירוע וכיצד הוא עומד להשפיע על ההווה והעתיד הדיגיטלי שלנו.
חובות הקורס:
בסוף הקורס תיערך בחינה מסכמת שתכלול את החומר שנלמד בכיתה והרשימה הביבליוגרפית.
ציון:
מבחן: 100%

Not long ago, the Internet's "bill of rights" was grandiose. Not anymore. Issues such as file sharing and copyright laws, free speech and censorship, anonymity, net neutrality and even the rise of Google, led to the rebirth of the Internet as a tamed creature. Who benefits from the taming of the internet and who loses? During the course we will analyze several of the most important milestones in the history of the Internet, from the early 60's until our time, and uncover the politics behind these titanic struggles. 
 
0662-1139-01
 קהילות - פוליטיקה - עסקים באינטרנט: אוטופיה בשומקום
 COMMUNITIES, POLITICS AND BUSINESS IN CYBERSPACE
ד"ר נורדהיימר עופרשיעור גילמן278 ב'1800-1600 סמ'  ב'
האינטרנט הוא מתנתה של התרבות האמריקאית למילניום השלישי. מאז היווצרותו והודות למבנהו הייחודי עליו נעמוד בקורס, מרחב הסייבר מתאפיין בעיצוב מחדש של חיברות מצד אחד, וביכולת משוכללת להשתלבות כלכלית של חברות ויחידים למטרות רווח מצד שני. הקורס יעסוק ביחסי הגומלין של שני ממדים מרכזיים אלה של מרחב הסייבר. לשני ממדים אלה, הממד הקהילתי והממד העסקי שורשים אנגלו-סקסים (בליברטריאניזם כסוג של אנרכיזם) תרבותיים עמוקים ורבי השפעה. שני ממדים אלה מתאפיינים לעיתים ביחסים הרמוניים ולעיתים ביחסים הרסניים זה לזה. הקורס יעסוק בשלושה נושאים עיקריים: 1. הרקע ההיסטורי, חברתי ותרבותי להווצרותו של המדיום, המימד החברתי של החיים ברשת (בין חברה אזרחית, קהילתיות ורשתות חברתיות), ומה טומנת בחובה החדירה העסקית לרשת, כיצד היא משנה אותה ומה כרוך בכך.

The Internet is America’s gift to humanity for the third millennium. Since its inception and thanks to its unique structure, cyberspace revolutionizes the way we socialize. It restructures the ways in which business is done and who may participate. The course deals with these two major dimensions of cyberspace. Social life and business activities may be both harmonious and destructive to each other. The course focuses on three main issues: 1. Historical, social and cultural background in the rise of this new medium, the social dimension of life on the web (between civil society, community and social networks), and how the penetration of business changes the medium and what it entails.
0662-1144-01
 רטוריקה של רדיקליזם: השיח הפוליטי בגרמניה 8191-5491
 RHETORIC OF RADICALISM: POLITICAL DISCOURSE IN GERMANY 1918-
ד"ר אברהם דורוןשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  ב'
התמוטטותו של הרייך הגרמני ב- 1918 ציינה לא רק את המעבר למשטר חדש כי אם גם שינוי בתרבות הפוליטית בכללה ובצורת השיח הפוליטי הציבורי. אמנם דפוסים מסוימים של השיח האמור מהתקופה הוילהלמינית המשיכו להתקיים גם בשנותיה של רפובליקת ויימאר, ואולם חלק מהמפלגות הפוליטיות בתקופה אימצו כלים חדשים לפנייה אל הציבור ולרכישת אמונו. המצאות טכנולוגיות ופיתוחים מהפכניים בתחום תקשורת ההמונים הביאו לתמורות מרחיקות לכת בדיאלוג שבין הציבור והפוליטיקאים. השינוי העמוק לא נגע רק באמצעי ההתקשרות, אלא ברטוריקה עצמה ואפילו בשפה שבה נעשה שימוש. בשנים הללו קיבלה הרטוריקה הפוליטית משמעות מיוחדת במינה, בעיקר בכל הנוגע למפלגות הימין, בראש ובראשונה המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית. צורות ההתבטאות של הפוליטיקאים כלפי קהל שומעיהם, אופן הגיית מילים קיימות והחדרתם של צירופי מילים או הטיות שונות שלהם לשפה שיקפו ניסיון להתריס נגד המערכת הקיימת מצד אחד, ולהנחיל מערכת חדשה של רעיונות ופרקטיקות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות מצד שני. במסגרת הקורס נבחן את הזיקה שהתקיימה בין שלושת הגורמים שלעיל, דהיינו: ההתפתחויות הטכנולוגיות, השימושים השונים ברטוריקה ובשפה והתכנים האידיאולוגיים. ננסה לעמוד על ההקשר ההיסטורי שבו התחוללה התמורה בכל אחד מהגורמים הללו מאז ראשיתה של רפובליקת ויימאר ועד לנפילת המשטר הנאצי ב- 1945. נעקוב אחר המנגנון התעמולתי של המשטר הנאצי, שהיווה את הצירוף האולטימטיבי של שלושת הגורמים האמורים, ונשווה את המקרה הגרמני לזה האיטלקי-הפשיסטי בסוגיות נבחרות.
The collapse of the German Reich in 1918 marked the transformation into a new sort of regime as well as a profound change in the political culture and the public political discourse. Although specific patterns of such a discourse in Wilhelmine period continued into the Weimar Republic, some of the political parties at the period accommodated new methods to address the public and acquire its attention. Technological innovations and revolutionary developments in mass media brought about far reaching modifications in the dialogue between the voters and politicians. These changes did not touch upon communication techniques only, but also on rhetoric itself and the language at use. Especially in regard to right wing parties, first and foremost the National Socialist Party, the manner of expression, the pronouncement of words, introducing new phrases and idioms reflected attempts at protest against the existing political system on the one hand, and the endowment of a new set of political, social and cultural ideas and practices on the other hand.
 
0662-1146-01
 נוף מקום וזהות בתרבות ישראל - מבט בינתחומי
 LANDSCAPE, PLACE AND IDENTITY IN ISRAEL
ד"ר סדן מיכלשעור ותרגילמן320 ג'1800-1600 סמ'  ב'
בקורס ייבחנו גישות שונות לזיקה בין נוף, מקום וזהות בארץ ישראל.
הנושאים יילמדו בגישה רב-תחומית המציגה מגוון תוצרי תרבות ביניהם: מקורות היסטוריים, מקורות רעיוניים, אמנות חזותית, שירי זמר, ספרות כללית וחינוכית ומחקרים אקדמיים רלוונטיים. בלמידה תשולב הקניה של מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית.

אופן ההוראה:
הקורס נחלק לשלוש יחידות. בכל יחידה ארבעה מפגשים: שלושה מפגשי הרצאה והנחיה במיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות ומפגש אחד של שיתוף ודיון מתודולוגי.
במפגשי השיתוף והדיון המתודולוגי יציגו הסטודנטים את ההתקדמות בעבודתם בהתאם להנחיות ויעלו לדיון בעיות בהן נתקלו במהלך העבודה. לאחר מכן יתבקשו להגיש במייל את המטלה של אותו השלב.
דרישות הקורס וחובות התלמידים:
חובות הסטודנטים : נוכחות, התקדמות בשלבים בעבודה על פי ההנחיות והצגת ההתקדמות במפגשי השיתוף ובמייל.
עבודת סיכום: 'סיפורו של מקום' – העבודה תבנה בהדרגה במהלך הסמסטר ותוגש בתאריך שיקבע מראש.
מטלות ביניים: 1. הצגת הנושא ורשימת מקורות ראשונית 2. הנחות יסוד, מטרות ושאלת מחקר 3. הצגת טיעון וביסוסו על ידי מיזוג בין טקסטים.

מרכיבי הציון הסופי:
שלב 1: 10% , שלב 2: 10% , שלב 3 : 10% , עבודת סיכום: 70%
The course is designed to discuss varied attitudes which deal with the linkage between landscape, place and identity in Eretz Israel.
The subject matter will be studied from a multi-disciplinarian point of view which represents, familiarizes and deals with various cultural products, including: historical sources, visual art, popular songs, literature, educational literature as well as relevant academic researches. In addition, academic reading and writing skills will be instilled and integrated throughout the course of study.
 
0662-1154-01
 צדק חברתי ואישוויון בישראל? דילמות סוציו' בראי החברה הישראלי
 SOCIAL JUSTICE AND EQUALITY IN ISRAEL
גב' בנימין שלומיתשיעור גילמן282 ה'1400-1200 סמ'  א'
מהו מושג ה"צדק"? מהו "שוויון"? האם צדק משמעותו שוויון? בקורס זה נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות של צדק חברתי ושוויון במאה העשרים ונבחן אותן לאור דילמות שונות בחברה בישראל. הקורס יעסוק בצדק חברתי כמושג המתייחס לאמות המידה לחלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים. במהלך הקורס נערוך דיון שיקשור בין כמה תחומי דעת על מנת להאיר סוגיות סוציולוגיות, כלכליות ותרבותיות שונות הקשורות בצדק חברתי ואי שוויון בישראל כחלק מתופעה חברתית רחבה. נבחן סוגיות אלו בנקודת המפגש של מספר שדות בהם ריבוד, אתניות, מגדר, זכויות חברתיות, חינוך, גלובליזציה והגירה כדי לעמוד על המאפיינים התרבותיים, הפוליטיים והמוסדיים שמעצבים אותן.
The course will survey various definitions of the term “justice” as a modern-western term. We will deal with the connection between “justice” and “equality” and finally the course will focus on the Israeli society and the way different definitions of the philosophical terms “justice” and “equality” affected its policy makers. This will lead us to address different inequalities in Israel, such as gender, ethnic and nationality inequalities.
 
0662-1156-01
 מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית
 INTRODUCTION TO POST MODERN PHILOSOPHY
ד"ר דעואל-לוסקי חייםשיעור גילמן326 ב'1400-1200 סמ'  א'
הפוסטמודרניזם הוא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים לציון תגובה, ואף דחייה, לתקופה המודרנית ולערכיה, שבר שנוצר בעקבות מלחמת העולם השניה. הרעיון הפוסטמודרני כולל בתוכו תקופה היסטורית חדשה, הבאה לאחר המודרניות. זוהי תפיסה תאורטית חדשה הקשורה גם בהרגלי שיח חברתיים אחרים, באמנות חדשה ובתרבות צריכה חדשים. כיוון שקיים שוני רב בין ההוגים, הרעיון הפוסטמודרני איננו מייצג תאוריה שלמה ומהודקת אלא מכלול רעיונות הקשורים למסגרת כללית מאוד בפילוסופיה ובאמנות. על אף הביקורת המתמשכת, הרעיון הפוסטמודרני זוכה להכרה הולכת וגוברת בפילוסופיה העכשווית. הקורס יעסוק בשינוי בתפיסת המציאות, במות האדם ובפרוק הערכים במסורת, במדינה, במדע ובאמנות. נלמד את ביקורת המחשבה על ההווה ועל הקיום, ביקורת מושג הסוביקט של דיקרט והצו הקטגורי של קאנט, דרך הפילוסופיה של ניטשה: ההתנערות מן האמת המוחלטת כבסיס לחוויה הקיומית אותה ממשיכים ז'אק דרידה, ז'אק לקאן ומישל פוקו, דרך גילוי אחרות השגעון, המיניות והאמנות. נלמד כיצד הפילוסופיה יכולה לשמש כביקורת הטכנולוגיה, הקפיטליזם, הקולוניאליזם והגלובליזציה. בהיעדר אמת אובייקטיבית מוחלטת אין משמעות ל"נכון" או ל"לא נכון", ואם הכול יחסי והכל תלוי בשפה הרי שאין משמעות לעובדות. בהמשך לצורת המחשבה של היידגר, הרעיונות הפוסטמודרניסטים גם הם עמומים ומופשטים ולכן נראים כקשים להבנה. הפוסטמודרניזם מקדם גישה אנטי-הומנית כתורה המחייבת ודוגלת ביחסיות מוסרית, ואינה שופטת ערכית אידאולוגיות ומסורות תרבותיות המנוגדות לליברליזם המערבי.
The purpose of this course is to articulate what is meant by the postmodern and postmodernism, to read a number of contemporary theorists, and to explore how these terms are appropriate for the reading of literary, art, architectural, and theoretical texts. But, what does it mean to be postmodern? What are the differences between the modern and the postmodern? What is the relation between postmodernism and post modernity? How have those differences been articulated by various contemporary philosophical, and art theorists? In what sense are there different postmodernism? In the post-Sept 11 world, how does postmodern thinking help to understand these significant events in contemporary cultures and societies? Initial focus will be on specific philosophers such as Foucault and Derrida, following the exploration of how aims, characteristics, and kinds of philosophic inquiry are linked to political and social considerations. Attention will turn toward the status of several prominent kinds of philosophical analysis within phenomenology and existentialism, among others, within each of these kinds, (1) conceptions of self, subjectivity, or (self)-consciousness, and intersubjectivity, (2) the analysis and role of language and art in philosophical inquiry, and (3) critiques of metaphysics. 
0662-1157-01
 מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט-מודרניזם
 MODERNISM, ANTI-MODERNISM & POST-MODERNISM
מר מלצר גלעדשיעור גילמן326 ד'1000-0800 סמ'  ב'
למרות שהיסטוריונים רבים רואים את ראשית העת המודרנית כבר במאה ה-17, בדרך כלל כאשר מדברים על התקופה המודרנית, מכוונים למערך של שינויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, טכנולוגיים ודיסיפלינאריים שהחלו באמצע המאה ה-19. בקורס זה נבדוק מהם המאפיינים המרכזיים של המודרניזם – המהלך האסתטי שיוצא לדרך בתקופה זו – תוך התמקדות במודרניזם באמנות החזותית. איך נראה המודרניזם? איזלו בשורות אסתטיות חדשות הוא נשא בחובו? כיצד הדהדו בו שינויים תאורטיים כגון פסיכואנליזה, מרקסיזם, פורמליזם?
אל מול העוצמה והחדשנות של המודרניזם ניצבו לאורך כל הדרך תנועות אשר הצביעו על אופציות יצירה וחשיבה אחרות. בהמשך הקורס נתמקד בתנועות אנטי מודרניסטיות אלו – האוונגרד – אשר העלו שאלות חדשות בנוגע למעמדו של המדיום, של האמנות (או הספרות) כקטגוריה נפרדת מ"העולם והחיים", והציעו מערכים שונים של מענים ופרוצדורות לסוגיות האסתטיות, האונטולוגיות והפוליטיות.
לסיום נתמקד בשינויים הדרמטיים אשר חלו החל משנות השישים המאוחרות, אשר נהוג לסכמם תחת המטריה של פוסט-מודרניזם. במה הוא שונה מהמודרניזם? מהם מאפייניו? אלו סוגיות חדשות הוא מעלה? האם ניתן לראותו כממשיך המודרניזם, או כתפנית היסטורית?
במהלך הקורס נקרא טקסטים מכוננים הדנים בשלושת המהלכים החשובים הללו. המפגשים ילוו בהקרנת דימויים וסרטים רלוונטים.
Although some historians point to the 17th century as the beginning of the modern era, usually when referring to this epoch, a set of social, political, cultural, technological, and disciplinary changes, that began in the middle of the 19th century, are seen as the starting point. In this course we will examine what are the central characteristics of modernism – the aesthetic breakthrough that was set under way in this period. While not excluding other media, we will concentrate on the visual arts, especially the fine arts. How did Modernism look? What were its new aesthetic credos? What were its relationship to new theoretical approaches, such as Marxism, psychoanalysis, and formalism?
Against the innovative force of modernism, all along the way, stood movement who suggested other ways of thinking about, and making, culture. Next, we will see how these anti-modernist movements – the avant-guarde – raised new questions in regard to the status of the medium, the object, and art itself. We will check what procedures and responses they offered to aesthetic, ontological, and political problems. Finally, we will concentrate on the dramatic changes that took place from the 1960', usually under the term "post-modernism". How is it different from modernism? What are the new issues it raises? Can it be seen as a continuation of modernism, or as a historical turn? 
0662-1159-01
 זיכרון השואה בחברה הישראלית: סוגיות מרכזיות
 MEMORY OF THE HOLOCAUST IN ISRAEL: MAJOR ISSUES
ד"ר גבע שרוןשעור ותרגילמן320 ד'1000-0800 סמ'  א'
עניינו של הקורס הוא הקניית מיומנויות אקדמיות ותירגולן (קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית) באמצעות קריאה וניתוח של מגוון טקסטים בנושא רחב יריעה ורב פנים: זכרון השואה בחברה הישראלית. השיעורים יתנהלו כדיונים משותפים על בסיס הטקסטים (מקורות ראשוניים וספרות מחקר). עם הנושאים שנעסוק בהם במהלך הסמסטר נמנים קריאה של מקורות היסטוריים, היכרות עם טקסט אקדמי וזיהוי מרכיביו, מושגים והגדרות, רטוריקה, דיון משווה וסוגיות היסטוריוגרפיות.
The course introduces major issues of the Israel's Memory of the Holocaust , via reading, discussing and analyzing variety of primary documents: protocols, speeches, letters and memoirs. In class we will examine topics such as the reparation controversy, the Kastner Affair, the Holocaust Memorial Day in Israel (Remembrance Day for the Holocaust and Heroism) and the Eichmann Trial in Jerusalem.
0662-1160-01
 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב
 FALLING STARS: YIDDISH CINEMA BETWEEN EAST AND WEST
מר לבנת אביבשיעור גילמן277 ד'1400-1200 סמ'  א'
הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו.
אוצר קולנועי חזותי זה מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני שלושה עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי - ימים מלאי הבטחה אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את המצוקות בנות הזמן ומטרימים את השבר הגדול העתיד .
הסרטים עוסקים בין השאר בשבר של מוסד הקהילה והמשפחה היהודית בעידן של הגירה מסיבית, עיור ומודרניזציה, במתח שבין המקצועות היהודיים לכלליים כמו החזן וזמר האופרה, נושאים של פוליטיקה חינוך וזהות יהודית, מגדר, דת, דיבוקים ומיסטיקה - והכל בסימן המתחים שבין המסורת למודרנה אשר השפיעו על דפוסי המשפחה היהודית, על קשרי הגרעין והקשרים הבין-דוריים והעמידו לעיתים תכופות את הילד היהודי בפני מציאות חדשה ומורכבת אליה נדרש להסתגל.
לאחר המלחמה לסרט היהודי לא היו קהלים וגם לא יוצרים שהיה להם הכח הנפשי להמשיך ליצור. כוכבי הקולנוע היידי, אלה מהם ששרדו היו ככוכבים נופלים ובמידה רבה ביטאו את מסלול קולנוע היידי שהיה מהיר ומבריק בעלייתו ובנפילתו.
במהלך הקורס נבחן את שיתופי הפעולה האמנותיים בהפקות הקולנועיות במרחב הפולני הרוסי והאמריקאי, בין אנשי קולנוע מקומיים ליהודים כמו גם אופני ההתקבלות של הסרטים בקרב הקהל היהודי והכללי. כמו כן הקורס יבקש לבחון הבטים משווים בין הקולנוע היידי לקולנוע הכללי על זרמיו האוונגרדיים והמֵינְסְטְרִים כמו גם תרומת היוצר היידי למפעל ההוליוודי.
 Yiddish film was part of the modern gust of wind which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century and one can find in it reflections of social, psychological and spiritual turmoil.
This cinematic treasure allows for a unique look into three dynamic and most dramatic decades in the Jewish sphere- days full of promise and new opportunities, while at the same time echoing a growing distress and anticipating imminent tragedy.
Many films deal with the fracture of the Jewish traditional community and the Jewish family during an age of massive immigration, urbanization, and modernization. Some deal with the tension between Jewish and gentile professions such as Chazan and opera singer; others deal with politics, education and Jewish identity, gender issues, religion and secularization, dibbuks and mystics.
After the war, Yiddish film lost its audience, its creative forces. The Yiddish cinema stars who did survive, the falling stars, expressed the path of the Yiddish cinema which was bright and fast both in its ascent and decline.
During the course we will examine the artistic cooperation within important cinema productions in the Polish, Russian and American scenes and the reception of those films. The course will also examine comparative aspects of Yiddish and general cinema with its avant-garde and mainstream tendencies as well as its contribution to the Hollywood project.
 
