שנה"ל תשע"ב

0699-4000-01
 הבאה לדפוס
 WORKSHOP IN PUBLISHING
מר פרץ שמואלסדנה רוזנברג105 ב'1400-1200 סמ'  א'
הסדנה כוללת נושאים נבחרים בתחומי הפקות הדפוס, התהליכים והטכנולוגיה ברמה הנדרשת לקיום קשר טוב עם המבצעים השונים, ולמעורבות בתכנון, בקרה ופיקוח על איכותו של מוצר הדפוס. תכנית הלימודים: 1. מבוא להפקות דפוס הדפוס בשירות העורך; הספר וכתב העת בעידן התקשורת האלקטרונית; היבטים שונים על מושג הדפוס; מהפכת הדפוס והשפעתה על הספר, העיתון וכתב העת; מהעורך לכורך - תהליכים בהפקות דפוס. 2. תהליכים ועקרונות של שיטות הדפסה ואמצעי הדפסה דפוס בלט; דפוס אופסט; דפוס שקע; הדפסה רשתית; הדפסה בתהליך צילומי; מדפסות ודפוס דיגיטלי. 3. שלבים ותהליכים בהפקות דפוס ספרים וחוברות; עיתונים ומקומונים; כתבי עת וביטאונים. 4. סדר וטקסט טכניקות להכנת סדר דפוס לסוגיו; אותיות דפוס: סוגים, עיצובים ושימושים; עקרונות בטיפוגרפיה וניסוח "הוראות סדר"; חישוב היקף כתב יד וחומר מודפס; חישוב שכר סופרים ומחירי הפקת סדר. 5. הגהה ומניעת שגיאות טעויות דפוס: סיבות ומניעה; עקרונות ההגהה וסימני הגהה מקובלים; בדיקת הגהות ­ היכרות והתנסות. 6. התצלום והאיור תמונות ואיורים ­ השגת מקורות והכנתם לדפוס; עקרונות הצילום הכללי ­ המצלמה, המחשב והסורק; התצלום הרפרוגרפי­ יסודות טכניים בתצלומי קו ורשת; סוגי תמונות ותצלומים ­ זיהוי, בחירה והתאמתם לספר ולכתב העת; איך להכין ולהגיש חומר לצילום. 7. תהליכי הפקות דפוס באופסט (הרחבה) צילום, הרכבה והכנת לוחות באמצעים ידניים וממוחשבים; תכנון הספר ­ רדייה, קיפול, שוליים וכריכה; הדפסות אופסט לסוגיהן ואמצעי הדפסה בבתי דפוס ובאופן עצמאי; עקרונות בהפקות צבע, תפקיד הצבע ובחירת צבעים; הפרדת צבעים והדפסת פרוצס. 8. הנייר הכרת הנייר ותכונותיו; סוגי נייר ­ זיהוי בחירה והתאמתם להפקות השונות; תקנים, מידות ותבניות של נייר; חישוב כמויות ומחירים. * במהלך הקורס ייערך סיור במפעל הדפסה. * הקורס כולל מספר תרגילי בית קצרים ומבחן גמר בכתב.


 
0699-4001-01
 עריכה עיתונאית
 WORKSHOP IN NEWS EDITING
ד"ר ארבל אילנהסדנה רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  א'
הסדנה תוקדש ללימוד עריכה של מאמרים פובליציסטיים ומאמרים המשלבים פובליציסטיקה ודיווח המתפרסמים ב"עמודים הפנימיים" של העיתונות היומית. בסדנה תילמד צורת העריכה המיוחדת למאמרים מסוג כזה, מן הבחינה הלשונית, התוכנית והצורנית (כותרות ופתיחים). כמו כן, יילמדו הדרכים לטיפול במאמרים כאלה, בהתאם לסוג העיתון שבו הם אמורים להתפרסם: עיתוני הערב או עיתוני הבוקר. מטרת הקורס, שיהיה מעשי בעיקרו, להביא את התלמידים לרמה של עריכה העומדת בקריטריונים מקצועיים. לשם כך יוטל עליהם לערוך מדי שבוע - בכיתה או בבית - מאמרי עיתונות. בתרגילים אלה יתנסו התלמידים בכל שלבי העריכה ויידרשו להביא את המאמרים לרמה העומדת בקריטריונים של הדפסה בעיתון. השיעורים יתרכזו בניתוח של עבודות התלמידים וכן בניתוח מאמרים שכבר הופיעו בעיתונות.
The workshop focuses on language, contents and structure editing of opinion articles and articles that combine both opinion and news; all according to the type of newspaper these articles are published in – morning or evening papers. The course is mostly practical, therefore the students will be required to edit – in class or at home – journalistic articles on a weekly basis. At the end of the workshop the students will be able to edit articles according to the professional standards and criteria required by leading newspapers.
 
0699-4003-01
 העברית הנורמטיבית בת-ימינו
 EDITORIAL DECISIONS AND NORMATIVE GRAMMAR
פרופ כהן חייםשעור ותררוזנברג106 ד'1800-1600 סמ'  א'
הקורס נועד להביא את התלמיד לידי הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המיוסדים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. במסגרת הקורס יעוין ברקע הלשוני של ההחלטות וייבחנו דרכי יישומן (או אי­-יישומן) בעריכת טקסטים מן הסוגים השונים ­ ספרותיים, מחקריים, פורמליים וכיו"ב. עיון מיוחד יוקדש לשאלות שלא נמסרו (או שאין דרכן להימסר) להכרעת האקדמיה, ושהעורך הלשוני חייב להכריע בהן מדעתו.

Contemporary Normative Hebrew
This course aims to introduce to students the rules of grammar, syntax and other linguistic uses of Modern Hebrew that are based mainly on the decisions of the Academy of the Hebrew Language. The course will analyze the linguistic backgrounds of the Academy’s decisions and investigate the ways in which these determinations have been implemented (or unimplemented) in the editorship of various types of texts: literary, research, formal and the like. Special attention will be granted to questions that have not been submitted (or cannot be submitted) for the Academy’s ruling, which linguistic editors must decide upon according to their own judgment.
 
0699-4004-01
 עריכת התרגום מאנגלית
 WORKSHOP IN EDITING TRANSLATED LITERATURE
ד"ר ברוך נחמהסדנה רוזנברג211 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הסדנה היא לימוד מלאכת העריכה של ספרים מתורגמים מאנגלית לעברית. מלאכה זו מציבה שאלות רבות ומגוונות, כגון: שמירה על נאמנות למקור, קשיים שהשפה העברית מעלה, לשון נורמטיבית בתרגום לעומת המקור, העתקה נכונה של רובדי הלשון במקור, שמירה על טעמו של המתרגם ועוד ועוד. בשאלות אלה ואחרות אין טעם לדון בסדר מסוים, לכן תתמקד הסדנה בעבודה על טקסטים ובדיון בבעיות שעולות מהם. כל בעיה בטקסט תידון לאור דוגמאות נוספות של בעיות דומות שעלו בטקסטים אחרים. הטקסטים ייבחרו מתוך תרגומים מהשפה האנגלית (ספרות יפה וספרי עיון). מכלול הטקסטים יעלה מספר רב ככל האפשר של בעיות בתחומים שונים. לתלמידים יימסרו טקסטים מתורגמים שטרם עברו עריכה ולצדם העתק של המקור הכתוב אנגלית. התלמידים יערכו את הקטעים בבית, ועבודתם תיבדק במהלך השיעור. בתום הקורס ידעו התלמידים כיצד לערוך טקסט מתורגם, כלומר כיצד לאתר את הבעיות שבו וכיצד לפתור אותן.
הערות: מטלת סיום- בחינה.
Translation Editing (Workshop)
Dr. Nehama Barouch
The workshop focuses on editing texts translated from English to Hebrew. Editing translated texts presents unique dilemmas and choices: Staying true to the original text vs. characteristics of the Hebrew language and culture; differences in grammar and normative language aspects; keeping the proper linguistic register, etc. During the workshop students will receive various texts and translations (Fiction and Non-fiction books, articles), edit them and analyze the problems that arise from these texts.
 
0699-4006-01
 עריכה מנהלית
 WORKSHOP IN ADMINISTRATIVE EDITING
גב' וולפה עידיתסדנה רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרות הסדנה ושיטות הלימוד מטרת הסדנה היא להכיר את קהילת השיח המנהלית. תיבחנה מטרות הכתיבה ויידונו האמצעים הלשוניים המשרתים את השגת התכלית הרצויה, כך שבסופו של דבר ישיג התלמיד יכולת עריכה הולמת של מסמך מנהלי המתאפיין בהעברה יעילה של המסר ובניסוח בהיר, מדויק וחד-משמעי תוך הקפדה על שימוש בעברית תקנית. בסדנה יושם דגש על הקניית כללים ועקרונות שיסייעו לכותב (ולאו דווקא לעורך) לשכלל את מיומנות הכתיבה בתחום הנידון; ינותחו מסמכים שונים זה מזה ותתורגל כתיבה של מסמכים מנהליים. ההתנסות והתרגול יחשפו קשיים אפשריים ובעיות שהכותב נתקל בהם בשלב תכנון המסמך, בארגון החומר ובעריכתו הסופית. ב. נושאי הלימוד הכרת קהילת השיח המנהלית סוגלים סגנוניים משלבים בלשון משיח דבור לשיח כתוב רמת הפורמליות של השיח יחסי מוען - נמען עקרונות שיתוף הפעולה בשיח המנהלי גורמים המשפיעים על תהליך בחירת המבע הלשוני ועל גיבושו גורמים המשפיעים על תהליך פיענוח המבע יצירת סביבה לשונית המסייעת להשגת שיתוף הפעולה של הנמען סוגים שונים של טקסטים כתיבה דיווחית, כתיבה מעריכה רכיבי מבנה ודגמים רטוריים של מסמכים שונים - ניתוח ומיפוי מסמכים מכתבים בנושאים שונים, דו"ח, פרוטוקול, נייר עמדה, תזכיר, נוהל, הוראות הפעלה.
The course deals with different strategies for achieving the optimal effectiveness of the administrative document, e.g. the position of ‘take home messages’ in the texts, phrasing headings, the role of the opening and concluding statements, etc. Furthermore, the course pinpoints and analyses linguistic errors in the texts that are studied in class, and suggests alternative and corrected versions.
The course is practical in nature, and is entirely based upon genuine administrative texts.
 
0699-4009-01
 עריכת דברי מדע
 WORKSHOP IN EDITING SCIENTIFIC TEXTS
ד"ר מור אוריסדנה רוזנברג106 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בסדנה זו ירכשו תלמידי תכנית העריכה את הכלים המיוחדים לעריכת טקסטים מדעיים ולהתקנתם (בעיקר בתחום מדעי הרוח והחברה), החל בחכמת ההפניה והרישום הביבליוגרפי וכלה ברזי הסגנון והמבנה של הטקסט המדעי.

Scientific Editing (Workshop)
Dr. Uri Mor
The aim of the workshop is to equip the students with the proper tools and knowledge required for editing and arrangement of scientific texts, especially in the fields of humanities and social sciences. The workshop focuses on text logic and structure as well as on formal writing regulations such as bibliography rules, footnotes and endnotes.
 
0699-4010-01
 הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
 STYLES OF HEBREW WRITING
פרופ כהן חייםשעור ותררוזנברג106 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק בעיון בסגנונות השונים הנוהגים בכתיבה העברית המודרנית ובסגנונות העברית לדורותיה המשפיעים על דרכה. במסגרת הקורס יעוין בספרות היפה לגווניה, בלשון העיתונות והכתיבה הפובליציסטית, בלשון הכתיבה המדעית¬-מחקרית ובלשון הכתיבה המשרדית-¬פורמלית. העיון ילווה בקריאת טקסטים, ניתוחם וחשיפת מקורותיהם של השימושים הלשוניים ברובדי הלשון לתקופותיה ולסגנונותיה השונים.


Hebrew Styles and their Usage in Contemporary Hebrew
This course analyzes the different styles in use in Modern Hebrew writing and Hebrew styles over the generations that influenced its development. The course will address a range of higher literature, press language and publicistic writing, as well as grammar of scientific-research writing and of office/formal writing. The course will be accompanied by a reading and analysis of text and exposure of the sources of various linguistic uses in the strata of the language over its generations and spanning its differing styles.

 
0699-4011-01
 עריכה נורמטיבית
 WORKSHOP ON NORMATVE EDITING
ד"ר גרילק ליאורהסדנה רוזנברג106 ב'1800-1600 סמ'  א'
מטרת הסדנה היא הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המבוססים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. הסדנה תתמקד בכללי הכתיב חסר הניקוד, בכללי הפיסוק החדשים ובכללי התעתיק. נושאים נוספים שיידונו בה הם: סדר המילים במשפט וצירופי הסמיכות. כמו כן יושם דגש על הכרת המילון העברי מהיבטים אלה: צירופים כבולים, מילים שאולות, מילים נרדפות וסוגי הבידולים שביניהן. במסגרת הסדנה ייבחן יישומן של החלטות האקדמיה בטקסטים מסוגים שונים: ספרותיים, מדעיים, משפטיים וכיו"ב.
Normative Language Editing (Workshop)
Dr. Liora Grilak
The aim of the workshop is to familiarize the students with the rules of grammar and syntax of Modern Hebrew, rules that are mostly based on the decisions of the Academy of Hebrew Language. The workshop focuses on unvowelized Hebrew spelling, punctuation and transcription rules. Other matters dealt with in the workshop are word order and the construct state; and lexicographic issues such as idioms, synonyms and borrowed words. Implementation of Academy decisions will be examined in different types of texts: Fiction and Non-fiction, Juridical texts, etc.
 
0699-4017-01
 עריכת לשון השידור
 WORKSHOP IN COPYEDITING IN RADIO AND TELEVISION
גב' ליבוביץ צופיסדנה רוזנברג106 ב'2000-1800 סמ'  ב'
לשון השידור
הסדנה מתמקדת בהקניית היסודות בעבודתם של יועצי הלשון ברדיו ובטלוויזיה על מורכבותה וחשיבותה. היועצים מעצבים במידה רבה את דמותה של השפה העברית המשתקפת מבעד לשידורים, והשאיפה היא כי לשון השידור תהיה מופתית, ועם זאת – ערבה וקרובה לכלל ציבור המאזינים. משום כך, ומשום מגוון הטקסטים והסוגות המשמשים בשידור (חדשות, כתבות, פתיחים, קדימונים, זמרירים ופרסומות), היועץ נדרש למיזוג נכון של כל משלבי העברית בת ימינו, בדגש על ההגייה הנכונה המתבקשת מן הדקדוק, והכרעותיו צריכות שייעשו מתוך אוזן כרויה לעברית המהלכת בקרב דובריה ובזיקה להחלטות האקדמיה ללשון העברית בתחומי הדקדוק והמינוח.
Public Broadcasting Language
This workshop aims both to acquaint participants with the complex, vital role played by linguistic consultants to radio and television and to impart the requisite primary skills. To a large extent responsible for shaping the character of the Hebrew heard on public broadcasts, linguistic consultants aspire to inculcate the use of exemplary Hebrew and to ensure its engaging and accessible nature. Given the variety of texts and genres utilized—news, in-depth coverage, openings, promos, jingles, and ads—the linguistic consultant must strive to achieve an apt blend of contemporary Hebrew registers, without losing sight of the demands of correct pronunciation and grammar. In making their choices, linguistic consultants must balance the need for attunement to the nuances of everyday spoken Hebrew with the requirement to abide by Academy of the Hebrew Language decisions on grammar and terminology.
 
0699-4024-01
 שפת השיר
 ASPECTS OF POETIC LANGUAGE
ד"ר עינת-נוב עידיתסדנה רוזנברג106 ד'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הסדנה היא לימוד מלאכת העריכה של ספרים מתורגמים מאנגלית לעברית. מלאכה זו מציבה שאלות רבות ומגוונות, כגון: שמירה על נאמנות למקור, קשיים שהשפה העברית מעלה, לשון נורמטיבית בתרגום לעומת המקור, העתקה נכונה של רובדי הלשון במקור, שמירה על טעמו של המתרגם ועוד ועוד. בשאלות אלה ואחרות אין טעם לדון בסדר מסוים, לכן תתמקד הסדנה בעבודה על טקסטים ובדיון בבעיות שעולות מהם. כל בעיה בטקסט תידון לאור דוגמאות נוספות של בעיות דומות שעלו בטקסטים אחרים. הטקסטים ייבחרו מתוך תרגומים מהשפה האנגלית (ספרות יפה וספרי עיון). מכלול הטקסטים יעלה מספר רב ככל האפשר של בעיות בתחומים שונים. לתלמידים יימסרו טקסטים מתורגמים שטרם עברו עריכה ולצדם העתק של המקור הכתוב אנגלית. התלמידים יערכו את הקטעים בבית, ועבודתם תיבדק במהלך השיעור. בתום הקורס ידעו התלמידים כיצד לערוך טקסט מתורגם, כלומר כיצד לאתר את הבעיות שבו וכיצד לפתור אותן.
הערות: השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת עבודת גמר.
 
0690-1001-01
 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
 INTEGRATIVE BIBLIOGRAPHICAL EXERCISE
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג106 ג'1200-1000 סמ'  א'
התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי הוא תרגיל החובה המשותף לכל תלמידי שנה א' בחוג ללימודי התרבות העברית .המוקד העיקרי של הקורס הוא בהקניה ותרגול של כלים בסיסיים, שהם בגדר יסודות ללימוד ולחיפוש מילוני, ביבליוגראפי ואחר, בטכסטים קלאסיים מהתרבות העברית והיהודית. בהקשר זה יוקדשו זמן להכרות עם קונקורדנציות כתובות ואלקטרוניות, מילונים כלליים ופרטניים של השפה העברית והארמית, מאגרי מידע כתובים ואלקטרוניים של ספרות חז"ל; מהדורות תלמוד ומקראות גדולות, סדרות פרשניות, ואנציקלופדיות ולקסיקונים מרכזיים בתחומי היהדות. ברמה המשנית, הקורס יתרגל גם כלים של קריאה ביקורתית, ביניהם הבנת מושגים והגדרות כלליות; איתור הנחות יסוד של מאמר/טקסט, ויסודות להבנת מאמר אקדמי וכתיבת עבודה אקדמית.The Integrative Bibliographic Exercise is an obligatory course for all students in the Department of Hebrew Culture Studies.This course focuses on presenting and exercising the basic tools used by scholars in the department’s various fields. The basic skills developed in this course are dictionary searching; searching modern bibliography, and classical Hebrew culture and Hebrew language texts. The students will become acquainted with print and electronic concordances; general and specific dictionaries of Hebrew and Aramaic; various editions of early Hebrew exegetic literature; the Talmud; medieval Jewish exegesis; and major encyclopedias and lexicons in the fields of Hebrew culture. A secondary goal of this course is to practice the critical reading of texts, and to learn to locate and identify the main arguments in academic articles.
Bibliography: all the bibliography – dictionaries, concordances, exegetic literature, modern texts etc. – discussed in class.
0690-1001-02
 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
 INTEGRATIVE BIBLIOGRAPHICAL EXERCISE
מר בידרמן אורןתרגיל רוזנברג106 ג'1600-1400 סמ'  ב'
התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי הוא תרגיל החובה המשותף לכל תלמידי שנה א' בחוג ללימודי התרבות העברית. המוקד העיקרי של הקורס הוא בהקניה ותרגול של כלים בסיסיים, שהם בגדר יסודות ללימוד ולחיפוש מילוני, ביבליוגראפי ואחר, בטכסטים קלאסיים מהתרבות העברית והיהודית. בהקשר זה יוקדשו זמן להכרות עם קונקורדנציות כתובות ואלקטרוניות, מילונים כלליים ופרטניים של השפה העברית והארמית, מאגרי מידע כתובים ואלקטרוניים של ספרות חז"ל; מהדורות תלמוד ומקראות גדולות, סדרות פרשניות, ואנציקלופדיות ולקסיקונים מרכזיים בתחומי היהדות. ברמה המשנית, הקורס יתרגל גם כלים של קריאה ביקורתית, ביניהם הבנת מושגים והגדרות כלליות; איתור הנחות יסוד של מאמר/טקסט, ויסודות להבנת מאמר אקדמי וכתיבת עבודה אקדמית.


The Integrative Bibliographic Exercise is an obligatory course for all students in the Department of Hebrew Culture Studies  .This course focuses on presenting and exercising the basic tools used by scholars in the department’s various fields. The basic skills developed in this course are dictionary searching; searching modern bibliography, and classical Hebrew culture and Hebrew language texts. The students will become acquainted with print and electronic concordances; general and specific dictionaries of Hebrew and Aramaic; various editions of early Hebrew exegetic literature; the Talmud; medieval Jewish exegesis; and major encyclopedias and lexicons in the fields of Hebrew culture. A secondary goal of this course is to practice the critical reading of texts, and to learn to locate and identify the main arguments in academic articles.
Bibliography: all the bibliography – dictionaries, concordances, exegetic literature, modern texts etc. – discussed in class.
0690-1201-01
 מבוא למקרא:ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים
 INTRODUCTION TO THE BIBLE: BIBLICAL LITERATURE ANTHOLOGY OF
ד"ר רום שילוני דליתשיעור רוזנברג001 ב'1600-1400 סמ'  א'
מה הופך את המקרא לספר המשפיע ביותר על חיינו היהודיים ועל העולם המערבי בכלל? שיעור המבוא למקרא מבקש להפגיש את הלומדים עם שאלות היסוד הנוגעות לספר, או למעשה, לספרים, לספריה האנתולוגית באופיה המתועדת ביצירה המקראית. נקודת המבט מתמקדת ביצירה וביוצרים המשוערים האחראים לכתיבתה ולאיסופה במהלך האלף הראשון לפה"ס בהקשרים הגאו-פוליטיים והתרבותיים של המזרח הקדום. הקורס נחלק לשניים. סמסטר א' מוקדש לסוגות הספרותיות המרכזיות המשמשות בסיפור ובהיסטוריוגרפיה, בספרות המזמורים, בספרות החכמה, בספרות הנבואה ובספרות החוק. בסמסטר ב' נתמקד בתהליכים של התגבשות הספר ומסירתו (קנון וקנוניזציה, עדי הנוסח למקרא: נוסח המסורה, מגילות קומראן והתרגומים), ובסוגיות מרכזיות במחקר המקרא: מחקר התורה, מחקר משווה בין המקרא לספרות המזרח הקדום, תולדות הפרשנות למקרא החל בפרשנות הפנים-מקראית, הפרשנות הקדומה, הפרשנות הקדם-מדעית (המסורתית) והפרשנות המדעית, ועד לסקירת גישות חדשות בחקר המקרא.
Introduction to the Bible: Biblical Literature and Its Research 
Biblical Literature: Anthology of many writers
Dr. Dalit Rom-Shiloni
What makes the Bible the most influential book in our Jewish history and in the western world in general? This course introduces major questions concerning the Book, i.e., the books, or actually the anthological library attested within biblical literature. Focus is given to the composition and the assumed authors responsible for its writing and compilation during the first millennium BCE in the geo-political and cultural contexts of the Ancient Near East. The course is cut into two. The first semester is dedicated to the central literary genres embedded in the Narrative and Historiography, the Psalmody, Wisdom, Prophecy, and Law. The second semester follows processes of crystallization and transmission (Canon and Canonization, Versions: the Masoretic Text, Qumran biblical scrolls, early translations), and examines central issues of biblical research: research of the Pentateuch, comparative research of the Bible and the Ancient Near East, history of biblical interpretation: inner-biblical exegesis, early interpretation, pre-academic (traditional) interpretation, and critical interpretation up to recent approaches to biblical criticism.

0690-1202-01
 מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרו
 INTRODUCTION TO THE BIBLE: THE BOOK, INTERPRETATION, RESEARC
ד"ר רום שילוני דליתשיעור רוזנברג001 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מה הופך את המקרא לספר המשפיע ביותר על חיינו היהודיים ועל העולם המערבי בכלל? שיעור המבוא למקרא מבקש להפגיש את הלומדים עם שאלות היסוד הנוגעות לספר, או למעשה, לספרים, לספריה האנתולוגית באופיה המתועדת ביצירה המקראית. נקודת המבט מתמקדת ביצירה וביוצרים המשוערים האחראים לכתיבתה ולאיסופה במהלך האלף הראשון לפה"ס בהקשרים הגאו-פוליטיים והתרבותיים של המזרח הקדום. הקורס נחלק לשניים. סמסטר א' מוקדש לסוגות הספרותיות המרכזיות המשמשות בסיפור ובהיסטוריוגרפיה, בספרות המזמורים, בספרות החכמה, בספרות הנבואה ובספרות החוק. בסמסטר ב' נתמקד בתהליכים של התגבשות הספר ומסירתו (קנון וקנוניזציה, עדי הנוסח למקרא: נוסח המסורה, מגילות קומראן והתרגומים), ובסוגיות מרכזיות במחקר המקרא: מחקר התורה, מחקר משווה בין המקרא לספרות המזרח הקדום, תולדות הפרשנות למקרא החל בפרשנות הפנים-מקראית, הפרשנות הקדומה, הפרשנות הקדם-מדעית (המסורתית) והפרשנות המדעית, ועד לסקירת גישות חדשות בחקר המקרא.
Introduction to the Bible: Biblical Literature and Its Research 
The Book and Its Interpretation/Research

Dr. Dalit Rom-Shiloni
What makes the Bible the most influential book in our Jewish history and in the western world in general? This course introduces major questions concerning the Book, i.e., the books, or actually the anthological library attested within biblical literature. Focus is given to the composition and the assumed authors responsible for its writing and compilation during the first millennium BCE in the geo-political and cultural contexts of the Ancient Near East. The course is cut into two. The first semester is dedicated to the central literary genres embedded in the Narrative and Historiography, the Psalmody, Wisdom, Prophecy, and Law. The second semester follows processes of crystallization and transmission (Canon and Canonization, Versions: the Masoretic Text, Qumran biblical scrolls, early translations), and examines central issues of biblical research: research of the Pentateuch, comparative research of the Bible and the Ancient Near East, history of biblical interpretation: inner-biblical exegesis, early interpretation, pre-academic (traditional) interpretation, and critical interpretation up to recent approaches to biblical criticism.
0690-1203-01
 נוסחים ותרגומים של המקרא
 VERSIONS AND TRANSLATIONS OF THE BIBLE
גב' קריסטל מיכלתרגיל רוזנברג104 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בתרגיל נתוודע תחילה לנוסחים העתיקים של המקרא: נוסח המסורה (הוא הנוסח העברי המשמש אותנו כיום), החומש השומרוני, התרגומים העתיקים: תרגום השבעים (הוא התרגום ליוונית) והתרגומים הארמיים, ועוד.
בהמשך נמנה "תופעות טקסטואליות" שונות (סוגים שונים של שינויים, על יסוד גרפי, שנגרמים במהלך העתקה), ונדון בהן בזיקה לתהליך הפרשני המוחל על הטקסט המקראי לאורך מסירתו. בתהליך זה נוצרות גרסאות שונות של הטקסט המקראי, והן משקפות לנו תפיסות שונות של הכתוב.
לאחר מכן נלמד להיעזר במהדורות ביקורתיות של המקרא, המציגות בפנינו שינויי גרסה, ובתוך כך גם משקפות את גישות המחקר לסוגיית נוסח המקרא.
תכנים אלה יידונו באמצעות ניתוח טקסטים מקראיים, תוך התייחסות ללשון, לסגנון ולהקשר.


VERSIONS AND TRANSLATIONS OF THE BIBLE
In this course, we will first become acquainted with the variety of ancient biblical versions: the Massoretic text (the Hebrew version known to us today); texts found in Qumran; the Samaritan Pentateuch; the Septuagint (the translation to ancient Greek); the Aramaic versions, etc.
Later on, we will survey “textual phenomena” (various kinds of scribal changes occurring during copying), and discuss them in relation to the exegetical process, which created variant readings, thus reflecting varying understandings.
Next, we will learn how to use critical editions, which provide us with textual variants as well as reflect the ways they are dealt with in Biblical Studies.
All material will be demonstrated through analysis of biblical texts, and will be discussed with due consideration to language, style and context.