0662-1185-01
 ירושלים כעיר בירה וכמרכז פולחן מהתקופות הקדומות עד לחשמונאים
 JERUSALEM AS A CAPITAL & AS A CULT PLACE FROM EARLY PERIODS
מר סרגי עומרשיעור גילמן326 ה'1000-0800 סמ'  א'
ירושלים נודעת כ"עיר הקודש" בתרבויות רבות. המקרא- הוא המקור הקדום ביותר המזכיר את ירושלים כעיר הבחירה של ה' בכבודו ובעצמו- "המקום אשר יבחר ה'". מכאן, ולמעשה עד ימנו אלה רבים רואים בירושלים את משכנו הבלעדי של ה'- האל המונותיאיסטי. בנוסף להיותה מרכז פולחן ירושלים היתה בעבר, ולמעשה משמשת גם כיום כ"עיר בירה", קרי- מרכז מנהלי-שלטוני של יחידה פוליטית. לאורך ההיסטוריה ארוכת השנים שלה היתה ירושלים בירה בעבור יותר מקבוצה פוליטית וחברתית אחת. השאלה העומדת במרכזו של קורס זה הינה- האם תמיד הייתה ירושלים כזו? מה הקשר בין מעמדה של ירושלים כמרכז שלטוני למעמדה הפולחני הרם בדתות המונותיאיסטיות? כיצד ניתן להבין את ההתפתחות ההיסטורית של ירושלים מעיר קטנה בשולי ההר אל מרכז המחשבה הדתית-פולחנית ואף המדינית?
כדי להשיב על שאלות אלו נבחן במהלך הקורס את ההיסטוריה של ירושלים בתקופת המקרא. נכיר את הממצאים הארכיאולוגיים שמהווים עדות להתפתחותה מאז ראשית ימי ההתיישבות בה ועד לימי החשמונאים, ונבחן אותם לאור התיאורים המקראיים וההיסטוריים אודותיה. באמצעות התיאורים ההיסטוריים והמקראיים של ירושלים לאור הממצא הארכיאולוגי נבחן את הקשר בין התפתחותה של ירושלים כעיר בירה לבין עליית מעמדה כמרכז פולחני חשוב, ואף ננסה להבין את הקשר בין ירושלים לבין הולדת המונותיאיזם.

דרישות קדם לקורס: אין
דרישות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, קריאת חומר שוטף במהלך הקורס, מבחן מסכם.
הרכב הציון: נוכחות, ציון במבחן המסכם.
במבחן המסכם, התלמיד רשאי להשתמש בספרי תנ"ך.
Jerusalem is known in many cultures as "The Holy City". The Hebrew Bible is the oldest source to mention Jerusalem as the city the Lord has chosen. Ever since, Jerusalem is considered by many to be the home residence of Yhweh, the monotheistic god. However, Jerusalem is not only a cult center. Throughout its long history Jerusalem was (and still is) a "capital city". This means that in addition to its function as a cult center it is also an administrative-political center. The main question, therefore, is: was Jerusalem always like that? What is the relationship between the city's cultic function and its political or administrative one? How can we understand the development of Jerusalem from a rural-mountainous site to the center of religious and political thought?
In order to answer these questions we shall examine the history and the archaeology of Jerusalem throughout the Biblical periods. We shall survey the archaeological finds in light of the Biblical descriptions, and accordingly the history of the city will be reconstructed in order to understand the process of its development as a political center and a cult center. Thus we will also be able to understand the rise of Monotheism in Jerusalem.
 
0662-1186-01
 אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה
 TO THE WEST: RELIGION, CITY, STATE
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן279 ב'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק בבחינה היקפית וביקורתית (בין שנת 1000 ל-1750 לערך) של רעיונות והתפתחויות המזוהים עם המורשת התרבותית האירופית תוך ניסיון לשמר את המתח בין הבניה ומיתוס של מסורת לבין הטרוגניות תרבותית שמקורה בשאילת אלמנטים מחוץ ליבשת ויצירת רשת קונצפטואלית אינטגרטיבית המחברת בין מושגים, תהליכים ואירועים מכוננים, כמו גם התמודדות עם עצם הביטוי 'תרבות מערב', מבחינת יסודות או מרכיבים הן של ה'תרבותי' והן של ה'מערבי'.
הקורס משלב הרצאות אורח של מרצים בכירים שיספקו רקע ותשתית היסטוריים לדיונים התמטיים.
חובות הקורס: נוכחות רציפה, בחינה.
 
The course is aimed to critically examine a wide range of ideas and developments between 1000-1750 which constitute European cultural heritage, in an attempt to preserve the ongoing tension between myth and tradition and cultural heterogeneity that draws from borrowed elements from outside the continent and to construct an integrative conceptual web that connects between concepts, processes and defining moments, while tackling with the very notion of both 'Western' and 'culture'.
 
0662-1194-01
 היה או לא היה: מיתוס, זיכרון והיסטוריה ביהדות ובציונות
 THE JEWISH FOLKTALE AND THE JEWISH HISTORY
ד"ר רוטמן דודושיעור גילמן277 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הספרות העממית, בז'אנרים השונים בהם היא מופיעה, מהווה ערוץ ביטוי מרכזי של הזיכרון הקיבוצי. חוקרים מדיסציפלינות מחקר שונות, כגון אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פולקלור, מגדר והיסטוריה עמדו זה מכבר על חשיבותה של ספרות זו לבירור שאלות העוסקות בתודעה היסטורית, מעמדם של גיבורי תרבות, חיזוק היסודות המשותפים של קהילות מדומיינות וממשיות ועוד.

בקורס נבקש לברר שאלה זו, תוך עיון בסיפורי עם יהודיים מן הזמן העתיק ועד ימינו, נברר כיצד קבוצות ויחידים בעם היהודי סיפרו לעצמם את עברם באגדות, מיתוסים, סאגות, וסיפורים אישיים. ננסה להבין משמעויותיהם ותפקידיהם של הסיפורים הללו בתהליכים החברתיים שעבר העם היהודי בתקופות השונות. בתוך כך נעמוד בהרחבה על מושג המיתוס על משמעויותיו השונות וננסה לברר את תפקידיו החברתיים והפוליטיים בתקופות שונות, מן הזמן הקדום ועד לתקופה המודרנית. בנוסף נדון בתיאוריה של חקר הספרות העממית כמקור היסטורי, כפי שזו באה לידי ביטוי בדיסציפלינות השונות, תוך בירור מערכות הקשרים והפערים שבין היסטוריה, זיכרון וסיפור.
Folk literature, in its various genres is a central channel for expression of the communal memory. In this course we shall meet with Jewish folktales from Antiquity to Modern era and try to figure how groups and individual in the Jewish people told their past to themselves in legends, myths, sagas and personal narratives. We shall try to understand the various meanings and functions of folklore in the main social processes that Jews went through, with an emphasis on the last two centuries.0662-1195-01
 במרחק 06 ק"מ: ירושלים ותל-אביב בספרות העברית
 60 KM AWAY: JERUSALEM-TEL-AVIV IN HEBREW LITERATURE
ד"ר מנדה-לוי עודדשיעור גילמן278 ב'2000-1800 סמ'  ב'
את טורו המחורז בשם: "ברדיו תל-אביב" (1932), סיים המשורר יהודה קרני בשורות: "הוי מה יקרת לי תל-אביב, / אולם כירושלים לא תהיי לי עד עולם". ואילו הסופר י"ד ברקוביץ בהגיעו לירושלים במסגרת מסעות תיירות שערך הגיע למסקנה אחרת:
"כי אתה בעצמך מתהלך בימים הראשונים על-פני חוצות ירושלים ברוח נכאה, אחרי הרווחה היהודית הגדולה בתל-אביב, שנתנה בלבך בפעם הראשונה בחייך את הרגשת האושר של מולדת, נפלת כאן שוב לתוך מצוקת נכר".
הניגוד, הפיצול, ההבחנה וההנגדה שבין ירושלים לתל-אביב, הפכו מאז נוסדה תל-אביב (תרס"ט) ליסודות המארגנים את תדמיתן של שתי הערים והמגדירים את אופיין מתוך תלות ותגבור הדדי. הן הדימוי התרבותי והן ההופעות הספרותיות יצרו מבנים בינאריים, אופוזיציוניים בין ירושלים לתל-אביב, כשהיחס ביניהם הפך פוליטי באופיו ונגע, למעשה, למשמעותה של התרבות העברית הלאומית והחילונית בארץ-ישראל ובמדינת ישראל. הניגוד בין הערים והמטאפוריזציה שלהן נוגע לשאלות של מרחב, מיקום מבנה אנושי וזיכרון היסטורי: הר/שפלה או ים; סגור וקבוע/חשוף ודינאמי; שמרני/מתירני או דקדנטי; קר/חם; אבן/חול ומכאן: יציב/ארעי; ותיק/חדש; מסורת/חולין; כובד ההיסטוריה/התחלה חדשה והיעדר כבילות ועוד ועוד...
לכל אחת מן הערים מסורת כמעט אינסופית של ייצוג ספרותי. בקורס נבחן את הספרות הנוגעת באופן ייחודי בקיטוב שבין השתיים כהוויות מנוגדות, או כפי שניסח זאת ברקוביץ: "ירושלים שונה כל-כך מתל-אביב שבכניסתך הראשונה לשם נדמה לך, כאילו באת לא לעיר אחרת, אלא לארץ אחרת.
The course shows the tension between Jerusalem and Tel-Aviv and the way this tension represented in Hebrew Literature. Series of oppositions as old and new; holy and secular; high and low; a place of bravery and a place of hedonism and so forth, describe the relations between those two important cities.
We will read from: Ben-Zion, Berkovitz, Greenberg, Alterman and other writers.

 
0662-1196-01
 מן הריאלי אל הוירטואלי: אותה שאלה מציאות אחרת
 FROM THE REAL TO THE VIRTUAL SAME QUESTION, DIFFERENT REALI
ד"ר גדי נועהשעור ותרגילמן144 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יפתח דיון סביב רעיונות פילוסופיים העולים בפריזמה של מציאות וירטואלית ומתחדדים על רקע המעבר לעולם של ביטים וייצוגים מופשטים, תוך שימוש במבעים קולנועיים שונים לשם המחשה, כמו "אודיסיאה 2001", "מטריקס", "המופע של טרומן", "בלייד ראנר", "הקומה ה-13" או "זיכרון גורלי" (Total Recall). השאלות בהן נעסוק נוגעות בעיקר לפרובלמטיקה הישנה של היחס סובייקט-אובייקט או בעיית ההכרה תוך ניסיון לברר מושגים כמו 'אמת', 'ממשות', 'תודעה, 'זהות אישית' או 'סיבתיות'.
The course deals with philosophical questions through the prism of virtual reality or the transition to bytes and abstract representations, using various films such as “2001 space Odyssey”, “Blade Runner”, “Matrix”, “Truman Show”, “Total Recall”, “13th Floor” for visual and dramatic illustration of metaphysical themes concerning our grasp of reality. These questions relate to the old polemic about the subject-object relation and involve explication of concepts like ‘truth’ and ‘essence’, ‘consciousness’, ‘personal identity’, or ‘causality’.
0662-1197-01
 היסטוריה של תקשורת המונים באמריקה הלטינית במאה ה-02
 CULTURAL AND SOCIAL HISTORY OF MASS MEDIA IN LATIN AMERICA
מר ריבקה נאואלשיעור גילמן277 ד'2000-1800 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתפתחות אמצעי תקשורת המונים באמריקה לטינית משנות העשרים עד שנות התשעים של המאה הקודמת. במהלך הקורס נסקור את הז'אנרים התקשורתיים המרכזיים שהתפתחו בתת היבשת תוך כדי דיון בתהליכים פוליטיים וכלכליים שהשפיעו על עיצובם. במהלך השיעורים נצפה וננתח קטעי מקור כגון פרסומות, תוכניות טלוויזיה ועיתונות נתייחס לקשר שבין הופעתם של אמצעי תקשורת המונים לצמיחתה של תרבות פופולארית באמריקה לטינית.
The course will introduce the students to the cultural and economic history of Latin American mass media from 1920 to 1990. We will learn about the development of the main media genres (Telenovelas and Variety Shows programs) and the political and economic process that shaped them. During the course we will watch and analyze scenes from advertising campaigns and Television programs and will discuss the influence of mass media in the raising of Latin American popular culture.
 
0662-1198-01
 "מדינת תל-אביב": היסטוריה וחברה
 THE STATE OF TEL AVIV: HISTORY AND SOCIETY
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן277 ד'1800-1600 סמ'  א'
מטרת הקורס "מדינת תל-אביב" היא להקנות כלים לניתוח והבנה של התהליכים החברתיים, הכלכליים והתכנוניים – כפי שבאים לידי ביטוי בתל-אביב בת זמננו ויחסה של תל-אביב אל יפו. הקורס כולל: הרצאות, דיונים וסיורים והוא יתמקד בארבעה צמתים של העבר, ההווה ואף העתיד של תל-אביב: היסטוריה וחברה, תכנון העיר, הגלובליזציה ושאלת מהגרי העבודה; והעיר שסופחה בכפיה לתל-אביב לפני כששים שנה - יפו. אלה השסעים הקיימים בתל-אביב, וזהו גם מבט היסטורי על היווצרותו של המרקם העירוני. כאמור, הקורס כולל שלושה סיורים: יפו, אחוזת בית והתחנה המרכזית החדשה.
Tel Aviv-Jaffa (usually Tel Aviv) is the Israeli second-largest city with an estimated population of 384,400.Tel Aviv is situated on the Mediterranean coastline, covering 51.8 square kilometers and is the largest and most populous city in Israel's largest metropolitan area known as Gush Dan, home to more of 3 million people. Tel Aviv was founded in 1909 on the outskirts of the ancient port city of Jaffa. The growth of Tel Aviv soon outpaced Jaffa (Yafo, in Hebrew) which was largely Arab at the time. Tel Aviv and Yafo were merged into a single municipality in 1950, two years after the establishment of the State of Israel. Tel Aviv's "White City", designated a UNESCO World Heritage Site in 2003, comprise the world's largest concentration of Bauhaus-style buildings. The aim of the course is learn about four main crossroads in contemporary Tel-Aviv: the city's history and society, the multicultural city, elite culture and consumer culture and the difficult situation of the Arab citizens in Jaffa.
 
0662-1199-01
 תרבות והתנגדות: שולטים, נשלטים והמאבק לצדק חברתי/פוליטי
 CULTURE & RESISTANCE: RULERS SUBJECTS & THE STRUGGLE FOR SOC
ד"ר גינזברג איתןשיעור גילמן277 ד'1800-1600 סמ'  ב'

במרכזו של הקורס תעמוד תרבות ההתנגדות של הנשלטים בחברה האנושית, הכפופים ליחסים של כוח מול אליטות מעמדיות, אתניות, לאומיות או קולוניאליות. המתנגדים האופייניים הם אלה שהרכיבו, ומרכיבים גם היום, את עקרה של החברה האנושית: עובדים, איכרים, קבוצות מיעוט אתניות או גזעיות, נשאי אידיאולוגיות אלטרנטיביות וכיוצב'. המאפייין את יחסי הכוח בכלל, ובודאי את יחסי הכוח בחברות בלתי דמוקרטיות, הוא המצב המתמיד של התנגדות שקטה, יום-יומית, המכונה בפי ג'ייס סקוט (Scott) מן החוקרים הבכירים של תחום התנהגות זה, "אינפרה-פוליטיקה". אין מדובר כאן בהתנגדות מרדנית מתפרצת או מהפכה גלויה, שדפי ההיסטוריה מלאים בסיפוריה, אלא דווקא במאבק היום-יומי השקט והחתרני להכרה, למשמעות, לזהות, למזון, לרווחה יחסית, ובמקרים רבים אף להישרדות פיסית ממש. זהו מאבק מושכל, חכם, מתמיד, פוליטי ותרבותי, המעיד ללא כל ספק על תודעתם הנוכחת של נושאיו לגבי מגבלותיהם בתוך מבנה הכוח המדיני, הפוליטי, החברתי או התרבותי הכולל, ולגבי אפשרויות המאבק שלהם לחירות פוליטית ולצדק חברתי ותרבותי.

בניגוד למה שחשבו המרכסיסטים הקלאסיים והניאו-מרכסיסטים, מנהלים את המאבק לא ערב רב של אנשים חסרי קלסתר, "המונים" אנונימיים, חסרי תודעה או בעלי "תודעה כוזבת" שמשיקולים שונים לא יצאו למהפכה גלויה. מנהלים אותה ערב רב של אנשים בעלי תודעה נוכחת לחלוטין, המבינים את גבולות יחסי השררה הפנימית או החיצונית ומצליחים לבור להם דרכי התנגדות שקטות יעילות מאד, המגדילות את מרווח הקיום האוטונומי שלהם במסגרתה. במקרים מסויימים הם אף מצליחים לפתוח צוהר רחב עוד יותר של אפשרויות, שבסיומן קורסת השררה כולה. על חורבותיה הם יעצבו בהמשך מבנה חדש המתאים לצרכיהם. כך קרה הדבר למשל במדינות העבדות של צפון אמריקה; כך קרה בכל החברות הקולוניאליות של מרכז ודרום אמריקה, מדינות רבות באפריקה ודרום מזרח אסיה עד שלהי המאה ה-20; כך במדינות בעלות שררות דיכוי פנימיות (לעיתים נתמכות מבחוץ) נוסח מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר, דרום אפריקה של שנות התשעים ומכסיקו של ראשית שנות האלפיים

The encounter between the weak (the poor, racial, ethnic and national minorities, groups from the periphery, women, youth and the elderly) and the strong (the hegemony) nearly always revolves around power relations and struggle. In the optimal case, a conflict results in the emergence of common denominators. Yet, it can also end in bursts of rebellion and violence or, what is more common, in a use of a range of "the weapons of the weak", such as clinging to traditions, fierce loyalty to the place and "the little homeland", preserving folktales, practicing ancient rituals, ignoring the hegemonic culture, indifference, avoidance, rumors, humor, open protest, etc. All of these behaviors erode the existing order from within. The course discusses the two approaches. Via content, syntax and rhetoric analysis, the circumstances when the infra-political or hidden discourse might reach a bursting point, which can generate deep change processes, are explored and the circumstances when the public transcript might support such processes are studied. The theoretical part of the course is based on books by the anthropologist James Scott, a pioneer scholar of the "weapons of the weak" used in everyday's struggle for social, cultural and political justice.
0662-1248-01
 יחסים בין-אישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONS IN A GROUP
גב' גול ליאורתרגיל גילמן362אא'1800-1600 סמ'  א'
תאור הקורס: הקורס מציע הזדמנות ללמידה "אחרת" המבוססת על התנסות חוויתית כחברי קבוצה.
מטרותיו: הכרות ולמידה של תהליכים בקבוצה קטנה. בדיקה, הכרה והבנה של מחשבות, רגשות והתנהגות של המשתתף בקבוצה, בהתייחס להשפעה ההדדית של הפרט על הקבוצה ושל הקבוצה על הפרט.

דרישות הקורס וחובות התלמידים: הקורס מחייב נוכחות רצופה. זכות הסטודנט לבחור את הדרך בא יבטא את נוכחותו בקבוצה. העדרות מעל שני מפגשים לא מאפשרת לקבל ציון בקורס.
בתום הקורס תוגש על ידי הסטודנטים עבודה מסכמת שתכלול ניתוח אינטגרטיבי של התהליך הקבוצתי והאישי בהתייחס להיבטים תיאורטיים מתחום הקבוצה. מומלץ לנהל רישום אחרי המפגשים.
The course offers an opportunity of a different way of learning, which is based on experiencing the group processes as a group member. During the course, the students will be introduced to the processes in a small group. Examination, understanding and being conscious of thoughts, feelings and behavior of the group member, in relation to the mutual influence between the individual and the group.
0662-1251-01
 "הפגיעה השלישית" - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה
 THE THIRD BLOW: THE IMAGE OF MAN IN PSYCHOANALYSIS
ד"ר טריאסט יוסףשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  א'
שלוש פגיעות ספגה האנושות בגאוותה; אחרי המהפכה הקופרניקאית והדרוויניזם - הפסיכו-אנאליזה היא אולי המכאיבה מכולן. היא עימתה את האדם עם העובדה שלא זו בלבד שעולמנו אינו מרכז היקום ולא זו בלבד שהאדם איננו נזר הבריאה אלא שהוא "אינו אדון אפילו בביתו שלו". כך פרויד (1917) המכוון לכך ש"האני" האמור לנהל ולתאם את הסובייקט ולייצגו כלפי פנים וכלפי חוץ, בעצם אינו יודע אותו אלא באופן חלקי בלבד. כל השרוי בעלטת הלא-מודע אינו בשליטתו ונעלם ממנו.
בקורס מבוא זה תושם הפסיכו-אנאליזה על הספה, תוך ניסיון לבחון בראיה ביקורתית את התפתחותה של התיאוריה שהותירה חותם כה עמוק על תרבות המערב ושרדה את חילופי המילניום – קונטרברסלית כתמיד. מלבד הצגת רעיונותיה המרכזיים של הפסיכואנליזה יושם הדגש על זיהוי מאפייני דמות האדם (בתפקידו כמטפל וכמטופל) כפי שאלה מצטיירים במודלים השונים של הפסיכואנליזה מפרויד ועד ימינו. תפיסת דמות האדם מתפתחת במקביל לתהליך התפתחותה של התיאוריה, מ"אובייקט חלקי" המחפש את מהותו האמיתית בעולם של "אמת מוחלטת" – ל"סובייקט שלם" המגלה ובתוך כך גם בורא את "עצמו האמיתי" במרחב אינטר-סובייקטיבי של "אמת יחסית".

מטלת סיום: מבחן בית
Three major blows have been inflicted upon man's pride, and next to Darwinism and the Copernican revolution, the most painful one was probably delivered by psychoanalysis. For psychoanalysis forced man to face the fact that not only that our world is not the center of the universe, and not only that man is not the pinnacle of Creation, but also man is not even "master of his own home". This was Freud's (1917) way of saying that the "ego", which is supposed to manage and coordinate the subject, while representing him inwardly and outwardly, in fact only has very partial acquaintance with it; for everything that lies in the shadow of the unconscious is unknown to him and is beyond his control.

In this course we shall invite psychoanalysis to "lie on the couch"; using a critical approach we shall study the development of this theory, which left such a profound impact on Western civilization but - having survived the passage into the third millennium - remains as controversial as ever. Apart from presenting the main ideas of psychoanalysis, we shall identify the characteristics of man's image (in his role as therapist and patient) as seen in the different psychoanalytic models, from Freud to present day. We shall follow the change in the perception of man's image, as it evolves in parallel to the development of psychoanalytic theory, from a "part object" looking for its real essence in a world of "absolute truth", to a "whole subject" who discovers - and by so doing also creates - his "real self" in an intersubjective space of "relative truth".
 
0662-1277-01
 לאכול ולגדול: אוכל בספרות ילדים
 EAT AND GROW: FOOD IN CHILDREN'S LITERATURE
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  ב'
כדי לגדול צריך לאכול. אולם יחד עם החלבונים, הפחמימות, הפלפל והמלח אנו סופגים לתוכנו את ההיסטוריה, האידיאולוגיה והמערך התרבותי-כלכלי שאפשרו את הכנת המאכל. במהלך הקורס ייבחנו הקשרים בין מזון למיניות, מוסר וזהות לאומית כפי שהם משתקפים בספרי ילדים מאת ח.נ. ביאליק, רואלד דאל, קורניי צ'וקובסקי והאחים גרים ועל רקע משנתם התאורתית של מרסל מוס, פייר בורדיה, הומי ק. באבא וג'וליה קריסטבה
The complexity in which food is treated in children's literature enables the viewing of ideological, social and economic questions from a new perspective. The course will review the relationship between food and sexuality, morality and nationality through works by Bialik, Brothers Grimm, and Roald Dahl.
0662-1297-01
 לאום, דת וגזע בגרמניה במאה ה - 91
 NATIONALITY, RELIGION AND RACE IN 19TH CENTURY GERMANY
ד"ר אברהם דורוןשיעור גילמן278 א'1800-1600 סמ'  א'
מאז ראשיתה של הלאומיות הגרמנית בסוף המאה ה- 18 ותחילת המאה ה- 19 ניכרה בה זיקה הדוקה בין מושג הלאום והדת הנוצרית. עבור רבים מדובריה של הלאומיות היתה הזהות הקולקטיבית סינתזה של מוצא משותף, מאפיינים תרבותיים ודת נוצרית בעלת ביטויים ייחודיים לעם הגרמני. ההתעוררות הדתית שחלה בחברה הגרמנית לאחר המלחמות הנפוליאוניות חיזקה את מגמת הקונפסיונליזציה של האומה. אמנם האוכלוסיה בתקופה היתה מפוצלת בין קתולים ופרוטסטנטים, אך לעיתים קרובות ניכרו ניסיונות לגבש סולידאריות לאומית על יסוד 'הנצרות הגרמנית'. מהפכת 1848 היוותה במובנים מסוימים אחת מנקודות המבחן הקריטיות לתוחלת שבלאומיות מסוג זה. העובדה שהמהפכה היתה חלק מגל מהפכני אירופאי מאפשרת מבט השוואתי על הלאומיות הגרמנית אל מול זו שעלתה על פני השטח באותה עת באמצעות התקוממותם של לאומים אירופאים אחרים.
מאז המחצית השניה של המאה, עם התגבשותן ההדרגתית של תיאוריות גזעיות מדעיות לכאורה, ניתן היה להבחין בקשר המתהדק בין מושג הלאום והגזע. אלא שבניגוד לדעה הרווחת לא תמיד התקיימה סתירה בין 'הלאומיות הדתית' ל'לאומיות הגזעית', ולא אחת ניתן לזהות התמזגות של שתי התצורות הלאומיות לכדי תפיסה לאומנית אחת, כפי שהתפתחה בהגותם של אישים כמו יוליוס לנגבהן, פול דה לגארד, אדולף שטקר ואחרים. מושגים כמו 'הדרוויניזם החברתי' ו'מרחב המחיה' התבססו אמנם על טיעונים רציונאליים, מדעיים כביכול, אולם במקביל ניכר ניסיון להעניק גם להם גם משמעויות דתיות.
במסגרת הקורס ננסה להגדיר את מקומה של הנצרות הפרוטסטנטית והקתולית בהבנייתה של הזהות הגרמנית. נבדוק כיצד היריבות המסורתית בין שתי הכנסיות השפיעה על אופיה של הלאומיות הגרמנית המוקדמת. בהמשך ננתח את ההיבטים הדתיים של הלאומיות בעת מהפכת 'אביב העמים', ולאחר מכן נדון באימוץ התורות הגזעיות כחלק מהגדרתה של הזהות הגרמנית. בין יתר הסוגיות נעסוק גם בהשלכותיה של "מלחמת התרבות" בין קתולים ופרוטסטנטים על מושג הלאומיות הגרמנית, והיחס שבין לאום, דת וגזע ובין העמדות השונות כלפי מיעוטים בחברה הגרמנית. הדיון יתנהל תוך בחינת הנסיבות ההיסטוריות המשתנות, ובהשוואה לשיח דומה במדינות אירופאיות אחרות בתקופה. בהקשר זה ננסה לענות על השאלה האם המיזוג הלאומי הדתי-גזעי בגרמניה היה יוצא דופן ביחס ללאומיות שהתפתחה באנגליה, צרפת או איטליה, ובאיזו מידה מדובר ב"לאומיות ייחודית" בהתחשב בזירה האירופית הכללית.
From its very beginning in the late 18th and early 19th century German nationalism was characterized by a synthesis of national and religious concepts. For many of its spokesmen German collective identity was a blend of common origin, cultural qualities and a unique type of Christian religion. The religious awakening of the post-Napoleonic period strengthened the confessionalization of the nation. And though German population at the period was divided between Catholics and Protestants, there were recurring efforts to consolidate national solidarity based on "German Christianity". In many respects the 1848 Revolution was a milestone in regard to the applicability of such national identity. The fact that the revolution in the German lands was part of a revolutionary wave in Europe enables a comparative examination of German nationalism with those manifested through the uprisings of other European national groups.
Since the second half of the 19th century, with the gradual emergence of racial theories, a closer correlation between nationalism and the concept of race had developed. However, incongruity between 'religious nationalism' and 'racial nationalism' was not necessarily obvious, and frequently a merger of these two national configurations showed clear, as for examples in the theories of Julius Langbehn , Paul de Lagarde, and Adolf Stצcker. Concepts such as 'Social Darwinism' and 'Living Space' (Lebensraum), had allegedly scientific justification, yet they also were invested with some religious meanings.
During the course we will try to locate the place of Catholic and Protestant Christianity in the construction of German identity. We will examine how traditional rivalry between the two churches shaped the nature of early German nationalism. At a later stage the religious aspects of nationalism during the 1848 Revolution will be analyzed, and afterwards we will discuss the adjustment of racial theories into the definition of German identity. We will pay attention to the Kulturkampf between Catholics and Protestants, its impact on German nationalism, and the interaction between nationalism, religion, and race as a synthesis that helps to explain the attitude towards different minorites. The entire discussion in the course will be held through the examination of the changing historical circumstances, and through a comparison with other similar discourses in several European nations. We will try to address the question whether the national-religious-racial fusion in Germany was different from collective identities developed in England, France and Italy.
 
0662-1330-01
 ציונות וילדות: דימוי ומציאות
 ZIONISM & CHILDHOOD: IMAGE AND REALITY
ד"ר שוהם חזקיהשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יעסוק בקשר בין ילדוּת, נערות, צעירות ולאומיות יהודית. למן התחלותיה באירופה של המאה ה-19 הציגה התנועה הלאומית היהודית את עצמה כ"צעירה", בניגוד כביכול לגלותיות ה"זקנה". לפיכך הטעינה הציונות מטען אידיאולוגי רב על "דור בארץ", ויצרה קשר בין "ילדוּת" ל"ילידיוּת" ובמשתמע גם ל"אותנטיות" של התרבות החדשה. במסגרת הקורס נעסוק במאפיינים ה"צעירים" של התרבות העברית החדשה ככלל, וננתח את חשיבות מושג הילדות בספירה הציבורית של הישוב כאפיק המרכזי ליצירת תרבות אותנטית שתיבדל מהתרבות הגלותית, וזאת בהקשר של צמיחת מושג הילדות והנערות למן המהפכה התעשייתית. בנוסף ננתח את האופן שבו תפקדו הילדים עצמם כסוכני תרבות של התרבות העברית החדשה עבור מחנכיהם, הוריהם ויוצרי תרבותם, בד בבד עם היווצרות תרבות נוער עצמאית שלעתים מזומנות היוותה תרבות-שכנגד לאידיאולוגיה הציונית או לפחות הציעה לה פרשנויות חלופיות, לא-רשמיות. יזמי תרבות ייעדו לילדים תפקיד חשוב במיוחד, למשל, בהחייאת השפה העברית כדוברים "אותנטיים" כביכול של השפה וכנתיני מערכת החינוך; בעידוד קניית "תוצרת הארץ"; או בכינון תרבות חגיגה חדשה שהם היו נמעניה המובהקים. מאידך, הילדים היוו מוקד של חרדות לאומיות הנוגעות לדור הבא ובאו לידי ביטוי, למשל, בפאניקה מוסרית סביב עבריינות נוער, סביב ה"מיליטריזם" שאליו ייחלו ובו זמנית ממנו חרדו האבות והאמהות המייסדים (כפי שבא לידי ביטוי למשל בפירוק הפלמ"ח), או בלחץ החברתי הבורגני (גם בחברה ה'חלוצית') להקפיד על חלוקת עבודה מגדרית בגידול הדור הבא.

מרכיבי הציון:
80% ציון בחינה
20% נוכחות והשתתפות

The course will discuss the interconnections between childhood, youth, and Jewish nationalism. Since its inception in 19th century Europe, the Jewish nationalist movement depicted itself as “young”, as opposed to the “old” exile. Zionism therefore focused on creating a new generation of “native sons” which would convey a rather “authentic” culture. The course will deal with “young” characteristics of the new Hebrew culture, by analyzing the significance of the concept of childhood in Hebrew public sphere as the general channel for differentiating the new authentic culture from its exilic predecessor. In addition we will analyze various ways in which the children functioned as cultural agents for their parents, educators and cultural entrepreneurs. We will also study the signs for an independent youth culture which was occasionally at odds with Zionist ideology. Cultural entrepreneurs destined an important role for children as agents of the revival of the Hebrew language as “authentic” native speakers; in encouraging of national consumption (known as “Totzeret Ha'aretz”); or in constituting a new festive culture which addressed itself mainly to children. Conversely, children stood at the heart of national anxieties regarding the next generation, to be found, for example, in moral panic around juvenile delinquency, around militarism simultaneously desired and feared by founding parents, or in the bourgeois social pressure to constitute a strict gender division of labor in nurturing the next generation.