0690-1205-01
 בקיאות בספרי המקרא
 PROFICIENCY IN BIBLE
מר בידרמן אורןתרגיל רוזנברג104 ג'1600-1400 סמ'  א'
בקורס זה ניפגש עם כ"ד ספרי המקרא. נלמד על הרעיונות המרכזיים של כל ספר, על זמן גיבושם של הספרים ושל החטיבות השונות ונתמקד בז'אנרים המרכיבים את ספרות המקרא: ההיסטוריוגרפיה, החוק, הנבואה, ספרות החוכמה והמזמורים. כמו כן ננסה להבין כיצד כל סוגה ספרותית סייעה למחברים להעביר את רעיונותיהם, וכיצד הסוגות השונות מתחברות האחת לשנייה ומפרות זו את זו.

In this course we shall meet the 24 books of the bible. We'll learn about the main ideas of each book and about their time of formation. During the course we shall focus on the different genres that constituent the biblical literature: historiography, law, prophecy, wisdom literature and psalm. In addition we'll try to understand how each genre helped their authors to convey their ideas, and how each genre connects to one another.

0690-1208-01
 תרגיל טקסטואלי למתחילים:מגילת אסתר
 BEGINNERS TEXTUAL EXERCISE:THE SCROLL OF ESTHER
גב' טורס דנהתרגיל רוזנברג104 ג'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל טקסטואלי למתחילים: מגילת אסתר
מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם כלי המחקר העומדים לרשות חוקרי המקרא ולטפח מיומנות ורגישות בקריאת הטקסט ופירושו. בין השאר, נלמד כיצד לזהות ולהתמודד עם מילים קשות, על מה מתבססים פרשני המקרא בפתירת הקושיות בטקסט, ומהי תרומת הממצאים הארכיאולוגיים להבנת הכתוב. ניישם את כלי המחקר האלה ואחרים במגילת אסתר ודרכם נתוודע לעולם מרתק של פוליטיקת חצר, מוסר מפוקפק, ותככים קטלניים.
BEGINNERS TEXTUAL EXERCISE: THE ESTHER SCROLL
The course aims to familiarize the student with exegetical tools that are currently being used by bible scholars and to better his/her exegetical skills. Among other issues, the course teaches how to identify and attend to difficult words, what underlying assumptions stand at the core of given solutions to textual difficulties, and how archaeological findings assist in clarifying the text. The implementation of these tools and others in the Esther Scroll will transport us to a fascinating world of court intrigues, questionable morals, and deadly politics.
0690-1300-01
 מבוא לבלשנות שמית
 INTRODUCTION TO SEMITIC LANGUAGES
פרופ יזרעאל שלמהשיעור רוזנברג002 ד'1200-1000 סמ'  ב'
מבוא לבלשנות שמית
נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיסי לקיום התקשורת האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון; מהי משפחת לשונות; מהי לשון שמית. נדון גם בנושאים כגון: דמיון ושוני בין לשונות; משפחת לשונות, פרוטו-שפה ולשונות אחיות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים ללשונות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט .לאחר מכן נעסוק בשני ענפי עיון של הבלשנות השמית: הפונולוגיה והמורפולוגיה.
פונולוגיה, או תורת ההגה, הוא הענף העוסק בהגאי הלשון ותפקודם. יידונו עיקרי התורה הפונולוגית של משפחת הלשונות השמיות וייבדקו יסודות להשוואה היסטורית בין המערכות של הלשונות השונות.
מורפולוגיה, או תורת הצורות, עוסקת ביחידות הבסיסיות שבלשון שנושאות משמעות. נדון במערכות המורפולוגיות השונות בלשונות השמיות: כינויים; שם-העצם; הפועל על מבחר צורותיו, כולל נטייה לפי גופים, מערכת הבניינים, זמנים ואספקטים, דרכי הפועל. נבדוק את דרכי הבנייה של המילים בלשונות השמיות.


Introduction to Semitic Linguistics
The course opens with basic questions about language and its function as a basic tool for human communication, as well as with determining what is linguistics, the study of language. Continuing with the dichotomy between synchronic and diachronic linguistics, we shall then proceed to issues such as language families and the notion of proto-language, following by the study of the Semitic languages family and the Semitic languages. We shall deal with issues such as differences and resemblance between languages, the study of individual languages and comparison between languages, typology and genetic relationship, and the application of these issues to the study of Semitic lamguages.
We shall mainly deal with phonetics, phonology and morphology, touching upon syntax at its basics, mainly as related to morphology. A survey of phonological structures and morphological structures of Semitic languages and the comparison between them is our main concern in this course.
0690-1300-02
 מבוא לבלשנות שמית
 INTRODUCTION TO SEMITIC LANGUAGES
מר ברון רועיתרגיל רוזנברג002 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לבלשנות שמית
נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיסי לקיום התקשורת האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון; מהי משפחת לשונות; מהי לשון שמית. נדון גם בנושאים כגון: דמיון ושוני בין לשונות; משפחת לשונות, פרוטו-שפה ולשונות אחיות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים ללשונות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט .לאחר מכן נעסוק בשני ענפי עיון של הבלשנות השמית: הפונולוגיה והמורפולוגיה.
פונולוגיה, או תורת ההגה, הוא הענף העוסק בהגאי הלשון ותפקודם. יידונו עיקרי התורה הפונולוגית של משפחת הלשונות השמיות וייבדקו יסודות להשוואה היסטורית בין המערכות של הלשונות השונות.
מורפולוגיה, או תורת הצורות, עוסקת ביחידות הבסיסיות שבלשון שנושאות משמעות. נדון במערכות המורפולוגיות השונות בלשונות השמיות: כינויים; שם-העצם; הפועל על מבחר צורותיו, כולל נטייה לפי גופים, מערכת הבניינים, זמנים ואספקטים, דרכי הפועל. נבדוק את דרכי הבנייה של המילים בלשונות השמיות.


Introduction to Semitic Linguistics
The course opens with basic questions about language and its function as a basic tool for human communication, as well as with determining what is linguistics, the study of language. Continuing with the dichotomy between synchronic and diachronic linguistics, we shall then proceed to issues such as language families and the notion of proto-language, following by the study of the Semitic languages family and the Semitic languages. We shall deal with issues such as differences and resemblance between languages, the study of individual languages and comparison between languages, typology and genetic relationship, and the application of these issues to the study of Semitic lamguages.
We shall mainly deal with phonetics, phonology and morphology, touching upon syntax at its basics, mainly as related to morphology. A survey of phonological structures and morphological structures of Semitic languages and the comparison between them is our main concern in this course.
0690-1400-01
 הלשון העברית לתקופותיה )שיעור(
 THE HISTORY OF THE HEBREW LANGUAGE
פרופ כהן חייםשיעור ביה"ס לשפות001 א'1600-1400 סמ'  א'
קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות מימיה המוקדמים ביותר ועד לימינו. מוצגים בה פניהָ השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית, המשמשת לכל צורכי החיים, והמדוברת בימינו בפיהם של למעלה מחמישה מיליון איש. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה. הקורס יכול לשמש כקורס בחירה לכלל תלמידי האוניברסיטה.
The History of the Hebrew Language
This course surveys the Hebrew language over its various periods from its earliest days to the present. The different faces of the Hebrew tongue over the annals of its history are presented – from the biblical era, through the period of the Second Temple (the grammar of Mishnaic Hebrew, the Talmuds and the Judean Desert Scrolls), Hebrew Piyyut and poetry, Hebrew in the shadow of Arabic, the grammar of early and late Rabbinic literature, the grammar of the Enlightenment and the language of the new Hebrew literature. The survey ultimately reaches contemporary Hebrew and sheds light on the wondrous phenomenon of the rebirth of the Hebrew tongue in spoken word as part of the Zionist endeavor and the transformation of Hebrew into a live and modern language used for all aspects of life, spoken these days by over five million people.

0690-1401-01
 הלשון העברית לתקופותיה )תרגיל(
 THE HISTORY OF THE HEBREW LANGUAGE
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג106 א'1200-1000 סמ'  א'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1401-02
 הלשון העברית לתקופותיה )תרגיל(
 THE HISTORY OF THE HEBREW LANGUAGE
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג001 א'1400-1200 סמ'  א'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1401-03
 הלשון העברית לתקופותיה )תרגיל(
 THE HISTORY OF THE HEBREW LANGUAGE
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג103 א'1400-1200 סמ'  ב'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1402-01
 ניקוד עברי
 ELEMENTARY HEBREW GRAMMAR
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג105 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג105 ד'1000-0800 סמ'  א'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Hebrew Grammar
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1402-02
 ניקוד עברי
 ELEMENTARY HEBREW GRAMMAR
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג105 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג105 ג'1200-1000 סמ'  ב'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Hebrew Grammar
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1403-01
 תחביר עברי
 ELEMENTARY HEBREW SYNTAX
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג001 ג'1000-0800 סמ'  א'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Hebrew Syntax
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-02
 תחביר עברי
 ELEMENTARY HEBREW SYNTAX
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג104 ב'1000-0800 סמ'  ב'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Hebrew Syntax
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-03
 תחביר עברי
 ELEMENTARY HEBREW SYNTAX
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג105 ב'1200-1000 סמ'  ב'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Hebrew Syntax
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-04
 תחביר עברי
 ELEMENTARY HEBREW SYNTAX
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג105 ד'1000-0800 סמ'  ב'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Hebrew Syntax
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1406-01
 ניקוד עברי
 ELEMENTARY HEBREW GRAMMAR
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג105 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור רוזנברג105 ב'1000-0800 סמ'  ב'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Hebrew Grammar
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1410-01
 יסודות הלשון
 BASICS OF LINGUISTICS A
ד"ר גונן עינתשעור ותררוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה נתוודע למושגי יסוד בבלשנות העברית והכללית, על פי תחומי הלשון השונים.
בתחילתו נסקור בקצרה נקודות ציון חשובות בהתפתחות החקירה הבלשנית בעולם ובבלשנות העברית, החל בהתעניינות הבלשנית בימי קדם, דרך העבודה הבלשנית בימי הביניים והתפתחות הבלשנות המודרנית. נרחיב בעבודתו של דה סוסיר, ובעקרונות בלשניים שטבע:
• מסמן ומסומן
• לאנג ופארול
• דקדוק סינכרוני ודקדוק דיאכרוני
בהמשך נעסוק בנקודות ציון חשובות בהתפתחות הבלשנות במאה ה-20.
נושאים נוספים שיידונו בהרחבה:
• בלשנות המאגר של הלשון הכתובה והמדוברת – סקירה על הנעשה בעולם ובישראל;
• הגישה הפוסקת והגישה המתארת - דיון במושגים שונים:
נורמה, סטנדרד, מִשלב, רובד לשוני, דיאלקט, אידיולקט, סוציולקט, סלנג, על-תקן, תת-תקן, קבילות לשונית, צורה מסומנת;
• הלשון הכתובה והלשון המדוברת.
בלבו של הקורס נפתח צוהר לכל אחד מתחומי הלשון העיקריים:
• פונטיקה
• פונולוגיה
• מורפולוגיה
• תחביר
• סמנטיקה
• מילון
• שיח
בכל אחד מן התחומים האלה נעסוק במושגי יסוד בלשניים, ונדגים אותם מן הלשון העברית הקלסית או המודרנית. את הדיון ילוו מאמרים מדעיים.
בכל שיעור תינתן מטלת קריאה. בסיום הקורס יינתן תרגיל מסכם על מושגי היסוד שנלמדו, ובו יתבקשו התלמידים להפגין ידע תאורטי ומעשי.
The Foundation of the Language 

In this course, we will get acquainted with fundamental terminology of general and Hebrew linguistics, according to various fields of research.
The course will review important milestones in the development of linguistics. We will discuss Hebrew linguistics in ancient times, through related works in the medieval time, and the development of modern Hebrew linguistics. We will learn about the works of de Saussure and some of his principles of linguistic , including langue and parole, synchronic and diachronic linguistics and more.
Other topics that will be discussed in this course are
• Corpus linguistics: a survey of this field in Hebrew and in other languages
• prescriptive and descriptive view
• Written and spoken language.

Throughout the course we will open a window for each major linguistic field:
• Phonetics
• Phonology
• Morphology
• Syntax
• Semantics
• Lexicology
• Discourse Analysis
In each of these areas we will deal with basic linguistic concepts and illustrate them with examples taken from Classical and Israeli Hebrew as appropriate.

In each lesson a reading assignment will be given. At the end of the course the students will be given a final paper, summarizing the basic concepts learned, and the students will be asked to demonstrate a theoretical and practical knowledge and applications.

0690-1601-01
 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים
 INTRODUCTION TO JEWISH MEDIAEVAL PHILOSOPHY
ד"ר אפטרמן אדםשיעור רוזנברג001 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור רוזנברג001 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הכרת הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, מונחיה והוגיה המרכזיים על פי סדר כרונולוגי וענייני.
חובות הלימוד: קריאת חומר החובה, הגשת עבודות ומבחן מסכם.
Introduction to medieval Jewish philosophy
The course is an introduction to Jewish philosophy in the Middle Ages, and it introduces its' main thinkers and terms in a chronological and topical order.
Course Duties: Reading the required bibliography, submission of midterm papers and a final examination0690-1602-01
 מבוא להגות היהודית בעת החדשה)חלק א'(-מהי יהדות ומיהם היהודים
 INTRODUCTION TO JEWISH THOUGHT IN THE MODERN ERA PART 1
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג001 ג'1200-1000 סמ'  א'
לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני.
ב. דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
השיעור יסתיים בדיון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
חלק א' שיילמד בסימסטר א יוקדש לשאלה מי הם היהודים ולדיון ראשוני בהוגים שעסקו בשאלה מהי היהדות
חלק ב' שיילמד בסימסטר ב כהמשך לחלק א יוקדש במיוחד להעמקת העיון בהגותם של א.ד. גורדון, רוזנצוייג, השל, לוינס, ולדיון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית. 
   

Introduction to Modern Jewish Thought (Part I) - Who Is a Jew and What Is Judaism

Professor Ron Margolin
This introductory course in Modern Jewish Thought will focus on two main questions: The first question, "Who is a Jew?" will be examined in light of developments in the modern secular world and the place of religion after the French Revolution and the development of nationalism and historical philosophy. The discussion will relate to the ideas of Moses Mendelssohn, Nachman Krochmal, Heinrich (Zvi) Graetz, Moses Hess and the early Zionist thinkers.
The second question, "What is Judaism?", initially raised in the Theological-Political Treatise of Baruch Spinoza, will be examined in light of writings by Moses Mendelssohn, Samson Raphael Hirsch, Ahad Ha'am, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Mordecai Kaplan, Emmanuel Levinas and others.
The course will culminate with a discussion of modern directions in Jewish thought: The teleology of the State of Israel, the future of Jewish life in the Diaspora, the concept of Judaism as culture, Jewish feminism and the desire for renewal in Jewish life.
Part I of the introductory course in Modern Jewish Thought during the first semester will be devoted to the question "Who Is a Jew" and survey thinkers who dealt with the question "What Is Judaism".
Part II, the continuation of the course in the second semester will probe the thought of A.D. Gordon, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel and Emmanuel Levinas, and consider new directions in modern Jewish thought.

Core bibliography: Julius Gutman, The Philosophy of Judaism; Nathan Rotenstreich, Jewish Thought in the Modern Age; Isaiah Berlin, Against the Current; Eliezer Schweid, Judaism and Secular Culture, Towards a Modern Jewish Culture, Judaism and Secular Culture, and History of the Philosophy of Jewish Religion, Volumes A-D.

0690-1603-01
 מבוא להגות היהודית בעת החדשה)חלק ב'(-מהי יהדות ומיהם היהודים
 WHAT IS JUDAISM & WHO ARE THE JEWS? AN INTRODUCTION PART II
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג001 ג'1200-1000 סמ'  ב'
לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני.
ב. דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
השיעור יסתיים בדיון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
חלק א' שיילמד בסימסטר א יוקדש לשאלה מי הם היהודים ולדיון ראשוני בהוגים שעסקו בשאלה מהי היהדות.

חלק ב' שיילמד בסימסטר ב כהמשך לחלק א יוקדש במיוחד להעמקת העיון בהגותם של א.ד. גורדון, רוזנצוייג, השל, לוינס, ולדיון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית.
ביבליוגרפיה מרכזית:
י. גוטמן –הפילוסופיה של היהדות; נ. רוטנשטרייך – המחשבה היהודית בעת החדשה;
י. ברלין – נגד הזרם; א. שבייד – לקראת תרבות יהודית מודרנית; הנ"ל - היהדות והתרבות החילונית; הנ"ל – תולדות פילוסופיית הדת היהודית, א-ד.

הערות: שני השיעורים מהווים יחדיו את שיעור המבוא. השתתפות בחלק ב` של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א`.מטלת סיום -בחינה.Introduction to Modern Jewish Thought (Part II) - Who Is a Jew and What Is Judaism
This introductory course in Modern Jewish Thought will focus on two main questions: The first question, "Who is a Jew?" will be examined in light of developments in the modern secular world and the place of religion after the French Revolution and the development of nationalism and historical philosophy. The discussion will relate to the ideas of Moses Mendelssohn, Nachman Krochmal, Heinrich (Zvi) Graetz, Moses Hess and the early Zionist thinkers.
The second question, "What is Judaism?", initially raised in the Theological-Political Treatise of Baruch Spinoza, will be examined in light of writings by Moses Mendelssohn, Samson Raphael Hirsch, Ahad Ha'am, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Mordecai Kaplan, Emmanuel Levinas and others.
The course will culminate with a discussion of modern directions in Jewish thought: The teleology of the State of Israel, the future of Jewish life in the Diaspora, the concept of Judaism as culture, Jewish feminism and the desire for renewal in Jewish life.
The course will be devoted to the question "Who Is a Jew" and survey thinkers who dealt with the question "What Is Judaism", and probe the thought of A.D. Gordon, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel and Emmanuel Levinas, and consider new directions in modern Jewish thought.

Core bibliography: Julius Gutman, The Philosophy of Judaism; Nathan Rotenstreich, Jewish Thought in the Modern Age; Isaiah Berlin, Against the Current; Eliezer Schweid, Judaism and Secular Culture, Towards a Modern Jewish Culture, Judaism and Secular Culture, and History of the Philosophy of Jewish Religion, Volumes A-D.0690-1610-01
 שפינוזה,מנדלסון,כהן,רוזנצוויג-קריאה בטקסטים בהגות יהודית
 SPINOZA MENDELSSOHN COHEN & ROSENZWEIG: READINGS IN JEWISH
ד"ר שיינפלד אליתרגיל רוזנברג207 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל רוזנברג207 א'1600-1400 סמ'  ב'
בקורס זה נעיין מקרוב בטקסטים קלאסיים בהגות היהודית המודרנית, תוך ניסיון לבחון דרכם כמה וכמה סוגיות יסוד העומדות על הפרק במודרנה היהודית. החלק הראשון של הקורס יתמקד בקריאה צמודה של המאמר התיאולוגי המדיני של ברוך שפינוזה ושל הירושלים של משה מנדלסון. בעקבות המהפכה המדעית במאה ה-16 וה-17, לידתה של אירופה המודרנית, ודעיכת מעמדה של התיאולוגיה, הן שפינוזה והן מנדלסון נדרשו לראשונה לעיון מחודש ביסודות היהדות. בעוד שפינוזה מציע ביקורת רדיקלית על היהדות (המתבטאת בביקורת על מעמד חוקי האל, על הנבחרות היהודית, על מעמדם של כתבי הקודש, או על מושגים תיאולוגיים יסודיים כגון התגלות, נבואה או נס), מנדלסון מציע ניסוח חדש, מודרני, של עקרונות היהדות, ומהווה תשובה ראשונה ופונדמנטלית לביקורת השפינוזיסטית. שפינוזה ומנדלסזון מהווים כך דמויות פרדיגמטיות הפורסות שתי אופציות יסוד עבור היהודי המודרני: זו הביקורתית וזו החיובית. בחלק הראשון של הקורס נבקש להבין את המחלוקת בין שתי דמויות פרדיגמאטיות אלו, המתווים את השאלות הבסיסיות עמן מתמודדת הפילוסופיה היהודית המודרנית על שלל הוגיה.
בחלק השני של הקורס, נעיין תוך כדי קריאה צמודה בדת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן ובכוכב הגאולה של פרנץ רוזנצווייג. לאור התגובה הפונדמנטלית של מנדלסון לביקורת של שפינוזה, נבקש לעקוב אחר האופן בו שני הוגי המאה העשרים – כהן ורוזנצווייג – מפתחים כל אחד בדרכו משנה פילוסופית יהודית, האחד (כהן) בעלת אופי ניאו-קאנטיאנית, השני (רוזנצווייג) בעל גוון אקזיסטנציאליסטי. בדרכם, הם מתייחסים, אם במישרין אם בעקיפין, לשפינוזה ולמנדלסון, וממשיכים כך מסורת מנדלסוניאנית שעל טבעה נבקש לעמוד מקרוב. בעקבות זאת, נבחן מחדש, לאור הכלים הפילוסופיים שהוגים אלו מפתחים, שאלות כגון משמעות ההתגלות, תוקף החוקים הדתיים או שאלת הנבחרות היהודית.

Spinoza, Mendelssohn, Cohen and Rosenzweig: readings in Jewish thought
Dr. Eli Schonfeld
The course “Spinoza, Mendelssohn, Cohen and Rosenzweig: readings in Jewish thought”
is a reading course in texts from classical modern Jewish thinkers.
The first part of the course will be devoted to a close reading of Baruch Spinoza’s
Political-Theological Treatise, and of of Moses Mendelssohn’s Jerusalem. In the
aftermath of the scientific revolution, the birth of modern Europe, the decline of the status
of theology, both Spinoza and Mendelssohn are the first thinkers who interrogated anew
the fundamentals of Judaism. While Spinoza is developing a radical critique of Judaism
(shaped in the form of a critique of the status of the divine law or of the notion of
chosenness, of sacred scriptures, or of the validity of notions such as revelation, prophecy
or miracles), Mendelssohn formulates anew, in a modern philosophical language, the
principles of Judaism, offering thus a first fundamental response to the spinozistic
critique. Spinoza and Mendelssohn are two paradigmatic figures, unfolding two
fundamental possibilities of the Modern European Jew: one critical, the other positive. In
the first part of our course we will try to deepen our understanding of those two
paradigmatic figures, while opening the basic questions which Jewish modern thought is
facing until today.
The second part of the course will concentrate on a close reading of Hermann Cohen’s
Religion of Reason from the Sources of Judaism and Franz Rosenzweig’s Star of
Redemption. After Mendelssohn fundamental response to Spinoza’s critique of Judaism,
we will follow how two 20th Century authors – Cohen and Rosenzweig – are developing
their Jewish philosophy, the one (Cohen) in a neo-kantian way, the other (Rosenzweig),
with an existential character. In their way, both of them faces the Spinoza-Mendelssohn
alternative, and prolongs a mendelssohnian tradition that we shall try to closely
understand. The philosophical tools with which those thinkers will provide us will permit
us to reconsider questions such as the meaning of revelation in modern times, the validity
of the divine law or the sense of Jewish chosenness.
0690-1705-01
 מבוא לקבלה )חלק א'(
 INTRODUCTION TO KABBALA
ד"ר אפטרמן אדםשיעור רוזנברג002 ג'1400-1200 סמ'  א'
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בהיסטוריה של המיסטיקה היהודית החל מחזון המרכבה של יחזקאל הנביא במאה ה-6 לפנה"ס ועד להופעת הקבלה בפרובאנס בראשית המאה הי"ג. הקורס יכלול עיון במיסטיקה של המרכבה, ספרות ההיכלות, המיסטיקה התלמודית, ספר יצירה, והזרמים המיסטיים שהתפתחו באשכנז, צרפת וספרד במאות הי"ב והי"ג כולל הופעת הקבלה וספר הבהיר .
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה
The course will introduce ancient Jewish mysticism starting from the Throne mysticism in the Hebrew Bible, through the Merkavah and Hechalot mysticism, Talmudic esotericism, Sefer Yetzira and the emergence of medieval mystical trends in Germany, France and Spain in the 12th and 13th centuries.
0690-1706-01
 מבוא לקבלה )חלק ב'(
 INTRODUCTION TO KABBALA
ד"ר אפטרמן אדםשיעור רוזנברג002 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בחלקו השני של הקורס נעסוק בקבלה הספרדית של המאה הי"ג בדגש על ספר הזוהר והקבלה הנבואית של אברהם אבולעפיה. בהמשך נעבור לעיון ביסודות הקבלה של המאה הט"ז בצפת, בשבתאות ובראשית החסידות במאה הי"ח.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינהThe second semester will focus on classic Spanish Kabbalah, the Zohar and prophetic kabbalah of Abraham Abulafia, through 16th century Palestinian kabbalah and the foundations of 17th and 18th century mystical trends including early Hasidism.
0690-1902-01
 מבוא למחשבת חז"ל
 INTRODUCTION TO RABBINICAL THOUGHT
פרופ בוהק גדעוןשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מחשבת חז"ל צמחה מתוך התסיסה התרבותית של ימי הבית השני והשינויים המפליגים שחלו בעם היהודי בעקבות החורבן. בקורס זה נעקוב אחר התפתחותה של התרבות הרוחנית היהודית מימי בית שני לעולמם של חז"ל.
נלמד להכיר ולקרוא את הספרות הענפה בה באה תרבות זו לידי ביטוי, ואת שיטות המחקר המודרני בתחום זה. במהלך הקורס נסקור את עיקרי משנתם של חז"ל בתחומים כגון הלכה ואגדה, היחס להיסטוריה, היחס לתרבויות זרות ולגויים, היחס לנשים, תפיסת האל, שכר ועונש, הכישוף והנס, משיחיות וגאולה, בחירת עם ישראל, מעמדם של חכמים, וכו'. חומר הקריאה יורכב ממקורות ראשוניים (משנה ותוספתא, תלמודים, מדרשים) ומחקרים מודרניים (מאמרים ופרקים מתוך ספרים). במהלך הקורס תהיינה עבודות סיכום קצרות, ובסופו בחינה.

An Introduction to Rabbinic Culture
Prof. Gideon Bohak

Rabbinic culture grew out of the cultural ferment of the Second Temple period and the profound changes in Jewish society after the destruction of 70 CE. In this course, we shall trace the development of Jewish culture from the Second Temple period to the rabbinic period.
We shall learn to read the extensive rabbinic literature, and get to know the main types of modern scholarship in this field. We shall also survey the Sages' views on such issues as Halakha and Aggada, their attitudes towards history, their attitudes towards other cultures and towards Gentiles, their views of women, their understanding of God, of rewards and punishments, magic and miracle, messianism and redemption, the election of Israel, the status of the Sages themselves, and so on. The reading materials will consist of primary sources (Mishna, Tosephta, Talmudim, Midrashim) and modern scholarship (papers, and chapters from books). Course obligations will include short summaries during the course, and a final exam.
0690-2209-01
 נביא, מלך, ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואל
 KING & PROPHET IN THE BOOK OF SAMUEL
ד"ר ברתור אסנתשיעור רוזנברג103 ב'1600-1400 סמ'  א'
מה היה הרקע למערכת היחסים המורכבת בין שאול, המלך הישראלי הראשון, לבין שמואל, הנביא? האם הוא היה פוליטי, אישי, או שניהם גם יחד? האם זו היתה יריבות בין שתי דרכי הנהגה שונות, ריב בנוגע לסמכויות, או עימותים יצריים בין שני אישים שונים? הקורס יתמקד באספקטים הפסיכולוגיים של הדמויות.


King and prophet in the Book of Samuel

What was the background of the complicated relationship between King Saul, the first king of Israel, and Samuel, the prophet? Was it political, personal or both?
Was it a rivalry between two different ways of leadership, a dispute over authority, or passionate confrontations between different personages? The course will focus on the psychological aspects of the characters.