0662-1332-01
 המלך קורצ'אק הראשון:ספרות הילדים והפדגוגיה של יאנוש קורצ'אק
 THE LITERATURE AND THE PEDAGOGY OF JANUSZ KORCZAK
ד"ר ברעם אשל עינתשיעור גילמן278 ב'1000-0800 סמ'  ב'
הנריק גולדשמיט, שנודע בכינויו הספרותי יאנוש קורצ'אק (1942-1878/9), היה פדגוג, סופר ילדים ורופא ילדים יהודי ממוצא פולני. קורצ'אק נודע כמייסדו וכמנהלו של בית-יתומים לילדים יהודים, שמכורח הנסיבות עבר לתחומי גטו וורשה ופעל בתנאי מצוקה קשים, לאורה של פילוסופיה חינוכית שהקדימה את זמנה. "אגדת קורצ'אק" נולדה על רקע האקציה הגדולה של גטו ורשה, ביום 5 באוגוסט 1942, עת המחנך המסוּר ליווה את בני-חסוּתו אל מותם במחנה ההשמדה טרבלינקה ונספה עמם.
אלא שפרשה דרמטית זו מאפילה לעתים על חיי ההגות והמעשה של יאנוש קורצ'אק, שקדמו לה. מפגשי הקורס הראשונים יוקדשו אפוא לסקירת מפעלו החינוכי של קורצ'אק ויעמדו על סגולותיו הייחודיות. ראוי להדגיש, למשל, כי קורצ'אק לא היה רק פילוסוף חינוכי אלא גם איש חינוך בפועל, שלא נרתע מיישום עמדותיו הלכה למעשה, למרות התנאים ההיסטוריים החריגים. יש להעריך גם את שורת עיסוקיו המגוונים בתחומי החינוך: הוא טיפח את החינוך האינדיבידואלי ואת החינוך הקבוצתי והחברתי, הוא עסק בתצפיות ובמחקר התפתחותי, הוא הכשיר מחנכים ועסק גם בחינוך פנימייתי ובחינוך בלתי-פורמאלי. בצד אלה, ולכל אורך חייו הבוגרים, כתב קורצ'אק פרוזה לילדים ולמבוגרים – סיפורים, רשימות ומסות.
המשך הקורס יוקדש להיכרות עם יצירותיו של קורצ'אק לילדים. היצירות שיילמדו יהיו מגוונות – לצעירים ולנוער, סיפורים קצרים ו"רומנים", סיפורים דידקטיים וסיפורי הרפתקאות, יצירות פנטסטיות וריאליסטיות. ככלל יבקשו שיעורי הקורס לאשש את הטענה כי יצירתו הספרותית של קורצ'אק היוותה גשר בין ההלכה הפדגוגית שטיפח לבין עשייתו החינוכית והטיפולית בפועל. כלומר: יצירותיו יוצגו כסוֹכנוֹת של עקרונות חינוכיים מחד גיסא וכהגשמה פעילה של תפיסת-ילדוּת חלוצית מאידך גיסא. כלֵי העיון והפרשנות שהתפתחו בשבעים השנים שחלפו מאז מותם המשותף של קורצ'אק וילדי בית-היתומים – מתחום מדעי התרבות, תורת הספרות והפדגוגיה, ילוו את הדיון וישוו לו אופי ביקורתי.
Henryk Goldszmit, known by his pseudonym, Janusz Korczak (1978/9–1942) was a Polish-Jewish pedagogue, children’s author and pediatrician. Korczak is best-known for his role as founder and director of a Polish-Jewish children’s orphanage that was forced to relocate to within the boundaries of the Warsaw ghetto during World War II. Operating under severe conditions, and adopting a pedagogical philosophy that was well before his time. “The Legend of Korczak” arose when, during the “roundup” on August 5th 1942, the dedicated teacher insisted on accompanying his young charges on their final journey to the gas chambers of Treblinka, where he died with them.
This dramatic episode, however, often overshadows Korczak’s theoretical and practical work that preceded it, and it will be on this aspect on which the course will focus. The first few lessons of the course will be devoted to an overview of Korczak’s pedagogical works, focusing on his unique educational philosophies and pedagogical leanings. The remainder of the course will be dedicated to examining Korczak’s writing for children. The works studied will be varied: stories for the very young and stories for adolescents; short stories and longer novels; stories that are meant to teach a lesson and those for pure adventure; stories of fantasy and stories based on reality.
Generally speaking, the aim of these lessons will be to show how Korczak’s literary work bridges his pedagogical theories with his methods of practical and remedial education.
 
0662-1334-01
 למה פסל ותמונה? אמנות יהודית מאירופה לארץ-ישראל
 THE GRAVEN IMAGE: JEWISH ART FROM EUROPE TO ERETZ ISRAEL
ד"ר שריג נעמישיעור גילמן277 ה'1400-1200 סמ'  ב'
התרחשויות היסטוריות שאירעו באירופה המרכזית והמערבית משלהי המאה השמונה-עשרה ועד לאמצע המאה התשע-עשרה גרמו לזעזוע בקרב היהודים. התהליכים שהובילו, בסופו של דבר, לקבלתם של היהודים כשווי זכויות ולאמנסיפציה, פתחו בפניהם אפשרויות חדשות, בהן גם העיסוק באמנות חזותית.
החידוש שבאפשרות להתערות בחברה הסובבת העמיד את שאלת הקיום היהודי באור חדש. התמודדותם של האמנים בני התקופה עם שאלת זהותם היהודית באה לידי ביטוי ביצירותיהם. רבים בחרו להתמיד בקיומם הדתי, אחרים בחרו להשתחרר מ"כבלי הדת" ולעבור למחנה הנוצרי, והיו גם שניהלו דיאלוג אינטלקטואלי ורגשי עם שני העולמות.
עם התעוררות הציונות, קיבלו יצירותיהם של אחדים מהאמנים תפנית נוספת, לאומית-חילונית. בשנת 1906 נוסד בירושלים בית הספר לאמנות "בצלאל". מייסדו, בוריס שץ, ביקש לפתח בו אמנות יהודית לאומית. עם מורי בית הספר מהדור הראשון נמנו אמנים יהודים ידועים מאירופה, שפעלו לצד אומנים ובעלי מלאכה, תוך שילוב המסורת האמנותית האירופית עם מלאכת האמנות העממית המקומית.
אמני ההתיישבות החדשה, שרבים מהם התיישבו בתל-אביב-יפו, ביטאו ביצירותיהם רוח חדשה. "העיר הלבנה" שקמה בחולות תל-אביב, החילוניות, הטכנולוגיה החדשה ועמל הכפיים של בני הדור החדש בארץ היו מקור ההשראה האיקונוגרפי של אמנים אלה. בין אמנות ירושלים לתל-אביב הפרידה תהום של תפיסת המציאות: לא עוד הנצחת היהודי הגלותי והמסורת, שאיפיינה את האמנות בירושלים, הדגישה האסכולה התל-אביבית את רוח הבניין וההתחדשות.
במוקד הדיון יעמוד משולש התייחסויות: יהדות ומסורת, חילוניות והשתלבות, לנוכח הזהות הלאומית הנבנית בארץ-ישראל המתחדשת בין ירושלים לתל-אביב.
דרישות הקורס: קריאה, מבחן


The historical events that took place in Central and Western Europe from the late eighteenth through the mid-nineteenth century had a strong impact on European Jewry. The processes that eventually led to granting the Jews equal rights and emancipation opened new opportunities for them, including an occupation in the visual art.
Being part of the host society shed new light on the question of Jewish identity. The contemporary artists coped with their relationship toward Judaism through their artworks. Many chose to remain within the religious framework, others broke away from Jewish tradition and converted to Christianity, while still another fraction maintained an intellectual and emotional dialogue with both worlds.
With the nascence of Zionism, the works of some artists obtained a national-secular tint. In 1906, the Bezalel School for Arts and Crafts (capitalization) was established in Jerusalem. Its founder, Boris Schatz, strove to develop there national Jewish art. Among the teachers of the first generation were well-known European artists, who worked hand-in-hand with artisans and craftsmen, and created an art that echoed the mainstream European trends with the local folk art.
Many artists of the new Jewish settlement set up home in Tel-Aviv-Jaffa. Their art expresses new concepts. The new city that rose from the sand, secularism, new technologies, and the hard physical labor that the new generation experienced constituted the iconographic sources for these artists. The schism between the art of Jerusalem and that of Tel-Aviv was conceptual: The perpetuation of the religious diaspora Jew in Jerusalem was substituted in the Tel-Aviv school by the new spirit of construction and renewal.
The course will focus on the triangular relationship between Judaism and tradition, secularism and assimilation, and the Jewish identity that was newly forged in Eretz Israel -- in Jerusalem and Tel-Aviv.
Requirements: Reading, exam
 
0662-1335-01
 המדינה הסוציאליסטית הראשונה: רוסיה במאה ה-02
 THE FIRST SOCIALIST STATE: RUSSIA IN THE 20TH CENTURY
ד"ר רוז'נקו-מויא דינהשיעור גילמן307 ה'1200-1000 סמ'  א'
הקורס סוקר את הארועים המרכזיים ברוסיה של המאה ה-20, בדגש על המשטר הסובייטי, מהתהוותו ב-1917 ועד להתפרקותו ב-1991. הקורס נפתח בבחינת הדינמיקות הפוליטיות-חברתיות-כלכליות ברוסיה הצארית בראשית המאה והאירועים שהובילו למהפכת אוקטובר 1917. בהמשך, הקורס עוסק בבניה הסוציאליסטית ובביסוסו של השלטון הסובייטי בברה"מ על ידי סטלין; במלחמת העולם השניה והשלכותיה כלפי פנים וכלפי חוץ; בשנות הדה-סטליניזציה של יורשיו של סטלין, חרושצ'וב וברז'נייב; ולבסוף בתהליכים ובאירועים שמן עלייתו של גורבצ'וב לשלטון ועד להתפרקותה של ברה"מ. אף שהקורס עוסק בארועים מן ההסטוריה הסובייטית, הקורס מאיר סוגיות מרכזיות בהסטוריה אירופית ובתהליכים הסטוריים בכלל: המשטרים המלוכניים של המאה ה-19, אידאולוגיות ותפקידן בעיצוב משטרים, סיבתיות הסטורית והפועל ההסטורי, הנסיון לבנות כלכלה וחברה סוציאליסטיות, טרור ומישטור של חברה, מדיניות לאומית ומולטי-אתנית, ולבסוף מהותה של מהפכה ודעיכתה. בתום הקורס ננתח את המהפכה הסובייטית בקונטקסט של הסטוריה רוסית רבת שנים
The history of Russia in the 20th century is to a large extent the history of an attempt to build a communist society and the failure to attain this goal. The course explores the events and circumstances that led to the October 1917 revolution; the challenges the Bolsheviks faced when trying to realize Marxist ideas; the establishment of a new Soviet regime by Stalin; the role the Soviet Union played in Europe and in the world; the slow process of de-totalitarization under Khrushchev and Brezhnev, and finally, Gorbachev’s policies and the collapse of the USSR in 1991. Using both primary and secondary sources the course introduces students to new approaches to the study of history while addressing general questions of causality and agency, the role of ideology and ideas in history and the nature of revolutions.
 
0662-1402-01
 רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי
 THE RHETORIC OF PROTEST AND SOCIAL CHANGE
ד"ר אורקיבי איתןשעור ותרגילמן277 ה'1200-1000 סמ'  א'

רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי
כיצד מוציאים חצי מיליון מפגינים לרחובות? שיעור זה עוסק ברטוריקה האופיינית לקבוצות וארגונים הפועלים במרחב הציבורי במטרה לעורר מודעות, לקרוא לשינוי ולהביע מחאה. נעמוד על מספר יסודות תיאורטיים ונפנה לניתוח דוגמאות שעיקרן בתנועות חברתיות וגלי מחאה שונים מהארץ ומחו"ל. דגש מיוחד יושם על "מאבק האוהלים" מקיץ 2011. באמצעות טקסטים מגוונים כגון סלוגנים וגרפיטי, עצומות ומנשרים, נאומים ומאמרי עיתונות, שירים וקטעי קולנוע וטלביזיה, נעמוד על אסטרטגיות רטוריות הננקטות על מנת לגבש זהות קבוצתית, לגייס פעילים ולשמור על רוח הפעולה. נבחן בנוסף טכניקות שכנוע שמטרתן להשפיע על דעת הקהל, להבנות תחושת דחיפות ומשבר, ולהביא לשינוי בסדר היום הציבורי. תלמידי הקורס מוזמנים להביא לדיון דוגמאות אקטואליות נוספות.
דרישות הקורס:
נוכחות חובה
הגשת רפרט או דו"ח על אחד מפרטי הקריאה – 20%

מבחן מסכם – 80%
 

The Rhetoric of Protest and Social Change
How do you bring half a million demonstrators out to the streets? This course examines the rhetorical communication of groups and organizations operating in the public sphere in order to protest and call for social change. Following a theoretical introduction, we will turn to analyze a variety of examples from international and Israeli social movements and protest waves. An extensive discussion will be dedicated to the Israeli protest waves of summer 2011. We will examine different kinds of texts such as slogans and graffiti, tracts and manifestos, speeches and journal articles, protest songs and engaged cinema, in order to identify the rhetorical strategies used by social leaders and protestors in order to consolidate group identity, mobilize activists, and maintain the enthusiastic spirit of participation and revolt. We will also look into the persuasion techniques exercised by movements in order to influence public opinion, create a sense of urgency and crisis, and change the public agenda. Students are welcome to bring to discussion other more recent examples.
Course requirements:
Mandatory class attendance
Reading report or oral presentation of one bibliographical item (20%)
Final exam (80%)
 
0662-1412-01
 מיהודי לעברי ובחזרה? תהליכים בעיצוב הזהות הישראלית - יהודית
 FROM JEW TO HEBREW AND BACK AGAIN
ד"ר גן אלוןשיעור גילמן279 ג'1400-1200 סמ'  א'
"היהודי החדש", "העברי", "האדם החדש", "הצבר" הם מושגים המגלמים את ניסיונה של המהפכה הציונית לעצב זהות אלטרנטיבית ל"יהודי הישן" - "היהודי הגלותי".
קורס זה עוסק בתיאור סוכני השינוי שלקחו חלק בפרויקט בינוי הזהות הישראלית החדשה. בקורס נתמקד בתיאור קווי המתאר ומאפייני היסוד של דמות "האדם החדש" של המהפכה הציונית ובניתוח התהליכים שגרמו לדעיכתה ההדרגתית של דמות זו כמודל ההתנהגות המצופה בחברה הישראלית. הקורס נוקט בגישה רב-תחומית הבוחנת את הסוגיות בהן נעסוק דרך זוויות מבט רבות: הגות, חינוך, אמנות, ספרות, ספרות ילדים, תיאטרון, קולנוע, שפה, ריקוד, שירה, זמר, ספורט ועוד.
דרכי הוראה:
הקורס משלב דרכי הוראה שונות כגון: דיון, מקראות, מצגות, ועוד.
חובות הסטודנט:
השתתפות פעילה בשיעורים, הכנת תרגילים במהלך הקורס, מטלת סיכום: מבחן בית
הערה: מרבית המקורות בהם נשתמש במהלך הקורס מצויים כבר באתר הקורס (http://virtual2002.tau.ac.il) ב"מאגר הידע".
‘The New Jew’, ‘The Hebrew’, ‘the sabar’ – these concepts reflect the striving of the Zionist revolution to forge an alternative identity, totally different from the old ‘Diasporic Jew’.
This course deals with the change agents who participated in the project of building a new Israeli identity. We will focus on the fundamental characteristics of the concept of ‘the new person’ at the heart of the Zionist revolution and analyze the processes leading to the gradual waning of this figure as a model Israeli society was expected to emulate. In this course the approach is multidisciplinary, examining these issues from philosophical, educational and linguistic perspectives, as well as their manifestations in art, literary works (including children’s literature), the theater, cinema, dance, music, sport and so on.
 
0662-1450-01
 מבוא לרטוריקה
 INTERDISCIPLINARY INTRODUCTION TO RHETORIC
ד"ר פרוגל שישיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  א'
הרטוריקה היא אומנות הנאום, ואכן באופן מקורי זוהתה עם הנאומים ואומנותם. אך הוגים שונים לאורך תולדות המחשבה המערבית הציגו השקפות שונות ביחס למהותה, לתכליתה ולתחומי הדיון בהם היא לוקחת חלק.
הקורס מציג, באופן היסטורי ורעיוני, השקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מהעת העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של חיים פרלמן מהמאה העשרים. ההוגים שבהשקפותיהם עוסק הקורס הם: אפלטון, אריסטו, קיקרו, קוואנטילינוס, אוגוסטינוס, בייקון, קמפבל, ניטשה וחיים פרלמן.
Rhetoric is the art of oration, and indeed was identified originally with the orators and their practice. Yet, during the history of western thought different thinkers have presented different view concerning its essence, its goal and its subjects.
The course presents, historically and philosophically, the central rhetorical views from ancient time to Perelman's "new rhetoric" of the twentieth century. It discusses the views of Plato, Aristotle, Cicero, Quintilian, Augustine, Ramus, Bacon, Campbell, Nietzsche and Chaim Perelman.
 
0662-1457-01
 הרטוריקה של הקולנוע
 THE RHETORIC OF FILM
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  ב'
מדוע אנו צופים בקולנוע? מהם מנגנוני ההשפעה של מדיום זה הכופים עלינו להאמין, או לפחות לחשוב, על הרעיונות המשוגרים אלינו?
תיאור הקורס:
הקורס יעסוק במכלול האמצעים שבהם משתמש הקולנוע על מנת לפתות אותנו לחשוב על חיינו, השקפותינו, אמונותינו לאור מטאפורה בדיונית המציבה בפנינו סוגיות הרלוונטיות לחיינו. סוגיות אלה עוסקות תמיד ברגשות ובערכים אנושיים בסיסיים ואוניברסאליים: אהבה, שנאה, שלום, מלחמה, צדק, עוול, השגיות, כשלון, טוב ורע. במהלך הקורס יודגמו תכני הלימוד בעזרת צפייה בקטעי סרטים.

מטרות הקורס:
1.הכרת מונחי יסוד בדרמה.
2.זיהויים של תבניות סיפור מקובלות ויישומן בקולנוע.
3.הכרת מכלול המנגנונים העיצוביים העומדים לרשותו של היוצר על מנת "להשפיע" על הקהל.
4.יישום תכני הלימוד בניתוח סרט.

דרישות הקורס:
•קריאת חומר רקע לקראת כל שיעור
•עבודה מסכמת
The course will engage in the overall means used in films in order to seduce or even to force us to evaluate our lives, opinions and beliefs. For instance, films use metaphors that commonly represent universal human feelings and values: love, hate, peace, justice and injustice, failure and success. These metaphors invite us to reconsider our lives. In the course of the semester excerpts of films will be used in order to demonstrate key issues.
0662-1459-01
 יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם
 YIDDISH AND AVANT-GARDE IN INTER-WAR EASTERN EUROPE
מר לבנת אביבשיעור גילמן306 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתפתחות מגמות אוונגרדיות בקרב הציבור היהודי דובר היידיש במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם ויתמקד בעיקר באוונגרד היהודי היידישיסטי כפי שבא לביטוי במגמות הפוליטיות ובזרמים האמנותיים כגון אקספרסיוניזם, פוטוריזם, קונסטרוקטיביזם, דאדאיזם, אנרכיזם וגילויים מגוונים של אוונגרד אמנותי ואינטלקטואלי.

הקורס יתמקד בביטויים השונים של המגמה האוונגרדית בספרות ובשירת היידיש, בתאטרון, בקולנוע, במוסיקה ובאמנויות החזותיות. הקורס ילווה במצגות ויזואליות, מוסיקה, סרטים וקטעי ארכיון נדירים.

הקורס יסתיים בעבודה.

* אין צורך בידיעת השפה.
Yiddish and Avant-Garde in Inter-War Eastern Europe

The course will deal with developments of Avant-Garde trends among the yiddish speaking Jewish population in inter-war Eastern Europe. The focus will be mainly on Yiddish Avant-Garde as expressed in Political tendencies and artistic currents as Expressionism, Futurism, Constructivism, Dadaism, Anarchism and diverse expressions of political and artistic Avant-Garde.
The course will deal with varied expressions of Avant-Garde in Yiddish Literature and poetry, theatre, cinema, and the Arts. Visual presentations, music, films and special archival materials will accompany the course.
 