0690-2212-01
 מבוא לפרשנות המקרא בימה"ב:זרמים והתפתחויות
 INTRODUCTION TO INTERPRETATION OF THE MIDDLE AGES
פרופ פוליאק מאירהשעור ותררוזנברג102 א'1200-1000 סמ'  ב'

פרשנות המקרא היהודית זכתה לפריחה מחודשת בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. הקורס סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים ולאלה המקבילים בפרשנות הנוצרית למקרא ובפרשנות הקוראן. במהלך הקורס נעיים במבואות שיטתיים שחברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים. מקום מרכזי בקורס תופסת הגישה ה"ליטראלית" (הלשונית-ספרותית-הסטורית), המכונה גישת ה"פשט" בכתבי פרשני ארצות האסלאם (רבנים וקראים), מחד, ופרשני ארצות הנצרות (חבל הריין), מאידך.
Introduction to biblical exegesis in the Middle Ages: streams and developments

Jewish Bible interpretation flowered in the Middle Ages, especially between the 10th and 12th centuries. Contributing factors include the rise of literacy among the Jews and their acculturation in Christian and Muslim lands. The course will discuss diachronic developments in the changing of ancient exegetical molds, as well as synchronic developments in the adoption of new exegetical and reading strategies found in the milieu of Christian Bible exegesis and Qur'anic exegesis. Special focus will be given to the "literal" and "poetic" schools of Jewish Bible exegesis, as well as to radical and reformist reading strategies, and the emergence of new audiences. Excerpts from the commentaries and the programmatic introductions of the medieval commentators will serve as source materials in the course.
0690-2227-01
 אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום
 SEXUAL VIOLENCE IN THE BIBLE AND ANCIENT NEAR EAST
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג205 א'1200-1000 סמ'  ב'
אלימות מינית היא פעולה תוקפנית על רקע מיני, שמטרתה להגדיר את עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות החברתיות לגבי סוגיה זו. בשלב השני, נעיין בסיפורים מקראיים המטפלים העוסקים באלימות. ננסה לברר מה היה תפקידן של סצנות המתארות אירועים של אלימות מינית בסיפור המקראי, לאור התפיסות המקובלות כפי שהן נחשפו באמצעות החוקים.
Sexual violence in the Bible and in the ancient Near East
Sexual violence is an aggressive action with a sexual intent. Its object is to define the dominance of the attacker in a power struggle between the parties. At the first stage, this issue will be dealt according to the data available in the Biblical and ancient Near Eastern Laws; the objective will be to reveal the social concepts behind the formulation of the laws.
At the second stage, Biblical episodes dealing with violence will be examined. We will try to understand what is the function of scenes describing sexual violence in light of normative behaviour as revealed by the Laws.


0690-2228-01
 תרגיל טקסטואלי למתקדמים: סיפורי יוסף
 THE JOSEPH NARRATIVE
ד"ר סוצקובר טליהשעור ותררוזנברג103 ב'1200-1000 סמ'  ב'
יוסף הנער, בנו האהוב של יעקב, מתהלך בין אחיו בכתונת פסים שהעניק לו אביו, וחולם חלומות של גדלות על פני בני משפחתו ומספר להם אודותם. מעשים אלה מעוררים עליו את שנאתם של אחיו, המשליכים אותו כבר בפרק הפתיחה לבור. למרות זאת, חלומותיו מתגשמים, הוא מגיע למעמד משנה למלך מצרים, ואף מביא להצלת משפחתו מרעב. נשאלת השאלה, מהם המסרים העולים מן הסיפור בכללותו ומיחידות המשנה המרכיבות אותו.
כדי לענות על שאלה זו נקרא קריאה צמודה חלקים נבחרים מסיפור יוסף, שבבראשית לז-נ, ובתוך כך נדון בסוגיות של נוסח ועריכה. התלמידים יעיינו בפרשנות המודרנית, בפרשנות המסורתית לסיפור, ויתרגלו את השימוש במילונים מקראיים.
מטלת סיום: עבודה (בנוסף לשתי עבודות קצרות שיינתנו במהלך הסמסטר).

The Joseph Narrative
Joseph, Jacob's beloved son, walks among his brothers wearing a long sleeved robe given to him by his father, and dreams derams of prominence over his family members. Joseph does not keep the dreams to himself, but rather describes them in the ears of his brothers and father. All these deeds arouse the brothers' envy and hatred toward him, and eventually they throw him into a pit. Despite everything, Joseph's dreams come true, he is saved, and rises up to the status of the Pharaoh's right hand. Circumstances turn out that he saves his family from starvation during the famine in Canaan and Egypt. The question to be asked here is what is the meaning of this tortuous development of events? What is the theme of the Joseph story as a whole, and how is it designed by the smaller units? In order to answer these questions we shall closely read central units in the Joseph narrative of Genesis 37-50, and refer to modern, Hazalic, and medieval commentators. Issues of authorship and editing shall also be discussed.
0690-2236-01
 עם לבדד ישכון-האומנם?ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום
 BIBLICAL WORLD AND OTHER ANCIENT NEAR EASTERN CULTURES
ד"ר ברתור אסנתשיעור רוזנברג105 ב'1800-1600 סמ'  א'
ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום
הקורס סוקר את תרבויות המזה"ק (המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית, הכנענית), במטרה לתת פרספקטיבה תרבותית והיסטורית רחבה יותר על המקרא. הספרות המקראית תיבחן בקונטקסט של שאר תרבויות וספרויות המזה"ק תוך הצבעה על ההשפעות וזיקות הגומלין המשתקפות בז'אנרים הספרותיים השונים: בפרוזה, בשירה, בחוק, בספרות החוכמה.

Biblical world and other ancient Near Eastern cultures
The course reviews ancient Near Eastern cultures (Mesopotamian, Egyptian, Assyrian, Hittite and Canaanite) in order to get a wider cultural and historic perspective on the Bible. The biblical literature will be examined in the context of the other ancient Near Eastern cultures and literatures paying attention to the varied influences as reflected in different genres: prose, poetry, law, wisdom literature. At the end of the course the students will write a test.
0690-2251-01
 לשון המקרא וסגנונו
 LANGUAGE AND STYLE IN BIBLICAL HEBREW
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג103 ד'1200-1000 סמ'  א'
לשון המקרא וסגנונו
הקורס עוסק בתחביר לשון המקרא, בתורת השיח ובסגנונות המיוחדים לסיפורת ולשירה המקראית. מטרת הקורס היא להנחות את הקוראים בטקסט המקראי להתמודד עם סוגיות לשוניות רלוונטיות לפרשנות המקרא, מתחום תורת התחביר, כגון: תפקוד הפסוקית והשעבוד (זמן, אופן, תנאי, מטרה וכו'), מערכת הזמנים והפועל, ומתחום תורת השיח, כגון: סדר מרכיבי השיח, וניהול המידע בסיפר. כל זאת תוך חידוד האבחנה בין טקסטים מז'אנרים ספרותיים שונים (סיפורת לעומת שירה) ותקופות שונות (לשון ימי הבית הראשון לעומת לשון בית שני).
מטלת סיום: מבחן.

Language and Style in the Hebrew Bible
The course discusses issues in the syntax of biblical Hebrew, such as: the syntactic constituents of the biblical clause, coordination and subordination, and the biblical verb system (aspects, tenses, and moods). Issues in biblical discourse will also be introduced, as well as some main linguistic phenomena which help us distinguish between early and late biblical Hebrew prose. This course aims to prepare the students to analyse matters of grammar and style, which are relevant to the interpretation of the biblical text.
0690-2253-01
 קריאה בפרשני ימה"ב והרנסנס,ספר בראשית
 READING MEDIEVAL EXEGETES
גב' פרי נחמיתשעור ותררוזנברג102 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא לתרגל קריאה בפרשני ימי הביניים והרנסנס כנדבך משלים לקורס 'מבוא לפרשנות ימ"ב'. במהלך הקורס נקרא קטעים נבחרים מתוך ספר בראשית בליווי מבחר מפירושיהם של רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רד"ק , רמב"ן, יפת בן עלי ואברבאנל . במסגרת זו נבחן את דרכי ההבעה והתפיסה הפרשנית של כל אחד מן הפרשנים, ונעמוד על דרכי התמודדותם עם הקשיים השונים העולים מן הכתוב.


 
Reading of Middle Ages Exegetes
The aim of the course is to practice reading medieval and Renaissance exegetes, as a complimentary layer for the course 'Introduction to Medieval Exegesis. In this course we shall read a variety of excerpts from the book of Genesis, accompanied by a selection of interpretations of Rashi, Rashbam, Ibn Ezra, Radak, Yefet ben Ali and Abarbanel.we will examine the writing style and exegetic concept of each of the exegetists, and explore the ways of dealing with the difficulties and ambiguities found in the text.


 
0690-2256-01
 עיצוב הסיפור במקרא
 ASPECTS IN THE DESIGN OF BIBLICAL NARRATIVE
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג102 ג'1200-1000 סמ'  ב'
עיצוב הסיפור במקרא
בקורס זה אנו נבחן את מרכיביו הבסיסיים של הסיפור המקראי: שלבי העלילה, סוגי דמויות, זמן הסיפור (וזמן הסיפר), ונקודת המבט המסופרת (פוקליזציה). כמו כן, נדון באמצעים רטוריים כגון מצלולים ושדות לקסיקליים. נבחן את השימושים המיוחדים שעושה המספר המקראי עם המרכיבים הללו, כדי לברוא את הסיפור ולהעביר את מסריו.
מטלת סיום: מבחן.
Aspects in the Poetics of Biblical Narrative
This course will explore the basic constituents of the biblical narrative: the stages of the plot, types of characters, time and setting, and the focal points from which the narrative is told. We shall also take the time to examine some rhetorical devices, such as paronomasia and lexical fields. The aim of this course is to have a better understanding of the techniques of which the biblical narrator makes use of these constituents in the design of the story and its themes.
0690-2267-01
 דמות האשה בספרות החכמה
 THE WOMAN'S FIGURE IN WISDOM LITERATURE
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג205 א'1400-1200 סמ'  ב'
דמות האשה בספרות החכמה מופיעה בספרים המופיעים בקובץ כתובים: שיה"ש, קהלת, אך בעיקר בספר משלי. ספר משלי, בהיותו ספר דידקטי מובהק, מייצר הבניה חינוכית של דמות האשה עבור נמעניו. במסגרת הקורס נבחן את משמעויות הדימויים הבולטים בספר משלי: אשה זרה ואשה חכמה. קריאה זו תיעשה בהשוואה לספרות החכמה בכללותה, כמו גם לסיפורים מקראיים אחדים, המזוהים במחקר עם סוגה זו, זאת מתוך פרספקטיבה פמיניסטית ובאמצעות כלים פילולוגים וספרותיים.

The Woman's figure in Wisdom Literature
The figure of the woman in wisdom literature appears in Songs of Songs, Qohelet, and mainly the Book of Proverbs. The Book of Proverbs as a didactic composition constructs for its readers a model figure of the woman. In this course we will examine the figurative expressions of womanhood found in the Book of Proverbs through studying the role of the 'foreign woman' versus the 'wise woman'.
We will provide comparisons with other wisdom compositions as well as additional biblical stories which are identified as belonging to the genre of wisdom literature. In our reading of the texts we will employ a feminist perspective while introducing philological methods and literary analysis theories.
0690-2268-01
 רטוריקה בשירה,בחוק ובסיפורת שבמקרא
 RHETORIC IN BIBLICAL POETRY, LAW, AND NARRATIVE
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג209 ד'1400-1200 סמ'  ב'
רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא
הקורס יעסוק בדרכים המיוחדות שבהן הלשון מביעה מסר בשירה, בחוק ובסיפורת המקראית. בקורס יידונו תופעות כגון: סוגי מצלולים, תקבולת האיברים, זיווגי מילים, מילים מנחות, שדות סמנטיים, סוגי פסוקיות וסדר המילים במשפט.
מטלת סיום: מבחן.


Rhetoric in Biblical Poetry, Law, and Narrative

The course discusses the unique ways in which language expresses meaning in the biblical genres of poetry, law and narrative. We shall elaborate on phenomena such as: sound plays, biblical parallelism, common word pairs, leading words, semantic fields, and the topic of word order in biblical clauses.

0690-2269-01
 נביאים בצל מעצמות
 PROPHETS IN THE SHADE OF EMPIRES: THEOLOGICAL AND NATIONAL
ד"ר רום שילוני דליתשיעור רוזנברג103 ב'1200-1000 סמ'  א'
השתעבדות ישראל ויהודה לאמפריה האשורית ומאוחר יותר שעבודה של יהודה לבבל יצרו מציאות מדינית, כלכלית וחברתית חדשה. הקורס עוקב דווקא אחר שידוד המערכות התאולוגי שעליו מעידים דברי הנביאים ישעיהו בן אמוץ, ירמיהו ויחזקאל. הנביאים הללו מלווים את המלכים ואת הציבור ביהודה ובבבל בשורה של משברים במאות השמינית ובראשית המאה השישית לפה"ס. האם הכיר ישעיהו בן אמוץ את התפיסה המדינית ואת אידאולוגית המלחמה האשורית? מה הנחה את ירמיהו ואת יחזקאל ביחסם השונה לבבל ולהשתעבדות לה? נזהה בדבריהם עימות עם תפיסות יסוד מסורתיות, ובהן: תפיסות המלחמה: חלקו של אלהים וחלקו של אדם בה, תפיסת ציון, תפיסות הארץ, תפיסות הגלות, ובמיוחד התפיסות שעל פיהן מתוארת מערכת היחסים שבין אלהים לעמו.

Prophets in the Shade of Empires: Theological and National Conceptions Called to Test
Dr. Dalit Rom-Shiloni
Israel's and Judah's subjugation to the Neo-Assyrian Empire and then Judah's subdue to the Neo-Babylonians brought new political, economical and social realities. However, this course focuses on the theological transformations to which the prophecies of Isaiah son of Amoz, Jeremiah and Ezekiel give special attention. These prophets accompany the kings and the people in Judah and in Babylon in critical crises during the late eighth and early sixth centuries BCE. Did Isaiah know Assyrian political conceptions and their ideology of war? what guided Jeremiah and Ezekiel in their diverse attitudes towards Babylon? We will identify in these prophets' words a struggle with traditional concepts, such as: concepts of war (the roles of God and Man in war), the conception of Zion, conceptions of land and of exile, and above all perceptions on the relationship between God and His people.

0690-2270-01
 שכר ועונש בחיי היחיד ובחיי הציבור ביצירה המקראית
 RETRIBUTION CONCEPTIONS IN PERSONAL AND COMMUNAL SPHERES
ד"ר רום שילוני דליתשיעור רוזנברג103 ג'1600-1400 סמ'  א'
נעסוק בשכר ובעונש כתימה מכוננת ביצירה המקראית לסוגותיה השונות: החל בספרות החכמה, והמשך בסיפור, בהיסטוריוגרפיה, בשירה, ובנבואה. נקדיש מחצית מן השיעורים לגמולו של היחיד, ומחצית לגמול הציבורי/הלאומי, ונדון בנושאים, כגון: שכר ועונש בספר איוב: מה מבדיל בין תפיסות הגמול האישי, המשפחתי, הקיבוצי, המיידי או המתמשך? שכר ועונש במעשה העריכה: סיפורי יעקב וסיפורי דוד; תפיסות הגמול בשירה המזמורית: השבח וההתרסה (תהלים לז, עג); שיתוף הגמול הלאומי: שכר ועונש בכתיבה ההיסטורית של ספר מלכים ולעומתו ספר דברי הימים; מנגנונים של שכר ועונש בנבואות פורענות (מיונה ועד ירמיה ויחזקאל).

Retribution Conceptions in Personal and Communal Spheres within Biblical Literature
Dr. Dalit Rom-Shiloni
This course discusses conceptions of retribution as a constructing theme in diverse genres within biblical literature: Wisdom Literature, stories, historiography, poetry, and prophecy. We will devote half of the meetings to the personal sphere, and the other half to the communal/national arena. Among the topics to be discussed: Retribution in the book of Job: what differentiates the personal, the familial, or the communal retribution conceptions, the immediate or the cross-generational ones? Retribution in the editorial process (the stories of Jacob and those of David); Retribution concepts in the psalmodic literature: hymn and protest (Psalms 37, 73); National/communal retribution conceptions in the historiography of Kings and Chronicles; Communal retribution in judgment prophecies (from Jonah to Jeremiah and Ezekiel).
0690-2271-01
 מנהיגים ומנהיגות במקרא
 LEADERS AND LEADERSHIP IN THE BIBLE
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג103 ד'1400-1200 סמ'  א'

מנהיגים ומנהיגות במקרא
הקורס יידון בטיפוסי מנהיגים ובהבדלים שבין דרכי ההנהגה של מלך, נביא, שופט וזקנים. נתמקד במנהיגים שמשון, משה, יהושע, ירמיהו, דבורה ומספר מלכים נבחרים, ננתח אירועים מרכזיים בחייהם ותקריות ספציפיות ביניהם ובין העם.
Leaders and Leadership in the Bible
The course will discuss different types of leaders - king, prophet, judge, and the elders - and the differences between their roles and authorities. We will focus on specific leaders of each type, such as: Samson, Moses, Joshua, Jeremiah, and Solomon, and analyse key events in their lives, as well as confrontations between the leader and the people.
0690-2272-01
 התנהגות והגות בספרות החכמה:קונפורמיזם,ספקנות וביקורת
 BEHAVIOR AND THOUGHT IN WISDOM LITERATURE: CONFORMISM
פרופ פולק פרנקשיעור רוזנברג103 א'1400-1200 סמ'  א'
התנהגות והגות בספרות החכמה: קונפורמיזם, ספקנות וביקורת
איך עלינו להתנהג בחיי היום יום בכלל, בבית, בחברה ובשירות המלך? למה ניתן לצפות בחיים, ואיך מנהל האל את העולם בכלל ומבחינה מוסרית בפרט (שכר ועונש)? תשובות שונות על שאלות אלה נותנת “ספרות החכמה”, שיש לה מקבילות במזרח הקדום ואף ביוון הקלאסית. ספרות זו כוללת את ספרי משלי, איוב וקוהלת וחלקים בספר תהלים, מייצגים אחד אחד עמדות שונות כלפי שאלות המפתח. ספר משלי עוסק בעיקר בהתנהגות בד”כ, וממליץ על תבונה מעשית, ובעיקר על התאמה לנורמות השולטות ולקונפורמיזם, גם בציפייה הדתית. במגילת קהלת מובעת ספקנות באשר לנורמות הדתיות המסורתיות, וממליץ על גישה מפוכחת, ללא ציפיות מיותרות וללא יומרות, בעוד בספר איוב מושמעת ביקורת חריפה על הדוגמטיות המסורתית. בספר תהלים אנו שומעים קולות שונים, מוודאות דוגמטית ועד לתהייה רגישה. בשיעור זה נבקש לעמוד על מגמות אלה, וכן על אופייה החברתי של ספרות זו ועל מקבילות לה במזרח הקדום, בייחוד במצרים, במסופוטמיה ובספרות הסורית-כנענית.
המשתתפים בקורס יכתבו עבודה מסכמת על אחת היחידות/מגמות בספרות זו.

Behavior and thought in Wisdom literature: Conformism, Skepticism and Critique.
How are we to behave in daily life in general, at home, in public and in the service of the king? What can we expect in our life, and how steers the deity his world in general and in particular with regard to ethics (reward and punishment)? Various answers to these key questions are given by “Wisdom literature”, which has parallels in ancient Greece and in the ancient Near East. The nomer “Wisdom literature” serves as a general heading for the books of Proverbs, Job and Ecclesiastes, and a number of Psalms, which all express different attitudes to the key questions. The book of Proverbs deals with behavior in general, and recommends practical wisdom, commonsense and especially adjustment to the prevalent norms, also in religious respect. Ecclesiastes expresses skepticism toward traditional religious norms, and recommends a sober attitude, without exaggerated expectations or pretense. The book of Job dramatizes sharp criticism of traditional dogmatism. The book of Psalms gives voice to different attitudes, from dogmatic certainty to sensitive questioning. We will study these different tendencies and their social background, and will also pay attention to ancient Near Eastern wisdom literature, in particular in Egypt, Mesopotamia and Syria-Canaan.
The participants in this course will write a final paper on one of the units or tendencies of wisdom literature.
0690-2273-01
 תרגיל טקסטואלי למתקדמים: שיר השירים
 READING THE SONG OF SONGS - ADVANCED TEXTUAL EXERCISE.
גב' פרי נחמיתשעור ותררוזנברג103 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל טקסטואלי למתקדמים, שיר השירים - 'אך לא ייתם סיפור אהבתם'
"האהבה מאלתרת, האהבה לא קוראת תווים... יש להקשיב ללא הרף, להצטרף בדקה הנכונה, האהבה מאלתרת, לך בעקבות המנגינה.." (חווה אלברשטין).
בקורס זה נצטרף אל השולמית ודודה למסע בנתיביה הנפתלים ונופיה המרהיבים של שירת האהבה.
מטרת התרגיל להעניק לתלמידים כלים להעמקה בשירה המקראית באמצעות קריאה טקסטואלית צמודה של פרקים נבחרים במגילת שיר השירים על כל רבדיה ומורכבויותיה. במסגרת העיון בטקסט נעמוד על המאפיינים המרכזיים של הלשון הפיוטית- עולם המטפורות והסמלים של היצירה והתקבולת על צורותיה השונות. בניסיון לעמוד על אופייה הלשוני, הסגנוני והרעיוני של המגילה נבחן אותה בזיקה לשירת האהבה השומרית – בעיקר למחזור שירי דומוזי - איננה.
במסגרת הרובד הפרשני של היצירה נתייחס למגוון רחב של פירושים- החל מן הפירוש האלגורי השולט בפרשנות חז"ל ופרשנות ימי הביניים, לפיו המגילה מתארת את מערכת היחסים בין עם ישראל ואלוהיו, ועד לגישות פוסט-מודרניות המעניקות פרשנות פמיניסטית ליצירה.
לפרקים נניח בצד את הכלים המחקריים והפואטיים שרכשנו, ונרד לערוגות הבושם לרעות בשירה וללקוט שושניה...
Reading the Song of Songs – Advanced textual exercise.
The purpose of this exercise is to provide the students with tools which would enable them to go deeper into the biblical text using close textual reading of selected sections from the Song of Songs, with a focus on its various layers and complexities.
We will study the text with a focus on four layers of reference:
The linguistic and grammatical layer: we will examine the form, syntax, and vocabulary of the text.
The literary layer: we will explore the ways the literary text was composed. We will focus on the use of imagery and symbols in their various forms and complexities, and the use of word plays, variations on a theme, foreshadowing, double meanings, semantic fields, irony, and allusions.
The exegetic layer: here we will get to know a wide variety of exegeses—from the allegorical approach dominating the rabbinic and medieval writings, which read the Song as a description of the relationship between the People of Israel and their God, all the way to post-modernist approaches that read the piece from a feminist points of view. Emphasis will be given to the differences between synchronistic literary approaches and diachronic/historical approaches.
Comparative layer: in an attempt to evaluate the linguistic, stylistic, and ideational nature of the Song, we will examine it in comparison to Sumerian love poetry—especially the “Dumuzi and Inanna ” cycle.
0690-2274-01
 תרגיל טקסטואלי למתקדמים: ספר שופטים
 THE BOOK OF JUDGES
ד"ר סוצקובר טליהשעור ותררוזנברג103 ג'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל טקסטואלי למתקדמים: ספר שופטים
בקורס זה נעסוק בקריאה צמודה של טקסטים נבחרים מתוך ספר שופטים, כגון סיפור מלחמתם של דבורה וברק בן אבינועם בצבאו של יבין מלך חצור (שופ' ד-ה) ורצח עגלון מלך מואב בידי השופט אהוד בן גרא (שופ' ג). במהלך הקריאה נעלה שאלות הנוגעות לתוכן, מסר, תחביר ועריכה, ונענה עליהן באמצעות העיון אצל פרשנים מודרניים, פרשני ימי-הביניים וכלי עזר נוספים.
The Book of Judges
In this course we will analyse some of the central units in the book of Judges, such as Deborah and Barak's confrontation with the army of Hazor (Judg. 4-5), the story of Ehud ben Gerah (Judg. 3), etc. The discussion will include a close reading of the texts, which will give us the opportunity to refer to matters of content, theme, and style, in addition to questions regarding time and authorship of the book. The students will practice the use of modern commentaries to the bible, as well as reading through the writings of Hazal and medieval Hebrew commentators.
0690-2303-01
 לשונות וכתבים במרחב השמי
 LANGUAGES AND SCRIPTS IN THE SEMITIC WORLD
מר ברון רועישיעור רוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  א'
לשונות וכתבים במרחב השמי

עד המצאת מכשירי ההקלטה, הכתב היה המדיום היחיד ששימש לתיעוד שפות, ולפיכך הוא גם הממצא היחיד שיש בידינו למחקר שפות עתיקות. הטקסט הכתוב הוא גם התיעוד העיקרי של השפות החיות. על כן, בטרם נוכל לקרוא טקסטים ולנתח באמצעותם את השפות שבהן הם נכתבו, עלינו להכיר את המבנים של מערכות הכתב השונות ואת המגבלות שהן מציבות בפני הכותב, הקורא והחוקר.

בקורס זה נעמוד על הקשרים שבין השפות השמיות העתיקות והחיות לבין מערכות הכתב שלהן. נסקור את הכתבים השונים ששימשו במרחב השפות השמיות ובקרבתן: כתב היתדות המסופוטמי, הכתב המצרי, הכתבים העיצוריים השונים, האלפבית, הכתב האוגריתי, הכתב האתיופי ומערכות הניקוד השונות של הארמית, העברית והערבית. בתוך כך נבין גם כיצד הותאמו מערכות הכתב לשפות בעלות מבנה שונה זו מזו, ונלמד כיצד פוענחו כתבים עתיקים, אשר נשכחו ביחד עם השפות שאותן הם שימשו, לפני אלפי שנים.


Languages and Writing Systems of the Semitic Sphere

Before the invention of the sound recorder, the written record was the only medium used to document languages, and it is therefore our only datum for the study of ancient languages. Texts are also the primary documentation form of modern languages. Hence, before we can read texts and use them to analyse the languages they documented, we must familiarize ourselves with the structure of various writing systems and the limitations they pose for the writer, the reader and the scholar.

In this course, we will become acquainted with the interconnections between Semitic languages, both ancient and modern, and their writing systems. We will survey the different systems that were used in the area in which Semitic languages were spoken and in its vicinity: Mesopotamian cuneiform, Egyptian Hieroglyphs, various consonantal scripts, the alphabet, the Ugaritic and Ethiopian scripts and the different vocalization systems of Aramaic, Hebrew and Arabic. In doing so, we will also understand how writing systems were adapted for languages of disparate structures, and learn how scholars deciphered ancient scripts that had been forgotten along with the languages they recorded, millenia ago.


0690-2304-01
 מבוא לארמית מדוברת
 INTRODUCTION TO SPOKEN ARAMAIC
ד"ר מוצפי יחזקאלשעור ותררוזנברג104 א'1800-1600 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג104 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יחל בסקירה כללית של תולדות הארמית ושל כמה ממאפייניה העיקריים של הארמית הקלאסית, וימשיך בסקירת הארמית המדוברת על שלל טיפוסיה, לשונותיה וניביה. עיקר הקורס יעסוק בארמית המדוברת בכורדיסתאן ומצפון- מערב איראן, בתכונותיה העיקריות של ארמית זו תוך השוואה לארמית הקלאסית, ובהצגת הרבגוניות הדיאלקטולוגית שלה. הקורס יסתייע בהצגת חומרי אודיו ווידאו הכוללים ראיונות עם דוברי השפה, שידורי רדיו, סרטי עלילה וסרטי הנפשה (אנימציה). כמו כן יכלול הקורס מפגשים עם דוברי השפה שיוזמנו לכמה מן השיעורים. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
לא נדרש ידע מוקדם בארמית או בבלשנות שמית.


The course begins in an outline of the history of Aramaic as well as some of the salient characteristics of the classical phases of this language. The following lessons are dedicated to modern Aramaic and its wide and diverse spectrum of regional idioms. The bulk of the course deals with the diversity of vernacular Aramaic dialects spoken in south-eastern Turkey, northern Iraq and north-western Iran. The main linguistic features of these dialects, often compared with classical Aramaic varieties, are the focus of most of the lessons. Audio and video recordings of Neo-Aramaic, including radio broadcasts, songs and films, are presented throughout the course. Aramaic speakers invited to some of the lessons present their native dialects. Knowledge in Aramaic or Semitic linguistics is not a prerequisite for this course.
0690-2306-01
 המרחב הלשוני-חברתי באתיופיה
 LANGUAGE AND SOCIETY IN ETHIOPIA
ד"ר טפרה אנבסהשיעור רוזנברג105 ה'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי השפה והחברה באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: סיווג שפות באתיופיה, שפת נשים, שפה של קבוצות מסוימות, אמהרית מעורבת, שמות פרטיים בשפות שונות, וכו'.

Linguistic and Social Space in Ethiopia
Dr. Anbessa Teferra
The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things classification of languages, women's language of avoidance, jargons, "sandwich" Amharic, naming systems in various languages, etc. .
0690-2308-01
 אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
 ETHIOPIA: HISTORY, LANGUAGE & CULTURE
ד"ר טפרה אנבסהשיעור רוזנברג106 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה, השפה והתרבות באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, היסטוריה קצרה של אתיופיה, מאפייני תרבות, תרבות חומרית,
פתגמים של אמהרית, היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה, וכו'.

Ethiopia: History, Language and Culture
Dr. Anbessa Teferra
The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things general information on Ethiopia, a general history of Ethiopia, features of Ethiopian culture, object language, Amharic proverbs, a brief history of Ethiopian Jews, etc.
0690-2400-01
 תורת ההגה
 THE PHONOLOGY OF THE HEBREW LANGUAGE
פרופ פלורנטין משהשיעור רוזנברג103 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג103 ג'1000-0800 סמ'  א'
הקורס סוקר בפירוט את המבנה ואת מצאי ההגאים של העברית העתיקה כפי שהיא משתקפת מבעד לטקסט המקרא. השיעורים הראשונים ( שישה-שבעה) מוקדשים למבוא שנסקרים בו העניינים הבאים: גבולות הזמן והמקום של העברית המקראית והמקורות המלמדים עליה; יסודות הפונולוגיה; פונטיקה; תהליכי לשון. הדיון בכלל סוגיות ההגה מתקיים לאור גישות בלשניות שונות זו מזו: סינכרונית, היסטורית והשוואתית. בדיון הסינכרוני מתברר מעמד העיצורים, התנועות וההטעמה כפי שהם משתקפים בייחוד בניקודם של בעלי המסורה הטברנים. הדיון ההיסטורי מתמקד באותן סוגיות אך מתחקה אחר תופעות הלשון ההגאיות בתקופות שקדמו לתקופת גיבושו של טקסט המקרא. העיון ההשוואתי פונה אל עדויות לשוניות שמחוץ לניקוד הטברני של המקרא, כלומר שפות שמיות אחרות (בייחוד ארמית וערבית), מסורות אחרות של העברית (ארץ-ישראלית, בבלית, תעתיקים, שומרונית) ומטרתו לחשוף את פניה המגוונים של העברית בימי הבית הראשון והשני.
The course describes in detail the structure and inventory of the phonemes in classical Hebrew as reflected in the Biblical text. The first lessons (six OR seven) are dedicated to an introduction which includes the following issues: Delimitation of time and place of Biblical Hebrew and its sources; introduction to GENERAL phonology; and phonetics. The discussions are pursued in light of different linguistic approaches: Synchronic, historical and comparative. Within the framework of synchronic discussion we analyze the status of consonants, vowels and stress as reflected in the vocalization of the Masoretes. The historical discussion scrutinizes the phonetic phenomena in the periods before the crystallization of the Biblical text. The comparative study refers to other Semitic languages (especially Aramaic and Arabic) and other traditions of Hebrew, and aims to reveal the grammatical structure of Hebrew during the periods of the first and the second temples.
0690-2401-01
 תורת הצורות
 THE MORPHOLOGY OF THE HEBREW LANGUAGE
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג103 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג103 ג'1000-0800 סמ'  ב'
הקורס "תורת הצורות" הוא המשכו של הקורס "תורת ההגה" (המהווה תנאי קבלה לקורס זה). בקורס נסקרת המורפולוגיה של העברית המקראית. בשיעורים הראשונים (אחד-שניים) מתבררים מושגים בסיסיים הנוגעים לתורת הצורות: מורפמה, סוגי הצורנים (חבור, פרוד, גזירה וכו'), דרכי גזירה של מילים וחלוקה לחלקי דיבר. הקורס גופו מטפל בניתוחם ההיסטורי והסינכרוני של רוב חלקי הדיבר: כינויים, מערכת הפועל ומערכת השם. מקום מרכזי בקורס תופסת סקירה מפורטת של מערכת הפועל שבמקרא. לצד שחזורן של צורות עתיקות מתברר בקורס מעמדן הסינכרוני ותפקודן של הצורות הקיימות בעין ונדונות מהויותיהן של קטיגוריות דקדוקיות כגון מין ומספר. במהלך הקורס ובתרגילים הנלווים אליו מופנים התלמידים אל טקסט המקרא גופו, כך שבסופו פתוחות לפניהם דרכי הגישה אל הטקסט, מוכר להם דקדוק לשונו, והם מצוידים בכלים הבלשניים והביבליוגרפיים שיש בהם להרחיב ולהעמיק את הידע שקנו בקורס.
דרישות קדם: ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".
הערות: נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

This course continues the course "The Phonology of the Hebrew Language". During the course we discuss the main issues of Biblical Hebrew morphology. In the first lessons basic and general concepts of morphology are presented: Morpheme, word-derivations and parts of speech. We subsequently analyze mainly – but not only - the verbal system of Biblical Hebrew. Pre-Masoretic forms are reconstructed, and their synchronic status and function in the text itself are discussed. During the course and in the accompanying exercises the students address and analyze the Biblical text itself, and are also trained to use classical and modern research literature.
Prerequisites for Admission: Course – Phonology of the Hebrew Language .
0690-2402-01
 לשון חז"ל
 MISHNAIC HEBREW
פרופ כהן חייםשיעור רוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג102 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מציג את עיקרי דקדוקה של לשון חז"ל בעיקר בתחומי תורת ההגה ותורת הצורות. הקורס מלוּוה בקריאה במשנה (על פי כתבי יד מעולים) שבמהלכה מוצגות תופעות לשוניות שונות שאינן עולות ממהלך ההרצאה. כן עוסק הקורס ברקעהּ הלשוני-היסטורי של לשון חז"ל, ברקעה הגיאוגרפי, בסקירת תולדות מחקרה ובסקירה קצרה של הספרות התלמודית.
דרישות קדם:  הקורס "תורת ההגה".
הערות: נוכחות חובה.מטלת סיום-בחינה.


Mishnaic Hebrew
The course presents the rudimental grammar of Mishnaic Hebrew, focusing mainly on phonology and morphology. The course is accompanied by Mishnaic readings (based on reliable manuscripts), which demonstrate different grammatical phenomena that are not raised in the lectures themselves. Moreover, the course addresses the philological-historical aspects of Mishnaic Hebrew as well as its geographical background, and provides an overview of research into this field and a brief survey of Talmudic literature.

0690-2403-01
 תחביר למתקדמים
 ADVANCED SYNTAX
פרופ בורוכובסקי אסתרשיעור רוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  א'
בחלקו הראשון של הקורס מוצגים שלושה מישורים בניתוח התחבירי: המישור הפורמלי, המישור הסמנטי והמישור הפרגמטי. סוגיות תחביריות שונות נדונות תוך הדגשת התרומה של הבנת מישורי הניתוח השונים לניתוחן. חלקו השני של הקורס מתרכז בהצגת המבנים התחביריים של המשפטים הפועליים בעברית בת-זמננו. מוצעת שיטה סמנטית (המבוססת על עקרונות גנרטיביים, על דקדוק היחסות, על דקדוק הצירופים ועוד) המאפשרת לעמוד על הציפיות למימוש התחבירי של תכנים שונים. הציפיות מתייחסות לערכיות הפועל, לחלקי הדיבר של רכיבי המשפט ולעמדות התחביריות השונות של נושאי התפקידים הסמנטיים השונים. לאחר העמדת מסגרת הציפיות התחביריות מובאים באופן שיטתי גורמים שונים, סמנטיים ופרגמטיים, למימושים עמומים של המשפט הפועלי, הן במה שנוגע לערכיות הפועל והן במה שנוגע ליסודות הלשוניים ולעמדות התחביריות של מימושי הארגומנטים ביחסות השונות.
הערות: נוכחות חובה.מטלת סיום-בחינה.Advanced Syntax
The first part of the course introduces three aspects of syntactic analysis: the formal aspect, the semantic aspect and the pragmatic aspect. Different syntactic issues are discussed while emphasizing the contribution of the different analysis aspects. The second part of the course focuses on presenting the syntactic structures of verbal sentences in contemporary Hebrew. A semantic method is suggested (based on principles from generative grammar, case grammar, functional grammar, construction grammar and more), which enables predicting the syntactic realization of different contents. The predictions concern the verb valency, the parts of speech of the sentential components and the different syntactic positions of the various semantic role bearers. After setting the frame of syntactic predictions, semantic and pragmatic accounts for opaque realizations of verbal sentences will be systematically presented, considering the verb valency, as well as the linguistic categories and syntactic positions of the realizations of arguments in the different cases.


0690-2404-01
 סמנטיקה
 SEMANTICS
ד"ר סיידון ורדשיעור רוזנברג001 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הסמנטיקה ומעמדה בחקר השפה; הגישות השונות להגדרת משמעות של מילה; המטען הריגושי של המשמעות והתופעות הסוציו-לשוניות הקשורות בו; שינויי משמעות של מילים על פני ציר הזמן; יחסי משמעות בין מילים בזמן נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקון.
הערות: נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Semantics
The course deals with the classical issues within the theory of meaning: the various approaches to meaning; the expressive aspect of meaning and its sociolinguistic effects; semantic shifts; semantic relations; the influence of foreign languages on the structure of the lexicon.

0690-2405-01
 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית
 ARABIC GRAMMAR AND ITS AFFILIATIONS WITH HEBREW
מר קיטנפלון טלשעור ותררוזנברג103 ד'1600-1400 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג103 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת השיעור היא הכרת תכונותיה הפונולוגיות והמורפולוגיות של השפה הערבית הספרותית בהשוואה לעברית (בעיקר המקראית). הקורס מבליט את חשיבותה הרבה של הערבית ותרומתה לעיסוק דיאכרוני בלשון העברית. הוא מקנה לבוגריו את היכולת להציג ניתוח דקדוקי לצורות לשוניות בערבית ולהשתמש במילון הערוך על-פי סדר אותיות השורש.
פונולוגיה
הכרת הגרפמים על-פי האורתוגרפיה הערבית: האותיות (כעיצורים ואמות קריאה), סימני התנועות וסימני עזר נוספים (שדה, המזה, וצלה וכו'), מבנה ההברה, סוגיית ההטעמה.
מורפולוגיה
בתחום הפועל: תצורת הזמנים, נטיית הגופים, הכרת מערכת הבניינים על הוראותיהם.
בתחום השם: טיפול בקטגוריות הדקדוקיות הקשורות בשם העצם – היידוע, נטיית הקניין, נטיית המין, נטיית המספר (יחיד, זוגי ורבים) ותופעת ה"ריבוי השבור" האופיינית לערבית, סימני היחסות. הצורות השמניות הגזורות מן הפועל (הבינוני ושם הפעולה) ושמות התואר הרלטיביים ("יא נסבה"). בקטגוריית תחליפי השם – כינויי הגוף וכינויי הרמז.

דרישות קדם: אין לקורס דרישות קדם. רצוי ללמוד תחילה את הקורס "יסודות הדקדוק".
הערות: נוכחות והגשת תרגילים חובה. מטלת סיום- בחינה. 
 


 
 

The aim of the course is to present a review of the phonological and morphological characteristics of literary Arabic based on comparison with Hebrew. It manifests Arabic's profound contribution to the historic research of the Hebrew Language. During the course the students are acquainted with Arabic graphemes and orthography – e.g. the consonants and the vowels, the structure of the syllable, the intonation; Arabic morphology of the verb and the noun; and grammatical categories such as number, gender, person tense, define articles etc

0690-2407-01
 מדע הלשון
 THE SCIENCE OF LANGUAGE
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג102 ד'1400-1200 סמ'  א'
בקורס זה נעסוק באופני החקירה המדעית של הלשון.
בחלק הראשון של הקורס נבסס את הידע התאורטי בתחום החקירה הבלשנית: נסקור בקצרה נקודות ציון חשובות בהתפתחות החקירה הבלשנית בעולם ובבלשנות העברית, החל בהתעניינות הבלשנית בימי קדם, דרך העבודה הבלשנית בימי הביניים וכלה בהתפתחות הבלשנות במאה העשרים.
בהמשך נסקור את מחקר העברית בעשורים האחרונים, את ההתפתחויות בתחום ובשיטות החקירה.
יחידת לימוד נרחבת תיוחד לבלשנות המאגר (corpus linguistics) בארץ ובעולם.

בחלקו השני והעיקרי של הקורס נדון בסוגיות לשון מעשיות בהיבט חוויתי. נעסוק בהעמדת שאלת המחקר, בגיבוש שיטת חקירה ההולמת את שאלת המחקר, ונטעם גם מהתנסות מעשית בחקירה עצמה. בסוף כל יחידה נבחן את דרך הסקת המסקנות בהתאם למגבלות החקירה.

לאורך הקורס ילוו אותנו כמה תמות מרכזיות:
• ההבחנה בין עבודה מתארת לעבודה פוסקנית (נורמטיבית) – חתירה להצגה מדעית מתוך שמירה על הפרדה בין שני מיני העבודות;
• חקירה סינכרונית וחקירה דיאכרונית – הבחנה בין שני מיני התיאורים ודיון בשאלת דרכי חקירה נפרדות או משולבות;
• מחקר כמותי ומחקר איכותני בבלשנות העברית;
• מגבלות החקירה הלשונית – מה אפשרי ומה איננו אפשרי באמצעים העומדים לרשותנו.


בכל שיעור תינתן מטלת קריאה או תרגיל מעשי. בסיום הקורס תינתן עבודה מסכמת ובה יתבקשו התלמידים ליישם את עקרונות המחקר שנלמדו בקורס.
The Science of Linguistics
In this course we will discuss scientific methodologies of linguistic research.
In the first section of the course we will establish the theoretical knowledge in the field of linguistic investigation. Later we will review the Hebrew research in recent decades, and the developments in this field.
A special unit will be devoted to Corpus Linguistics in Israel and around the world.
In the second and main section of this course we will discuss practical language issues in an experiential manner. We will learn how to formulate the research question, how to choose an appropriate method of inquiry, and finally we will have a taste of a practical inquiry. At the end of each unit we will examine the way of reaching a conclusion considering the limits of the given investigation.
Throughout the course we will deal with several themes:
• The distinction between a descriptive and a prescriptive work
• Synchronic and diachronic investigation
• Quantitative and qualitative research in linguistics
In each lesson the students will be given a reading or a practical assignment.
At the end of the course they will be given a final paper, in which they will be asked to apply the concepts and methodologies learned throughout the course.
0690-2600-01
 קריאה במורה נבוכים
 READINGS IN MAIMONIDES' GUIDE OF THE PERPLEXED
פרופ לורברבוים מנחםשיעור גילמן280 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן280 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר ישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאלוגיה פואטית ולבסוף לעיסוק אינטנסיבי באופייה של תורת האלוהות של 'מורה הנבוכים'.


Introduction to "The Guide of the Perplexed"
Prof. Menachem Lorberbaum

This course aims to give students a basic knowledge of Maimonides' "Guide of the Perplexed," as a classic work of Jewish philosophical theology. Classes will engage in a careful reading of the text in its Hebrew translation by Samuel In Tibbon. The course will be thematic in character moving from issues of hermeneutics and interpretation to questions of political theology and then move to an intensive discussion of the theology of the Guide.

0690-2700-01
 קריאה בספר הזוהר
 READING IN THE ZOHAR
ד"ר מרוז רוניתשעור ותררוזנברג205 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שעור ותררוזנברג205 ד'1800-1600 סמ'  ב'
עדויות ראשונות על ספר הזוהר, המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה, מופיעות רק בספרד של המאה היג. מיד עם פרסומו הפך ל'להיט', ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה. הוא נחשב הספר הקבלי המובהק ביותר, עמוד התווך בבנין הקבלה. בקורס נתמודד עם השאלות כיצד נתחבר ספר הזוהר ומדוע זכה למעמדו היוצא דופן. אנו נתמקד בפרשה זוהרית אחת – נבדוק את מערכת הרעיונות והסמלים המועלים בה (ובמיוחד היבטים שונים בחוויה המיסטית), את היבטיה הספרותיים ואת מקורותיה הקדומים. אגב כל אלו נעמוד על ייחודו של ספר הזוהר ועל כוחו היוצר.
ביבליוגרפיה בסיסית: י. תשבי, משנת הזוהר, ירושלים, כרך א ו-ב, תשל"א/תשל"ח.
י. ליבס, 'זוהר וארוס', אלפיים, קובץ 9, תשנ"ד. י. ליבס, 'כיצד נתחבר ספר הזוהר', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ח, תשמ"ט.


0690-2711-01
 מבוא לחסידות
 INTRODUCTION TO HASIDISM
ד"ר יעקובסון יורםשיעור רוזנברג102 ג'1600-1400 סמ'  א'
מבוא לחסידות
קריאה בטקסטים חסידיים
שני קורסים אלה מהווים חטיבה אחת. במבוא יידון עולמה הרעיוני של החסידות מיסודו של הבעש"ט, כפי שנתגבשה על ידו ועל ידי חשובי תלמידיו (כמו ר' דב בער, המגיד ממזריטש, ור' יעקב יוסף מפולונאה) וממשיכי דרכם. עיקרו של הקורס יוקדש לסוגיות הבאות: תפיסת האימננציה האלוהית בהוויה, תורת האלוהות והבריאה, השינוי העמוק, שחוללה החסידות במשמעותה של הטרמינולוגיה המיתית-תיאוסופית של מורי הקבלה, והטייתה אל מישור הנפש ותהליכיה, מעמדו של ה"אני" ומשמעותן של הבעיות הקיומיות, עצבות ושמחה, תורת הדבקות, העלאת מחשבות זרות ותיקון המידות הפגומות, עבודה בגשמיות, תורת הצדיק. המבוא יתמקד בדרך המלך החסידית, כפי שנכבשה בדורות הראשונים, עד ראשיתה של המאה ה-19, אך מעת לעת נתייחס גם אל חצרות חסידיות מוכרות ואל המייחד אותן כל הסוגיות הללו ישתקפו בקורס ההמשך בטקסטים שייקראו, רובם מתוך דברי המגיד ממזריטש וחשובי תלמידיו.
These two courses should be considered as completing each other. In the "introduction" we'll discuss the spiritual world of Beshtian Hasidism, as crystallized by the founder of the movement, his major disciples, and their followers. The main subjects to be discussed are: the doctrine of divine immanence, the meaning of creation and the essence of the world, the deep psychological change within the mythical and theosophical concepts and terminology of the Kabbalist teachings, the meaning of the Ego and its existential problems, joy and sadness, the decisive significance of the idea of Devekuth, the raising up of the alien thoughts, worship through corporeality, the doctrine of the Tsaddik, the Hasidic leader, and many more. The "Introduction" is meant to deal mainly with the major path of Hasidism as crystallized in its first three generations, but from time to time we'll relate also to later Hasidic schools. All these subjects will be reflected in the following course dedicated to reading Hasidic texts, mostly from the teaching of the Maggid of Meseritz and his
major disciples.
0690-2712-01
 קריאה בטקסטים חסידיים
 READING IN HASIDIC TEXTS
ד"ר יעקובסון יורםתרגיל רוזנברג104 ג'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לחסידות
קריאה בטקסטים חסידיים
שני קורסים אלה מהווים חטיבה אחת. במבוא יידון עולמה הרעיוני של החסידות מיסודו של הבעש"ט, כפי שנתגבשה על ידו ועל ידי חשובי תלמידיו (כמו ר' דב בער, המגיד ממזריטש, ור' יעקב יוסף מפולונאה) וממשיכי דרכם. עיקרו של הקורס יוקדש לסוגיות הבאות: תפיסת האימננציה האלוהית בהוויה, תורת האלוהות והבריאה, השינוי העמוק, שחוללה החסידות במשמעותה של הטרמינולוגיה המיתית-תיאוסופית של מורי הקבלה, והטייתה אל מישור הנפש ותהליכיה, מעמדו של ה"אני" ומשמעותן של הבעיות הקיומיות, עצבות ושמחה, תורת הדבקות, העלאת מחשבות זרות ותיקון המידות הפגומות, עבודה בגשמיות, תורת הצדיק. המבוא יתמקד בדרך המלך החסידית, כפי שנכבשה בדורות הראשונים, עד ראשיתה של המאה ה-19, אך מעת לעת נתייחס גם אל חצרות חסידיות מוכרות ואל המייחד אותן כל הסוגיות הללו ישתקפו בקורס ההמשך בטקסטים שייקראו, רובם מתוך דברי המגיד ממזריטש וחשובי תלמידיו.
These two courses should be considered as completing each other. In the "introduction" we'll discuss the spiritual world of Beshtian Hasidism, as crystallized by the founder of the movement, his major disciples, and their followers. The main subjects to be discussed are: the doctrine of divine immanence, the meaning of creation and the essence of the world, the deep psychological change within the mythical and theosophical concepts and terminology of the Kabbalist teachings, the meaning of the Ego and its existential problems, joy and sadness, the decisive significance of the idea of Devekuth, the raising up of the alien thoughts, worship through corporeality, the doctrine of the Tsaddik, the Hasidic leader, and many more. The "Introduction" is meant to deal mainly with the major path of Hasidism as crystallized in its first three generations, but from time to time we'll relate also to later Hasidic schools. All these subjects will be reflected in the following course dedicated to reading Hasidic texts, mostly from the teaching of the Maggid of Meseritz and his
major disciples.
0690-2714-01
 קריאה בספר "מערכת האלוהות"
 READING IN "MA'AREKHET HA-'ELOHUT"
ד"ר יעקובסון יורםתרגיל רוזנברג107 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל רוזנברג204 ד'1800-1600 סמ'  ב'
קריאה בספר "מערכת האלוהות"
הקורס יעסוק באחד מחיבוריה הסיסטמטיים והמרתקים של הקבלה הקדומה, שזהות מחברו טרם נודעה. הספר נתחבר בסוף המאה ה-13 או בראשית המאה ה-14 בספרד, וביחסו אל חוג הרשב"א, מן החשובים והנודעים במקובלי דורו, נחשפת מסורת קבלית, השונה בנקודות חשובות מן הזרם העיקרי של הקבלה הזוהרית. במהלך הקורס נעסוק בנושאים הקבליים המרכזיים הנדונים בספר, כמו מעמדה של הקבלה בעולמה של היהדות, תורת האלוהות (כתהליך האצילות, מהותן של הספירות, שמותיהן וזיקותיהן), הרע וחטאו של אדם (כאב טיפוס של כל החטאים הבאים), שיבושו ועיוותו של העולם כתולדת אותו חטא קדמוני וייעודו של אדם לעשות לתיקונו, משמעות התפילה, תורת המחזורים המטאפיסיים והקוסמיים, ועוד. כמו כן נעיין בקטעים אחדים מן הפירושים, שנדפסו עם ספר "מערכת האלוהות" כבר במהדורתו הראשונה. פירושים אלה, שלאחד מהם נודעה השפעה מרובה, משקפים אספקטים מעניינים של מחשבה קבלית מאוחרת יותר.
Reading in "Ma'arekhet ha-'Elohut"
The course will discuss one of the most interesting systematic works of early Kabbalah, the riddle of the identity of whose author has not yet been solved. The book was written by the very end of the 13th century or the beginning of the 14th century in Spain, and its relation to the circle of Rashba , one of the most prominent Kabbalists of his time, reveals a Kabbalistic tradition, which varies in some important points from the main stream of Zoharic Kabbalah. Along the course we'll deal with the major Kabbalistic themes discussed in the book, like the status of Kabbalah within Judaism, the doctrine of the Godhead, the process of emanation, the essence of the ten Sefirot, their names and relations, evil and Adam's sin (as the prototype of all the sins to be committed), the distorted and damaged world as the result of this primordial sin and man's task to correct it, the meaning of prayer, the doctrine of metaphysical and cosmic cycles, etc. We'll also read some passages of the commentaries printed with the book already in its first edition. These commentaries, one of which was very influential, reflect interesting aspects of later Kabbalistic thought.

0690-2716-01
 השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם
 READING IN SHA'AREY ORA: MULTIPLE ASPECTS OF THE DIVINE MALE
ד"ר סובול נטעשעור ותררוזנברג106 ב'1200-1000 סמ'  א'
בקורס זה נקרא בספר 'שערי אורה' לר' יוסף ג'קטיליה, מחשובי מקובלי קשטיליה במאה ה-13.
חיבור זה כולל הצגה מקיפה ויסודית של הסימבוליקה של עשר הספירות (הלא הן עשרת השערים העליונים), ולפי ג'קטיליה חיבורו מספק ללומדיו את ה'מפתחות' לאותם שערים עליונים שהכניסה אליהם נעלמה מעיני הרוב.
בדרכנו ננסה לעמוד על טיבם של 'מפתחות' אלה וכן על עמדתו של ג'קטיליה בנוגע לתכני הסוד הראויים ללימוד.
הקורס יתמקד בקטעים מן החיבור שעוסקים בשתי הספירות שבהן מגולמים באופן המובהק ביותר יחסי הזכר והנקבה באלוהות – ספירת יסוד, המכונה גם 'צדיק' וספירת מלכות או השכינה. נכיר את הסמלים השונים שנקשרים בספירות אלה, נעמוד על התנודות ביחסיהן ההדדיים, וכן על יחסיהן עם כוחות הרע מחד ועם העולם הזה מאידך.
מידי פעם אף נשתמש בחיבורו של ג'קטיליה, כשער לעולמה המגוון של הקבלה בספרד של המאה ה-13, ונתהה על מקומו של מקובל חשוב זה בזמנו ובמקומו.
Reading in Sha'arey Ora: Multiple aspects of the Divine Male-Female relations
This course will focus in the important book ‘Shaare Orah’, by the Spanish Kabbalist Rabbi Joseph Gikatila. The book includes a detailed introduction into the symbolism of the ten Sefirot. According to Gikatila, the book gives readers the keys to the secret gates which are the Sefirot.
In our special way, we shall study these keys. We shall also figure Gikatila’s opinions regarding the permissible studies.
Our close reading of ‘Shaare Orah’ will focus in Gikatila’s distinctive take on the two Sefirot that are usually characterized as female and male - Malchut or the Shekhina (female), and the ninth Sefira called also ‘Zadiq’ (male). We’ll study the various symbols attached to those Sefirot, the dynamics of their mutual relations and their relations with the forces of Evil on the one hand, and with this world on the other.
Occasionally we shall use Gikatila’s book as a window to the rich world of medieval Kabbalistic thought, positioning this important kabbalist in the context of his time.
0690-2903-01
 מכינה לתלמוד - סדר מועד
 PREPARATORY COURSE IN TALMUD
ד"ר דוד יחזקאלתרגיל רוזנברג206 ג'2000-1800 סמ'  א'
בקורס זה נלמד סוגיות תלמודיות מסדר מועד. הנושאים יהיו שבת וחגי ישראל. הגישה תהיה היסטורית ביקורתית והלימוד יהיה השוואתי לכל המקומות שמקבילים לסוגיא בבבלי.

In this course we shall study various Talmudic sugiot from the order of Moed, on Shabat and the holidays. The study will combine historical and textual-comparative analysis.

0690-2904-01
 מכינה לתלמוד - סדר נשים
 READING IN SEDER NASHIM: PREPARATION FOR TALMUD
ד"ר דוד יחזקאלתרגיל רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  ב'
בקורס זה נלמד סוגיות מסדר נשים שמבטאות את מכלול היחסים שבין הבעל לאשתו וביניהם לבין ילדיהם, החל מרגע השידוכין ועד לגירושין, עד ועד בכלל. נבדוק את השפעת הגירושין על החזקת הילדים ועל חובת מזונותיהם. הלימוד יהיה השוואתי לשיטות משפטיות קרובות.


In this course we shall study issues from the order of Nashim, discussing the various aspects of marital relationship. During the study we shall compare the rabbinic law to other, contemporaneous, legal systems.

0690-2905-01
 מכינה לתלמוד - סדר נזיקין
 READING IN TRACTATE NEZIKIN - PREPARATION IN TALMUD
ד"ר דוד יחזקאלתרגיל רוזנברג206 ג'2000-1800 סמ'  ב'
בקורס זה נלמד את דין ארבעת השומרים ודין ארבעת אבות נזיקין, נלמד על סדרי המשפט ועל פסולי העדות, סמיכת החכמים בא"י ובבבל ועל המתיחות שבין שני מרכזי התורה האלה.