0662-1462-01
 חברה משטר ותרבות באמל"ט הקולוניאלית
 SOCIETY, GOVERNMENT AND CULTURE IN COLONIAL LATIN AMERICA
ד"ר אייל הללשעור ותרגילמן277 ב'1600-1200 סמ'  א'
הקורס דן בהתפתחותה ההיסטורית של אמריקה הלטינית בתקופה הקולוניאלית (1492-1825), התקופה בה התגבשו הדפוסים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים שעיצבו את פניה של היבשת עד כפי שאני מכירים אותה כיום. נסקור את התרבויות האינדיאניות, תהליך הגילוי והכיבוש והקמתן של האימפריות האיבריות, והיווצרותן של חברות רב-אתניות בה שלטו אירופאים על אינדיאנים ושחורים. כמו כן, נעסוק בסחר העבדים ועבדות שחורה, ובדפוסים הכלכליים שכוננו את אי-השיוויון החברתי והגזעי אשר קיים עד היום במדינות האזור. נסיים במלחמות העצמאות בתחילת המאה ה-19 שבסופן השתחררו מדינות אמריקה הלטינית הצעירות משלטון ספרד ופורטוגל, אך יחד עם זאת נשתמרו בהן דפוסים חברתיים רבים שהתגבשו במהלך שלוש מאות שנים של קולוניאליזם.
This course surveys the history of Latin America in the colonial period (1492-1825), an era when social, economic and cultural patterns that have persisted to the present-day were being formed. We will address Indian cultures before the conquest, the processes of discovery and conquest, followed by the establishment of the Iberian empires, and the formation of multi-ethnic societies in which Europeans dominated over Indians and Blacks. We will also discuss the Atlantic slave trade and African slavery, and the economic patterns underlying the social and racial inequality dominant in the region to this day. The course ends with the wars of independence culminating in the formation of fledgling republics, where social patterns formed during three centuries of colonialism persisted despite political independence from Iberian rule.
0662-1463-01
 בין מהפכה לדיקטטורה: ארגנטינה בשנות ה-06 וה-07
 ARGENTINA IN THE 1960S & THE 1970S: FROM REBELLION TO DICTAT
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן277 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בשני עשורים שעיצבו את קורות ארגנטינה ב-50 השנים האחרונות: שנות ה-60 וה-70 של המאה שעברה. ב-1966 כוחות הביטחון של ארגנטינה הגיעו לשלטון באמצעות הפיכה צבאית בה לא נרשמו אבידות בנפש. אנשי הצבא נהגו להתערב במהלך חלקה הראשון של המאה העשרים בחיים הפוליטיים של ארגנטינה על מנת לקדם את האינטרסים של המעמד השליט, שהיה מבוסס על בעלי האדמות הגדולים והשמרנים, ולטובת האינטרסים של ההון הזר. התוצאה הייתה משטרים רודניים שפתחו בדיכוי אלים של האוכלוסייה. בגלל אופי המשטר הרודני, מחאת העובדים והסטודנטים גברה עד מאוד ממחצית שנות ה-60 ועד למחצית שנות ה-70.
הנשיא הגולה, חואן דומינגו פרן, שהיה מנהיגם של תנועת הפועלים, הצליח לנווט את מחאת העובדים והסטודנטים לטובתו והוא שב לארצו, לאחר שני עשורי גלות בספרד של פרנקו, כדי להשתתף בבחירות החופשיות שנערכו לראשונה ב-1973. אך פרון הקשיש לא הצליח להשלים את שנת הכהונה השנייה ומת ביולי 1974. אשתו השלישית, סגנית הנשיא הידועה בכינויה "איסבליטה", הפכה לנשיאה – כפשרה בין פלגים יריבים בתוך תנועתה הפרוניסטית. אך היא המשיכה לשלוט תוך הסתמכות הולכת וגוברת בפלג הימני – שכלל גורמים פשיסטיים ידועי שם. העמקת היריבות הרצחנית בין פלגי התנועה השלטת ומאבקים המעמדיים שאיימו על ההגמוניה הקפיטליסטית הביאו להפיכה נוספת, קשה ורצחנית יותר מקודמותיה, במרס 1976.
הצבא בשלטון פתח במסע הרג נגד כל אופוזיציה, מזוינת או שקטה, במה שתואר כ"המלחמה המלוכלכת", במהלכה נחטפו ונרצחו רבבות – אלה ה"נעדרים". מסע הרג זה זכה לתמיכת ארה"ב וסוכנות הביון המרכזית ואף התפשט מעבר לגבולות ארגנטינה אל הארצות השכנות: צ'ילה, אורוגואי, ברזיל ופראגואי.

The Argentinean armed forces retaking power in a quiet 1966 coup. The military frequently interfered in the political life on behalf of conservative agrarian upper-class and foreign capitalist interests and the results were repressive and totalitarian regimes. Partly because of the repressiveness, however, workers and students protest began to escalate from middle sixties to middle seventies. The exiled president and working class leader, Juan Domingo Perón, skillfully co-opted student and labor protests which eventually resulted in the military regime's call for free elections in 1973, and his return from Spain.
Taking office that year Perón died in July 1974, leaving his third wife "Isabelita" the Vice President, to succeed him in office. Mrs. Perón had been chosen as a compromise among feuding Peronist factions who could agree on no other running mate; secretly though, she was beholden to Perón's most fascist advisers. The resulting conflict, between left and right-wing members in the Peronista movement and the growing class struggle warfare, led to mayhem, financial chaos and to another military and deadly coup d'etat in March 1976 which removed "Isabelita" from office.
Repression was quickly extended to the opposition in general however and, during the "Dirty War", tens of thousands of left opponents, workers and students "disappeared". These abuses were aided and abetted by the CIA in the Condor Operation, an open and deadly repression of opponents from Argentina, Chile, Brazil, Uruguay and Paraguay.
 
0662-1464-01
 "יוצרים מולדת" גזע, חברה ותרבות במהפכה המקסיקנית 0191-0491
 FORGING A NATION: RACE SOCIETY & CULTURE IN MEXICAN REVOLUTI
מר בן דוד ליאורשיעור גילמן221 ה'1800-1600 סמ'  ב'
המהפכה המקסיקנית שפרצה ב-1910 היתה אירוע מכונן לא רק בתולדותיה של מקסיקו אלא גם בהיסטוריה של אמריקה הלטינית כולה במאה ה-20. בקורס זה נבחן את הגורמים, הרעיונות, והמאבקים החברתיים והפוליטיים שהניעו וליוו את המהפכה; כמו גם את הפרשנויות השונות שניתנו לה בהיסטוריוגרפיה המקסיקנית. בעיקר נתמקד במאמצים הפוסט-מהפכניים להתמודד עם סוגיות מרכזיות כמו הבעלות על הקרקעות, יחסי דת-מדינה, "בעיית ההטרוגניות הגזעית" ו"השאלה האינדיאנית"; ובניסיונות לעצב-מחדש את דמותה וזהותה של האומה, בין השאר, תוך שימוש בחינוך כפרי, ייצוגים אמנותיים ואמצעים נוספים של הנדסה חברתית ותרבותית.
The Revolution of 1910 was a crucial event in the history of both modern Mexico and 20th century Latin America at large. This course will examine the causes, the ideas, the social and political struggles that motivated and accompanied the revolutionary process in Mexico, as well as the various interpretations given to this process in Mexican historiography. In particular, we will explore the post-revolutionary attempts to approach the "problem of racial heterogeneity", and more specifically the "Indian question"; to reshape state-religion relations; and to forge a nation, inter alia, by rural education, artistic representations and other means of cultural and social engineering.
 
0662-1465-01
 פורטוגל בעת החדשה המוקדמת: כינונה של אימפריה ימית
 THE BEGINNINGS OF GLOBALIZATION: PORTUGAL IN THE EARLY MODER
ד"ר קרנר אלכסשיעור גילמן277 ג'2000-1800 סמ'  ב'
בקורס זה נלמד על עידן התגליות האירופי ונבחן האם אפשר לראות בו את ראשית עידן הגלובליזציה בו אנו חיים כיום. לשם כך, וכמקרה מבחן, נתמקד ברקע לצמיחתה של ממלכת פורטוגל כחלוצת עידן התגליות, במאפייני פעילותה במרחב האטלנטי, בהקמת המאחזים שלה בחופי מערב אפריקה וההתיישבות הקולוניאלית בברזיל, ראשית הסחר בעבדים האפריקנים, משולש המסחר (אירופה-אפריקה-אמריקה) וביחסים שבין פורטוגל לבין המעצמות האחרות שהיו שותפות לכיבושו של העולם החדש (בעיקר ספרד והולנד). במקביל לכל אלה, נעמוד גם על שילוב המידע על המחוזות הגיאוגרפים החדשים בעולם המושגים האירופי, ומנגד, נדידת תרבויות והתאקלמותן במרחבים הגיאוגרפים החדשים, מפגשים בין תרבויות, הבניית יחסי הגומלין בין התרבויות השונות ועוד. תוך בחינת שני המישורים הללו – הפוליטי-כלכלי, והתרבותי – ננסה להסיק מסקנות לגבי השפעת פעילותה של פורטוגל במאות ה-15 וה-16 על תחילת עידן הגלובליזציה.
This course will touch upon the European Age of Discovery as a whole, and will examine to what extent this period can be considered as the precursor of the globalization era in which we live today. As a case study, the course will focus on the characteristics of the activities of Portugal in the Atlantic World, as the pioneer of the Age of Discoveries; we will study the background to its growth as a political and economic power, concentrating on its colonies, mainly Brazil. We will also pay attention to the beginning of African slave trade, the triangle of trade (Europe - Africa - America) and the relations with other European Powers involved in the conquest of the New World. At the same time, we will analyze the incorporation of the information about the recent discovered lands into the European corpus of knowledge, as well as the migration of cultures and their integration in the newly discovered lands, inter-cultural encounters and more. Looking at these two fields – the political-economic, and the cultural – we will try to draw some conclusion as to the globalizing impact of Portugal's policy in the 15th and 16th century.
 
0662-1466-01
 קולנוע פוליטי ומהפכני באמריקה הלטינית
 LATIN AMERICAN POLITICAL CINEMA
ד"ר טל צבישיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס בוחן את התפתחותם של הזרמים הקולנועיים הפוליטיים על רקע עלית השיח של העולם השלישי והמאבקים שזעזעו את אמריקה הלטינית בשנות השישים והשבעים. נסקור את מקומם של הקולנוענים במאבקים החברתיים והתרבותיים. נבחן את הרלוונטיות העכשווית של התיאוריות של קולנוע מגויס שניסחו עבור הקולנוע בכלל והישראלי בפרט.
The course offers an overview of Latin American Political Cinema, considering the rise of Third World discourse and the engagement of the filmmakers in the social and cultural struggles of the sixties and seventies. We check their theories relevancy for contemporary cinema in general, and for Israel Cinema in particular.
0662-1467-01
 העיר כטקסט: מרחבים אורבניים בראי ספרות אמל"ט
 THE CITY AS A TEXT: URBAN SPACES WITHIN LATIN AMERICAN LITER
ד"ר רן עמליהשיעור גילמן306 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מתקופת העת המודרנית, מתנהל דיאלוג בין העיר המוחשית והטכסט הספרותי אשר מייצג אותה. המרחב הדמיוני מאשרר את המרחב האורבני וממציא את עברו או עתידו, מתרגם את החויה האורבנית (הויזואלית, החושית, המוחשית) למילים, יוצר היררכיות וחלוקות, מווסד גבולות ומשכתב אותם.
בקורס זה נעסוק במגוון יצירות ספרותיות מתורגמות מרחבי היבשת אשר תתמקדנה בנושא המרחבים האורבנים וייצוגם הספרותי, ונסקור את ההקשר ההיסטורי והתרבותי של ערי אמריקה הלטינית ותושביהן השונים, כפי שמופיעים בראי הספרות.
Since modern times, the dialogue between the material city and the literary text that represents it is constant. The imaginary spaces validate the urban space and invent its past or future, translate the urban experience (visual, sensorial, tangible) into words, create hierarchies and divisions, establish limits and re-inscribe them.
This course will explore a variety of translated works from Latin America, which focuses on urban spaces and their textual representations, and will focus on the unique cultural and historical context of Latin American cities and their multifaceted habitants as reflected in the literary text.
 
0662-1468-01
 זעם, אהבה, תוגה וגעגוע: רגשות שפה ותרגום
 EMOTIONS IN LANGUAGE AND TRANSLATION
ד"ר גולדפיין גבע טלשיעור גילמן277 ב'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה עוסק ברגשות, שפה ותרגום. להתגעגע בפורטוגלית, לזעום בעברית, להרהיב עוז באנגלית, לקמול מתוגה בצרפתית ולהישרף מאהבה בספרדית. הסיווג הלשוני של רגשות אינו שקול בין שפות, שפות שונות משרטטות מפות רגש שונות. מהו רגש? כיצד שפות מביעות ומגלמות רגשות? בחלקו הראשון של הקורס נדון ביחסים בין שפה ורגשות על ידי סקירת הדרכים והאמצעים השונים המצויים בשפות שונות לביטוי, חיווי ועיבוד רגשות. חלקו השני של הקורס מבקש לברר כיצד ניתן לתרגם חיי רגש משפה לשפה, מרפרטואר רגשי בתרבות אחת לתרבות אחרת, מבלי לגרוע מהאחר על ידי אימוץ המוכר. נתבסס על תרגומים שונים של המקרא ועל תרגומים לצרפתית, אנגלית ועברית של ספרות לטינו-אמריקאית בספרדית ופורטוגלית. נבדוק את הבעיות העיקריות שמופיעות בתרגום רגשות, את הגישות השונות לתרגום עולם הרגש ואת ההשלכות האתיות בתרגום.
This course deals with emotions, language and translation. What is emotion and how do different languages express human emotions such as anger, sadness, love, yearning? The course examines the wide variety of cross-linguistics differences in means of emotion expression and the cultural diversity of affective repertoires. It then addresses the following questions: what do we learn from the translation of emotions between different languages? How can we translate emotional lives from one language to another, from one affective cultural repertoire to another, without reducing what is 'other' to the 'same'? Ranging from various translations of the Hebrew Bible to recent Frenct, English and Modern Hebrew translations of Latin literature in Spanish and Portuguese, this course explores such issues as the different approaches to emotion translation, the multiple challenges posed by emotion translation, and the important implications of these challenges for translation ethics.
 
0662-1761-01
 מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר
 FROM ARCADIA TO CYBER: ISSUES IN THE HISTORY OF ECOLOGICAL T
ד"ר אלחנתי משהשיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  א'
יש מי שהאקולוגיה מייצגת עבורם דיסציפלינה מדעית החוקרת את יחסי הגומלין בין אורגניזמים וסביבתם. עבור אחרים אקולוגיה הינה מילה נרדפת לתנועה הסביבתית שנולדה בשנות ה-60 של המאה ה-20 ולהשלכותיה הפוליטיות. שיעור זה מבקש להביט בשורשים ההיסטוריים ובהתפתחותה של האקולוגיה כשיטה מדעית אך בעיקר כאידיאולוגיה שגילמה מאוויים רוחניים, דתיים ואף לאומיים לאורך דורות. במהלך הקורס נביט, אם כן, בתכנים של תנועות רוחניות ותרבותיות שהניפו את דגל האקולוגיה ובמסגרת זו, נברר, בין השאר, מהי אקולוגיה נוצרית, מה בין אקולוגיה לנאורות, "ההיסטוריה של הטבע" כאקולוגיה, אקולוגיה ארקדיאנית למול אקולוגיה פסטורלית, דרוויניזם ואקולוגיה, האקולוגיה והסיפור האמריקאי ומה טיב הזיקות שהתקיימו בין האקולוגיה והתנועה הרומנטית. בנוסף, נעסוק ברקע הפוליטי המיוחד לרעיונות האקולוגיים כפי שבאו לידי ביטוי בתקופות השונות ולמשל, הקשר בין התפתחות המחשבה האקולוגית והאימפריאליזם של המאה ה-19, כמו גם, הולדת האקולוגיה המודרנית בתוך תרבות הנגד של שנות ה-60 שאז הפכה האידיאולוגיה האקולוגית לכוח פוליטי ולמסד גלובלי של התנועה הסביבתית
This course introduces students to the historical roots of the ecological and environmental thinking. We will examine what is distinctive about this field ofhistory as it provides us with explanations to the contrasting discourses of the ecological thought. We shall examine the eco-centric approach in contrast to the techno-centric attitude by compering between Gilbert White's Arcadia and the 'imperial' approach represented in Carl Linnaeans writings. This dialectical scheme will guide us through the course and direct us to look closely upon various topics such as:
Romanticism and ecology; Green Colonialism; William Morris and the environment as revolution; the American frontier and the "Machine in the Garden"; Thoreau, Emerson and the birth of the ecological holism; counterculture and environmentalism and, Cultural Ecology as Cyber-ecology.
As these subjects of conversation suggest, the principle goal of the course isto introduce the student to some of the vital ideas, scholarly trends, andmethods that inform our efforts to gain historical perspective on matters of environment and ecology as cultural entities.
 
0662-1762-01
 שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת
 DON'T BE FOOLED: TESTIMONIES AND FALSEHOODS ON THE WEB
ד"ר מילר בועזשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בטכנולוגיות רשת כגון אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, ואתרי תוכן שיתופיים כמקור ידע. נעסוק בשתי סוגיות מרכזיות. הראשונה היא ההשלכות של טכנולוגיות אלה לאפיון המסורתי של מושגים כגון ידיעה, אמון, והצדקה אפיסטמית. התפתחויות אלה מעוררות שאלות רבות: במה שונים, אם בכלל, מקורות ידע מקוונים ממקורת ידע מסורתיים? האם נכון להמשיג טכנולוגיות אלו כמקור של עדות, או שמא מדובר במקור ידע מסוג חדש? במה שונה ידיעה שיתופית-קבוצתית מידיעה של יחידים? האם תיתכן ידיעה ממקורות אנונימיים? הסוגייה השנייה שבה יעסוק הקורס היא הדרכים שבהן ניתן להבחין בין מקורות מהימנים ובלתי מהימנים בעולם המקוון. בפרט, האם ותחת אילו תנאים ניתן לסמוך על מקורות כגון ויקיפדיה, דירוג מוצרים על ידי גולשים באתר הקניות אמזון, או דירוג מלונות על ידי הגולשים באתר התיירות Tripadvisor ? מהי מהימנותן של עדויות חברים ברשת פייסבוק? מה משקלו של מידע רפואי באתרי אינטרנט ובפורומים, כשהוא מעומת עם המלצותיו של הרופא המטפל? הקורס ישלב קריאה בתיאוריה פילוסופית מתחום תורת הידיעה, מחקר הרשת, ותכנים מקוונים.
The course deals with network technologies, such as websites, social networks, and content-sharing sites as sources of knowledge. It addresses two main themes. The first is the implications of such technologies to the traditional conceptual analysis of notions such as knowledge, trust, and epistemic justification. Such developments give raise to many questions: What are the differences, in any, between online sources of knowledge and traditional sources of knowledge? Are they sources of testimony, or do they constitute a new source of knowledge altogether? How does collaborative group knowing differ from individual knowing? Can knowledge be obtained from anonymous sources? The second theme the course addresses is the ways in which we can distinguish reliable sources in the online world from unreliable ones. In particular, under what conditions, in any, can we trust source such as Wikipedia, product rankings on Amazon, or hotel rankings on Tripadvisor? How reliable are friends' testimonies on Facebook? How is medical knowledge from websites and online forums to be weighed against a physician's advice? The course readings will include philosophical sources from the field of epistemology, network studies, and online sources.
 
0662-1763-01
 האדם הדיגיטלי: גוף, זהות ותודעה בחברת הרשת
 DIGITAL HUMAN: BODY IDENTITY & CONSCIOUSNESS IN NETWORKED SO
ד"ר פישר ערןשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  ב'
התפיסה העצמית של בני אדם קשורה הדוקות לטכנולוגיות בהן הם משתמשים. זה נכון לגבי טכנולוגיות באמצעותן האדם מייצר את חייו, וזה נכון שבעתיים לטכנולוגיות תקשורת המתווכות יחסים חברתיים. תפיסת האדם היא לכן תלויית נסיבות היסטוריות ומשתנה עם השינויים הטכנולוגיים. הקורס מעניק כלים תיאורטיים להבנת היחסים שבין תמורות טכנולוגיות ובין שינויים בתפיסה של העצמי. נתחיל בחשיבה על האדם שצמח ועוצב בעידן התעשייתי ונעבור לשאלה שניצבת במוקד הקורס: איזה סוג חדש של אדם צומח בחברה הדיגיטלית והרשתית? נדון בהיבטים הגופניים, זהותיים ותודעתיים של האדם דרך מושגי מפתח כמו א-גופניות, וירטואליות, רב-משימתיות (multitasking) , פרטיות ורישות.
The self-perception of humans is closely intertwined with the technologies they use. That is true for any technological paradigm with which humans reproduce their lives, but it's doubly true to communication technologies which mediate social life. The conception of humans is therefore historically contingent and changes with technological transformations. The course provides theoretical tools to analyze the relations between technological transformations and changes in the conception of the individual. We'll begin by thinking about the human that emerged during the industrial age and move to the new type of human that emerges in our digital and networked society. We'll be looking at the body, identity, and consciousness of the digital human through key terms such as virtuality, disembodiment, flexibility, multi-tasking, privacy, and networking.0662-1764-01
 נאורות, אחרות וגזענות במאה ה-81 הארוכה במערב ומרכז אירופה
 ENLIGHTENMENT ALTERITY & RACE DURING THE LONG 18TH C IN EURO
ד"ר אידלסון-שיין איריסשעור ותרגילמן320 ג'1000-0800 סמ'  ב'
שו"ת לפיתוח מיומנויות למידה
המאה השמונה-עשרה הייתה תקופה של תמורות אינטלקטואליות ואידיאולוגיות, אשר השפיעו השפעה עמוקה על שיח הזהויות במערב ומרכז אירופה. תהליכי החילון, התגבשות האתוס המדעי והפדגוגי והאידיאלים החדשים של הנאורות - הכתיבו תמורה באופן בו התבוננה אירופה בעצמה וב"אחר". במהלך הקורס נלמד להכיר את סקאלת דימויי "האחר" של הנאורות האירופית, שנעה בין המיתולוגי למדעי, בין האקזוטי לאינטימי, ובין הזר למוכר. נבדוק אילו תאוות עורר "האחר" ואילו פחדים גילם, וכיצד הוא סייע בבניית דימויה העצמי של אירופה שעל ערש המודרנה. כמו כן, ננסה לעמוד על ההיבטים ההיסטוריים והתרבותיים של מושגים, הנתפסים לעתים קרובות על-זמניים ואוניברסליים, כגון המושגים "גזע", "נשיות", אמהוּת", "מודרניות" או "נאורות". במהלך השיעורים ניווכח כיצד מושגים אלו משנים את משמעויותיהם תדיר בזמן ובמרחב, וכיצד הם מזינים ומשמשים זה את זה לאורך ההיסטוריה.

מטרת הקורס להקנות כלים בסיסיים להתמודדות עם מחקר היסטורי ותרבותי. במהלך הסמסטר נלמד כיצד לקרוא ולנתח תעודות היסטוריות בהקשרן הפוליטי, התרבותי והאידיאולוגי, ונערוך היכרות עם סוגי השיח המחקרי הקיימים ביחס לנושא הנלמד. כמו כן, נתנסה בכתיבת טקסט ברמה אקדמית. במסגרת זו, נלמד כיצד בוחרים ומגבשים שאלת מחקר, מאתרים חומר ראשוני ומשני, בונים ראשי פרקים, מצטטים מקורות, מנסחים מבוא וסיכום ומציגים טיעון מחקרי משכנע.
נוכחות חובה

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי: נוכחות והשתתפות פעילה – 10%, מטלת אמצע הסמסטר – 30%, מטלה מסכמת – 60%.
Enlightenment, Alterity and Race during the Long Eighteenth Century
Iris Idelson-Shein

The period extending from the late seventeenth to the early nineteenth century saw a radical transformation in the ways in which Europeans articulated notions of identity and difference. The shift from a worldview dominated mainly by scripture and faith, to one dominated by science and empirical observation- created a need for new explanations for the abundant variety in looks, customs, and religions which characterized the varieties of man. The present course will offer a review of these changes, and the ways in which they effected Europe’s perception of itself and its “others”.
0662-2010-01
 מגרים לוולט דסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה
 FROM GRIMM TO WALT DISNEY: GRIMM'S FAIRY TALES
ד"ר לבנת חנהשיעור גילמן326 א'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות מעשיות אלה לילדים בימינו, ובייחוד למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני כתופעה תרבותית.
ההשוואה תמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי הנורמות של החברה והתקופה, התרבות ותפיסת העולם - ובכללה מושג הילד בתרבות ומעמדם של הגבר והאשה בה - במעבר מגרים לעיבודי המעשיות במאה הנוכחית. כמו כן ייבחן ערכם האסתטי של הטקסטים בכל הנוגע לשפה, לעיצוב הדמויות, לרצף האירועים והעלילה, לסיפר ולאמצעים אמנותיים אחרים בסוגי המדיה השונים.
במהלך הקורס יתקיים גם דיון השוואתי בטקסטים אחרים שעובדו לילדים בסוגי מדיה שונים, מתרבות המערב (כגון: אנדרסן; מסיפורי המיתולוגיה היוונית ומיתולוגיות אחרות; מרי פופינס; ספר הג'ונגל; פיטר פאן) ומתרבות המזרח (כגון: סיפורי אלף לילה ולילה).

דרישות קדם:
אין

חובות הסטודנטים:
עבודת סיכום בסוף הקורס
מטלות קריאה וצפייה כנדרש במהלך הקורס
השתתפות בדיונים ובשיחות במהלך הקורס
נוכחות חובה !!
The course will deal with fairy tales as folk tales, and their various versions till our days. The meetings will focus on the way the Grimm Brothers wrote them for adults and for children in the nineteen's century, in comparison with the way these fairy tales are written for children today, and especially with the way they are adapted for children by Walt Disney's films as a cultural phenomena.
The comparison will focus on the way the society's norms and the culture and world views of a certain society and era are exposed in Grimm's versions and the other versions and adaptations till today. This will include Gender discussions and a discussion referring to various approaches to children and childhood. The course will include also a discussion about the esthetic value of the literary text: the language, the characters, the plot, the point of view and other artistic aspects of those versions.
The discussion will include also a comparison with other classical texts which were adapted for young children, as Andersen's tales, the Greec Mythology and other Mythologies as well as Classics like Peter Pan and folk tales from eastern cultures.
 
0662-2052-01
 משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
 MEANING IN LIFE: PHILOSOPHICAL & PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES
ד"ר אילת יגורי תמרשיעור גילמן282 ב'1800-1600 סמ'  א'
מטרת הקורס: הצגת תשובות שונות לשאלת משמעות החיים: אושר, אמונה, מוסר, אהבה, כסף ועוד.

נושאי הקורס: התחלת הדיון בשאלות: למה לחיות? בשביל מה ואיך ראוי לחיות? במהלך הקורס יוגדרו מבחינה פילוסופית: משמעות המשמעות, קיום בעל משמעות והיחס שבין המשמעות לבין הקיום בפועל. תוצגנה גישות פסיכולוגיות שונות להתמודדות עם קיום שסופו מוות. הקורס יתייחס לעמדות פילוסופיות של סוקראטס, קאנט, פסקל, שופנהאואר, קירקגור, ניטשה, ויטגנשטיין וקאמי; ולעמדות פסיכולוגיות של פרויד, יונג, ג'יימס, פרום, פראנקל ויאלום.

דרישות הקורס: מבחן (מבחן רב-ברירה, אמריקאי, ושאלות פתוחות).
בנוסף, על הסטודנטים להתעדכן באתר VIRTUAL-TAU של הקורס, להשתתף בדיונים שיתקיימו באתר ולהביא לכל שיעור את הטקסטים הרלוונטיים.
Aims: This course will introduce students to fundamental philosophical and psychological theories on the meaning to life. This will include the writings of salient philosophers, such as Plato, Kant, Pascal, Shopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein and Camus; and renowned psychologists, such as Fraud, Jung, James, Fromm, Frankel and Yalom.
0662-2054-01
 אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות-חברה, כלכלה, מדע
 TO THE WEST:SOCIETY, ECONOMY, SCIENCE
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן278 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בתפישות הרעיוניות החדשות שעולות ומתבססות באירופה סביב המאה ה-16 (כמו הומניזם, ליברליזם, אינדיווידואליזם, פוזיטיביזם, קפיטליזם) ומגלמות ערכי יסוד ועקרונות פעולה שהפכו מזוהים עם שידוד המערכות הגדול ביותר שידע המערב: המודרניות. הדיון יעקוב באופן ביקורתי אחר ההתמודדות בין תיאוריות, אידיאולוגיות ושיטות שונות על קביעת זהותו של המערב במסגרת סדרת השינויים המהפכניים של המודרניות, וכן אחר התפתחות מגמות ביקורתיות ופוסט מודרניסטיות בשיח האינטלקטואלי של המאה ה-20 אודות תרבות המערב.
הקורס משלב הרצאות אורח של מרצים בכירים שיספקו רקע ותשתית היסטוריים לדיונים התמטיים.
חובות הקורס: נוכחות רציפה, בחינה.
אין צורך ברישום לקורס המוקדם מסמסטר א'. 
The course will deal with new conceptions which have arisen and become institutionalized in Europe around the 16th century (such as humanism, individualism, liberalism, capitalism, positivism) and which represent core values and principles of action that became associated with the fundamental series of changes which transpired in the West known as modernity. The discussion will examine various theories, ideologies and systems which presumed to determine Western cultural identity during this transition to modernity, as well as more recent post-positivist and post-modernist critiques which became dominant during the 20th century.
 
0662-2057-01
 מחרדה לאופוריה: החברה הישראלית ומלחמת ששת הימים
 FROM ANXIETY TO EUPHORIA: ISRAELI SOCIETY & THE 6 DAY WAR
ד"ר גן אלוןשיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה נעסוק בבחינת מאורעות ותהליכים שהתרחשו עקב המעבר החד מחרדת ימי "תקופת ההמתנה" לשיכרון הניצחון שהושג במלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים משמשת את קו פרשת המים בהתגבשותה של מפה פוליטית חדשה. אלבומי הניצחון, הספר "חשופים בצריח", וקובץ השיחות "שיח לוחמים" מהווים תגובות שונות ומנוגדות למלחמה, תגובות שניתן לזהותן כצירי זהות מתפצלים בזהות הישראלית שלאחר מלחמת ששת הימים. "שיח לוחמים" שימש תגובת נגד ל"פולחן הגנרלים" והילולת הניצחון שהתפתחה לאחר המלחמה. קורס זה יבחן את התהליכים שהובילו ליצירת קובץ זה ואת התכנים אשר נאמרו על ידי אותם חיילים שזכו לכינוי "יורים ובוכים".
דרכי הוראה:
הקורס משלב דרכי הוראה שונות כגון: דיון, מקראות, מצגות, ועוד.
חובות הסטודנט:
השתתפות פעילה בשיעורים, הכנת תרגילים במהלך הקורס, מטלת סיכום : מבחן בית
הערה: מרבית המקורות בהם נשתמש במהלך הקורס מצויים כבר באתר הקורס (http://virtual2002.tau.ac.il) ב"מאגר הידע".
In this course we will examine the events and processes that occurred in the wake of the abrupt transition from the anxiety of ‘the period of waiting’ to the euphoria of victory. The Six Day War can be perceived as a turning point in the consolidation of a new political map. The victory albums, the book The Tanks of Tamuz on the one hand, and The Seventh Day on the other, represent totally different reactions to the war that may be identified as the diametrically opposed directions, in which Israeli identity developed after the war. The Seventh Day served as a reaction to the ‘cult of the generals’ and the glorification of the victory following the war. The course will examine the processes leading up to the dilemmas expressed by the soldiers, described as “shooting and weeping”.
 
0662-2062-01
 התבוננות אינטגרטיבית במושג החרדה
 AN INTEGRATIVE VIEW OF ANXIETY
ד"ר ראובן אורנהשיעור גילמן279 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהבנת מושג החרדה מפרספקטיבות תיאורטיות וטיפוליות מגוונות. נעסוק בחוויית החרדה מתוך עמדה אקזיסטנציאליסטית, ונלמד להבחין בין חרדה נורמאלית ופתולוגית. נלמד על מקומה של החרדה בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית, מזיגמונד פרויד, דרך מלאני קליין, לעבר דונלד וויניקוט. בהמשך נסקור את התיאוריה ההתנהגותנית, הקוגניטיבית, והמטא-קוגניטיבית של חרדה. ההפרעה האובססיבית-קומפולסיבית תשמש אותנו כמקרה מבחן שילווה את הקורס: נתבונן בייצוגים של ההפרעה בקולנוע ובטלוויזיה, נדבר על שליטה ואשליית-שליטה, נחווה פרדוקסים של עצירת מחשבות ונתבונן בדוגמאות קליניות מפורטות.
ללא דרישות קדם
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעור, קריאת ביבליוגרפיה והצגת מאמר בקבוצה.
הקורס יסתיים בעבודת סיכום.
הציון הסופי יכלול: שקלול נוכחות- 10%, הצגת מאמר בקבוצה – 20%, עבודת סיכום – 70%.
The course will center on understanding the concept of anxiety, from different theoretical and treatment perspectives. We will conceptualize the experience of anxiety from an existential point of view, and will learn to differentiate normal from pathological anxiety. We will trace anxiety in the development of psychoanalytic thought, from Sigmund Freud and Melanie Klein to Donald Winnicott and Heinz Kohut. We will then review modern Behavioral, Cognitive and Metacognitive models of anxiety. The Obsessive-Compulsive Disorder will be used as a case-study throughout the course: we will look at representations of this disorder in television and cinema, discuss control and illusion of control, experience thought suppression paradoxes and asses detailed clinical examples.

No requirements Preliminary

Course requirements: attendance and active participation in class, bibliography reading, group-presentation of a bibliography item.
Course ends with an individual summarizing report.
Final grade includes:
10% attendance, 20% group-presentation , 70% individual summarizing report.


 
0662-2067-01
 קולנוע כמכונת רגשות
 FILM AS AN EMOTION MACHINE
ד"ר צדקה רונן סלמשיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  ב'
סרטים מרגשים אותנו. הם גורמים לנו למתח ולהתלהבות. אנו בוכים וצוחקים בקולנוע. חשים אימה ונרגעים. סרטים יכולים לגרום לנו להתעלוּת או לדיכאון. אבל מה יש בהם, בסרטים, שהופך אותם למכונות רגש יעילות כל-כך? בקורס זה נשאף לענות על שאלה זו על סמך תיאוריות קוגניטיביות של רגשות ותיאוריות קוגניטיביות של קולנוע. נתמקד במיוחד בז'אנרים קולנועיים שמעוררים תגובה רגשית ספציפית. הדיון ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה הקולנועית. 

האופן בו יסתיים השיעור: עבודת סיום קורס.
מרכיבי הציון הסופי : עבודת סיום קורס – 100% .

הקורס יתנהל בשפה האנגלית עם תרגום.
We are all moved by the movies. We are thrilled and excited. We weep and we laugh. We are horrified and relaxed. We may feel elated or depressed by the movies. But what is it about the movies that make them such an effective emotional machine? The course will strive to answer these questions by drawing on cognitive theories of emotions and on cognitive theories of film viewing. A special attention would be given to movie genres that have a specific emotional appeal. The discussion will be accompanied by specific examples from movies.
0662-2116-01
 " לכתוב כאשה": ספרות נשים באמריקה הלטינית
 TO WRITE AS A WOMAN: LATIN AMERICAN CONTEMPORARY WOMEN AUTHO
גב' גולדברג פלורינדהשיעור גילמן277 ג'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יתייחס לשאלה האם קיימים הבדלים המאפיינים את הכתיבה הנשית והאם אלה נמצאים בנושא, בתפישה ובגישה, בלשון ובסגנון, או בשילוב של כל המרכיבים הללו. הקורס יבדוק יצירות מאת הסופרות הבולטות בארצות השונות באמריקה הלטינית במאה ה-20, המעבדות מחדש נושאים קשורים לסוגיות "נשיות" כגון בית ובישול, יחסי משפחה, יחסי כח ושררה. יכללו יצירות מאת קסטאיינוס, מרקדו, פרי-רוסי, פארה, ואלנזואלה, ליספקטור ואחרות.
The course will deal with the question whether there exists a distinctive woman literature, and whether the distinction lies in subjects, insights, language and style, or all of them together. The corpus consists in narratives by Latin American woman authors that deal with “womanly” issues, such as house, cooking, family, power and authority; among them, Castellanos, Mercado, Peri Rossi, Ferré, Valenzuela, Lispector.
 