In this course we shall study the various issues from the order of Nezikin: tort laws, negligent, laws of testimonies, appointing judges and more.

0690-2927-01
 ראשית הנצרות כתפיסה יהודית ומעבר לכך
 THE BEGINNINGS OF CHRISTIANITY AS A JEWISH MOVEMENT
ד"ר מאך מיכאלשעור ותררוזנברג105 א'1600-1400 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג105 ג'1600-1400 סמ'  א'
במרחק של כמעט 2000 שנה היחסים ההתחלתיים בין נצרות ובין יהדות אינם נראים ברורים למשתייכים לשתי הקבוצות היום. המחקר המודרני עמד עליהם זה מזמן (במיוחד אחרי השואה) - אך התוצאות מגוונות ובחלקן תלויות יותר במקומם האירגוני, אמונתי והשתייכותי של חוקרים עצמם מאשר בהסתכלות היסטורים-רעיונית ודתית רחבה.
הקורס ינסה איפוא למקם את ראשית הנצרות בין הקבוצות היהודיות בשלהי הבית השני תוך שימת דגש על המשותף והשונה ביניהן. נלמד מה שאפשר על אודות הסיבות שהביאו לצמיחת התנועה החדשה. בעזרת ”מבוא בסיסי“ לכתבי הנצרות הקדומה נעמוד על האופן המיוחד של תנועה יהודית-יחודית זו בהקשר הסוציולוגי-דתי שלה, על השינויים התאולוגיים, ריטואליים ואחרים שחלו לאור ההתפתחויות הפנימיות של הנצרות ועד לפרידתה מדת האם, היהדות.
הלימוד יערך בין הרצאות וקריאה משותפת במקורות הברית החדשה ובמקורות יהודיים אחרים של התקופה. חובה להצטייד ב“ברית חדשה“ ובתנ“ך.
ביבליוגראפיה (מצומצמת בשפה העברית לצערנו) תינתן במהלך הקורס לפי הצורך.
A long and often hostile history has clouded the fact that Christianity begun as an inner-Jewish movement. Scholarship has done a lot to clarify this fact again (esp. after the Shoa), but public opinion did not really keep up with the results. More than this: Scholarly opinions are divided not only because of historical ambiguities but also following dependences of the researchers upon their own religious and cultural affiliations.
This course seeks toplace early Christianity within the wider realm of Second Temple Judaism, its groups and their directions of thought. An attempt is made to clarify the reasons and rationales for the new movement. Following the necessary “introductions” to the writings of the New Testament we will try to define the special characteristics of early Christianity as opposed to the other groups, not only by means of socio-historical conditions but also by defining the (sometimes theological) inner processes that changed Christianity until its final break with Judaism.
The class will be mixed by part-lectures and common readings of ancient Jewish and early Christian sources, followed by discussions. It is essential that students willhave a text of the New Testament and the Hebrew Bible with them.
Further bibliographical data will be provided as needed during the class.
0690-2928-01
 גוי:היסטוריה של מונח
 GOY: THE HISTORY OF A CONCEPT
פרופ רוזן צבי ישישעור ותררוזנברג105 ג'1800-1600 סמ'  א'
המעבר שהתחולל ביהדות הבתר מקראית מ'גויים' במובן עמים (ועם ישראל בתוכם, "גוי אחד בארץ") ל'גוי' במובן של יחיד שאינו יהודי, הוא אחד המשמעותיים בתולדות היהדות. ההיבדלות מן הגוי, ההיות לא-גוי, הפכה לאחד ממוקדי הזהות המשמעותיים ביותר עבור היהדות ההלכתית, בצורות ובאופנים שונים, מימי הבית השני (מקבים, קומראן, ישו) דרך גיבושה ההלכתי הפרטני בספרות חז"ל, ולאורך התקופות השונות מאז ועד היום. הסמינר מבקש להתחקות אחר גלגולי המשמעות של המונח, תוך התמקדות בגיבושו הפורמטיבי בספרות חז"ל.

"Goi": A History of A Concept
The transition that occurred in post biblical Judaism from gentiles as people – and the people Israel as one of them – to "a gentile", an individual who is not Jewish is one of the most important in Jewish history. The course will explore the changes in the meaning of this term while focusing on its formative stage in rabbinic literature.
0690-2929-01
 משנה ותוספתא סוטה
 READING MISHNA AND TOSEFTA SOTAH
פרופ רוזן צבי ישישעור ותררוזנברג105 ד'1400-1200 סמ'  א'
מסכת סוטה היא מן המרתקות והמגוונות במשנה. היא כוללת שלושה חלקים עיקריים: נרטיב מפורט של טקס הסוטה (משנה סוטה פרקים א-ו), פירוט הטקסים הנאמרים בלשון הקודש, כגון פרשת המלך ועגלה ערופה (פרקים ז-ט), ולבסוף סיום המסכת העוסק בחורבנות, ומציג תמונת מרתקת של ההיסטוריוגרפיה התנאית. לצד העיון התמטי בנושאים המגוונים העולים במסכת ניעזר בעיון הפרטני כדי לעמוד על היחסים המורכבים השוררים בין המשנה והתוספתא, ולבחון באופן ביקורתי את הגישות השוררות המחקר העכשווי בסוגיות אלו.
Reading Mishna and Tosefta Sotah
In this course we shall learn Tractate Sotah in the Mishna and Tosefta. The course has two different goals: thematic (dealing with the various issues raised in this tractate from the Sotah ritual to the concept of Holy Language and to rabbinic historiography) and textual (gaining skills in comparison between these two Tannaitic corpora) .
0690-2930-01
 הלכה וחשיבה הלכתית:היסטוריה, פילוסופיה ותיאולוגיה
 HALAKHA & HALAKHIC THOUGHT: HISTORY PHILOSOPHY & THEOLOGY
ד"ר ברנר איתמרשיעור רוזנברג107 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג107 א'1400-1200 סמ'  ב'
הדת היהודית תוארה לא פעם כדת שבמרכזה פרקטיקה – היינו: ההלכה. אולם ההלכה איננה גוף ידע ופעולה אחיד וקבוע, ולאורך ההיסטוריה חלו בה תמורות רבות. קורס זה ישלב דגש על תיאור היסטורי של תולדות הלכה מימי בית שני, דרך ימי הביניים, העת החדשה ועד ימינו, לצד עיסוק נרחב במאפיינים הפילוסופיים והתיאולוגיים של ההלכה, בתפיסות שונות של מטרותיה ואופייה, בגישות שונות בנוגע להליך הפסיקה ההלכתית, ובאתגרים שמעמידה המציאות בפניה. במהלך הקורס נקרא טקסטים הלכתיים מתקופות וסוגות שונות, וכן טקסטים שונים מתולדות ההגות היהודית אשר עוסקים בהלכה.
"Halakha and Halakhic Thought: History, Philosophy and theology"
The Jewish Religion was frequently described as a one that practice – meaning, Halacha – stands in its heart. The Halacha, however, is not an Invariable body of knowledge and practice: during the history of the Jewish people, many changes in its character took place. This course will combine a historic description of the evolution of the Halacha, since the days of the second temple, through the middle age, the early modern period and up to these days; alongside with a comprehensive discussion of the philosophic and theological aspects of the Halacha, different apprehensions regarding ins goals and characters, and different approaches regarding its procedures. During the course, we will read Halachic texts from varied periods along the history, as well as texts of Jewish philosophy regarding the Halacha.
0690-2934-01
 דמויות מקראיות בסיפורי האגדה:חלק א:תורה
 BIBLICAL FIGURES IN RABBINIC AGGADDA: PART ONE
פרופ רוזן צבי ישישיעור רוזנברג103 ד'1800-1600 סמ'  א'
מדרשי האגדה מעצבים מחדש את דמויותיהם של גיבורי המקרא. תרח ונמרוד הופכים לרשעים גמורים, יעקב ומשה לתלמידי חכמים מן השורה, ואילו יהודה ויוסף לחסידים הנלחמים ביצרם. הקורס יעסוק בעיצוב דמויותיהם של גיבורי התורה בסיפורי האגדה. במסגרתו נעסוק בין השאר באגדות על אדם הראשון, האבות והאמהות, תמר, יוסף, משה, מרים, יתרו ובלעם. 
הערות: לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח בלבד. מטלת סיום עבודה.


 
Biblical figures in Rabbinic Aggadda: part one
Aggadicmidrash recasts biblical heroes. The course will discuss the way the characters of the Torah were rewritten in aggadic stories, including Adam, the Patriarchs and Matriarchs, Tamar, Joseph, Moses, Miriam, Jethro and Bilam.
0690-2935-01
 דמויות מקראיות בסיפורי האגדה:חלק ב:נביאים
 BIBLICAL FIGURES IN RABBINIC AGGADDA: PART TWO
פרופ רוזן צבי ישישיעור רוזנברג103 ד'1200-1000 סמ'  ב'
דמויות מקראיות בסיפור האגדה ב: נביאים וכתובים: קורס סמסטריאלי
מדרשי האגדה מעצבים מחדש, לעתים באופן קיצוני וכמעט יש מאין, את דמויותיהם של גיבורי המקרא. הקורס יעסוק בעיצובה של ספרות האגדה את דמויותיהם של גיבורים שונים מספרות הנביאים והכתובים. במסגרתו נעסוק בין השאר בשמשון, דוד, רחב, דבורה, אליהו, מלכיצדק, רות ואיוב.
הערות: לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח בלבד. מטלת סיום עבודה.
Biblical figures in Rabbinic Aggadda: part two
Aggadicmidrash recasts biblical heroes. The course will discuss the way the characters of the Bible (excluding the Torah) were rewritten in aggadic stories, including Samson, David, Rahab, Deborah, Elijah, Melchizedek, Ruth, and Job.
0690-2943-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים )סוגיות במחשבת חז"ל(
 READING TALMUDIC TEXTS WORKSHOP: SELECTED TOPICS IN THE THOU
ד"ר ווזנר שיסדנה ביה"ס לשפות103 ב'2000-1800 סמ'  א'
סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים: סוגיות במחשבת חז"ל
הסדנה תעסוק בלימוד סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה ובאגדה (ברכות הנהנין וברכות הראיה, סוגיית חנוכה, היחס לחילוקי דעות בהלכה, מעשי חכמים). מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתף גם תלמיד מתקדם שיכול להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. השיעורים יינתנו על ידי ד"ר שי ווזנר ומרצים אורחים (חלקם חברים בצוות בית המדרש עתים). ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
דרישות הסדנה:
א) חובת נוכחות
ב) הגשת עבודה בהיקף של כ-10 עמ', שתעסוק בניתוח של אחת הסוגיות או אחד הנושאים שנלמדו במהלך הסדנה.

Reading Talmudic texts Workshop: Selected Topics in the Thoughts of the Sages 
In the workshop we will is read together selected topics from the Babylonian Talmud dealing with various aspects of the reflections of the sages on law and lore
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session.
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.

0690-2944-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים )סוגיות במשפט העברי(
 READING TALMUDIC TEXTS WORKSHOP: SELECTED TOPICS IN JEWISH L
ד"ר ווזנר שיסדנה ביה"ס לשפות103 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים: סוגיות במשפט עברי
הסדנה תעסוק בלימוד סוגיות מן התלמוד הבבלי העוסקים בתחומים שונים של המשפט העברי (סוגיות בדיני עונשין והגנות פליליות, סוגיות בדיני נזיקין, סוגיות בדיני עדות וראיות). מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתף גם תלמיד מתקדם שיכול להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. השיעורים יינתנו על ידי ד"ר שי ווזנר ומרצים אורחים (חלקם חברים בצוות בית המדרש עתים). ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
דרישות הסדנה:
א) חובת נוכחות
ב) הגשת עבודה בהיקף של כ- 10 עמ', שתעסוק בניתוח של אחת הסוגיות או אחד הנושאים שנלמדו במהלך הסדנה.

Reading Talmudic texts Workshop: Selected Topics in Jewish Law  
The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law (penal law, defense, topics in tort law, testimony and evidence).
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session.
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.

0690-3263-01
 ספר דברים:הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה
 THE BOOK OF DEUTERONOMY: THE ARCHEMEDIC POINT
ד"ר רום שילוני דליתסמינר רוזנברג208 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הספר הסוגר את חמשת חומשי תורה, המוצג כצוואת משה וכ'משנה תורה' עומד במרכז הדיון בסמינר זה. נבחן היבטים שונים בהרכבו הספרותי (הנאום, החוק, הברכות והקללות, השירה), במורכבותו הספרותית ובתהליכי התגבשותו, ונעסוק במבחר חוקים בהשוואה לקובצי החוק האחרים בתורה. דגש מיוחד יושם על תפיסותיו האידאלוגיות והתאולוגיות של ספר דברים, כגון: תפיסות אלהים בספר; אלהים ואלהים-אחרים; היחסים בין ה' לעמו; בין ה' לעמים אחרים: עמי המשפחה (דב' ב-ג), והעמים הכנעניים; תפיסות הארץ תפיסות הגלות; תפיסותיו החברתיות והמדיניות. תפיסות אלה ייבחנו לאור יחסו של הספר לרבדים אחרים ביצירה המקראית (ספרים בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית, ספרות הנבואה וספרות החכמה), ולאור זיקותיו לספרות המזרח הקדום. מטרת הקורס להכשיר את הלומדים בקריאה טקסטואלית ובכתיבת עבודה מחקרית.
The Book of Deuteronomy: The Archemedic point
The book that closes the Pentateuch, presented as Moses' last speech and as a “second Torah,” is the focus of this seminar. We will discuss different aspects of its literary segments (oration, law, blessings and curses, poetry), its literary composition and evolution, and study selected laws in comparison to other codices in the Pentateuch. A special attention will be given to Deuteronomy's ideological and theological perceptions, among them: Concepts of God, Yahweh and other gods; the God-people relationships; God and other nations: the “family” peoples (Deuteronomy 2-3) and the Canaanites; Concepts of land and of exile; social and political conceptions. These will be examined in their relations to other biblical compositions (the Deuteronomistic historiogrphical books, prophecy and wisdom), and in their relations to Ancient Near Eastern literature. The course aims at training students in close reading of the biblical text and in writing academic papers.
0690-3265-01
 דמות הגיבור והגיבורה במקרא
 THE BIBLICAL HERO: MALE AND FEMALE
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג208 א'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  א'
אנו רגילים לחשוב על דמויות גברים מרכזיות במקרא (אברהם, יעקב, שמשון, דוד), כעל "גיבורים", ולעתים גם כ"אבות מייסדים" של עם ישראל, הן על פי המקרא והן על פי המסורת היהודית. לכאורה, מקומן של דמויות הנשים, אפילו ה"אמהות" (שרה, רבקה רחל ולאה), נראה מוגבל למדי ומותנה ביחסן לדמויות הגברים ובתפקיד המשפחתי (אשה, אם, בת) אותו הן ממלאות בחייהם. עם זאת, ניכר כי רבקה היא יוצאת דופן בקרב חבורת האמהות,למשל, בולטת לא רק בחוזק אישיותה אלא גם ברוחניותה, וכן בהערכה לה היא זוכה מטעמו של המספר המקראי, ובמסורת הבתר-מקראית. גם דמויות נשים אחרות זוכות בתודעתנו כקוראים למעמד של "גיבורות" במלוא מובן המילה (מיכל, אביגיל ועוד), אך לא פעם ההרואיות שלהן קשה יותר להגדרה וחמקמקה. בקורס זה נעסוק בסיפורים נבחרים מתוך ספרי בראשית-שמות וספרי שופטים- שמ"ב, אשר במרכזם שאלת היחס בין "אבות" ל"אמהות", או בין דמות הגיבור לגיבורה. נשאל כיצד נוצרת דמות כזאת ונברר את האמצעים הספרותיים המשמשים בעיצובה כדמות "מכוננות" במחשבת המקרא. כמו כן נתוודע לגישות חדישות בחקר המקרא המציעות דרכי קריאה מגוונות וחתרניות, מפרספקטיבה נשית או פמיניסטית, של סיפורים אלה.
The Biblical Hero: Male and Female
We tend to think of central male characters in the Bible, such as Abraham, Jacob, Samson, David, as "heroes" in the literary and wider cultural sense, whereas the place of the female characters, even the matriarchs (Sara, Rebecca, Rachel and Lea) seems limited and confined to their familial relationship with the male figures as wives, sisters, mothers or daughters. Nevertheless, even as modern readers we sense the strong "voice" of many of these female characters, whose spirituality (Rebecca, Hannah) and determined personalities (Rachel, Abigail) are fashioned by the biblical authors in a manner that turns them into heroines. The seminar will discuss this tension, as well and the conception of the hero in literature and in the Bible as such. Literary as well as feminist approaches will be employed in the reading of selected biblical stories from the Pentateuch and the Books of Judges – 2 Samuel.

0690-3303-01
 געז למתחילים
 GHEZ FOR BEGINNERS
ד"ר טפרה אנבסהשעור ותר ג'1600-1400 סמ'  א'
שעור ותר ג'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס "געז למתחילים" נועד לתלמידי בלשנות שמית. געז היא שפה אתיופית עתיקה שתחילתה במאה הרביעית לספירה. למרות שהיום היא איננה שפה חיה יש לגעז חשיבות כלשון הפולחן הדתי וכן לשון התרבות האתיופית. הרבה מאד טקסטים עתיקים, כולל כאלה שאבדו במקור העברי, נשתמרו בתרגום לגעז. מכאן חשיבות כפולה לשפה זו היום: כלשון שמית עתיקה לבלשנים וכן כלשונם של טקסטים רבים – העוסקים בהיסטוריה של אתיופיה, בתנ"ך ובפרשנות למקרא. בהתחלה הסטודנטים לומדים את הכתב האתיופי המיוחד, את הפונולוגיה והמורפולוגיה של שפה זו. די מהר עוברים לקריאת טקסטים מהמקרא ומכרוניקות אתיופיות קדומות.
דרישות קדם: אין.
הערות: נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודת בית.
Ge‘ez for Beginners
Dr. Anbessa Teferra

Geez is the old Ethiopian language which had been in use since the 4th century. It is not a spoken language anymore but is used in Ethiopian church and also by Ethiopian Jews. Numerous ancient texts are preserved in Geez, even translations of texts whose original is lost. Study of Geez is important for Semitic linguistics since it is an old Semitic language. Besides it is important for those who are interested in Ethiopian history and for those who are investigating Biblical texts. The study begins with learning the unique Ethiopian script, the phonology and morphology of the language. This will be followed by the reading of Biblical translations and ancient Ethiopian chronicles.

Prerequisite: none.
Remarks: Attendance is a must
0690-3308-01
 אמהרית למתקדמים
 AMHARIC FOR ADVANCED STUDENTS
ד"ר טפרה אנבסהשעור ותררוזנברג104 ג'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג104 ג'1200-1000 סמ'  ב'
האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף היותה שפה רשמית, השומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות חמיתיות. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה גבוהה. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים בינוניים ומורכבים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
דרישות קדם: הקורס "אמהרית למתחילים" או ידע בסיסית בקריאה וכתיבה של אמהרית
הערות: נוכחות חובה

Dr. AnbessaTeferra
Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Hamitic languages. The course begins with the revision of some of the salient grammatical features of Amharic. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at an advanced level. Likewise reading of intermediate and advanced level texts and audio and video recordings in spoken Amharic will also be included.
Knowledge of basic Amharic including its script system is a prerequisite for this course.
Prerequisite: Completion of the course “Amharic for Beginners”

0690-3312-01
 ארמית חדשה מדוברת וכתובה
 SPOKEN AND WRITTEN VERNACULAR ARAMAIC
ד"ר מוצפי יחזקאלשעור ותררוזנברג104 א'1800-1600 סמ'  ב'
שעור ותררוזנברג104 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יעסוק במאפייניה הדקדוקיים והלקסיקליים העיקריים של הארמית החדשה המדוברת בפי נוצרים ויהודים שמוצאם מכורדיסתאן ומצפון- מערב איראן. נסתייע בחומרי וידאו ואודיו ובמפגש עם דוברי השפה. מלבד עיסוקנו בלשון המדוברת נלמד את שיטות הכתב העיקריות המשמשות לכתיבה בארמית החדשה, וביניהן הכתב הסורי והכתב הלטיני ביסודו ששימש את האשורים בבריה'' מ. נקרא טקסטים ארמיים חדשים בלהגים נוצריים ויהודיים, ובכלל זאת ספרות חול וספרות קודש, יצירות מקוריות ותרגומים ליצירות ספרות אירופיות כגון ' הנסיך הקטן'.

Written and Spoken Vernacular Aramaic
This course deals with the diversity of vernacular Aramaic dialects spoken in Kurdistan and north-western Iran and in the salient grammatical and lexical features displayed by these dialects. Audio and Video recordings of Neo-Aramaic, including radio broadcasts and films, are presented throughout the course. The course also includes encounters with Aramaic speakers invited to some of the lessons. In addition to modern Aramaic as a spoken language, the participants will acquire major methods of writing used by Neo-Aramaic speakers, primarily the modified Syriac script and the Roman-based script devised for the Assyrians in the former Soviet Union. Literary pieces in various Christian and Jewish Aramaic dialects which will be read and analysed in the course consist of both secular and religious works and translations of novellas in European langauges, such as ‘The Little Prince’. Knowledge in Aramaic or Semitic linguistics is not a prerequisite for this course.

0690-3313-01
 אמהרית מדוברת
 SPOKEN AMHARIC
ד"ר טפרה אנבסהשעור ותררוזנברג104 ה'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג104 ה'1200-1000 סמ'  ב'
האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות חמיתיות. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.הקורס יסתייע בהצגת חומרי אודיו ווידאו הכוללים שידורי רדיו וטלוויזיה, סרטים קצרים. כמו כן יכלול הקורס מפגשים עם דוברי השפה שיוזמנו לכמה מן השיעורים.
דרישות קדם: הקורס "אמהרית למתחילים" .
Dr. Anbessa Teferra
Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Hamitic languages. The course begins with the history of Amharic. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be discussed. Likewise Audio and video recordings of Amharic, including radio and TV broadcasts, songs, video clips, etc. are presented throughout the course. Amharic speakers could be invited to some of the lessons. Knowledge of basic Amharic including its script system is a prerequisite for this course.
Prerequisite: Completion of the course “Amharic for Beginners”
0690-3354-01
 לשון התכתובת של מכתבי עמארנה מכנען
 CANAANO-AKKADIAN: THE LANGUAGE OF THE EL-AMARNA LETTERS FROM
פרופ יזרעאל שלמהסמינר ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ד'1800-1600 סמ'  ב'
מכתבי אל-עמארנה, אשר נתגלו בתל אל-עמארנה שבמצרים ומכתבים בני התקופה, כתובים בלשון המערבת יסודות כנעניים בתכתובת אשר על פניה היא אכדית וכתובה בכתב היתדות. אנו נקרא מן המכתבים, נלמד לזהות את היסודות הלא-אכדיים מתוך הלשון המעורבת וננסה להבין את מבניה.
דרישות קדם: אכדית ברמת מתקדמים, מבוא לבלשנות שמית ושפה שמית צפון מערבית או ערבית קלאסית.
Canaano-Akkadian: The Language of the El-Amarna Letters from Canaan
The el-Amarna letters are written in cuneiform script and in a mixed language, integrating Canaanite substrata in Peripheral Akkadian. we shall learn how to eliminate the non-Akkdian elements from the mixed language and deal with the structural affinities of the mixed Canaano-Akkadian language.
Reqirements: Advanced Akkadian; Introduction to Semitic Linguistics; one year of a Northwest Semitic language or Classical Arabic.
0690-3401-01
 תחביר לשון המקרא
 THE SYNTAX OF BIBLICAL HEBREW
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ד'1200-1000 סמ'  א'
הכרת התופעות התחביריות האופייניות ללשון המקראית ואשר ניכר בהן שוני מלא או חלקי מלשון ימינו.
הכרת מערכת הזמנים של הפועל המקראי, עיון תחבירי וסמנטי בדגמי משפטים פועליים ושמניים האופייניים ללשון המקרא, מבנהו של משפט הייחוד, הגישות השונות לניתוחו והתועלת הסגנונית שבשימוש בו, דרכים להבעת המודאליות, סוגי הצירופים השמניים ומשמעויותיהם, הכרת טעמי המקרא ותפקידיהם.
הערות: נוכחות חובה, הגשת תרגילים, מטלת סיום -בחינה.
The course introduces the characteristics of Biblical Hebrew in comparison with those of Contemporary Hebrew. It deals with the use of tenses and moods in Biblical Hebrew, the accents and their functions, the noun phrase: construct state, apposition and their meanings, the syntax and semantics of characteristic patterns of noun clauses and verbal clauses, the structure of compound sentence, its stylistic use and the main approaches to its analysis, modality and aspect in special kinds of sentences.
0690-3402-01
 ארמית מקראית
 BIBLICAL ARAMAIC
ד"ר מוצפי יחזקאלשעור ותררוזנברג102 ג'2000-1800 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג102 ג'2000-1800 סמ'  ב'
הכרת הארמית של תקופת המקרא על דקדוקה ואוצר מילותיה, כפי שהיא מוצגת במסורת הטברנית של המקרא ותוך השוואה לעברית בת התקופה. בנוסף, הכרת מקורות ארמיים חוץ-מקראיים הקרובים בלשונם לארמית המקראית, כמו תעודות יב והמגילה החיצונית לבראשית.


Biblical Aramaic
The course deals with the grammar and lexicon of the Aramaic parts of the Bible, most of which are chapters in the books of Ezra and Daniel. The grammar outlined throughout the course is according to the Tiberian vocalization of the text, and is accompanied with comparisons to Biblical Hebrew. Closely related texts such as papyri from Egypt and the Genesis Apocryphon of the Dead Sea scrolls are also read and examined.

0690-3403-01
 לשונה של הסיפורת העברית החדשה
 THE LANGUAGE OF MODERN HEBREW LITERATURE: PROSE
פרופ סוברן תמרשיעור ביה"ס לשפות103 ב'1600-1400 סמ'  א'
המהפכה התרבותית שעברה על העם היהודי, שהביאה גם לחזרתה של העברית לחיי שפה מלאים התרחשה ברובה בספרות: בכתבי עת, בקבצים, ברומנים ובספרים של יוצרים גדולים. השיעור יעקוב אחר נקודות ציון חשובות בתהליך זה. התלמידים יתוודעו אל בחירות עקרוניות ואישיות בתבניות לשון ואל תפקידן ביצירה הבודדת ובמהלך התפתחותה של העברית החדשה. ייסקרו מהלכים ובחירות סגנוניות של יוצרים בדור המשכילים כמשה מנדלסון, מאפו, מנדלי; בדור התחייה: אחד העם, ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר, גנסין ואחרים. ייבחן יחסה של העברית המתפתחת אל לשונות אירופה ואל רבדיה הקדומים של העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והלשון הרבנית. עם התעוררות הדיבור בדור התחייה ואחריו החלו להיווצר יחסי גומלין בין העברית הספרותית הכתובה לבין לשון הדיבור על משלביה המתעשרים, יחסים אלה ייבדקו ביצירות של יוצרים מהעשורים האחרונים מאז מלחמת השחרור ועד ימינו.

הערות: חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.
The course follows milestones the revolution in Modern Hebrew which has occurred mostly in periodicals, novels, and short stories from the turn of the 19th century. The curse introduces personal stylistic choices and norms of individuals such a Moses Mendlsshon, Abraham Mapu, Menadle, Bialik, Brener, Gnesin and more. It will examine the innovative aspects of the emergent Modern Hebrew with its relations to the old layers of traditional Hebrew, as well as the ongoing developing new registers and the ever growing lexicon .