0662-2225-01
 "הריאליזם הפנטסטי" ביצירתו של פיודור דוסטוייבסקי
 FANTASTIC REALISM IN THE WORKS OF FYODOR DOSTOEVSKY
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן278 ג'1400-1200 סמ'  א'
דוסטוייבסקי אפיין את סגנונו הספרותי כ"ריאליזם פנטסטי". הוא דחה את ייצוגיו הריאליסטיים של האדם האופייניים לספרות המערבית ואף הרוסית של תקופתו. יעדיו של הקורס יהיו לחקור את ייחודיותם של השקפותיו הפילוסופיות וסגנונות כתיבתו האמנותיים באמצעות ארבע יצירות מופת: החטא ועונשו, אידיוט, שדים והאחים קרמזוב.
מה שמאפיין את הסופר הרוסי הגדול הוא גם סוג של ריאליזם שניתן לכנותו "פילוסופי", המבטא מחלוקות וריבוי קולות. נקודת מוצאו של דוסטוייבסקי היא תמיד ה"אדם-רעיון". הפעולה ברומנים שלו נעה לרוב בין רעיון לבין עימותו עם השקפות עולם מנוגדות, לעיתים קרובות הרעיון מתגלגל לניגודו המוחלט. גישה ייחודית זו מאפשרת לדוסטוייבסקי להיות, בעת ובעונה אחת, פילוסוף חד-תער המערער על מרבית האידיאולוגיות ההגמוניות בזמנו וכן פסיכולוג מעודן החושף את כל מורכבותו של האופי האנושי. הדמויות בעלילותיו מתמזגות הדוקות עם רעיון, שהופך לטבען השני, ומאידך גיסא אישיותן שומרת תמיד על מורכבות עשירה שאינה נכנעת לתבניות.
לכאורה נראה שדוסטוייבסקי נוטה לחזור על דמויות וסיטואציות שהופיעו כבר ביצירותיו האחרות. שוב ושוב מופיעים "פילוסופים", בעלי לבבות פגיעים", "מושחתים" ו"טורפים" התרים אחר משמעות החיים. אולם לא קיימות אצל המחבר חזרות מקריות. מטיפוס ספרותי אחד אמנם נולד טיפוס אחר, דומה, אבל הוא יתגלגל להיות תמיד גם שונה מהראשון.
בסופו של יום כל הדמויות והרעיונות מתומצתים ברומן הגדול והסוגר - האחים קרמזוב. במהלך הקורס תינתן חשיבות רבה למטמורפוזות מופלאות אלו.
הציון הסופי ישוקלל על פי שתי עבודות שכל אחת מהן תהווה 50%.
Rejecting the typical realistic representations of man in both Western and Russian literature of his time, Dostoevsky defined his literary style as “fantastic realism.” The course objectives are to examine the uniqueness of Dostoevsky’s philosophical viewpoint and artistic writing styles through four masterpieces: Crime and Punishment, The Idiot, The Possessed, and The Brothers Karamazov.
This great Russian writer’s works are characterized by a realism that can be termed philosophical, expressing a plurality of voices. Dostoevsky’s point of departure is always the “man-idea.” The action in his novels generally moves from the idea to confrontation with opposing worldviews, with the idea often evolving into its own opposite. This unique approach allows Dostoevsky to act as both the razor sharp philosopher who questions many hegemonious ideologies of his time, as well as a refined psychologist who reveals all the complexities of the human character. On one hand the characters in his plots fuse tightly with an idea, which becomes second nature, while on the other hand their personalities always maintain a rich complexity that does not yield to accepted molds.
It appears as if Dostoevsky tends to repeat certain characters and situations. “Philosophers,” “those of vulnerable heart,” “the corrupt, ” and “the devourers” appear again and again, forever searching for the meaning of life. However there are no coincidental repetitions in Dostoevsky’s work. One literary character gives birth to another, but there is always growth and progression. In the end, all the characters and ideas are condensed in the great, final novel—The Brothers Karamazov. The course will focus on these marvelous metamorphoses.

The final grade is composed of two papers, each worth 50%.
 
0662-2226-01
 מ.א בולגקוב: סופר, היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף
 BULGAKOV: WRITER, HISTORIAN, SATIRIST, AND PHILOSOPHER
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן279 ג'1400-1200 סמ'  ב'
כישרונותיו של מיכאיל בולגקוב באו לידי ביטוי בריבוי של סוגות כתיבה – נובלות, דרמות, רומנים, מחקרים וכן פיליטונים וכתבות בעיתונים. ביצירותיו הפנטסטי והמציאותי, הקומי והטרגי מתמזגים באחדות מופלאה. העלילה ביצירותיו של בולגקוב מתרחשת בתקופת חייו – תחילת המאה העשרים, אחת העתים המעניינות ותוססות בהיסטוריה הרוסית. דבר המוסיף לעבודותיו ערך ואמינות מיוחדים.
למרבה הפלא טווה בולגקוב עלילה מורכבת דווקא בשפה פשוטה. המחבר כתב פעם שהקוראים "אמורים לעקוב אחר מעוף הפנטזיה בקלילות, ובמיוחד ללא מגרנות".
מטרת הקורס - להקנות לסטודנטים ידע ביצירותיו המרכזיות של בולגקוב מתקופות ובסוגות שונות, וכן לחקור את ייחודיותן של יצירות אלו. במהלך הקורס ילמדו הנובלות: מורפיום, המגבת עם התרנגול ולב של כלב, וכן המחזה ימי משפחת טורבין והרומן האמן ומרגריטה.
הציון הסופי ישוקלל על פי שתי עבודות שכל אחת מהן תהווה 50%.
The talents of Mikhail Bulgakov have been expressed in a variety of genres—novellas, plays, novels, academic studies, and sketches and newspaper articles. In his works the fantastic and the realistic, the comic and the tragic blend in a magnificent uniformity. The plot in Bulgakov’s works takes place in his lifetime—the beginning of the 20th century, one of the most interesting and vibrant periods in Russian history.
Surprisingly, Bulgakov has weaved a complex plot in simple language. The author once wrote that his readers “should follow the flight of fantasy with ease, without headache.”
Course objectives include providing students with knowledge of Bulgakov’s main works from different periods and genres, and to examine the uniqueness of these works. During the course the following works will be studied: Morphine, The Towel with a Rooster, Heart of a Dog, the play Days of the Turbins and the novel The Master and Margarita.

The final grade is composed of two papers, each worth 50%.
 
0662-3085-01
 היסטוריה תרבותית של עיתונות:מהפמפלט במאה ה-71 עד הבלוג האישי
 ISSUES IN THE HISTORY OF JOURNALISM: 17TH TO 21ST CENTURY
ד"ר אלחנתי משהסמינר גילמן361אג'1600-1200 סמ'  ב'
הסמינר מבקש להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של כמה מסוגיות היסוד בהיסטוריה של העיתונות ובעיקר זו האנגלו-אמריקאית, החל מן המאה השבע-עשרה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: מלחמת האזרחים באנגליה של המאה ה-17 ועלייתה של העיתונות? בין עיתונות, פרוטסטנטיות וחופש המסחר; הליברליזם, המרחב הציבורי והעיתונות. ובאשר לעיתונות המאה ה-19, נדון בעלייתה של העיתונות הפופולארית לצד התמסדותה של העיתונות הליברלית כ"רשות הרביעית"; העיתונות המטרופולינית במאה התשע-עשרה או, העיתונאי כאתנוגרף; סאטירה ועיתונות מאוירת, על קוראות וכותבות: נשים ועיתונות ולבסוף על הופעת "העיתונות החדשה" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 (""Papers for the Millions). בחלק באחרון של הסמינר נדוןבעיתונות במאה ה-20 כשבציר הדיון עלייתה של עיתונות ההמון הן בצורת הטבלואידים והן בצורת מה שנהוג לכנות: "Public Journalism או לעיתים (ובעיקר בארה"ב), Participatory Journalism. החלק האחרון של הסמינר יוקדשלעיתונות בעידן האינטרנט ובמסגרתו נדון בסוגיות כגון: פני יאנוס של העיתונות המקוונת;בין קוראים לכותבים ולהפך:בלוגים ורשתות חברתיות כמדיום לעיתונות "מלמטה" (participatory Journalism);המקרה שלאינדימדיה (Indymedia Journalism) ובהקשר זה, ננסה לעמוד על התוקף והמשמעות, לטוב ולרע, הגלומה ב"הכרזת העצמאות" הלא רשמית של אוהדי ודוברי המדיה-החדשה: !We are the media.
This seminar looks at the social, cultural, and political aspects, on the history of journalism, since the 17th century until the current information age. We shall be discussing some key issues such as: the English civil war of the 17th century as the cradle of modern Journalism; what are the interactions between Protestantism, free trade and journalism? The disposition between Liberalism and public sphere (the 18th century coffeehouses culture); the relationships between readers and writers, and the rise of the literary journalism (Swift's Examiner, Defoe's Review, Adisson & Steele and Mr. Spectator and the Cato Letters). Regarding the 19th century journalism, we shall discuss, on one hand, the sudden and striking emergent of the popular press with regards to the popular aspirations of the "crowd" to gain political emancipation (what historian Joel Wiener called: "Papers for the Millions"), and on the other hand, we shall examine critically the forth-Estate discourse of the Liberal press, mainly the London Times. Also, we shall study briefly the metropolitan journalism and the role of the journalist as an ethnographer; women-read, women-write: journalism and women, and the revolution brought upon the press by the new journalism of the 1880's. This topic will bring us to consider the significance of the new-new journalism of the 60's (Wolfe, Capote and Hunter Thompson between others) and the public journalism movement of the 80's and 90's as an introduction and prelude to the complex relationships between journalism and the Internet. In this regard We shall focus on issues such as: the Janus face of the online magazine; blogs and social-networks as a medium for 'journalism from below'; participatory journalism: the Indymedia case, and in this regard we shall try to clarify, or to refute, the significance which was embodied in the unofficial 'declaration of independent' used by the new-media protagonists: "we are the media!"

0662-3092-01
 תיאוריות של חברת המידע
 THEORIES OF THE INFORMATION SOCIETY
ד"ר גולן חנןסמינר גילמן317אב'1400-1000 סמ'  א'
התפשטותן של טכנולוגיות המידע – מבחינה כמותית וכן לאור הנגישות של יותר ויותר אנשים אליהן, ואיכותית מבחינת השפעתן על חלק גדול מתחומי הפעילות האנושית – היא עובדה שלא רבים יתכחשו לה. עם זאת, השאלה כיצד יש לראות את התופעה הזו היא במידה רבה שאלה פתוחה והוגים שונים עושים שימוש בפרספקטיבות תיאורטיות שונות, ומגיעים למסקנות שונות (ולעיתים מנוגדות) בבואם לבחון את "חברת המידע".

מטרת הסמינר היא לנסות ולהגדיר את "חברת המידע" ולבחון אותה דרך משקפות תיאורטיות שונות באמצעות הוגים שונים. לאחר הקדמה ופרישת הנושאים המרכזיים, מדי שיעור נערוך קריאה מודרכת של טקסט מרכזי (מאמר, פרק מתוך ספר) ששופך אור על היבט תיאורטי של חברת המידע. לאחר ביאור הטקסט נדון ברלבנטיות שלו לתופעות המרכזיות אותן משייכים לחברת המידע, בהנחות המרכזיות המנחות אותו ובקשר בינו לבין גופים תיאורטיים אחרים. בחלקו המסכם של הקורס ננסה לאמוד את התיאוריות השונות, אחת ביחס לשניה וכן בקונטקסט תיאורטי רחב יותר.
 
 
The proliferation of new ICT's (Information Communication Technologies( - both in terms of quantity and the accessibility of people to these technologies, and qualitatively as far as their influence on human activities – is hard to deny. However, the question as to how to interpret this phenomenon is very much an open question, and different theorists employ different perspectives, and arrive at different and often contradictory conclusions, when tackling the concept of an "Information Society".
 
 The aim of this seminar is to try and define "the information society" and examine it through different theoretical perspectives using the work of central theorists. After an introduction, each lesson will be dedicated to a guided reading of a central text (book chapter, article) that sheds light on the concept of information society. After explaining the text, we will discuss its relevancy to the central phenomena associated with the information society, its central assumptions and the relation between it and other theories. In the concluding part of the seminar we will try to evaluate the different theories, both in relation to one another and in a wider theoretical context
0662-3096-01
 תל אביב: עיר בין מיתוס לטקס
 TEL AVIV: THE CITY BETWEEN MYTH AND CEREMONY
ד"ר אריה-ספיר ניליסמינר גילמן319אא'1400-1200 סמ'  ב'
העיר העברית הראשונה תל אביב קיבלה מאז ימיה הראשונים תדמית של מיתוס בחברה הארץ ישראלית. מאפיינים מיתיים מלווים אותה עד ימינו. במהלך הסמינר נברר כיצד השתקף ומשתקף המיתוס התל אביבי במערכת הסמלים של הטקסים והחגיגות הציבוריים שהתקיימו ומתקיימים בעיר (מחנוכה ופורים של תל אביב הקטנה ועד מצעד האהבה והגאווה).
The first Hebraic city Tel Aviv has acquired a mythical image since its first days. Mythic characteristics has been accompanying it to these days. In the seminar we will examine how the Tel Aviv myth has been reflected in the symbolic array of public ceremonies and celebrations that has been taking place in the city (From Hanukkah and Purim of little Tel Aviv until The Pride Parade and Love Parade ).
 
0662-3097-01
 זיכרון פוליטיקה ומגדר: גיבורות השואה בחברה הישראלית
 MEMORY POLITICS & GENDER: HOLOCAUST HEROINES IN ISRAELI SOCI
ד"ר גבע שרוןסמינר גילמן497 ד'1000-0800 סמ'  ב'
הסמינריון מציע סדר יום שונה לנושא זכרון השואה בחברה הישראלית באמצעות דיון בסיפורים האישיים של נשים בשואה, נספות וניצולות,ובייצוגיהן בשיח הציבורי בארץ על היבטיו הפוליטיים והמגדריים. דיונים אלה יתקיימו בהקשר של עיצוב זיכרון השואה בארץ והשינויים שחלו בו, לרבות השלכותיו על סוגיות ונושאים מרכזיים בתולדות החברה הישראלית כמו אחיזה בנשק כערך עליון, הרכבו של פנתיאון הגבורה, יחסי מרכז ושוליים, פרויקט כור ההיתוך, מעמד האישה והוויכוח על רצח פוליטי.
חובות הקורס: השתתפות פעילה וגילוי מעורבות בתכני הסמינריון, רפרט בעל פה, הגשת עבודה סמינריונית או רפרט, לפי העניין.
The goal of the seminar is to examine the Israeli society's perceptions of the Holocaust and Holocaust survivors in gender perspective. We will discuss the unique experience of Jewish women during the Holocaust, as it was expressed and reflected in the Israeli public discourse. The main period of our discussion will be the 1950s and early 1960s, years of the formulation of Israeli society, an immigrant society coalescing into one societal fabric. During the semester we will read and analyze variety of historical documents, such as testimonies, protocols, reportages, letters and memoirs. 
 
0662-3098-01
 גבוה-נמוך: על מגוון זיקות בין הספרות לילדים ולמבוגרים
 HIGH-LOW: THE ARRAY OF AFFINITIES IN CHILDRENS & ADULT LITER
ד"ר דר קליין יעלסמינר גילמן261 ג'1600-1400 סמ'  ב'
ספרות הילדים נתפסת כמערכת שמרנית הנמנעת ממהפכות ושינויים פואטיים קיצוניים. מכאן מקובל להניח, כי מה שהושג מתוך ויכוח ומאבק על הקנון הספרותי למבוגרים הפך רק עם התבססותו בקנון למודל של כתיבה לילדים. בתוך כך מנוסחים יחסי תלות ברורים בין מערכת ספרות הילדים ה"חלשה" וה"שולית" לבין מערכת ספרות המבוגרים ה"מובילה".
בקורס נבדוק טענה זו באמצעות התחקות אחר מגוון זיקות בין שתי הספרויות שהתרחשו במהלך המאה העשרים.
לקורס יהיה מבנה היסטורי. נתחיל מבחינת טקסטים לילדים ולמבוגרים שראו אור בארץ-ישראל בתחילת המאה העשרים ונסיים בטקסטים חדשים. במהלכו נתחקה אחר פעילותן הספרותית של כמה קבוצות ספרותיות שהובילו שינוי בספרות המבוגרים במאה העשרים ושכתבו גם לילדים: כותבי דור התחייה, הכותבים המודרניסטיים, כותבי "דור בארץ", הכותבים ה"ארץ ישראליים", והכותבים הפוסט-מודרניסטים. לאור האג'נדה הספרותית של סופרים ומשוררים מרכזיים מכל קבוצה, נבחן את אופי כתיבתם לילדים. נברר מה קרה במעבר מכתיבה למבוגרים לכתיבה לילדים, והאם ניתן למצוא עקבות מפנייתם הספרותית לילדים של יוצרים אלה גם בכתיבתם למבוגרים?
את הקורס תלווה השאלה, האם רצוי לגזור מתהליכים היסטוריים-פואטיים בספרות המבוגרים על התנהלותה של ספרות הילדים, או שמא כדאי למפות מפת זיקות מורכבת יותר בין שתי הספרויות?

דרישות הקורס:
השתתפות חובה
קריאה שוטפת של מאמרים ויצירות ספרותיות
הצגת נושא בכתה
כתיבת עבודה סמינריונית או רפראט
Children's literature is often perceived as a conservative system that abstains from radical poetical revolution and change. On this premise, it is commonly assumed that poetic developments in children's literature occur only as a result of struggles over the canon of adult literature; once these arguments are resolved and the adult canon is reconceived, children's literature "adopts" the new poetic models. In this model, a clear relation of dependency is set up between the "weak" and "marginal" children's literature, and the "dominant" adult literature.
In this course we will question this claim by exploring the variety of affinities upheld between the two literatures throughout the 20th century.
The course will be structured historically: we'll begin by analyzing Hebrew texts for children and adults published in Palestine at the beginning of the century, and end with a reading of Israeli contemporary texts. Through these texts, we will investigate the literary activities of several groups of writers that initiated changes in adult literature and also wrote for children. Taking into account the literary agenda of central writers and poets within each group, we'll examine the nature of their texts for children: investigating what happened in the transition from writing for adults to writing for children, and whether their excursion into children's literature left traces in their writing for adults.
The question that will accompany us throughout the course is whether we can (or should) deduce the processes occurring in children's literature from the historical-poetical developments of adult literature, or should we, rather, sustain a more complex map of affinities between the two literary fields?
 