Demands: active participation, two term papers.
0690-3404-01
 לשונה של השירה העברית החדשה
 THE LANGUAGE OF MODERN HEBREW LITERATURE: POETRY
פרופ סוברן תמרשיעור רוזנברג001 ד'2000-1800 סמ'  א'
לשון השירה נעה בין שני קטבים: בין השימוש הנורמטיבי בשפה על כלליה והגבלותיה, לבין החתירה לחידוש ולפריצת דרך המשקפת סגנון, זרם, דור ויוצרים יחידים. השיעור יעקוב אחר ההתעשרות של מגוון המבעים השיריים בעברית המתחדשת: מיל"ג ובני דורו דרך ביאליק, טשרניחובסקי, פוגל, רחל, ראב, בן-יצחק, אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, עמיחי, זך, רביקוביץ, וולך, הורביץ, ויזלטיר ובני דורם ועד משוררי ימינו. מספרם של המחקרים הבלשניים בלשון השירה הוא מועט, השיעור מבקש לתקן מצב זה ולצייד את התלמידים בכלי זיהוי וניתוח בלשניים. מטרת השיעור היא ללמד את התלמידים להפעיל כלים אלה בבואם לדון בטקסט הספרותי במישורי הצלילי, התחבירי, הסמנטי, הפרגמטי ומנקודת המבט של חקר השיח, כל זאת תוך שימת לב להקשרים התרבותיים וההיסטוריים של התופעות על רקע התפתחותה של העברית החדשה. יובלטו הזיקות של לשון השירה אל סוגות וזרמים בעולם וכן יחסיה המתעשרים בדורות האחרונים עם לשון הדיבור. 
 הערות: חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.

The language of poetry spans between two poles: the normative and the innovative use of language. The course offers linguistic tools for examining the emergence of Modern Hebrew poetry. Its lexical, syntactic, pragmatic, prosodic aspect are examined form a linguistic, and a historical point of view, pointing at the unique phenomenon of the returning of Hebrew to full life, as well as to its relations tendencies and styles in European poetry. The course begins with poets of the enlightenment era and ends in the present days.

Demands: active participation, two term papers.
0690-3406-01
 מדקדקי ימה"ב
 MEDIEVAL HEBREW GRAMMARIANS
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 א'1600-1400 סמ'  א'
ראשיתו של מדע הדקדוק העברי במאה העשירית, עת כתב ר' סעדיה גאון את ספר הדקדוק הראשון ללשון העברית "ספר צחות לשון העברים". עד המאה האחת עשרה התגבש הדקדוק המדעי העברי על כלליו וחוקיו. הייתה זו המהפכה החשובה ביותר בתולדות חכמת הלשון מאז ועד ימינו. בשיעור נכיר את התהליכים שעיצבו את המחשבה הלשונית, ונעמוד על התלבטויותיהם של מדקדקים ראשונים בניסוח חוקים דקדוקיים ובתיאור הלשון כמערכת סיסטמטית, אשר לה חוקים ברורים של נטייה ושל גזירה. התלמידים יתוודעו אל כמה מן המדקדקים החשובים, שבמשנתם הלשונית יש משום תרומה לקידומו של מדע הלשון, כמו: רס"ג, יהודה בן-קוריש, מנחם בן סרוק, דונש בן לברט, יהודה חיוג' ויונה אבן ג'אנח. הדיון ילווה בקריאה בטקסטים של מדקדקים אלה, מהם שכתבו עברית ומהם שכתבו ערבית וכתביהם תורגמו לעברית. אגב הקריאה נעמוד על הזיקה שבין הדקדוק העברי לדקדוק הערבי, ונתמקד בהתפתחות הטרמינולוגיה הדקדוקית, בשלבים שהביאו לתיאור מדעי של מערכת צורותיה של לשון המקרא ובהתפתחות המילונאות של העברית. דגש מיוחד יינתן להתפתחות תורת השורש בדקדוק ימי הביניים. 

 הערות: נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Critical Reading of Early Modern Hebrew Texts
The course examines the status of biblical Hebrew over its various periods: how it was perceived in the period of Second Temple, by the grammarians of the Middle Ages and in the period of enlightenment; and what the nature of the debate was in modern times, as Hebrew became a spoken language again. The course deals with issues such as: is Hebrew a “natural” language; the unique status of Hebrew as both secular and holy tongue; the affinity between Jewish religion and Hebrew language; the connection between Hebrew language and Hebrew alphabet and writing; the source of the Hebrew language; the magical power of language; the limits of language innovation; and the rebirth of Hebrew language and the battle over it’s shape and form. These issues and others are discussed based on texts and writings from the above mentioned periods.
0690-3410-01
 הסגנון הלכה ומעשה
 STYLE: THEORY AND PRACTICE
פרופ סוברן תמרשיעור רוזנברג106 ב'1600-1400 סמ'  ב'
השאלות העקרוניות שיידונו בשיעור הן: מהו סגנון? מהי נורמה סגנונית? היש סגנון מופתי שיכול לשמש תקן שעל פיו ייערכו טקסטים? עיון בטקסטים מתקופות שונות של העברית החדשה יעלה סוגיות נוספות: בהירות מול סיבוך; הגיון הטקסט ודפוסי הגיון לשוניים; מקומו של הלעז בסגנון העברי; ניביות מול קלישאיות; אחידות סגנונית; יצירתיות, סגנון אישי וגיוון מול סגנון 'משובש'.

דרישות קדם: השתתפות בקורס לשונה של הסיפורת העברית
הרישום לשיעור לתלמידים שעמדו בדרישות הקדם באישור המרצה .
חובת נוכחות פעילה, הגשת תרגילים ומטלת סיום בתום הקורס.

What is style? What is a stylistic norm? How does it emerge? What guides the editor's choices? The course deals with these questions, as well as with the principles of clarity, accuracy, richness, coherence, structure, and more as they are reflected in prosaic fictional and non fictional style.

Participation requires the teacher's approval

Demands: active participation, class work and final paper.
0690-3412-01
 פרגמטיקה
 PRAGMATICS
ד"ר סיידון ורדשיעור רוזנברג105 ג'1200-1000 סמ'  א'
הצגת ענף הפרגמטיקה בבלשנות תוך עמידה על נקודות הזיקה והשוני בינו ובין הסמנטיקה; הכרת מושגי יסוד בפרגמטיקה והתוודעות אל תיאוריות מרכזיות; עיון בתופעות תחביריות וניתוחן מנקודת מבט פרגמטית.

דרישות קדם: השתתפות בקורס "סמנטיקה"
הערות: נוכחות חובה.מטלת סיום בחינה.
Pragmatics
The course will start by presenting the interface(s) between pragmatics and semantics. It will continue by discussing major theories and methodologies within the pragmatic field. The final part of the course will be devoted to analysing syntactic material from a pragmatic viewpoint.
0690-3416-01
 סוגיות בחקר השיח והשיחה
 SELECTED PROBLEMS IN DISCOURSE AND CONVERSATIONAL ANALYSIS
פרופ סוברן תמרשיעור רוזנברג106 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בחקר השיח (discourse) והשיחה (conversation) מנקודת מבט בלשנית פרגמטית. בין הנושאים שיידונו בו: מעמדה של הפרגמטיקה בין ענפי הבלשנות וגבולותיה; לשון, רציונאליות ושיתוף פעולה; תלות בהקשר; תורת פעולות הדיבור; פענוח של התשמעויות: רלבנטיות, עקיפות, רמזים ופענוח; ארגון ולכידות השיחה; סַמָּנֵי השיח, מִסגָרות סמנטיות; הלשון כאמצעי התקשורת: שיח התקשורת: שיח הגמוני מול שיח חתרני; שיח ומגדר; דפוסי שיח תלויי תרבות.

דרישות: נוכחות, התשתפות פעילה בהגשת תרגילים ובהרצאות בכיתה ומטלת סיום
Selected problems in discourse and conversational analysis
The course will deal with discourse and conversation from a linguistic- pragmatic angle. Among other issues it will deal with the status of pragmatics in linguistics and its limitations; language, rationality and cooperation; context dependence; speech act theory; implications and implicature, relevance, clues, indirectness and interpretation; language and media – hegemonic vs. subversive discourse; discourse and gender; discourse and culture dependence.

Requirements : active participation, class talks, exercises, final term paper.

0690-3417-01
 מעמדה של העברית בכתביהם של חכמי הלשון לדורותיהם
 THE STATUS OF HEBREW THROUGHOUT HISTORY
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג107 ב'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק במעמדה של העברית המקראית לאורך התקופות: כיצד נתפסה בדיוניהם של חכמים, מה כתבו עליה חכמי ימה"ב, מה חשבו עליה בתקופת ההשכלה, ומה היו הוויכוחים שעמדו במרכז דיוניהם של המשתמשים בלשון כלשון מדוברת בעת החדשה.
בקורס יידונו הנושאים האלה: האם העברית היא לשון "טבעית"; מעמדה המיוחד של העברית כלשון קודש וכלשון חולין; הזיקה בין הדת היהודית לבין השפה; הקשר בין הלשון העברית לכתבהּ וסוגיית החלפת הכתב בידי עזרא; מקורותיה של העברית; כוחה המאגי של הלשון; גבולות החידוש בלשון - האם המשורר הוא מחדש השפה או המערער שלה; האם הייתה החייאה של הלשון בתקופת בן יהודה? המחלוקות בדבר אופן החייאתה של העברית. הדיון בסוגיות אלו ובסוגיות נוספות יתבסס על טקסטים מהתקופות הנזכרות לעיל.
התלמידים יידרשו להשתתפות פעילה בקורס.

THE STATUS OF HEBREW THROUGHOUT HISTORY 
The course deals with the status of Biblical Hebrew along Jewish history: The way it was perceived in the discussions of the sages ( חז"ל) , medieval grammarians as well as scholars in the 18-20 centuries. It deals also with the debates concerning the use of Hebrew as a spoken language in the modern era.
The topics of the course are:
Is Hebrew a "natural" language?; The special status of Hebrew as a sacred language; The relationship between Jewish religion and Hebrew.
Hebrew and its script; The issue of replacing the script by Ezra;
The origins of Hebrew; The magical power of language;
The boundaries of poetic innovations ;
Was Hebrew revived in Ben Yehudah's time?
Disputes about the way of reviving Hebrew.
Discussion of these issues and more will be based on texts from all periods of Hebrew.

0690-3450-01
 המערך המושגי והלקסיקאלי של העברית
 CONCEPTUAL AND LEXICAL STRUCTURE
פרופ סוברן תמרסמינר רוזנברג209 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג209 ג'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת הסמינר להכשיר את התלמידים לחקור את היערכות המשמעים בתחומי תוכן שונים בתקופות שונות של העברית. התלמידים ילמדו להבחין בין מחקר סינכרוני של תחומי תוכן על זיקות המשמעים בהם (שדות סמנטיים), וכן ילמדו לערוך תיאור דיאכרוני המצביע על שינויי משמעות והטיית מוקדי העניין של כותבים ודוברים בתקופות שונות, תוך שימוש בפרשנות ובמילונים ההיסטוריים והאטימולוגיים. ייבדקו תהליכי משמעות והשפעות של שפות קרובות על העברית בתחומי תוכן ייחודיים כגון: מערך התחושות, הצבעים, מושגי מיקח וממכר, ניהול ושלטון, דת ואמונה, ביטויי מידע ומדידה, מושגים לוגיים, מושגי חלל-וזמן ועוד. מקום מיוחד יוקדש לתיאור קווי ההיסט המטפוריים בתוך השדות הנחקרים. כן ישורטט הקו בין מה שנוטה להיות יציב וקבוע במשך הדורות לבין תחומי משמעות הנוטים להשתנות והתגוון. מסגרתו התיאורטית של הסמינר היא של הסמנטיקה הלקסיקלית והסמנטיקה הקוגניטבית-מושגית. במהלך הסמינר יתוודעו התלמידים אל מחקרים עכשוויים בתחום, ויתנסו בעריכת מחקרים עצמאיים בקשרי משמעות בתוך תחומי תוכן נתונים.

הערות: חובות: נוכחות פעילה, עבודה סמינריונית או רפראט

The lexical and conceptual system of the Hebrew language –

The seminar aims at qualifying the students to investigate the structure of the lexical and conceptual structure of the Hebrew language form a diachronic (using all kinds of dictionaries) and synchronic (based on new cognitive theories) point of view. It will focus on certain semantic fields such as Truth, Colors Feelings, Space and Time, Norm, Difference, Negativity and more, as well as on metaphorical schemas and structures both universal and unique to Hebrew. The course will draw the line between the stable and the ever changing aspect of the lexicon as reflected in cognitive semantic theories.
Demands: active participation, seminar (or term) paper.
0690-3453-01
 הפועל בשפה הכתובה והמדוברת
 THE VERB IN WRITTEN AND SPOKEN LANGUAGE
פרופ בורוכובסקי אסתרסמינר רוזנברג107 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג204 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מבוסס על הידע שנרכש בקורס "תחביר למתקדמים". הקורס עוסק בקבוצות סמנטיות של פעלים ומציג את המאפיינים של כל קבוצה מבחינה תחבירית (הן מסגרות תחביריות צפויות והן מסגרות עמומות), מבחינה סמנטית (הן משמעות בסיסית והן משמעות ייחודית לסוגיה) ומבחינה פרגמטית. הדוגמאות ייאספו הן מטקסטים כתובים והן מטקסטים דבורים תוך ניסיון להתאים בין הטקסטים מבחינת המשלב והנושא. הניתוח ייעשה בכל סוג של טקסטים בנפרד ולאחר מכן תיערך השוואה בין שימושי הפועל בשפה העברית הכתובה והדבורה.
דרישות קדם: השתתפות בשיעור "תחביר למתקדמים"
THE VERB IN WRITTEN AND SPOKEN HEBREW
The seminar is based on the knowledge acquired in the Advanced Syntax course. Groups of verbs will be analyzed, in terms of their meaning, usage and syntactic frame. The data will be collected from written texts and from spontaneous speech. During the course each student will choose one semantic group on which to perform the analyses. The different verbs will be examined according to their meanings (basic meaning, and specific meaning such as presuppositions, arguments incorporation and adverbial predicates), as well as according to their syntactic frames (both opaque and transparent semantically). After examining every text separately, a comparison will be made between the written and the spoken usages of the verbs.


0690-3458-01
 פעולות דיבור במקרא
 SPEECH ACTS IN THE BIBLE
ד"ר טרומר פנינהסמינר רוזנברג204 ה'1000-0800 סמ'  ב'
תיאוריית פעולות הדיבור ((Speech Actsשל אוסטין(Austin (1962) בפיתוח של סירל Searle(1969; 1979) תהווה בסיס לעבודות שיוצעו למחקרresearch במסגרת הסמינריון seminar. עבודות התלמידים תתמקדנה בשאלה איך מתממשות בלשון המקרא פעולות דיבור שונות ( כגון: תלונה, אזהרה', איוםthreat, ציוויcommand, בקשהrequest, שבועה וכיוצא בזה).על התלמידים יהיה להתמודד עם שאלת ההגדרה של פעולת הדיבור הנחקרת וחשיפת התבניות הלשוניות linguistic patternsשל אותה פעולת דיבור בלשון המקרא. במסגרת חשיפת התבניות הלשוניות תינתן התייחסות גם לסמני השיח Discourse Markersהקשורים בפעולת הדיבור הנחקרת.
התלמידים יקבלו רשימה ביבליוגרפית ראשונית שתכלול אסופות מחקרים, כתבי עת, ספרים ומאמרים רלוונטיים לנושאי המחקר המוצעים.
The Speech Acts Theory, conceived by Austin (1962) and developed by Searle (1969; 1979), will serve as the basis for research papers, which will be requested within the framework of the seminar. The students' research will focus on the question: how do different forms of speech come into effect in biblical linguistics, i.e. threat, command, request, oath, etc. The students will have to tackle both the issue of defining the speech act examined, and of unveiling the linguistic patterns of that same speech act, within the language of the Bible.
In the framework of displaying linguistic patterns, emphasis will be placed on the discourse markers, which pertain to the speech act being researched.

Students will receive a preliminary bibliography, which will include collections of research papers, books and articles relevant to the proposed research topics.
0690-3459-01
 תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו
 THE ORIGINS OF CONTEMPORARY NORMATIVE HEBREW
פרופ כהן חייםסמינר רוזנברג204 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 א'1600-1400 סמ'  ב'
דמותו של הדקדוק הנורמטיבי בן-ימינו כפי שנתעצבה על ידי החלטות האקדמיה ללשון העברית במהלך למעלה מחמישים שנות קיומה מיוסדת בעיקרה על הלשון העברית הקלאסית ובעיקר על לשון המקרא. עם זאת ניכרים בה גם כיוונים אחרים המעמידים בסופו של דבר דקדוק השונה בפרטים רבים מן המצוי במקרא והנסמך גם על המצוי ברבדיה האחרים של הלשון.
הסמינריון יעסוק בעיון בכיוונים אלו תוך בחינתם בכמה מישורים ובכללם אף המישור הפרקטי והרצון להעמיד דקדוק בעל כללים מוצקים ככל האפשר.
במסגרת זו ייבחנו תופעות לשון שצמחו בדורות מאוחרים ותיבדק מידת השפעתן על מקבלי ההחלטות. עוד ייבחנו שינויים בכיווני חשיבה שבאו בעבודתה של האקדמיה במהלך שנות פעילותה, למן שנותיה הראשונות ועד לימינו. 

הערות: נוכחות חובה. ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה ולהגיש רפראט


The Origins of Contemporary Normative Hebrew
The image of normative contemporary Hebrew as designed by decisions of the Academy of the Hebrew Language during the course of its existence of over fifty years is based mainly on classical Hebrew grammar – mainly biblical grammar. However, other influences exist as well, which created, ultimately, a grammar that differs in many details from that of the Bible and that is based also on other linguistic strata as well.
The seminar will scrutinize these issues, investigating them on a few levels including the practical realm and the desire to construct a grammar possessing rules that are as solid as possible.
In this framework, linguistic phenomena that emerged in later generations will be investigated, and the extent of their influence on decision-makers will be explored. Furthermore, changes in the line of thought affecting the work of the Academy from its early days through the present will be surveyed. The Origins of Contemporary Normative Hebrew.
0690-3664-01
 האתיקה של שפינוזה
 SPINOZA'S ETHIC
ד"ר גובני יובלסמינר רוזנברג211 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ג'1400-1200 סמ'  ב'
ה'אתיקה' של שפינוזה
בפתיחת ה"מאמר על תיקון השכל" מציג שפינוזה את האינטרס הפילוסופי שלו כאינטרס אכסיסטנציאלי. הנסיון לימדו שהחיים הרגילים, המכוונים להשגת עושר, כבוד והנאות חושים, אינם אלא חיי אומללות. "ראיתי שאני שרוי בסכנה חמורה" - מתאר שפינוזה את התקופה הטרום-פילוסופית שלו - "בדומה לחולה אנוש הרואה את מותו הוודאי לנגד עיניו". האירגון מחדש של חייו מתוך כמיהתו למצוא דבר שימלאהו "שמחה מתמדת שאין למעלה ממנה" הובילו אל הפילוסופיה, שכן עניינה העיקרי של הפילוסופיה הוא החיים הטובים. אך הדרך אל הנחלה האתית של החיים הטובים עוברת בשדה המטאפיזיקה, שכן הכרת חייו הטובים של האדם תלויה בהכרת טבע האדם, והכרת טבע האדם תלויה בהכרתה של המציאות כולה שהאדם הוא רק אחד מאבריה. השיעור יוקדש לקריאה ודיון באתיקה של שפינוזה מתוך התמקדות מיוחדת בתורת הגאולה של שפינוזה וביחס שבינה לבין המטאפיזיקה שלו.

Spinoza’s Ethic
This course explores the philosophical foundations of Jewish Secularism in the modern age. We will focus on Spinoza critique of religion in general and on his critique of Judaism in particular. Spinoza's critique of religion ranks among the most thorough and most comprehensive projects of modern philosophy of religion. Even though Spinoza's critique of religion is aimed at monotheistic religions in general, it is the Jewish religion and its fundamental concepts (prophecy, chosenness, divine law, and revelation) upon which he focuses. Spinoza is always mindful of the Jewish tradition in which he was brought up; whether its ancient biblical version or its later rabbinical and philosophical versions. The object of the course is a careful study of Spinoza's polemics with Jewish tradition while focusing on its theological and political context. To that end, we will undertake a close reading of the Ethics and we will read excerpts from the Theological-Political Treatise.
0690-3665-01
 הדת הפנימית והשתקפות חיי הנפש במקורות היהדות
 INNER RELIGION & THE MANIFESTATION OF THE INNER LIFE IN JEWI
פרופ מרגולין רוןסמינר רוזנברג206 ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ב'1800-1600 סמ'  ב'
הדת הפנימית והשתקפות חיי הנפש במקורות היהדות
בחקר הדתות מקובלת ההבחנה בין הדת כתופעה סוציולוגית-אנתרופולוגית לבין ההיבטים הנפשיים אישיים הנלווים לחיים הדתיים. בסמינר זה תידון הבחנה עקרונית זו וייבחנו שלשה ממדים שונים של החיים הדתיים הפנימיים באמצעות עיון משווה בין ביטוייהם בדתות שונות לבין ביטוייהם במקורות היהדות מן המקרא ועד החסידות. הממדים שייבחנו הם: א. ריטואלים ואורחות חיים; ב. רגשות תחושות וחוויות המשתקפים בטקסטים דתיים ובטכניקות דתיות המכוונות להעצמתם; ג. היבטים מחשבתיים, רעיוניים וקיומיים המשתקפים מן המקורות הדתיים שייבדקו במהלך הסמינר. סמינר זה יאפשר לתלמידים מפגש עם הגישה הפנומנולוגית בחקר הדתות ועם ההבחנה הבסיסית שבין דת פנימית לדת חיצונית באמצעות עיון במקורות מגוונים יהודיים ואחרים.
Inner Religion and the Manifestation of the Inner Life in Jewish Sources
The distinction between religion as a sociological-anthropological phenomenon and the religious inner life is well known. This seminar will focus on three main aspects of inner religious life:
1) Rituals and customs;
2) Feelings, sensations, religious experiences and techniques described in sacred texts;
3) Thoughts, ideas and existential elements that appear in the sources that will be discussed.
This seminar will afford a phenomenological approach to the inner–outer dichotomy in religious life through a wide-ranging study of Jewish texts from the Bible, Oral Law, Jewish Philosophy and Kabbala and Hasidism and non-Jewish texts.

.
0690-3768-01
 מיסטיקה בין יש ואין:מהרמב"ם עד היידגר
 MYSTIC BEING AND NOTHINGNESS: MAIMONIDES TO HEIDEGGER
פרופ לורברבוים מנחםסמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  ב'
יש תפיסות מטפיזיות ומיסטיות המושתתות על הבחנה קוטבית ויסודית בין היש והאין. הסמינר יבקש לבדוק את משמעות ההבחנה הזאת מתוך עיון במספר דיוני מפתח בהגות היהודית והכללית. מצד אחד שלמה אבן גבירול, הרמב"ם והמגיד ר' דב בר ממזריטש ומצד שני הויכוח שבין מרטין היידיגר ורודולף קרנפ על משמעות המטפיסיקה.

Mystic Being and Nothingness: Maimonides to Heidegger
Some metaphysicaland mystical conceptions are premised on a foundational distinction between "being" and "nothingness". This seminar will consider the meaning of this distinction in two tracts:
One will discuss such classic Jewish thinkers as Gabirol, Maimonides and Dov Ber of Mezerich. The other will focus on the debate between Martin Heidegger and Rudolph Carnap on the meaning of metaphysics.

0690-3769-01
 עיונים בחסידות גור
 STUDIES IN GUR HASIDISM
ד"ר יעקובסון יורםסמינר רוזנברג107 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג107 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בחסידות גדולה ומרתקת זו, שנתגבשה בפולין במחצית השניה של המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, והוא יתבסס בעיקר על קריאה בספר "שפת אמת", קובץ הדרשות הגדול של ר' יהודה אריה ליב, נכדו של מייסד האסכולה, והטקסט הקאנוני של חסידות זו עד היום. הקורס יעסוק בסוגיות המרכזיות בעולמה הרעיוני של חסידות גור: מעמדו של העולם ומושג ה"טבע", תכלית הופעתו של אדם בעולם הזה ודרכי השגתה, ארץ ישראל ומהותה של הגלות, שליחות ישראל בגלותם וטיב גאולתם, תפיסת השבת כחוויה המיסטית המרכזית בעולמה של
חסידות גור, אמת ואמונה, תורה ומצוות בראי הפרשנות החסידית, ועוד ועוד.
Studies in Gur Hasidism
The course will deal with one of the greatest and very influencial movements of Gur Hasidism, which developed in Poland during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. The main source to be studied is the "Sefat Emet", the great homiletical work of R. Judah Arjeh Leib,the grandson of the founder of the school - a huge work,which has been cosidered the cannonical text of the school of Gur up to these days. The course will discuss the main subjects of this late Hasidic movement: the divine immanence, the meaning of the world and the centrality of "Nature" as a basic priciple of existence, the ultimate goal of man and the ways to fulfill his tasks,the "Land of Israel" and the meaning of exile,the mission of the Israeli nation within exile and the nature of its redemption, the concept of the Sabbath as the central mystical experience within the world of Gur, the relation between truth and faith, the significance of the Torah and its commandments, and many more.

0690-3969-01
 אחרית הימים-צמיחתו וקבורתו של נושא תאולוגי
 THE END OF DAYS: EMERGENCE OF A NEW CONCEP
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  א'
הרעיון של ”אחרית הימים“ כמעט אינו מופיע במקרא עצמו, גם צרוף המלים חסר בדרך כלל. הדבר מאותת שינוי דרסטי במבנה הדת היהודית על כל שלוכותיה: מוסר, הלכה אורח החיים ועוד.
השיעור נועד לעקוף אחרי צמיחת הרעיון במהלך תקופת הבית השני וקישורו ל“אפוקליפ-טיקה“, לתורת המשיח ונושאים נוספים. נדון הן בסכנות והן בתקוות שהמושג היה יכול לכלול ונהרהר לקראת המחצית השניה של השיעור בתגובות של חז“ל. מקום מיוחד יוקדש להביטים החברתיים הפנים-יהודיים של הרעיון אבל גם לשורשיו (הלא-יהודיים) ולהתהפ-כויות שלו במסגרת היהודית.
קריאה מומלצת לפני תחילת השיעור: גרשום שלום, “להבנת הרעיון המשיחי בישראל.” בתוך: דברים בגו – פרקי מורשה ותחיה. בעריכת אברהם שפירא. תל-אביב: עם עובד תשל”ו, עמ‘ 155 - 190.
The Hebrew Bible does not know a concept of the “End of Days” and hardly even mentions the formulation (still, even than in a totally different meaning). The emergence of the concept has changed the entire understanding of Judaism, including ethics, law and lifestyle.
This class is intended to follow the emergence of the concept, its growth and its connections with “apocalypticism”, eschatology and the messianic idea. We will try to evaluate the hopes and dangers that the concept puts before its believers.
During the later part of the semester we will try to compare the sages’ reactions and to understand these.
Basic reading (best before the start of the class): Gerhard G. Scholem, “The Messianic Idea in Judaism,” in his The Messianic Idea in Judaism and other Essays. New York: Schocken – numerous reprints.
0690-3970-01
 פונדמנטליזם יהודי בעת העתיקה:קומראן
 JEWISH FUNDAMENTALISM IN THE TIME OF THE SECOND TEMPLE
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג107 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג107 ג'1600-1400 סמ'  ב'
תקופת הבית השני עשירה בוויכוחים פנימיים על הדרך היהודית הנכונה. בין האופציות השונות נמצא גם הפונדמנתליזם דאז אשר איננו נופל מתופעות דומות בימינו: למרות שאי-דיוקם של דברים מסוימים (לוח!) ידועים לאנשים הם חייבים להחזיק בתפיסות הישנות בכל מחיר נגד המדע, הסבירות הלוגית-טכנולוגית וגם הנחות-יסוד בהגדרת הלאום והדת. דבקות ב“ישן“ שאי-אפשר להחליפו באחר גורמת לא רק לצמיחת-פנים יהודיות חדשות אלא יוצרת גם רעיונות תיאולוגיים חדשים וגם פרשנות מיוחדת לכתבי הקודש (כמה שאלה מוסכמים בינתיים) כדי להצדיק את הנורמות הקודמות.
ללא ספק קהילת המגילות הגוזות שחיה על-יד ים המלח (”איסיים“ או אחרים) היא הנציגה הבולטת לתופעה זו ולה יוקדש רוב הקורס תוך סטיות לספרות חוץ-מקראית, נוצרית ואולי גם אחרת.
הרלוונטיות של הנושא הוגדרה יפה במאמרו של יהודה ליבס, “העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה,” מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג ,תשמ"ב, עמ' 137-152. מומלץ אף לפני תחילת השיעור.
Jewish Fundamentalism in the Time of the Second Temple
The later part of this period was extremely rich of inner-Jewish discussions concerning identity, worship and other items. Fundamentalism was one option, especially when confronted with Hellenism and all the culture that accompanied it. Ancient Jewish fundamentalism did not differ basically from its modern counterparts: If old customs could not be replaced by other ones, new reasoning for the old, including new forms of exegesis for the (so far) accepted canonical writings emerged.
The people of the Dead Sea sect (Essenes?) are the most outstanding candidate to look for such an enterprise. That is the reason, that this class will concentrate upon their writings, however, will also include other ancient Jewish literature.
0690-4200-01
 ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים
 MESOPOTAMIAN LITERATURE AND THE BIBLE
ד"ר סוצקובר טליהשעור ותררוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  א'
שעור ותררוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  ב'
בקורס הזה נחשפים לטקסטים באכדית,השפה השמית של מסופוטמיה העתיקה. נעסוק ביסודות הדקדוק, ובהמשך נקרא בחוקי חמורבי באכדית.
Mesopotamian Texts and Biblical Literature.
This course introduces the student to texts in Akkadian, the semitic language of ancient Mesopotamia. We start with the fundamentals of grammar and continue to read a selection from the Laws of Hammurabi in Akkadian
0690-4211-01
 שירת העלילה,ההופעה ואמנות הסיפור במקרא
 HEBREW EPIC AND PENTATEUCHAL NARRATIVE
פרופ פולק פרנקסמינר רוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  א'
מאז ימיו של הרמן גונקל (1901, 1910) מקובל לראות בסיפור שבעל-פה את המקור לאמנות הסיפור וההיסטוריוגרפיה במקרא. אך גונקל מצא את שורשיה של הסיפורת המקראית בסיפוריהם ה"פשוטים" של בעמך". ואולם מאז נעשו מחקרים נרחבים ומעמיקים בספרות שבעל פה באזורים שונים בעולם. מחקרים אלה מראים שהשירה האפית שבעל-פה אינה עניין של ”עמך“ אלא של אמנים המציגים את שירתם בפני קהל בהקשרים חברתיים שונים, וששירתם רבת היקף ומתוחכמת. גם הסיפור האגדי (כגון המעשייה) הוא סוג אמנותי וקניינם של אמנים. עוד מראים ממצאים אלה ששירת העלילה היוונית (איליאדה ואודיסיאה) יונקת מהשירה שבעל פה, וכן גם גם בסיפורת המקראית (קאסוטו). גם אופייה הלשוני של הסיפורת המקראית מעידה, ברבים מרבדיה, על שרשים בסיפורת שבעל-פה. הסמינר ידון באופייה של השירה שבעל פה, בסממנים של שירה זו הותירה בכתבי אוגרית וברבדים של הסיפורת המקראית, ונדון במיוחד בסממנים המעידים על אמנות הצגת הסיפור.
התלמידים בסמינר יחברו עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.