0662-3099-01
 ספרות ילדים בעידן פוסט מודרני
 CHILDREN'S LITERATURE IN THE AGE OF POSTMODERNISM
ד"ר ברעם אשל עינתסמינר גילמן319אב'1000-0800 סמ'  א'
בעשורים האחרונים החלה ספרות הילדים המערבית באימוץ הדרגתי, איטי ומהוסס של מאפיינים פוסט מודרניים. עכבותיה נבעו מן המבנה המסורתי שלה, הנסמך על הנחלת ידע, ערכים והנחיות להתנהגות נאותה מן הכותבים המבוגרים אל נמעניהם – הילדים. עמדה זו נקלעה למבוכה לנוכח הרלטיביזם הפוסט מודרני וקעקועו השיטתי את עקרונותיה המארגנים של המציאות. ספרות הילדים, ששימשה במשך כמאתיים שנים אמצעי אינדוקטריני, פדגוגי וטיפולי מנחם ומסדיר, התקשתה אפוא לוותר על אחריותה, על סמכותה ועל כוח השפעתה, ולייצג מציאות כאוטית ואזלת-יד פרשנית.
אלא שהמהפכה האינטלקטואלית והתרבותית ששטפה את העולם המערבי מאז שנות השישים והשבעים של המאה העשרים לא פסחה על ספרות הילדים, ועל אף הלבטים והקשיים היא נתנה בה סימנים משמעותיים. סימנים אלה ניכרים בכל רובדי היצירה הספרותית – החל ברובד התמטי והצורני-סגנוני וכלה באופיו של "צינור התקשורת" עצמו (במושגיו של רומן יאקובסון), דהיינו בפורמט המקובל של הפרסום המודפס. הם פותחים בספרות הילדים אפשרויות חדשות ומחייבים הבנה חדשה שלה – פואטית ו"פוליטית" כאחד.
השינויים המאפיינים את ספר הילדים הפוסט מודרני יידונו במהלך הקורס באמצעות כמה פריזמות-התבוננות:
• מבעד לפריזמה האידיאולוגית ה"פוסט-קולוניאלית" ייבדקו השינויים שחלו בתפיסות הילד והילדוּת בעידן הפוסט מודרני והתמורה שהתחוללה ביחסי הכוח הבין-דוריים.
• הפריזמה הפואטית תתמקד בערעור מוסכמות הכתיבה הסיפורית בתחומי העלילה, אפיון הדמויות ודמות המספר. אלה יידונו על רקע השינוי שחל ביחסי דמיון-מציאות בספרות הילדים לאור מושגי ההיפר-ריאליזם והסימולקרה.
• מבחר תמות ישקפו את שידוד המערכות הערכי שספרות הילדים מהינה לייצג, בהן: היחסים הבין-דוריים ומבנה המשפחה; תפקידי המין והמגדר; נימוסים והליכות; דימוי עצמי.
• תפקידי האיור בספרות ילדים ותרומתו לביזור הנרטיבי יידונו כמקרה מבחן של תמורות ברובד העיצוב הוויזואלי.
• ולבסוף, המעבר מן הפורמט המודפס של ספר הילדים אל המדיה הדיגיטאלית יידון לאור השלכותיו האפשריות על הסיפור כאקט של תקשורת מקרבת.
Only in recent decades has Western children’s literature begun to adopt—gradually and hesitantly— some post-modern characteristics, a move which had heretofore been inhibited by the traditional structure of this genre, whose focus was on imparting knowledge, values, and guidelines for proper behavior to their intended audience—children. This put writers of children’s literature into a quandary when faced with post-modern relativism and its systematic undermining of organizational principals of reality. Despite the contemporary trend, children’s literature, which for almost two hundred years had provided guidance, education, comfort, and even therapeutic value to young readers, refused, as it were, to give up its responsibility, authority and influence in order to present a reality which was chaotic and open to interpretation.
However, the cultural and intellectual revolution that flooded the Western world in the 60s and 70s of the last century did not skip children’s literature and, despite the hesitance, impinged upon it definite signs of change. By way of the ‘post-colonial’ ideological prism, changes that occurred in the post-modern perception of the child and childhood will be examined, along with its effects on the inter-generational struggle, and subsequent influence on the themes now prevalent in books for young children. The poetic prism will focus on how the shattering of traditional conventions affect the plot, characters and narrator of contemporary children’s literature. Also discussed will be the changing role of illustration in children’s literature, and the transition from the printed format to digital media.
 
0662-3102-01
 קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה
 READING FREUD: BETWEEN CLINIC AND CULTURE
ד"ר רולניק ערןסמינר גילמן319 ד'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הסמינר להציג את עיקרי התיאוריה הפסיכואנליטית ולהתחקות אחר "כור מחצבתה" ומהלך התהוותה של מחשבת פרויד. לצורך כך ננוע בין כתבים קליניים ותיאורטיים של פרויד לבין כתביו החברתיים-תרבותיים. חלקו השני של הסמינר יוקדש לקריאת חיבורו הגדול האחרון של פרויד "משה והדת המונותיאיסטית". בחיבור עשיר ושנוי במחלוקת זה עשה פרויד את הנסיון הגדול האחרון לשלב בין הפסיכולוגיה של היחיד לזיהותו של הקולקטיב.

· דרישות קדם: רשאים להרשם מי ששמעו את המבואות בהקבץ פסיכואנליזה.

· הסמינר פתוח גם לתלמידים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והרוח.

The Seminar will offer a close reading of Freud's major texts in which he developed and applied the idea of unconscious mental activity. Our cross section in the Freudian oeuvre will include both clinical papers and papers in which he applied his thinking to socio-cultural analysis. The second part of the seminar will be devoted to Freud's last major work “Moses and Monotheism”. Few texts in his oeuvre have proved as enduringly controversial as the work in which he applied the psychoanalytic tools he had developed over 40 years to an examination of the iconographic representative of the Jewish ethos—Moses, the greatest of the prophets.

0662-3111-01
 פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבניה
 PSYCHOANALYSIS AND ITS SURROUNDINGS: ECHOING AND STRUCTURING
ד"ר מנדלוביץ שלמהסמינר גילמן317אה'1600-1400 סמ'  ב'
החשיבה הפסיכואנליטית עברה, מהלך יותר ממאה שנות התפתחות, שינויים רבים. אלו הביאו להסטת מרכזי הכובד התיאורטיים, הקליניים והטכניים שבה (מהדחפי אל ההתפתחותי, ומשם- אל ההתייחסותי). השינויים אותם עברה הפסיכואנליזה קשורים, כמובן, לרוח התקופה בה היא נטועה. אופני השיח, האתיקה ודפוסי ההתנהלות החברתיים הם, לכן, בין הגורמים שיש להם השפעה מכרעת על אופייה המשתנה של הפסיכואנליזה. באותה עת ממש, הפסיכואנליזה, כמרחב של ידע וכשדה של פרקטיקה, משפיעה על תקופתה ומעצבת אותה, ובכך- מהווה "שחקן פעיל", אם לא מרכזי, בעיצובה של התרבות העכשווית.

מטרת הסמינר היא לבחון את האופן שבו הפסיכואנליזה ורוח התקופה מהדהדים אלו מול אלו. דגש רב יושם במהלך הסמינר על מקומה העכשווי של הפסיכואנליזה, ועל האופן שבו תחום זה, אם בחזיתו התיאורטית ואם בחזיתו הקלינית-פרקטית, מתמודדים עם רוח הזמן העכשווי.

קורסי החובה של ההקבץ הפסיכואנליטי הם תנאי מקדים להצטרפות לסמינר.
The psychoanalytic thinking was transformed during more than a century. Its transformation changed its basic concepts, as well as its ethics and derived techniques. The goal of the seminar is to examine the modes by which psychoanalysis and its surroundings echo with each other. Special emphasis will be made on the special position of current psychoanalytical thinking and technique, in the post-modern era.

 
0662-5100-01
 כתיבה אקדמית
 ACADEMIC WRITING
ד"ר מיטל אוריתסדנה גילמן262 א'1800-1600 סמ'  א'
סדנה גילמן262 א'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס מיועד להקניית מיומנויות קריאה וכתיבה עיונית. מטרתו העיקרית היא ללמד עקרונות כתיבה אקדמית לצורך הכנת רפראטים וכתיבת עבודות מתקדמות. במהלך הקורס נעסוק בקריאה שיטתית של מאמרים ובתרגול היבטים יישומיים וביקורתיים בכתיבה. הנושא שנעסוק בו לצורך הלימוד והתרגול הוא אקפראזיס – תיאור ורבאלי וספרותי של אמנות פלאסטית. הנושא משלב בין שני התחומים העיקריים של התוכנית ע"ש מרק ריץ': מדעי הרוח ואמנויות. השעורים יתקיימו אחת לשבועיים לאורך כל השנה האקדמית.
דרישות ומטלות: נוכחות מלאה בשעורים, קריאת שוטפת של חומרים והכנתם לדיון, הגשת מטלות כתיבה משיעור לשיעור, כתיבת עבודה מסכמת בסוף כל סמסטר.
The course prepares students to present their ideas in the form of academic writing. We will develop an understanding of what such writing involves through reading and writing academic prose. The topic in focus is Ekphrasis, namely the description of Visual Arts in prose and poetry. The course is annual, meeting once every two weeks.
Course requirements: Full and active participation, reading and writing assignments, a final paper in the end of every semester.
 
0662-5101-01
 כתיבת תסריטים
 SCRIPTWRITING
גב' ויניק מיכלסדנה כיתות דן דוד201 ד'1800-1600 סמ'  א'
"כתיבת תסריט" הוא סדנה מעשית לכתיבת תסריט עלילתי קצר. במהלך הקורס יילמדו ויתורגלו הפורמט לכתיבת תסריט, מבנה דרמתי קלאסי ומושגי יסוד בתסריטאות כגון מבנה סצנה, עלילה, דיאלוג, גיבור ועיצוב דמויות. הקורס ילוּוה בכתיבה שוטפת של תרגילים (סצנות, פיתוח דמויות ועוד) ובסופו יכתבו הסטודנטים תסריט שלם לסרט קצר, באורך של כ- 10 דקות. תסריט זה יהיה עבודת הסיום של הקורס.
Scriptwriting is a writing workshop in which screenwriting principles and techniques will be taught, demonstrated and practiced.
Key elements of screenwriting and general drama such as script format, plot and story, motivation and conflict, protagonist and antagonist, dialogue, character design and more, will be discussed and applied in the writing of exercises, scenes and eventually a full (up to 10 pages) script, as the final requirement of the course.
 
0662-5200-01
 קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים
 CRITICAL READING IN THEORTICAL TEXTS
ד"ר ארבל מיכלקריאה מוגילמן261 ה'1400-1200 סמ'  ב'
קריאה מוגילמן317אה'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יתמקד בקריאה בטקסטים עיוניים בולטים בתרבות המערב, מאת אפלטון, אריסטו, פרידריך ניטשה, חיים נחמן ביאליק, וירג'יניה וולף וסוזן גובר. השיעור מכוון לפיתוחן של מיומנויות הכתיבה הביקורתית, ולימוד הטקסטים והדיאלוג עימם יובילו לכתיבתן של תגובות ביקורתיות קצרות.
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, כתיבת עבודות לאורך השנה, כתיבת עבודה מסכמת בסוף כל סמסטר
The course will focus on the reading of seminal texts by Plato, Aristotle, Friedrich Nietzsche, Haim Nahman Bialic, Virginia Woolf and Suzan Gubar. We shall discuss these texts and their philosophical and ideological backgrounds. The students will write six essays, responding to the texts and issues discussed in the classes.
Course requirements: Full and active participation, reading and writing assignments, a final paper in the end of every semester.
0662-5210-01
 מתודולוגיות של מחקר
 INTERDISCIPLINARY METHODOLOGIES
ד"ר ברגר תמרסדנה גילמן261 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס נועד להקנות כלים של מחקר תיאורטי ואמפירי דרך יישומם על מקרה מבחן נבחר. התרגול כולל תחקיר ארכיוני, חיפוש מקורות משניים ועיבודם, חיפוש מקורות תיאורטיים, ושילובם של כל מרכיבי המחקר לטקסט אקדמי אחד. חלק משיעורי הקורס יוקדש לקריאה משותפת של טקסטים תיאורטיים רלוונטיים לנושא הנבחר ודיון בהם.
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, כתיבת עבודות לאורך השנה, כתיבת עבודה מסכמת בסוף כל סמסטר.
 The course aims to introduce to the students tools of theoretical and empirical research through their application to a specific test case. Exercises include archival research, search and adaptation of secondary sources, search of theoretical sources and integrating all the elements into an academic text. Some of the classes will be dedicated to a discussion of theoretical texts relevant to the test case.
Course requirements: Full and active participation, fulfillment of reading assignments, a presentation in class, a submission of a final paper.
 
0662-5220-01
 כתיבת תסריטים ב'
 SCRIPT WRITING B
גב' ויניק מיכלסדנה כיתות דן דוד201 ד'2000-1800 סמ'  א'
"כתיבת תסריט" הוא סדנה מעשית לכתיבת תסריט עלילתי קצר. במהלך הקורס יילמדו ויתורגלו הפורמט לכתיבת תסריט, מבנה דרמתי קלאסי ומושגי יסוד בתסריטאות כגון מבנה סצנה, עלילה, דיאלוג, גיבור ועיצוב דמויות. הקורס ילוּוה בכתיבה שוטפת של תרגילים (סצנות, פיתוח דמויות ועוד) ובסופו יכתבו הסטודנטים תסריט שלם לסרט קצר, באורך של כ- 10 דקות. תסריט זה יהיה עבודת הסיום של הקורס.
Scriptwriting is a writing workshop in which screenwriting principles and techniques will be taught, demonstrated and practiced.
Key elements of screenwriting and general drama such as script format, plot and story, motivation and conflict, protagonist and antagonist, dialogue, character design and more, will be discussed and applied in the writing of exercises, scenes and eventually a full (up to 10 pages) script, as the final requirement of the course.
 
0662-5300-01
 הערות שוליים א': קריאות אינטרטקסטואליות
 MARGINALIA: INTERTEXTUAL READINGS I
ד"ר מילנר איריססדנה מכסיקו206גה'1200-1000 סמ'  א'
הסדנה תוקדש לדיון עקרוני במושג אינטרטקסטואליות, וליישומו לקריאות ביצירות מתחומי דעת ואמנות שונים: אמנות חזותית, פרוזה, שירה, דרמה, מוסיקה, מחול ועוד. בחלקה הראשון תעסוק הסדנה בהיבטים עקרוניים ואידיאולוגיים של תיאוריית האינטרטקסטואליות ובהשלכותיה. בחלקה השני היא תוקדש לפרזנטציות של תלמידים שבהן יוצגו יצירות שונות זו לצד זו.
The workshop will be devoted to the concept of intertextuality and to its application in the reading of various artistic works in prose, poetry, drama, music, dance and the visual arts. The first part of the workshop will deal with theory and ideology of intertextuality; its second part will be devoted to case studies of intertextual readings presented by the students.
0662-5302-01
 אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי
 ART & ACTION BETWEEN THE PRIVATE AND THE PUBLIC
גב' היימן מיכלסדנה ה'1400-1200 סמ'  ב'
מיכל היימן היא אמנית מושגית, תיאורטיקנית, ומחברת מבחני מיכל היימן (M.H.T.). יצירתה מבוססת על מחקר הקשרים בין אמנות ופסיכואנליזה, צילום ודיאגנוזה. הקורס יבחן את עבודתם של אמנים ואמניות בארץ ובעולם, תוך דגש על השיח הפוליטי והמגדרי, על קשרים טעונים בין דימויים וטקסטים, ועל שאלות של אתיקה ושל ייצוג. אלה יהוו בסיס לדיון ביקורתי בעיקר על צילום ווידיאו, על בסיס צפייה בסרטים ובחומרים חזותיים אחרים, עבודה על שאלונים ייחודיים, ועוד.
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה. כתיבת עבודה בסוף הסמסטר.
Michal Heiman is an Israeli conceptual artist, theoretician, and creator of the Michal Heiman Tests. Her work, is often based on extensive research, reveals alternative thematic, aesthetic and theoretical matrices between art and the field of psychoanalysis, photography and diagnosis. The workshop will study works of both Israeli and non-Israeli artists, mostly in the field of photography and video, with a particular emphasis on political and gender discourses, intertextuality, ethical dilemmas, problems of representation and more.
Course requirements: Full and active participation, reading and writing assignments throughout the semester and a submission of a final paper.
 
0662-5303-01
 הערות שוליים ב': קריאות אינטרטקסטואליות בספר בראשית
 INTERTEXTUAL READINGS II: THE BOOK OF GENESIS
ד"ר בורשטיין דרורסדנה קיקואין002 א'1200-1000 סמ'  ב'
ספר "בראשית", לצד היותו יצירת המופת הסיפורית בה״א הידיעה של התרבות העברית, היווה גם מקור בלתי נדלה להשראה עבור פרשנים ואמנים מתחומים רבים. נקרא במגוון של תגובות אמנותיות ופרשניות לבראשית, מתחומי דעת ואמנות שונים: תיאולוגיה, חקר המיתוס, ציור, שירה וקומיקס.
דרישות ומטלות: נוכחות מלאה והשתתפות בשעורים, קריאת שוטפת של חומרים והכנתם לדיון, פרזנטציה בכיתה וכתיבת עבודת סיום בסוף הסמסטר.
The Book of Genesis, alongside being the primary narrative masterpiece of Hebrew culture, has been an inexhaustible source of inspiration for various interpreters and artists. We will study some of the responses to Genesis from different disciplines and artistic media: theology, comparative mythology, painting, poetry and comics.
Course requirements: Full and active participation, fulfillment of reading assignments, a presentation in class, a submission of a final paper.