The Epic, the Oral Performance and the Art of Biblical Narrative.
In the wake of Gunkel’s work (1901, 1910) scholars generally view the oral folktale as the source of biblical narrative and historiography. Gunkel found the roots of the folktale in the “simple” stories of the “common people.” However, since then oral literature has been the subject of systematic investigation in many parts of the world. It turns out that oral literature is not the matter of the “common folk,” but rather of artists who present their sophisticated and extensive songs and narratives in their performance before the audience in various different social contexts. Legendary narratives likewise are to be viewed as the produce of literary artistry and so are fairytales. These investigations also indicate that the Greek and Ugaritic epic rooted in oral poetry, out of which biblical narrative has arisen as well (Cassuto). The style of biblical narrative, in many of its layers, also testifies to its oral roots.
In this seminar we will discuss characteristics of oral poetry in the Ugaritic texts and in biblical literature, and especially signs of oral presentation.
The participants in this seminar will write a short research paper or a full seminary paper.
0690-4212-01
 לקרוא חוק כסיפור
 READING LAW AS A NARRATIVE
ד"ר ברתור אסנתסמינר רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקריאה הסיפורית של החוק המקראי היא רק אלמנט אחד בתוך מכלול יחסי חוק וסיפור במקרא. תחילה נכיר את הזיקות השונות ביניהם ובהמשך נתוודע ל"חוקים הסיפוריים" של התורה. בעזרת מושגים וכלי מחקר של תורת הספרות והנרטולוגיה נקרא את החוקים באופן שיאיר את היסודות הסיפוריים שקיימים בהם. העלילה, הדמויות, הדיבור הישיר, נקודות המבט, ו"אישיותו המספרת" של המחוקק, יעמדו במוקד העיון שלנו בחוקי התורה.

Reading law as narrative

The narrative reading of biblical law is only one element in the wide framework of the complex relationship between law and narrative in the Bible. First, we will become familiar with the various connections between law and narrative, then, we will become acquainted with the "narrative laws" of the Torah. In order to illuminate their narrative aspects we will borrow notions and research tools from literary theory and narratology. We will focus on plot, characters, direct speech, points of view and the "narrative personality" of the lawgiver. These are the kind of subjects that are treated in the narrative reading of law.0690-4241-01
 תפקידים ומוסדות בחברות המקראיות בפרספקטיבה של לימודי התרבות
 FUNCTIONS AND ROLES IN BIBLICAL SOCIETIES: THE BIBLE FROM TH
פרופ ברנר עתליהסמינר רוזנברג107 ג'1600-1400 סמ'  א'
תפקידי ניהול וארגון, בעתות שלום ובעתות מלחמה; תפקודי מגדר; קווים להתפתחות המלוכה, הכהונה והנבואה כמוסדות; סופרים, קריאה וכתיבה, חינוך--אלה הנושאים בהם נדון בסמינר תוך שימוש בחקר המקרא ובשיטות רלוונטיות מתחום לימודי התרבות כמו הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הפילוסופיה והספרות.

דרישות: נוכחות, השתתפות פעילה ועבודת סיום.
Functions and roles in biblical societies: the bible from the perspective of cultural studies

Managerial and administrative functions, in times of peace and war; gender roles; development and features of the monarchy, priesthood, and prophecy as institutions; literacy, scribes and education -- these are the topics we shall discuss in the seminar. We shall use methods of biblical studies as well as relevant methods from cultural studies such as sociology, anthropology, philosophy and literature.

Course requirements: class attendance, active participation, final paper.
0690-4244-01
 התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא
 THE RISE OF MONOTHEISM & THE DYNAMICS OF BIBLICAL FAITH
פרופ פולק פרנקסמינר רוזנברג208 א'1600-1400 סמ'  א'
המקרא מציג תמונה כאילו אמונת הייחוד (המונותיאיזם) היתה אמונתם של בני ישראל מאז מעמד הר סיני, אשר מוצג לפי תפיסה זו כ"מהפכת משה", הדורשת כי "לא יהיו לך אלהים אחרים על פני". לעומת זאת, מספר כתובים שומרים זכר לתפיסה המועיד לאל מעמד מיוחד מול ”אלהים אחרים“, ועל כם ביקשו חוקרים להבדיל בין אמונת הייחוד המקראית ובין מונותיאיזם פילוסופי, אשר נוצרה, לפי גישתם של רבים, רק במאה השביעית (ספר דברים) או בימי גלות בבל (ישעיהו השני). זאת ועוד, ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על האפשרות שהיתה הכרה במעמדה של האלה הכנענית, אשרה, כבת זוגו של האל. מצד שני מוצאים בספרות המצרית והבבלית-אשורית סימנים להגות מונותיאיסטית מסוימת. בסמינר נבחן תופעות אלה, נבדוק את היחס בין האמונה המקראית ובין המונותיאיזם הפילוסופי, נעיין בכתובים שמשהם משתמעת הכרה בקיומם של "אלהים אחרים", ונחקור את הכתובים שבהם מצאו עדות להתהוות אמונת הייחוד במאה השביעית או בימי גלות בבל.
התלמידים בסמינר יחברו עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.
The rise of Monotheism and the Dynamics of Biblical Religion.
According to the picture presented in Tenach, the Hebrew Bible, monotheism was the Israelite faith since the revelation at Mount Sinai,
the so-called “Mosaic Revolution,” which demanded to “have no other gods besides Me.” Hence scholars tend to distinguish between the biblical belief in one single deity and positive monotheism, which, in their view, came into being in the seventh century (Deuteronomy) or during the Babylonian exile (Deutero-Isaiah). Archeological findings point to the possibility that Israelites recognized the Canaanite goddess, Ashera, as the divine consort. On the other hand, Egyptian and Babylonian literature contain indications of philosophical, monotheistic tendencies. Our seminar will study these signs and will investigate the distinction between biblical belief and positive monotheism. We will give a careful reading to passages which may indicate a belief in “other gods” and to texts which are held to indicate the emergence of monotheism in the seventh century or the exilic period.
The participants in this seminar will write a short research paper or a full seminary paper.
0690-4245-01
 יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא
 CENTER AND MARGIN IN MEDIEVAL THOUGHT ON THE BIBLE
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  א'
יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא

רב סעדיה גאון (882-942) צמח כהוגה יהודי מחוץ למרכזי ההשפעה של התרבות היהודית הביניימית (ישיבות בבל), באזורי "שוליים" של האימפריה האסלאמית, ועם זאת, תוך מספר עשורים הפך לאחד מגדולי ההוגים היהודיים של ימי הביניים, וחולל "מהפכה שקטה" בגישה הרבנית למקרא. מה היו שורשיה של מהפכה זאת? כיצד הושפעה מהמודל האסלאמי ומהספרות הערבית השלטת? במה שינתה את עמדת היסוד של הפרשנות היהודית בספרד (משל רמב"ע, ראב"ע או הרמב"ם) ביחס למקרא? במקביל לרס"ג, צמחה גם הפרשנות וההגות הקראית על המקרא, בקרב הוגים כאלקומיסי, קרקסאני, יפת בן עלי ואחרים ואף היא לא פעם באזורי "שוליים" של העולם הערבי-היהודי (פרס, ירושלים), כיצד הופכת הקריאה הרדיקאלית שלהם במקרא למפתח תרבותי חדש? כיצד היא נעה מהשוליים למרכז ומשנה תפיסות יסוד יהודיות על המקרא? שאלות אלו ואחרות ידונו במסגרת הסמינר. פרקים נבחרים מהקדמותיהם ופירושיהם של רס"ג, הקראים ופרשני ספרד (ראב"ע, רמב"ע ועוד) לספרי התורה, איוב, משלי, תהילים, דניאל, אסתר ושה"ש, וכן מעבודותיהם הפילוסופיות והלשוניות על המקרא, ישמשו כמקורות דיון לאורך הקורס.

Center and margin in medieval biblical thought on the Bible
In this seminar we will discuss how major medieval Jewish thinkers whose intellectual development was forged outside the main centers of the Jewish elites (i.e., the Geonic Yeshivot), moved from the margin into the center of Jewish cultural activity in relation to the Bible. Key figures, Rabbanites and Karaites, such as Saadiah Gaon, al-Qumisi, Qirqisani, Abrham Ibn Ezra and others whose radical exegetical, philosophical and linguistic works on the Bible had a central impact on the development of medieval Jewish thought and exegesis, will be studied comparatively. Selections from their programmatic introductions to the exegesis of the Books of the Torah, Job, Proverbs, Psalms, Daniel and the Song of Songs as well as from their linguistic and philosophical works will serve as textual sources throughout the seminar.

0690-4247-01
 פרשנות פנים מקראית בנבואה: חגי וזכריה
 INNER-BIBLICAL INTERPRETATION IN THE PROPHECY: HAGGAI & ZECH
ד"ר רום שילוני דליתסמינר רוזנברג107 ג'1200-1000 סמ'  א'
חגי וזכריה הם מנביאי שיבת ציון שפעלו בפחוות יהוד הפרסית זמן קצר בלבד בעת שנבנה בית המקדש השני. בנבואותיהם עושים שני הנביאים שימוש במסורות מקראיות קודמות להם הן מן הנבואה והן מן התורה. בסמינר נבחן כיצד משמשות מסורות נבואיות, מסורות ספרותיות וחוקים מקבצי החוק השונים בתורה בדברי שני הנביאים.
הפרשנות הפנים-מקראית היא תחום עולה במחקר המקרא בעשרות השנים האחרונות, באשר היא חושפת קשרים שונים ומגוונים בין טקסטים הנבדלים זה מזה בזמן ובמקום. בסמינר נכיר את הטכניקות המרמזות והמפרשות אשר משמשות נביאים בהרצאתם הנבואית, ונפגוש שני מקבצים חשובים ביצירה המקראית, ספרות התורה וספרות הנבואה, לדיון ביחסים שביניהם. נציג את השאלות הנוגעות למעמדם של הנביאים: מה היה מקומה של הדרשה / הפירוש של דברי ה' בדברי הנביאים? האם התהליך הפרשני מחליש את כוחה של הנבואה? האם הוא מציין את שקיעתה של הנבואה בסופה של המאה השישית לפה"ס?
Inner-biblical Interpretation in the Prophecy: Haggai and Zechariah and "The First Prophets"
Haggai and Zechariah of the "Shivat Zion" prophets were active in the Persian province of Yehud for only a short time during the Restoration period. Both prophets utilize constantly in their prophecies earlier biblical traditions from both the prophetic and the pentateuchal literatures. This seminar examines the different ways prophetic traditions, as well as pentateuchal literary and legal traditions, serve in the two books.
Inner-biblical interpretation has captured interest in biblical scholarship of the last few decades, as it exposes diverse connections between two important clusters, the Pentateuch and the prophetic literature. In this seminar, we will discuss questions concerning the status of the prophets: What was the place of preaching/interpreting within the prophetic words? Does the interpretive process diminish the uniqueness of the divine word to the prophet? Does it designate the end, the decline, of prophecy by the late sixth century?
0690-4248-01
 מקרא ערוך-על מעשה העריכה במקרא
 THE HEBREW BIBLE - AN EDITED BOOK
פרופ אמית יאירהסמינר רוזנברג208 ד'1400-1200 סמ'  ב'
המקרא הוא ספר שהמחקר הביקורתי אינו מטיל ספק בדבר היותו מעשה עריכה. לפיכך הקורס יוקדש למהות העריכה מהיבטים של סלקציה וקומבינציה, שפירושו התכנים וארגונם, היבטים של סגנון, שיקולים קאנוניים, זיהוי התערבויות עריכה, רמת התערבות העורכים ועוד. תבחן גם האפשרות לזהות את אסכולת העורכים וזמנה.
The Hebrew Bible – An Edited Book
Critical research does not doubt that the Hebrew Bible is a result of editorial work. Therefore, in this course we shall learn about editing, which includes selection and combination meaning the content and the way it is organized, aspects of style, canonical considerations, identification of editorial involvement and its depth, etc. The possibility of recognizing the school of the editors and its time will be examined too.

0690-4249-01
 תפילה ומתפללים במקרא
 ON PRAYER AND ON THOSE WHO PRAY IN THE HEBREW BIBLE
ד"ר רום שילוני דליתסמינר רוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הסמינר בוחן את תופעת התפילה ואת גילוייה בלשון הפרוזה ובלשון השירה, בתפילות יחיד ובתפילות עם, והוא, אם כן, עוסק בדיבור אל (או, בשיח עם) אלהים ביצירה המקראית. מן השאלות שייבחנו: מהי תפילה? (היבטים של צורה-תוכן ונסיבות); סגנון – האם יש קבע לתפילה? על נוסחתיות ומשמעויותיה; האם התפילה מלווה ריטואלים? האם היא כוללת ריטואלים מסויימים?; מי המתפללים בתפילות היחיד, בתפילות הציבור? יחידים המתפללים על הציבור; מקומן הספרותי של התפילות – על שיבוץ תפילות בסיפור המקראי; סוגות בתפילות היחיד והציבור (בקשה, תודה, קינה; נדר, וכד'); רכיבים בתפילה (שבח, תיאורי מצוקה, תחינה, כפרת עוון, התרסה). דגש יושם על תפיסות אלהים שעולות מן התפילה (תאריו של אלהים; מעשים שעשה בעבר, מעשים שהוא מתבקש לעשות; תפיסות הנוכחות, ה'השגחה', ותחושות של נטישה). נלמד יחידות נבחרות מספרות התורה, וכן בספרים: שמואל, מלכים, ירמיה, תהלים ואיכה. מטרת הלימוד היא לבחון שאלות אלה, ולפתוח אפיקים ללימוד ומחקר אצל הלומדים
On Prayer and on Those Who Pray in the Hebrew Bible
This seminar addresses the phenomenon of prayer, its occurrences in prose and poetry, in individual and in community prayers, and it is thus focused on the talk to (/the discourse with) God in biblical literature. Of the questions to be discussed are: What is a prayer? (form-content and circumstances); Style – is there uniformity in prayer? – on conventions and there significance; Are prayers accompanied by rituals? Do they contain specific rituals?; Who pray in individual and in communal prayers? Individuals who pray for the people; The literary place of prayers – embedding prayers within biblical narrative; Genres of individual and communal prayers (petition, thanksgiving, lament; vow, etc.); Segments in prayer (hymn, distress, petition, confession of sins, protest). Emphasis will be given to concepts of God (epithets; His previous actions, actions He is asked to take; divine presence, “providence,” and feelings of desertion). Exemplary texts will be studied from the pentateuchal literature, and from the books of Samuel, Kings, Jeremiah, Psalms and Lamentations. The goal of this seminar is to examine these questions, and open venues for study and research.
0690-4250-01
 ספר שמות: מן המדרש אל הפשט
 THE BOOK OF EXODUS - FROM MIDRASH TO PEHSAT
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג206 ג'1400-1000 סמ'  ב'
פרופ פוליאק מאירה
הסמינר יעקוב אחר אסטרטגיות הקריאה ודרכי הפרשנות של ספר שמות בספרות חז"ל ופרשני ימי הביניים (מן המאות עשירית עד השתים עשרה לסה"נ). באמצעות דיון השוואתי במספר טקסטים פרשניים על פרקים נבחרים מספר שמות, כגון המכילתא, שמות רבה, פירושי רס"ג, ראב"ע ואחרים ננסה לחדד מה נשתנה באסטרטגיות הקריאה של הספר ובמנטליות הפרשנית, כמו גם בטכניקות ובמינוח הפרשני, בין העידן החז"לי לעידן הביניימי. מתוך כך גם תעלנה סוגיות הקשורות בחקר המקרא המודרני של ספר זה ובתולדות הפרשנות היהודית בכלל.
The Book of Exodus – from Midrash to Pehsat
This seminar explores the changing reading strategies and interpretation methods of the Book of Exodus in Rabbinic literature and systematic medieval exegesis (10th - 12th centuries). It offers a comparative learning experience of central exegetical texts on selected chapters in the Book of Exodus, including the Mekhilta, Exodus Rabbah and the medieval commentaries of Saadiah Gaon, Abraham ibn Ezra and others. In discussing these texts we shall try and determine what changes occurred between the ancient and medieval eras in the Jewish reading strategies of this book and in the wider exegetical mentality, as well as in the techniques and terminology
employed by the exegetes. In doing so we will also touch upon aspects of modern critical study of the Bible and the history of scriptural exegesis at large.
0690-4301-01
 אוגריתית
 UGARITIC
פרופ יזרעאל שלמהסמינר רוזנברג107 ד'1400-1200 סמ'  ב'
אוגריתית היא לשון שמית צפון-מערבית שדוברה ונכתבה באלף השני לפני הספירה בעיר העתיקה אוגרית שלחופה של סוריה. לימוד הלשון האוגריתית הוא בעיקרו עיון מתודולוגי בשאלות של גילוי מבנה לשון מתוך נתונים מוגבלים: כתב עיצורי בעיקרו, מיעוט יחסי של טקסטים, והשוואה מתוך לשונות קרובות.
ידע נדרש: שיעור מבוא כגון מבוא לבלשנות שמית, תורת ההגה ותורת הצורות של העברית, או קורס למתחילים באחת מן הלשונות השמיות.
Ugaritic is a Northwest Semitic language, discovered in ancient Ugarit, at the Mediterranean coast of Syria. The course will be based on methodological issues, involving comparative Semitic linguistics and suggesting textual comprehension out of limited sources.
Requirements: One of the following courses: Introduction Semitic Linguistics; Phonology and Morphology of Biblical Hebrew; or a basic knowledge of classical Arabic and/or Akkadian.

0690-4404-01
 הפועל-שימושים ליטראליים ומטפוריים
 THE VERB - LITERAL AND METAPHORIC USES
פרופ בורוכובסקי אסתרסמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס מתמקד במבנים התחביריים ובמשמעות של צירופים פועליים בעברית הכתובה בת זמננו. המיון והניתוח ייעשו בהתבסס על הקבוצות הסמנטיות השונות שאליהן משתייכים הפעלים ועל מבנה הארגומנטים שלהם. תיעשה הפרדה בין העיון בפעלים בשימושיהם הליטראליים, היסודיים, הבסיסיים (משמעות בסיסית, משמעות ייחודית, מבנים תחביריים שלמים וחסרים ועוד) לבין שימושים מטפוריים שונים באותם פעלים. ניתוח השימושים המטפוריים יכלול את זיהוי הסטייה המטפורית והגדרתה תוך השוואה לרכיבי המשמעות של הפועל במשמעותו היסודית; ניתוח הקונטקסט הסמנטי שהוביל לשימוש המטפורי; הפרדה בין שימוש מטפורי בפועל עצמו לבין שימוש בצירוף המכיל פועל שעבר כולו מעתק מטפורי; זיהוי שיטתיות במעבר של פעלים בשימוש המטפורי מקבוצה סמנטית אחת לאחרת ועוד. הקורפוס הנבדק הוא רומנים עבריים מקוריים מן השנים האחרונות.

The Verb – Literal and Metaphorical Uses
The course focuses on the syntactic structures and the meaning of verb phrases in written contemporary Hebrew. The classification and analysis will be based on the different semantic groups to which the verbs belong, and on their argument-structure. A distinction will be made between considering the verbs in their literal, elementary, basic uses (basic meaning, specific meaning, full and reduced syntactic structure etc.), and considering the same verbs in their various metaphorical uses. The analysis of the metaphorical uses will include identifying the metaphorical digression and defining it, while observing the meaning-components in the verb’s basic meaning; analyzing the semantic context which led to the metaphorical use; distinguishing between a metaphorical use of a verb per se, and a use of a whole verb phrase or a whole verbal sentence, which have undergone a metaphorical shift; identifying regularity in the transition of metaphorically used verbs from one semantic group to another and more. The corpus used consists of original Hebrew novels from the recent years.


 
0690-4408-01
 מסמנטיקה לקסיקלית לסמנטיקה קוגניטיבית
 FROM LEXICAL SEMANTICS TO CONCEPTUAL SEMANTICS
פרופ סוברן תמרסמינר רוזנברג204 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1400-1200 סמ'  ב'
 החל משנות השבעים ביססה הסמנטיקה את מעמדה כמקצוע עצמאי שיש בו כיוונים ושיטות חקירה עצמאיות, תאוריות ואף מחלוקות יסודיות. הסמינר יבחן את האופן שבו הסמנטיקה מגדירה את עצמה כענף חקר עצמאי מול התחביר ובזיקה אליו מחד גיסא, ומול הפרגמטיקה וחקר השיח ובזיקה אליהם מאידך גיסא. הדגש יושם על שלושה כיוונים בלתי-פורמליים בסמנטיקה שניתקו את עצמם בדרגות שונות של ניתוק מן המודל הלוגי-פילוסופי-פורמליסטי שהתוו פרגה, רסל וויטגנשטיין המוקדם. הגישות שייבדקו בפרוטרוט מציגות אפשרות להתייחס לקטגוריזציה, למטפורה, לרב-ערכיות (פוליסמיות) ולתופעות אחרות בתחום המשמעים לא כאל מכשול שיש להסירו בדרך אל התיאור המלא של השפה, אלא כאל אפיונים מרכזיים במהלכי ההמשגה וההתפתחות של הלשון. כיוון מחשבה זה מושפע לא מעט מוויטגנשטיין המאוחר. ייבדק בסמינר נוסח מוקדם של הסמנטיקה הלקסיקאלית (ליצ', לייונס, קרוז, צרפתי, להרר סוויטסר וטראוגוט), יילָמדו מחקרים מייצגים של חוקרים בתחום הסמנטיקה הקוגניטיבית וסמנטיקת המסגרות (לאנאקר, פילמור, לייקוף, ג'ונסון, גריידי ואחרים) ויוקדש זמן ללימוד יסודות התיאוריה של הסמנטיקה המושגית (ג'קנדוף, סוברן) בעיקר בשאלות הנוגעות ל'סמנטיקה וקוגניציה', 'מבנים סמנטיים', 'והארכיטקטורה של הכושר הלשוני'. דגש מיוחד יושם על מעמדה התקשורתי הגמיש של השפה כשפת המחשבה ושפת תקשורת בעולם משתנה, כן יושם דגש על בעיות ייחודיות בסמנטיקה של השפה העברית ועל האתגרים שהן מציבות לגישות החדשות. התלמידים יוכשרו לחקור בעיות אלה לאור ההנחות התיאורטיות של השיטות שיילמדו ובעזרתן.

הערות: חובות נוכחות פעילה, השתתפות בהגשת הרצאות, ובכתיבת רפראט או עבודה סמינריונית
The seminar will examine the process that led semantics to the status of an independent linguistic branch, the way it defines itself in relation to syntax on one hand and to pragmatics on the other hand. It will introduce three main cognitive theories that have detached themselves from the formal mathematical orientation of Frege, Russell, and early Wittgenstein. It will deal with subjects such as categorization, metaphor, polysemy, etc. as main sources of understanding semantic processes rather than obstacles. It starts with early lexical semantic theories (Leech, Lyons, Cruse, Sarfatti, Lehrer, and more) and will move to theories in cognitive semantics (Langacker, Fillmore, Lakoff and Johnso, and more). The course will introduce the main lines of conceptual semantics ( Jackendoff, Sovran) in questions such as 'semantics and cognition', 'semantic structures', and 'the architecture of the language faculty'. It will emphasize the communicative role of language in a changing world, and the special status of Hebrew as an old revived language. Students will learn how to apply the theoretical knowledge to their own research projects

Demands: active participation, talks, seminar or final paper.
0690-4409-01
 סוגיות בתחביר העברית המדוברת
 STUDIES IN COLLOQUIAL HEBREW
פרופ בורוכובסקי אסתרסמינר רוזנברג204 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס מתמקד באופייה של לשון מדוברת בכלל והלשון העברית המדוברת בפרט, תוך קריאת ספרות בנושאים אלה. התלמידים יתנסו בהקלטה ובתמלול של טקסט דבור ספונטני, ולאחר מכן נעמוד על תופעות מיוחדות ללשון המדוברת העולות מתוך הטקסטים. התופעות מתחלקות לכאלה הקשורות באופן ביצועה של הלשון הדבורה ולכאלה המהוות חלק מדקדוקה. נתרכז בעיקר בתופעות מתחום התחביר תוך שילוב מתמיד של הצורה עם הפונקציה.
Studies in Colloquial Hebrew
The course focuses on the characteristics of colloquial speech in general and those of colloquial Hebrew in particular, and involves reading appropriate linguistic literature. The students will experience recording and transcribing a spontaneous spoken text, after which we will discuss the unique spoken language phenomena arising from these texts. The phenomena are divided into those which are related to the performance of spoken language, and those which are a part of its grammar. We will mainly concentrate on syntactic phenomena, while continuously combining a morphemic description with an analysis of the utterance’s function.


0690-4410-01
 מסורות לשון חז"ל
 READING TRADITIONS OF MISHNAIC HEBREW
פרופ כהן חייםסמינר רוזנברג204 א'1800-1600 סמ'  ב'
הסמינריון עוסק בעיונים בתורת הצורות של לשון חז"ל על-פי מקורותיה הטובים של שכבת לשון זו – כתבי יד מעולים ומסורות שבעל-פה. עיון מיוחד יוקדש לקריאה בחיבוריהם של מדקדקים אשכנזיים בני המאות הי"ז–י"ט, שעסקו בתיקון לשון התפילה ונוסחה ובההדרת סידורי תפילה: שבתי סופר, זלמן הענא, יצחק סטאנוב, יעב"ץ, יצחק זליגמן בר, וולף היידנהיים ואחרים. דרך שיטתם ותיקוניהם נחשפת מסורת אשכנזית טובה של לשון חז"ל, וזו תידון בסמינריון על רקע הידוע כבר ממסורות אחרות.

Reading Traditions of Mishnaic Hebrew
The seminar scrutinizes the morphology of Mishnaic Hebrew according to the good sources of this linguistic stratum – excellent manuscripts and oral traditions. Special attention will be dedicated to a reading of the works of Ashkenazic grammarians of the seventeenth to nineteenth centuries, who dealt with rectification of the language of prayer: the formulation and reprinting of prayer books by Shabbethai Sofer, Zalman Hanau, Isaac Satanow, Jacob Emden, Seligman Baer, Wolf Heidenheim and others. Through their methods and amendments, a good Ashkenazic tradition of Mishnaic grammar is exposed, and will be analyzed in this seminar against a background of knowledge from other traditions.

0690-4411-01
 עברית וארמית במגילות מדבר יהודה
 HEBREW AND ARAMAIC IN THE DEAD SEA SCROLLS
פרופ טל אברהםסמינר רוזנברג204 א'1600-1400 סמ'  א'
עברית וארמית במגילות מדבר יהודה
אברהם טל
עד לאמצע המאה העשרים נחשבה ספרות ההלכה והמדרש הביטוי הכתוב היחיד של היצירה העברית מימי החשמונאים ואילך. ספרות זאת נמסרה לדורות אחרי עריכה מדוקדוקת שלא נסתיימה לפני ראשית המאה השלישית למניין האומות. עם גילוי מגילות מדבר יהודה נתברר שחטיבות ספרות גדולות נתחברו בימים ההם, וללשונותיהן ייחוד ניכר. ועוד נתברר שהארמית והעברית דרו בכפיפה אחת והפרו זו את זו. המגילות משקפות חברה דו-לשונית שיצירות ספרותה המגוונות מבטאות את אמונותיה ואת דעותיה. הסמינריון מציע לפני המשתתפים בו קטעים מן הספרות בת הזמן ללשונותיה בייחודה מזה ובקשריה עם מה שקדם לה מזה.


Hebrew and Aramaic in the Dead Sea Scrolls
Abraham Tal
Until the middle of the last century, the Midrashic and Halakhic literature was considered the only expression of Hebrew spiritual life from the beginning of the Hasmonean era onwards. Most pieces of Hebrew from the Second Temple period underwent a thorough redactional activity, which established their character, not earlier than the 3rd century C. E. The importance of the Qumran literature lies in the disclosure the literary linguistic reality antedating this redaction. The Qumran scrolls reveal a great array of literary genres written in Hebrew and Aramaic, which attests at the bi-lingual society of that epoch.
0690-4417-01
 הנוסח השומרוני של התורה,לשונו וטיפוסו
 THE SAMARITAN VERSION OF THE PENTATEUCH: CHARACTER & LANGUAG
פרופ פלורנטין משהסמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  ב'
מטרת הסמינר היא להפגיש את התלמידים עם נוסח התורה של השומרונים ולבחון אותו לאור הנוסחים האחרים של התורה.
המפגשים הראשונים של הסמינר יוקדשו לנושאים כלליים הקשורים בביקורת נוסח המקרא. הדיון ילווה בעיון בספרות המחקר ובנוסחי המקרא המצויים תחת ידינו – מגילות ים המלח ועדי נוסח אחרים – תרגומים עתיקים ונוסחים לא טברניים של המקרא.
לאחר מפגשי המבוא יתחיל העיון בגופו של הנוסח השומרוני. במקביל לקריאת התורה על פי נוסח שומרון יילמדו גם יסודות העברית השומרונית כדי לאפשר לתלמידים להבחין לא רק בהבדלי הנוסח העולים מכתבי היד, אלא גם באלה המשתקפים בקריאת התורה בפי השומרונים, הנתונה לנו היום בתעתיק פונטי מלא.
נקודת המוצא של העיון היא שהנוסח השומרוני הוא נוסח קדמון שהותאם בצורתו ובלשונו לתקופת הבית השני. התאמה זו יש לה היבטי עריכה מובהקים, ולפיכך מתאים הסמינר לא רק לתלמידי לשון ומקרא אלא גם לעוסקים בעריכת הלשון ובהתקנתה.
The Samaritan version of the Pentateuch – its character and language
The aim of the seminar is to acquaint the students with the Samaritan version of the Pentateuch and to examine it in light of other versions.
The first meetings will be dedicated to general topics related to textual criticism of the Bible. This study will be conducted in light of the scientific literature, while consulting the Biblical versions available to us such as the Dead Sea Scrolls and other versions of the Biblical text.
After the introductory lessons we shall turn to the study of the Samaritan version itself. In addition to the reading of the text, the foundations of Samaritan Hebrew will be taught in order to provide the students with the necessary tools for understanding the Samaritan text not only through its written sources but also through the traditional reading of the Samaritans.
The premise of this seminar is that the Samaritan version is an ancient version of the Pentateuch whose literary structure and language were shaped according to the Second Temple norms. This shaping of the text has pronounced aspects of language and style editing. Thus, the seminar may well fit the interests not only of Hebrew and Biblical studies students, but also the interest of those who to focus their studies in on literature and style editing.
0690-4418-01
 שיטות מחקר בעברית החדשה
 RESEARCH METHODS OF MODERN ISRAELI HEBREW
ד"ר גונן עינתסמינר ביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות501 ד'1600-1400 סמ'  א'
בסמינר זה נעסוק באופן תאורטי ומעשי בשיטות המחקר הנוהגות בחקר העברית הישראלית הכתובה והדבורה. בקורס ישולבו הרצאות ודיונים על דרכי החקירה הבלשנית הנוהגות בארץ ובעולם, בדוגמאות מעשיות לחקירה בלשנית.
בסימסטר הראשון נתמקד בשורה של נושאים עקרוניים, ובהם גיבוש מסד נתונים (קורפוסים שונים, שיטות מחקר לאיסוף עדויות על העברית המדוברת והכתובה), חקירה סוציולינגוויסטית, היבטים שונים הנוגעים למידת הייצוג ולתוקפם של מחקרי הלשון, ועוד.
דגש מיוחד יושם על תהליך תכנון המחקר וביצועו.
הסימטר השני יוקדש לעבודה מעשית, וכל תלמיד יתנסה בעבודת מחקר, שתושלם לעבודת סיכום הקורס או לעבודה סמינריונית. במהלך הסימסטר יוצגו בשיעורים הרפרטים של הסטודנטים.
מטלות הקורס
 תרגילים שוטפים, קריאה וניתוח של מחקרים שונים 
  הצגת רפרט בכיתה
 עבודת סיכום קורס או עבודה סמינריונית
Research methods of the Israeli Hebrew
In this seminar we will study in a theoretical and a practical manner, research methods used to investigate the spoken and the written Israeli Hebrew.
During the first semester, we will focus on various issues including formulating a database using an authentic corpus or methods of elicitation, sociolinguistic investigation, issues of representation and validity of the findings and more. A special attention will be given to the challenge of planning scientific research.
In the second semester, the students will experience research themselves.
Course requirements: class attendance and active participation, weekly assignments, class presentation, seminar or final paper.
0690-4621-01
 האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית
 THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY IN JEWISH SOURCES, WESTERN PHI
פרופ מרגולין רוןסמינר רוזנברג206 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ב'1600-1400 סמ'  ב'
האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית
מושג האחריות במחשבה היהודית והמערבית בדורות האחרונים נידון בסמינר שנתי בשנה שעברה. סמינר זה ממשיך דיון זה באמצעות חקר המקורות היהודיים המטרימים את הדיון המודרני באחריות. הסמינר יכלול עיון במקורותיהם הדתיים הקדומים של רעיונות יהודיים אלו. מהי אחריות מנקודת המבט המקראית כפי שהיא משתקפת בסיפורי המקרא וחוקיו. כיצד העמיקו חז"ל את אחריותם של היחיד והקהילה. מהי תרומת הפילוסופיה היהודית והקבלה לפיתוח אחריותו של היחיד ומה טיבה של האחריות הקולקטיבית הנדרשת על ידם. מה טיב היחס שבין אחריות, הטלת אשמה ונשיאה באשמה על פי המקורות הללו ומה השינוי שמחוללים תהליכי חילון ומודרניזציה המשתקפים בהגות המודרנית בהבנתנו את יסוד האחריות הטמון במקורות הדתיים הקדומים יותר. שאלת הקשר שבין אחריות היחיד לחייו האישיים לבין אחריותו לחיי האחר, החברה וקיום העולם תועמד במרכז דיוני הסמינר.
The Concept of Responsibility in Jewish Sources, Western Philosophy and Modern Judaism
In last year's special seminar, we discussed responsibility in the context of modern western philosophy and Judaic thought. This year we shall explore ideas of responsibility in earlier Jewish texts and trace their ancient sources. What is responsibility from the scriptural standpoint and how does it manifest in biblical stories and laws? In what ways did the Sages extend the meaning of individual and collective responsibility? How did Medieval Jewish philosophy and Kabbalistic thought develop the concepts of individual responsibility and collective responsibility? How do they associate responsibility with culpability and the projection of guilt and how have secularism and modernization altered our perceptions of these as they appear in ancient religious texts? The primary aim of this seminar will be to seek a correlation between the individual's responsibility for his or her own life, the life of "the other", society as a whole, and the future of the world.0690-4713-01
 מיסטיקה מהי?תיאוריות ופרקטיקות
 MYSTICISM: THEORY AND PRACTICE
ד"ר אפטרמן אדםסמינר רוזנברג211 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ד'1800-1600 סמ'  ב'
מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות
בסמינר נדרש לשאלה מהי מיסטיקה וכיצד ניתן לחקור את החוויה המיסטית. נעסוק בתיאוריות ובטופולוגיות שונות של החוויה המיסטית והפרקטיקה המיסטית במחקר המיסטיקה הכללית והיהודית. דגש מיוחד יינתן לבחינת האפליקציה של תיאוריות ומודלים ממחקר המיסטיקה הכללית לחקר המיסטיקה היהודית.
Mysticism: Theory and Practice
The seminar will explore typologies and theories of mysticism and mystical experience and their application in the study of Jewish mysticism.
0690-4714-01
 עולמם הקבלי של ר' משה חיים לוצאטו ובני חוגו
 THE SPIRITUAL WORLD OF R. MOSES HAYYIM LUZZATTO
ד"ר יעקובסון יורםסמינר רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  א'
ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל) (1707-1747) הוא אחד מגדולי המקובלים של כל הזמנים, והשפעתו על היצירה הרוחנית בישראל מזמנו ואילך מכרעת. הוא כותב פורה ביותר, ומגיל צעיר מאוד כתב בתחומים רבים ושונים, אך אנחנו נעסוק בעיקרי יצירתו הקבלית וחיבורי המוסר שלו. חיבורו הקבלי השיטתי החשוב ביותר הוא "קל"ח פתחי חכמה", שאפשר לתארו כנסיון לסיכום עיוני של קבלת האר"י. במהלך הקורס נדון בהבטים שונים של מחשבתו הקבלית המקורית של רמח"ל ונעסוק ביחס המעניין בינה לבין חיבורי המוסר שלו, ובראשם "דעת תבונות". בחיבור זה מסתתרים הרבה רעיונות קבליים, אך הם לא הוצגו ככאלה, אלה שולבו בצורה מרתקת במסכת דיוני המוסר אשר בו. במהלך הקורס נתייחס מעת לעת גם אל חיבורי קבלה נוספים של רמח"ל וחוגו.
The Spiritual World of R. Moses Hayyim Luzzatto
R. Moses Hayyim Luzzatto, known as Ramhal (1707-1747), is one of the greatest Kabbalists throughout the history of Kabbalah, and his influence on the development of divergent aspects of Jewish spiritual life till our days has been decisive. He is an astonishingly prolific writer, and from a very early age he demonstrated his unprecedented talents in different areas of intellectual and literary creativity. This course will be dedicated to the main aspects of his Kabbalistic work as well as to his ethical writings. Ramhal's most important systematic Kabbalist work is "Kelah Pithei Hokhmah" (lit. 138 Openings of Wisdom), which should be described as an attempt to systematically summarize the Lurianic Kabbalah. The course will deal with different aspects of Ramhal's original Kabbalistic thought, and discuss the very interesting relation between it and his ethical writings, the most important among which is "Daat Tevunot". Many hidden Kabbalistic ideas, which are fascinatingly incorporated within the deep ethical discussions will be encountered.. From time to time we'll also relate to other Kabalistic work of Ramhal and his circle.


0690-4715-01
 מוות גן עדן וגיהנום בקבלה
 DEATH, HEAVEN AND HELL IN KABBALISTIC TEXTS
ד"ר מרוז רוניתסמינר רוזנברג106 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג106 ד'1400-1200 סמ'  ב'
עמידתו של האדם מול המוות כרוכה במצוקה ובתהייה, אשר כל התרבויות בכל הזמנים ניסו להתמודד עמן. בקורס זה נציג את דרכי התמודדותם של הטקסטים הקבליים עם מצוקה זו – מה היא עצם חווית המוות (עבור האדם המתנסה במותו הוא)? מה קורה לו לאחר המוות ומדוע? האם לידיעות אלו בדבר החיים לאחר המוות יש השלכות על חייהם של החיים? לאורך כל הקורס כולו נשווה בין הטקסטים הקבליים לבין טקסטים יהודיים אחרים וכן בינם לבין תרבויות אחרות, וכך ננסה לבדוק אם יש לקבלה ייחוד בעניין זה. בדיקתן של עמדות תרבויות אחרות תיעשה לא רק על ידי עיון בטקסטים אלא גם באמצעים ויזואליים.
ביבליוגרפיה בסיסית:
S.P. Raphael, Jewish Views of the Afterlife, New Jersey and London, 1994.
C. McDannell & B. Lang, Heaven - a History, NY, 1990.
 
0690-4918-01
 קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים
 READING JEWISH MAGICAL TEXTS
פרופ בוהק גדעוןסמינר רוזנברג105 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג212 ג'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הסמינר להכיר את עולמה של ספרות הכישוף היהודית בעת העתיקה, בימי הביניים, ובעת החדשה. לשם כך, נתמקד בקריאה של מבחר גדול של ממצאים ארכאולוגיים וכתבי יד מאגיים יהודיים -- החל בקערות ההשבעה הבבליות וקמיעות המתכת הארץ-ישראליים, עבור דרך הפרגמנטים המאגיים מגניזת קהיר וכלה בכתבי-יד מאגיים יהודיים מספריות שונות בעולם. בתחילת השנה נתמקד בטכסטים שכבר פורסמו, אולם בהמשכה נעבור לקרוא טכסטים שלא פורסמו מעולם, אותם נקרא או מצילומי מיקרופילם או מצילומים דיגיטליים באיכות גבוהה. במהלך קריאת הספרות המאגית ננסה להבין אילו סוגים של פרקטיקות מאגיות היו חביבות על יהודים בתקופות שונות, מי היו האנשים שעסקו במאגיה ומי היו לקוחותיהם, ומה עוד ניתן להסיק מתוך ספרות זו על עולמם החברתי, התרבותי והדתי של יהודים בתקופות שונות. המטלה המסכמת של הסמינר תהיה הכנת טכסט מאגי אחד לפרסום, או בהיקף מצומצם (רפרט) או בהיקף נרחב יותר (עבודה סמינריונית).
לסמינר אין דרישות קדם, אולם היכרות טובה עם השפה הארמית ו/או הערבית תהווה יתרון ניכר.
Reading Jewish Magical Texts

The aim of this Seminar is to study the Jewish magical tradition from antiquity to the present. To do so, we shall read a wide selection of archaeological finds and of Jewish manuscripts -- beginning with the Jewish-Babylonian incantation bowls and the Palestinian-Jewish amulets, moving to the magical texts from the Cairo Genizah, and ending with Jewish manuscripts with magical texts and recipes from different libraries and collections. We shall begin the year with previously-published magical texts, but will then move to reading unpublished texts, from microfilms or from high quality digital photographs. Reading the magical texts, we shall try to understand which types of magical practices were favored by Jews in different periods, who were the people who dealt with magic and who were their clients, and what else may be deduced from this literature concerning the social, cultural, and religious world of Jews in different periods. The final paper will consist of an edition of a previously-unpublished magical text, either a basic edition (referat) or a more detailed edition (avodah seminaryonit).
The seminar has no prerequisites, but good knowledge of Aramaic and/or Arabic would be an asset.
0690-4930-01
 פרשנות, מגדר ומוסר:גישות פמיניסטיות וקוויריות לטקסטים קנונים
 INTERPRETATION GENDER ETHICS: FEMINISTS & QUEER ATTITUDES
ד"ר מאך מיכאלסמינר ביה"ס לשפות105 ג'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות105 ג'2000-1800 סמ'  ב'
מעז הגל שלישי בתנועה הפמיניסטית מזה ואירועי סטוונוול וההתפתחויות בתחום מעמדם של גייס ולסביות בחברה מזה נגשו נציגי התאוריות לא רק לכתיבת ההיטוריה המיוחדת של כל אחת מן הקבוצות אלא גם לתחומי הדת העכשווית על מנת לשפר את מעמדם שם. הדברים נעשו ביתר עומץ בארה”ב בהשוואה לישראל - אם כי גם כאן היו וישנם נסיונות להקנות מעמד שווה, זהויות שוות במצב של הקבוצות וכן הלאה. לאור ההתנגדות של גורמים יותר שמרנים נאלצו שתי הקבוצות (האוכלוסיה החד-מינית והתנועה הפמיניסטית מול מתנגדיהם לא רק בארץ) להתמודד עם הטכסטים הקלאסיים של דתותיהן.
כך נוצרה “הרמנאוטיקה” פמיניסטית וגם קווירית לצד המחשבה התאולוגית-דוגמטית. ללא ספק הטיפול בטכסטים מתמודד עם מסורת אלפי השנים של פרשנות גברית-שוויניסטית ושולטת, בעיה לא רק לנשות-ישראל! לכך אומצו גם גישות פילוסופיות חדשות כבסיס.
יחד עם זאת אמור היה להיות ברור לכל כי המאבק - גם ברמה האינטלקטואלית - קשור לבעיות מוסר קשות. לכן גם הביטים אלה יהיו חלק מדיוננו.
בקורס ננתח מאמרי יסוד משני הצדדים לאור כמה מבואות על עצם מהותן של הפר-שנויות החדשות והפעלתן על טכסטים קלאסיים.
ביבליוגראפיה מורחבת תוצג לתלמידים במהלך הקורס (לא חובה בשלימותה!).
Since the third wave of feminism and the developments after Stonewall feminists and GLBT members have looked for improving social status, ultimately striving for equality (when at times both movements at least co-operated). Things have been more dramatic in the U.S.A. but some few items have reached even Israel.
Forced by hostile reactions esp. from the conservative religious part both movements had to develop a new understanding of classical text, forming new hermeneutics aiming at replacing traditional understandings of a (male chauvinistic) tradition, based on newly defined philosophical prepropositions.
What precisely to think about these new forms is one thing; the other, yet, is clear: at the bottom lies an ethic-sociological problem, that cannot be denied or dismissed.
We will try to understand basic writings of both new hermeneutics, their philosophical backgrounds and impact on the understanding of the classical canon.
A larger bibliography will be available on the net, once the courses for the academic year will be opened there.

0690-4931-01
 פולחן ודמיון:עיונים בטקסי המקדש במשנה
 CULT AND IMAGINATION: READING TEMPLE RITUALS IN THE MISHNA
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פולחן ודמיון: עיונים בטקסי המקדש במשנה
המקדש תופס מקום מרכזי במשנה. לא רק סדר קודשים, אלא גם חלקים נרחבים מסדרי טהרות, מועד וזרעים, מרוכזים במקדש. כיצד יש להתייחס לתופעה בו בחיבור שנערך כמאה וחמישים שנה לאחר חורבן הבית? האם אלה מסורות מקדשיות או יצירה בית מדרשית תיאורטית? בייחוד נתמקד בתיאורי הטקסים המקדשיים המפורטים במשנה (סדר הקרבת התמיד, הבאת הביכורים, עבודת יום הכיפורים, קרבן הפסח, טקס הסוטה, דיני הנפשות ועוד). מהו היחס בין תיאורים אלה לבין הטקסים שנהגו בפועל בעוד הבית עמד על תילו? הסמינר ישלב בין ניתוח ביקורתי של ספרות המחקר בנושא לבין עיון פרטני במספר טקסים משנאיים. בסמסטר השני יציגו התלמידים רפרטים על אחד מטקסי המקדש הרבים במשנה שלא יידונו בפירוט בסמסטר הראשון.
Cult and Imagination: Reading Temple Rituals in the Mishna
The Temple has a very central place in the Mishna, although it was redacted 150 years after the destruction. The course will focus on the rituals narrated in the Mishnah, and discuss the relationship between these narrations and the actual ceremonies that occurred in the real temple. The seminar will combine a critical discussion of scholarly literature with a close reading of several Mishnaicrituals.
0690-4932-01
 משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל
 THE COMPARATIVE STUDY OF RELIGION AND RABBINIC LITERATURE
ד"ר בר-אשר מיכלסמינר רוזנברג211 ד'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יציע היכרות עם מחקר השוואתי בין דתות ויכשיר לשימוש בכלים אינטר-דיסיפלינאריים בחקר מדעי היהדות. לצד סקירה של מחקרים בסיסיים ומרכזיים בחקר מדע הדתות (ביניהם: מקס וובר, רודולף אוטו, מארי דוגלס וג'י זי סמית') נקרא טקסטים בספרות חז"ל תוך יישום שלמתודות המחקר הללו לחקר עולמם של החכמים מתקופת המשנה והתלמוד.
חובות הקורס: נוכחות, השתתפות ועבודה.
The Comparative Study of Religion and Rabbinic Literature
The course will offer an introduction to the comparative study of religions, and will focus on the use of interdisciplinary tools in the study of Jewish Studies. In addition to a survey of central academic works in religious studies (among them- Rudolf Otto, Mary Douglas, Émile Durkheim, Jonathan Z. Smith), we shall read biblical and rabbinic texts while implementing these methods, for the purpose of the study of rabbinic and Late Antique Judaism.
Course requirements: attendance, participation, and a seminar paper.


0690-4933-01
 המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה
 THE LOST MIDRASH: THE MEKHILTA DEUTERONOMY & ITS RECONSTRUC
ד"ר בר-אשר מיכלסמינר רוזנברג211 ד'1200-1000 סמ'  א'
המכילתא לדברים, מבית מדרשו של ר' ישמעאל, היא ממדרשי ההלכה התנאיים שאבדו ולא הגיעו כספרים לידינו, ועל קיומם אנחנו יודעים דרך ציטוטים משניים וקטעי גניזה בודדים. שיחזור המדרש שהחל כבר במאה שעברה, הוא מלאכת בילוש מרתקת, שבסופה מדרש המכיל דרשות תנאיות על פסוקי ספר דברים. הקורס יציג את המתודות השונות הנדרשות למלאכת שחזור זו, ויציע היכרות טקסטואלית עם המדרש, וייחודו. כך נלמד, בין השאר, על עריכת הקטעים בימי הביניים בתימן, וכיצד למפות קטעים מאוחרים ה"מתחזים" למדרש התנאי. לאחר שנבסס את תוכן הטקסט נחשוף את תרומתם הייחודית של קטעי המדרש החדשים להבנת הלכות ופרשנויות של פסוקים מבית המדרש של דבי ר' ישמעאל, ונבחן את ייחודם ביחס לדרשות מבתי מדרש אחרים.
The lost Midrash: the Mekhilta Deuteronomy and its Reconstruction
The Mekhilta Deut., from the school of R. Ishmael, is one of the lost legal, tannaitic midrashim, that did not reach us in complete independent form. We know of its existence only from secondary, later quotes, and from very few geniza fragments. The reconstruction of the midrash started in the former century, and it is a fascinating detective work, leading to the recreation of the tannaitic midrash on the book of Deuteronomy. The course will introduce the different methodologies required for this reconstruction task, and will offer a textual introduction to the midrash and its unique contribution to the midrashic world.
0690-4934-01
 גישות ספרותיות במחקר האגדה
 LITERARY APPROACHES IN AGGADIC RESEARCH
ד"ר רווה ענברסמינר רוזנברג211 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ב'2000-1800 סמ'  ב'
הקורס יציג את החקר הספרותי של אגדת חז"ל: הגישה המבנית, הגישה הפולקלוריסטית והגישות ההיסטוריות החדשות ויעמוד על תרומתן להבנת עולמה של האגדה. בקורס ילמדו הז'אנרים המרכזיים של: מעשה חכמים, הסיפור הדרשני, המשל, והפתיחתא, כפי שהם מופיעים ברחבי הספרות התלמודית.
Literary Approaches in Aggadic Research
The course presents a literary study of rabbinical legends (Aggadah) via the structural approach, the folklorist approach, and the new histories approach, and will address the contribution of these approaches to understanding the world of Aggadah. The course will examine the following main genres: stories of the Sages; homiletic narratives; parables; and introductions, as they occur throughout Talmudic literature.

0690-4935-01
 קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה
 FEMINIST READINGS IN AGGADIC LITERATURE
ד"ר רווה ענברסמינר רוזנברג211 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מה חשבו חז"ל על נשים, כיצד הם יצרו ועיצבו את דמותן, כיצד עיצבו שיח קדום על נשיות שקבע את דמותה, זהותה, מעמדה של האישה בחברה? מהן הדרכים בהן מעוצבת האידיאולוגיה המגדרית של חכמים?
עיון בספרות מפרספקטיבה מגדרית- פמיניסטית מעניק לנו הזדמנויות חסרות תקדים להבנת גמישותו של מעשה הדמיון והייצוג המגדרי, כובד חומרתו, קוצר ידו ועוצמתו.
בקורס נקרא באגדת חז"ל כאתר שבו מתכונן, בין השאר, ידע מגדרי. בקורס ייבחנו סוגיות מגוונות הבאות לביטוי בז'אנרים שונים של האגדה.

Feminist Readings in Aggadic Literature
What did the Sages think about women? How did they create and fashion their image? How did they mold the ancient discourse about femininity which established the woman's image, identity and status in society? Through which methods is the gender ideology of the Sages molded?
A study of rabbinical literature from a feminist perspective allows an unprecedented opportunity to understand the flexibility of the imagination as well as of gender representation, its weight, its limitations, and its power.
In this course we will read Aggadah as a locus where gender knowledge (among other concepts) is formed. A variety of issues will be examined as they are expressed in the various genres of Aggadic literature.
0690-7001-01
 מדעי הרוח: מבט מהמאה ה-12
 THE HUMANITIES: A 21ST C PERSPECTIVE
פרופ כנען חגישיעור רוזנברג207 ב'1800-1600 סמ'  א'
 השיעור מוקדש לשאלה מה הם כיום מדעי הרוח? במה ייחודם ומהי חשיבותם בעידן העכשווי בו התערער מעמדם ומתערערת בהדרגתיות הלגיטימיות של תרומתם להבנת המציאות. השיעור מבקש לענות על שאלות אלה תוך בחינה מחודשת של העקרונות שעמדו בבסיס עיצובו של תחום מדעי הרוח כפי שאנו מכירים אותו כיום, ובפרט תוך התחקות אחר גלגוליו של מושג ה humanitas מן העת העתיקה, התהוותן של ה liberal arts בימי הביניים, ודרך עיצובו של תחום ה Geisteswissenschaften במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.
בחלק הראשון של הקורס נקרא טקסטים מכוננים להבנת מושג "הרוח" וה"מדע" בזמן החדש. על רקע הויכוח בין הגל (Hegel) לפוזיטיביסטים של המאה ה-19, נתמקד בהגותו של ווילהלם דילתיי (Dilthey) שטבע את המושג "מדעי הרוח" תוך שהוא מנסח אפשרות למדע לא מטאפיזי ולא פוזיטיביסטי שגזור לפי מידת האדם. חלקו השני של הקורס מוקדש לפיתוחים ותגובות ביקורתיות לתפיסת הידע של דילתיי, ממקס וובר (Weber), דרך הוסרל (Husserl), היידגר (Heidegger) קאסירר (Cassirer). חלקו האחרון של השיעור יוקדש למחלוקות עכשוויות בנושא מדעי הרוח ומקומם באוניברסיטאות, וזאת תוך דגש על הויכוח על עצם ה"מדעיות" של מדעי רוח לנוכח מדעי הטבע והמדעים המדויקים, כמו גם על משברים במדעי הרוח שנוצרו בעקבות המפנה הפוסט-מודרני.

The Humanities: A 21st C Perspective